පරිශීලක සාකච්ඡාව:Lee/Archive/2008

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Translation request[සංස්කරණය]

Greetings Lee!

Could you please help me translate this article (or part of it) into the Sinhalese language - which is based on the English article. Your help would be very gratefully appreciated. Thankyou very much.

Regards -- Jose77, 8 May

I’ll try, as soon as I can find time for it.- Lee 05:28, 8 May 2006 (UTC)
Article name is සත්‍යයේ ජේසු සමිදාණන්ගේ සභාව. Sorry! Content is not translated completely. - Lee 13:43, 8 May 2006 (UTC)
Thankyou very very much Lee for your help and effort! I am so grateful. May Sinhala wikipedia prosper!
If you ever need any articles to be translated to the Chinese Mandarin or Minnan language in the future, then I can help out.
Best wishes -- Jose77, 21:38 Monday 8 May 2006 (UTC)

Article request[සංස්කරණය]

Hello. I'm wikipedia redactor from Poland. We have action with friend to get all possible language version of article about en:Katowice. Can You write a one or two sentences (STUB) into Sinhali wikipedia (SI language version). Please help. We have over 71 language version.

Best Regards Stimoroll

Sorry, I'm not sure how the word Katowice should be spelled in Sinhala, so this request has to wait!!! Marathi guys have used केटोविच (I believe that is pronounced: ke tho wi ch) is that correct? -- Lee 14:10, 19 May 2006 (UTC)

Sinhala Portal[සංස්කරණය]

Hiya! In response to your request on my talkpage on en.wp, I've asked the developers to create the Portal: and Portal talk: namespaces on Sinhala Wikipedia for you. Please see this page for the current status of your request. Take care! (Kylu) 206.246.160.221 01:45, 25 June 2006 (UTC)

Update:
I need to know how you want the portal and portal talk namespaces spelled. They can be in English if you'd like, or in Sinhala, but if you'd like the latter, it'd help if I knew how you wanted it spelled so I can pass it on to the developers. (Kylu) 206.246.160.221 22:31, 25 June 2006 (UTC)

Sinhala Wikipedia[සංස්කරණය]

It appears you don't have many needed templates and other resources on Sinhala Wikipedia, so I've created an account to bring these resources to Sinhala. The majority of these should not require translation (logical templates), but some may need to be, and I'll maintain a category to keep you up to date.

Please note that some, such as {{Note}}, will need to be protected after creation. If you'd like to do that, this would be fine, or if you would like me to ask for +sysop so that I can do this, that is fine also. :) Kylu (speak!) 03:09, 30 June 2006 (UTC)

Both the options are ok with me too. I can protect them or you may ask for +sysop. I trust you. ;-)
Anyway I think it won’t be a good idea to protect most of the pages since we have a very small community and I’m the only one active with sysop. Plus we get very little spam and vandalism. So protecting may add some taxes that our users won’t like to pay. --Lee 12:36, 4 July 2006 (UTC)

At the moment, I'm undergoing the RfA process (suffering through, maybe? :D ) on en.wikipedia, and it's currently not going well as I've not been around for very long. I think I'll skip on asking for admin elsewhere for the time being.

As far as your Portal domains go: Summary of Wikimedia bugzilla: Bug 6435:

 • Added Portal and Portal_talk.
 • Some conflicts got automatically fixed:
Checking namespace 100: "Portal"
... 8 conflicts detected:
... 1961 (0,"Portal:ඉස්ලාම්") -> (100,"ඉස්ලාම්") Portal:ඉස්ලාම්
... resolving on page... ok.
... 1955 (0,"Portal:කිතු_දහම") -> (100,"කිතු_දහම") Portal:කිතු දහම
... resolving on page... ok.
... 1889 (0,"Portal:තාරකා_විද්‍යාව") -> (100,"තාරකා_විද්‍යාව") Portal:තාරකා විද්‍යාව
... resolving on page... ok.
... 1894 (0,"Portal:තාරකා_විද්‍යාව/ඔබ_දන්නවාද...") -> (100,"තාරකා_විද්‍යාව/ඔබ_දන්නවාද...") Portal:තාරකා විද්‍යාව/ඔබ දන්නවාද...
... resolving on page... ok.
... 1887 (0,"Portal:තාරකා_විද්‍යාව/හැඳින්වීම") -> (100,"තාරකා_විද්‍යාව/හැඳින්වීම") Portal:තා රකා විද්‍යාව/හැඳින්වීම
... resolving on page... ok.
... 1956 (0,"Portal:බයිබලය") -> (100,"බයිබලය") Portal:බයිබලය
... resolving on page... ok.
... 1959 (0,"Portal:බුදු_දහම") -> (100,"බුදු_දහම") Portal:බුදු දහම
... resolving on page... ok.
... 1960 (0,"Portal:හින්දු_ආගම") -> (100,"හින්දු_ආගම") Portal:හින්දු ආගම
... resolving on page... ok.

Your new namespace is up and running, please enjoy!

Kylu (speak!) 02:47, 13 July 2006 (UTC)
Thanx Kylu! We owe you one. --Lee 03:06, 13 July 2006 (UTC)

Good Work[සංස්කරණය]

Hello Lee: You are doing some good work to get the Sinhala Wiki start up. Wikipedia is really a good means for minor languages like Tamil, and Sinhala to develop content on the Internet. Good wishes. --Natkeeran 15:49, 13 July 2006 (UTC)

Thanks Natkeeran!!! I really appreciate your support too. I wish I knew some Tamil other than just the script and few terms. :-(
Anyway thanks for being with us. --Lee 14:04, 14 July 2006 (UTC)

Templates[සංස්කරණය]

Template:වෙනත්භාවිතා (was created earlier on 11 July 2006, for Template:Otheruses and has been used in si.wikipedia ) -- රුවන් (User:Ruwan) 2006 ජූලි 16 ඉරිදා

Oops!! Sorry, my mistake. I didn’t notice that. --Lee 09:20, 16 July 2006 (UTC)

Deletion & deletion templates[සංස්කරණය]

I can't tell yet if there's a "please delete me" template available on here yet. If so, I can't find it.

Kylu (speak!) 02:30, 27 September 2006 (UTC)
The template {delete} is the one currently used for this purpose. I deleted the irrelevant talk pages. I'm wondering what to with the දේවධර්මය page. --Lee 03:52, 27 September 2006 (UTC)
දේවධර්මය appears to be garbage, I've marked it for deletion, along with others. I've got my +sysop bit on Wikipedia (actually, I've had it for a while now and haven't done much here, to be honest, since I don't know the language). If you have a location on here to ask for community consensus, I'd like to assist in maintainance, but I should probably make sure they all understand that I don't really know Sinhala at all. :( I would like to learn though! Otherwise, just say what I need to do please. :) Kylu (speak!) 05:02, 10 October 2006 (UTC)

MediaWiki:Edittools page for Sinhala Wikipedia / සිංහල විකිපීඩියාව සඳහා MediaWiki:Edittools මෙවලම්පිටුව[සංස්කරණය]

ආයුබෝවන් උෂීර (LEE),

සිංහල විකිපීඩියාව සඳහා Template:Edittools පිටුවට සමාන පිටුවක් සිංහල - si:MediaWiki:Edittoolsපිටුවෙහිි සිංහල අකුරු ඇති මෙවලම් පිටුවක් නිර්මාණය කරමුද?

මේ සඳහා ඹබ වැනි Sysop කෙනෙකුගේ සහය වැදගත්වේ. මේ ගැන Wikipedia:කෝපි කඩේ පිටුවේ කතාබහ (chat) කරමුද?

-- රුවන් (User:Ruwan) 2006 නොවැම්බර් 24 සිකුරාදා

හොඳ අදහසක්! මම කෝපි කඩේ පිලිතුරු ලිව්වා. BTW I don't remember telling you my first name. :-D How do you happen to know it? --Lee 12:29, 26 November 2006 (UTC)

කල උපකාරයට ඹබට බොහොම ස්තූති උෂීර (LEE). ඹබේ නම උෂීර බැව් මා දැනගත්තේ ඹබෙන්මය. http://sinhala-encyclopedia.blogspot.com/ වියුණු සටහනෙහි ඉංග්‍රීසි බසට අමතරව සිංහල යුනිකේත භාවිතෙන් සිංහලෙන් ද පවත්වා ගෙනයාම හොඳයි නේද ? - මෙයට රුවන් (User:Ruwan) 26 November 2006

hmmm... Do I know you in the real world? Well about the blog, I'll try. --Lee 12:06, 27 November 2006 (UTC)

WikiSI-l විකි තැපැල් ලැයිස්තුව / WikiSI-l Wiki mailing list[සංස්කරණය]

ආයුබෝවන් උෂීර (LEE) http://mail.wikipedia.org/mailman/create භාවිතයෙන් සිංහල විකිය සඳහා විකි තැපැල් ලැයිස්තුවක් ඇති කිරීමට, si.wikipedia.orgහි ඹබේ Sysop සහය අපට අවශ්‍යය. http://mail.wikipedia.org/mailman/create භාවිතයෙන් සිංහල විකිය සඳහා WikiSI-l විකිපීඩියා තැපැල් ලැයිස්තු වක් ඹබට ඇතිකල හැකි නම්, අප සියලු දෙනාට විශාල පිහිටක් වේව. ස්තූති, - මෙයට රුවන් (User:Ruwan)

2006 දෙසැම්බර් 02 සෙනසුරාදා (02 Saturday 2006) 01:19 (UTC)

මා මේ සඳහා උත්සාහ කළා. නමුත් ඒ සඳහා මගේ දැනුම ප්‍රමාණවත් මදි. --Lee 09:31, 2 December 2006 (UTC)

Gratitude Forum![සංස්කරණය]

Nor can Mehtap! I want to say that your site better throughout the World Wide Web :) Thank you. Keep it.

You've done well ushira[සංස්කරණය]

Wanted to thank you for your tremendous work! I wish there were more people like you, Ruwan and Singhalawap. Just wondering what's going on with translating the navigation bar. I think we should make the changes now, and make modifications later if there are any objections. Democracies are good but they are painfully slow and inefficient. We need to get the backend stuff in order asap.

- JustMal 15:33, 22 May 2007 (UTC)


Ah! glad to see you back. We'll see what we can do while we can. :-) --Lee 13:12, 23 May 2007 (UTC)

Wikimedia Commons[සංස්කරණය]

Please help with translation page commons:මුල් පිටුව from English. ~ putnik 23:09, 22 May 2007 (UTC)

I'll try to help, but these kinds of terms are the area I'm really weak at. We'll see what can be done. --Lee 13:14, 23 May 2007 (UTC)
Maybe you want to translate it now? =) ~ putnik 14:23, 31 August 2007 (UTC)

Deleting cruft[සංස්කරණය]

Lee could you delete all the pages which contain in Category:Delete? --♪♫ ĽąĦĩŘǔ ♫♪ walkie-talkie 15:33, 16 July 2007 (UTC)

Hah, and I just put up the temp sysop request on meta so I could go on a massive deletion spree. Think I should just request full permissions and get it over with, that way I can handle that backlog on a regular basis? Kylu (speak!) 03:29, 25 July 2007 (UTC)
Yep. You should join us as a sysop. ;-) I always forget to do these stuff. :-) --Lee 03:44, 25 July 2007 (UTC)
Okay, where shall we place the vote? Kylu (speak!) 04:22, 25 July 2007 (UTC)
err... Would it be possible for you to arrange that also? We don’t have a good interface for this type of work, it seems.--Lee 06:37, 25 July 2007 (UTC)
Wikipedia:Community_Portal#Adminship_request I've added it to the bottom of the community portal for now, since people have been writing on that page. A possible new page might be "Requests for Adminbits", though someone will have to translate the page once I'm done. c.c;; Kylu (speak!) 01:15, 26 July 2007 (UTC)
Guys I have total 9334 edit count in en.wiki[1] and 112 on si.wiki.[2] I do editing on en.wiki since 27 August 2006 and I have good knowledge and experience regarding Wikimedia projects and procedures. So may I try Adminship or Bureaucratship on meta:Requests for permissions? Then I can take this challenge for ever :) --♪♫ ĽąĦĩŘǔ ♫♪ walkie-talkie 21:45, 26 July 2007 (UTC)
You could join me in the adminship request discussion if you'd like, but at best they'll only grant temporary adminship on meta, and quite frankly this wiki just isn't big enough to need a bureaucrat yet, as meta can handle all of our flag and checkuser requests from there. Kylu (speak!) 23:42, 26 July 2007 (UTC)
The stewards note that there was an already existing request on Wikipedia:Administrators and have declined my RfP on meta due to the request being on the wrong page. If you want to add a request, Lahiru, you may want to do it there. Nice sig btw. (Oh, and we have to re-vote, I suppose.) Kylu (speak!) 23:56, 6 August 2007 (UTC)
Hey thanks for the comment regarding my sign :) Oh btw reinforcement have arrived from en wiki guys. --♪♫ ĽąĦĩŘǔ ♫♪ walkie-talkie 16:37, 8 August 2007 (UTC)

betawiki: Sinhala translation[සංස්කරණය]

Currently, we're very slowly translating the MediaWiki interface so pages like recentchanges and history show up in Sinhalese.

It occurs to me that while we're making headway, that headway is limited to us. When another Wiki decides to have its messages in this language, they will have to translate all the system messages again. From scratch. If they know better, they'll realize that we have many system messages translated, and could copy-paste each message, by hand.

In submitting the namespace translations to the developers, they suggested that it would be far more efficient to visit betawiki: and perform our translations there. Once we've finished, future projects will not have to re-translate every page like we've worked on, they can simply download the .po (translations) file that we've made and install it, and the work will be finished. Every project, including ours, will benefit from this.

I'm inviting our most active users to join me on betawiki to translate the system messages as quickly as possible, both to make things easier on Sinhalese-native speakers on this wiki, and for future wikis in this language.

I'll still be active on here as long as I can, in situations I can help with. Kylu@Betawiki, Kylu (speak!) 23:23, 28 ජනවාරි 2008 (UTC)

Thanks for the invitation. I'll join in with the work as soon as possible. --Lee 15:08, 4 මාර්තු 2008 (UTC)

උපකාර අවශ්‍යයි!!![සංස්කරණය]

මෙහි නම ‘ප්‍රාණ වාදය’ ලෙස වෙනස් කළ හැකි ද ? එයට ම ‘ප්‍රාණ වාදි’ ‘ප්‍රාණ වාදියා’ යන පදත් යතුරු පද ලෙස ඇමිණිය හැකි ද ?

බලන්න ප්‍රාණ වාදි

-රවින්

Converted the page ප්‍රාණ වාදි to a redirect to ප්‍රාණ වාදය. --Lee 13:00, 27 ජූනි 2008 (UTC)

Sinhala Wikipedia updates[සංස්කරණය]

Hey Lee, it's been a while since I've left you a note, hm?

I've got a few notes and such for you and the other contributors here. If you could make sure they get distribution to those who need it, I'd appreciate it.

 1. Talk:මුල් පිටුව#Mainpage Index
  Eukesh has helped out again, and similar sort indexes for categories can be made from this easily. If anyone locally wants to, that's fine, or I can copy-and-paste to a new template for Sinhalese-native categories. No problem either way.
 2. Project:ප්‍රජා ද්වාරය#The village pump
  GerardM wishes for you to place a link to the Village Pump (discussion location for siwiki events) on Meta. I can do that if you would like, though I don't know where the page is. :) It may be a good idea to place "new" links to the Wikipedia: namespace by using Project: instead, that way they won't require a search/replace when the namespace translation finishes. (see below)
 3. This bugzilla request deals with namespace translations and system messages in Sinhalese.
  Back in January, I put the request in, and I finally got an email saying that all of your hard work on Betawiki has paid off. They've committed the changes into the new versions of MediaWiki software. The next time someone makes a wiki in Sinhalese, all these translations will be automatic. Everyone's hard work has paid off, and soon the developers will do a mass change to Sinhalese Wikipedia, magically changing all the links at once.
 4. I've put some "basic policy" in place such as the bot and permissions policy. For the stewards to comply with this, it would be a good idea to leave the English text as well as add Sinhalese text. Maybe someday we'll have a steward that can speak sinhala?
 5. ... this one's hard for me to mention, really. I can't read the site anymore, for the most part: I'm rapidly becoming useless here, I think, and it's probably time to turn in my admin permissions and let you all select someone else. I've enjoyed watching this site grow, I've been amazed at the sheer amount of hard work you've all done here. If I can help out in some way, please let me know, and if you don't mind the suggestion, I think Asiri would be good at translating what's left in the MediaWiki: namespace. He seems to do a good job and is quite quick at it.

Originally, I came here to help put the Portal: namespace into place. That's been done for quite some time. You've all done a wonderful job, amazingly lacking in the petty politics and other rough edges that attack other wikis, it seems. It's been a long road getting to this point, and while you're all not done yet (it's never done!) I think I'm unable to ride along with you all now.

Just promise me you'll keep me up to date? :) Kylu (speak!) 23:25, 16 මාර්තු 2008 (UTC)

UOC contributions & image tagging[සංස්කරණය]

Thanks!

I'd like the question to stand at Srimalpunchi's request, though. While I absolutely appreciate Srimalpunchi's contributions, the role of administrator has some judgment calls attached that many editors may rather bow out from. I wonder, at times, if I'd have accepted my nomination at English Wikipedia if I knew exactly what sort of trouble accompanies adminship.

Regarding the Student.IRUQE.UOC account, perhaps the University of Columbo may be willing to let its students have varied accounts? As it is, currently the university is helping create an encyclopedia, yet its retaining the copyrights to the edits and images itself.

Assuming that the UoC owns all the images it has uploaded, and if you can somehow verify this, I'd be happy to add a nice little "This image is copyright the University of Columbo and uploaded to Wikipedia under the GFDL" tag to these images. I suspect that the image uploads would benefit the students in learning how copyright and licensing works. That, and it'd make our Foundation Staff and Stewards happy!

Much thanks in advance! Kylu (speak!) 22:52, 26 ජූලි 2008 (UTC)

Image Issue - I'll get in touch with someone from UoC so we can sort this out soon.
New Admin - I'm opposing this because I don't see any urgent need for new admins at Sinhala wiki, plus I strongly feel that Srimalpunchi is not participating enough in community discussions. But of cause if others are OK with him been a admin. I don't mind. :-)
--Lee 07:08, 27 ජූලි 2008 (UTC)

Opposing my request for Adminship[සංස්කරණය]

It's o.k. you have opposed my request for adminship in Sinhala Wikipedia. It's your judgement; it's your decision. But, if you were influenced by Kylu's comments, please note that some statements he has made are totally false. For example he has mentioned "I've tried to discuss Student.IRQUE.UOC's uploads with him but I don't think he sees the notes on his talkpage."- This is totally false; he never tried contact me over this issue. As a matter of fact I open my account every day and read my talk page. Please clarify this with Kylu.Srimalpunchi 09:18, 28 ජූලි 2008 (UTC)

Kylu got nothing to do with me opposing your admin request. It's a vote and I've voted the way I feel and I've given you the reasons there. If you want to win my support, you have to prove you are worth it. One more thing, you don’t seem to know about the past of the Sinhala wiki either. Kylu is someone who has been helping us since a long time. So she deserves some respect. --Lee 12:19, 5 අගෝස්තු 2008 (UTC)

අ‍පේ පොඩිත්තන්ට[සංස්කරණය]

I don't quite get what he's doing here. Sandbox? Kylu (speak!) 05:36, 30 ජූලි 2008 (UTC)

It looks like somebody’s been trying to learn wiki formatting at a wrong place. Page deleted! --Lee 12:26, 5 අගෝස්තු 2008 (UTC)

m:Proposals for closing projects/Closure of Sinhala Wiktionary[සංස්කරණය]

If you're going to talk to the UOC people, they may be interested in working on this too... Kylu (speak!) 19:59, 30 ජූලි 2008 (UTC)

I’ll try to get some help on this too. Thanks for the information. --Lee 04:30, 6 අගෝස්තු 2008 (UTC)

UOC Sinhala Wikipedia Content Development Project[සංස්කරණය]

Dear Lee, Thank you very much for consider about this matter, Yes, They are students. We will consider copyrights issues in further. If their has any issues please kindly contact me via user page or by email. Thank you very much again. --Asiri wiki 02:25, 6 අගෝස්තු 2008 (UTC)

Thanks a lot Asiri. By the way I hope you can help in the Sinhala wiktionary project also. I’m part offline these days. I’ll get back to you regarding this very soon. --Lee 04:28, 6 අගෝස්තු 2008 (UTC)
Yes Lee, currently we are discussing and developing guidelines about Sinhala Wiktionery. I'll inform you about that very soon.
Thank you --Asiri wiki 08:55, 12 අගෝස්තු 2008 (UTC)!
Thanx Asiri. --Lee 13:43, 12 අගෝස්තු 2008 (UTC)

Creation of a New Account in Sinhala Wikipedia[සංස්කරණය]

My real name is නන්දිමිත්‍ර. But, when I tried to use it as පරිශීලක නාමය it got rejected. I suppose that Sinhala Wiki at least in this particular area rejects Sinhala Unicode Character combination for letter ත්‍ර. I would grateful if you could look into this matter expeditiously please. Finally I had no option other than to use alternative fake name නන්දිමිතුරු please. Regards ----නන්දිමිතුරු 06:48, 6 අගෝස්තු 2008 (UTC)

I didn't know such issue existed. I'll check on it and let you know. --Lee 13:15, 6 අගෝස්තු 2008 (UTC)
Would a user rename help out? Just specify the exact name to use and we can try. :) Kylu (speak!) 00:08, 7 අගෝස්තු 2008 (UTC)
 • Definetely it will solve my problem. On macro level, please solve the problem in such a way "New Users" who's names have similar letters are incorporated. ---නන්දිමිතුරු 05:23, 11 අගෝස්තු 2008 (UTC)
I'm asking a Steward to help with the rename. I'd like to fix the problem, but it'll have to wait until we can figure out what caused the problem in the first place. :( Kylu (speak!) 23:54, 12 අගෝස්තු 2008 (UTC)
Hello, the account නන්දිමිතුරු is merged to the unified login system. There is an account "නන්දිමිතුරු" on en.wikipedia too. If You wish to be renamed to "නන්දිමිත්‍ර" You will have to ask for renaming it on en.wikipedia too, if You want to use single user login futher on.
I would recommend the two things: deleting the unification for "නන්දිමිතුරු" to prevent autocreated accounts, then asking for rename to "නන්දිමිත්‍ර" and here (just confirm You wish to be renamed while logged in).
If You have any questions please feel free to ask, best regards, --කුරුල්ලා (:> )=| 23:59, 12 අගෝස්තු 2008 (UTC)

Student.IRQUE.UOC[සංස්කරණය]

Dear Lee

First of all I would like to apologies if this create any problem in the Wikipedia article domain.

This was a test experiment for the problem of not allowing to creating multiple accounts from the same IP for each and every student. Since all the university people are using the same proxy (192.248.16.90), students are not allowed to create their own separate accounts.

So what I did was just created a common account and gave it to final year under graduate to upload their articles to wiki. What has happened here is all the 50 students has accessed the wiki at the same time during their lab session and has uploaded several articles to wiki. This may have happen several times. So you must be wondering all are accessing at the same time. Well the maximum connection per session would be 50 students.

I need your suggestions to solve this problem in order for students to have multiple accounts.

Thanks for mentioning the copy right law for image uploading. I will explain this to students and will instruct them to include the original source of the relevant image.


Thank you

Instructor

IRQUE Computer Centre 14:26, 12 අගෝස්තු 2008 (UTC)

Thanks for looking in to the matter and as Kylu has mentioned I believe now the issue should be solved regarding the account creation; isn't it? Please verify it and let us know. If there are any further queries please do no hesitate to ask. --Lee 15:01, 13 අගෝස්තු 2008 (UTC)
If the instructors could create accounts, we could vote them in as sysops and let them do as-needed maintenance and account creation. The only thing that worries me: Will we die of boredom for having nothing to do here? If you could communicate the request for the instructors to create accounts, it'd be a great help. Kylu (speak!) 22:08, 14 අගෝස්තු 2008 (UTC)
It seems I'm missing something here. Kylu, you added their IP to a white list; didn’t you? So now anyone from that IP can create their own account; isn’t it? So why do we need instructors to create accounts then? --Lee 06:11, 15 අගෝස්තු 2008 (UTC)
One example, when you block a user coming through AOL, that person's IP does not get "autoblocked", yet if you blocked me, my IP would be autoblocked. This is due to AOL's proxy IPs being "trusted" and listed in the whitelist. While there are (as far as I know) some other minor uses of the whitelist, I don't know that it's not a limiting factor in these cases.
There's a "noratelimit" flag used by sysops and bots that prevents the software from limiting how many accounts they can create. If there's consensus to do so here, I can put in a request to create that flag here so the instructors can create as many student accounts as they'd like. Alternatively, we can promote them, then the instructors can perform sysop functions like we can.
We could have the "noratelimit" account creator flag be settable by any admin, in which case it would be identical to English Wikipedia's "Account Creator" flag. See en:WP:ACC for more details on that.
So, opinions? Kylu (speak!) 21:06, 15 අගෝස්තු 2008 (UTC)
I think it's better to wait for further comments from UoC since they are the people who are having this trouble. --Lee 14:09, 20 අගෝස්තු 2008 (UTC)

Lee@cs.wiki[සංස්කරණය]

Hello, requested name was usurpated. You wrote me in the same moment Imade one user sysop :-) JAn Dudík 16:37, 16 අගෝස්තු 2008 (UTC)

Thanks a lot. Nice timing isn't it. :-) --Lee 10:30, 17 අගෝස්තු 2008 (UTC)

Simple English username[සංස්කරණය]

A request for the usurption of your SUL username on the Simple English wiki has been completed. Please let me know if there are any problems with this rename. Creol 11:45, 17 අගෝස්තු 2008 (UTC)

Thanks Creol. No issues. :-) --Lee 12:06, 17 අගෝස්තු 2008 (UTC)

Lee at nlwiki[සංස්කරණය]

Hi, your user name has been changed, so you can now use your unified login at the Dutch Wikipedia. --Erwin 19:18, 21 අගෝස්තු 2008 (UTC)

Thanks Erwin. --Lee 13:51, 22 අගෝස්තු 2008 (UTC)

Lee at iwki[සංස්කරණය]

Itwiki username Lee is now available for your global SUL account. Ciao, Ary29 09:03, 26 අගෝස්තු 2008 (UTC)

Thanks Ary29. --Lee 09:12, 26 අගෝස්තු 2008 (UTC)

Re: Welcome to Sinhala wikipedia![සංස්කරණය]

Thank you Lee, I'll do it next time I make a comment.I do not know whether this is the right place to write my comment though.

Shane44 07:35, 26 අගෝස්තු 2008 (UTC)shane44
Yep, ;-) the place is wrong. So I moved it to a separate section. I see you are new to wikipedia. If so and if you have any questions please ask me.I'll be happy to help you. --Lee 16:06, 26 අගෝස්තු 2008 (UTC)

I have few questions. Full articles are not transelated to Sinhala,only parts of them,why is this? The first page is the same page since I first saw the Sinhala wikipedia,why not updated? I cannot tipe sinhala in the search tab,I mean I do not know how to ? Thanks

Shane44 07:35, 26 අගෝස්තු 2008 (UTC)shane44
I'll try to answer the best I can :-)

Full articles are not transelated to Sinhala,only parts of them,why is this?[සංස්කරණය]

Well, that's easy we don't have many people around here these days and the community we have do not have enough time to do complete translations on articles. This is where you can join in. ;-)

The first page is the same page since I first saw the Sinhala wikipedia,why not updated?[සංස්කරණය]

I copied the main page skeleton from the English wikipedia and we all agreed on it. At least nobody objected to it. So it's a good idea to keep the basic structure as it is. But when it comes to the content, you are right. it needs updating. However keep in mind this is not just any other page. It is the main page. So have a good care in editing it.

I cannot tipe sinhala in the search tab,I mean I do not know how to ?[සංස්කරණය]

This I'm not sure. How do you type Sinhala letters today?

--Lee 16:12, 2 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)

th.wiki[සංස්කරණය]

As requested in th.wikipedia, now your old user name is changed already. --ธวัชชัย 13:20, 29 අගෝස්තු 2008 (UTC)

I still can't log in as Lee using my normal password. :-( --Lee 13:32, 29 අගෝස්තු 2008 (UTC)
Problem solved! Thanks for the support. --Lee 16:14, 4 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)

usurpation request @ tr.wiki[සංස්කරණය]

Hello again, tr:Kullanıcı:Lee doesn't want that usurpation so I could not rename your username. Your request has been denied. --Mskyrider 14:41, 30 අගෝස්තු 2008 (UTC)

rename@svwiki[සංස්කරණය]

Please confirm that it is indeed you who made this request [3] (answer below). Micke 14:01, 4 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)

Yes, It's me who made that request. Thanks for the quick response. --Lee 16:05, 4 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)

SUL@viwiki[සංස්කරණය]

Please confirm that you made this edit at viwiki to request a username change. DHN 15:37, 4 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)

Yes, It is me who made that request to you. Thanks for the quick response. --Lee 15:55, 4 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)
I've renamed the other user and changed your username to Lee. DHN 16:04, 4 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)
Thanks again DHN. :-) --Lee 16:11, 4 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)

සැකිල්ල:UOC[සංස්කරණය]

Heyas. The above template needs a translation added in Sinhalese and (I fear) a review of the images by some folks well versed in copyright. I've seen a few (the IE icon, clip art, etc...) that's ... well ... simply "taken" from other websites without considering copyright at all.

I've added the template to all of the UOC's logged-in uploads. Hopefully someone can encourage them to do this themselves in the future, so at least we'll be able to identify the origin of the art in question. Thanks! Kylu (speak!) 01:43, 8 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)

Username on Russian Wikipedia[සංස්කරණය]

Hi! Normally, Lee is your new username on Russian wikipedia since now. Please try to log in on Russian wikipedia to see if everything is working well.

Regards, Kneiphof 18:06, 8 සැප්තැම්බර් 2008 (UTC)

Thanks Kneiphof. --Lee 06:39, 4 නොවැම්බර් 2008 (UTC)

Upload form[සංස්කරණය]

There's a page, විකිමාධ්‍ය:Uploadtext/en, that Asiri worked on to get working for si.wiki... if you could make a translated version and put it at විකිමාධ්‍ය:Uploadtext/si, I can start getting it ready for use. This would significantly cut down on the number of bad uploads we get, I think. Kylu (speak!) 02:50, 8 ඔක්තෝබර් 2008 (UTC)


Transliteration[සංස්කරණය]

I think it would be a lot easier to use this wikipedia and to attract other new users if you instill a transliteration tool like the one present in other South Asian wikipedia like Nepal Bhasa (new:), Hindi (hi:), Bengali (bn:) etc. --Eukesh 19:29, 13 ඔක්තෝබර් 2008 (UTC)

Yes, you are right on that. Thanks for pointing out. I better start looking at that code you sent me some time ago :-) --Lee 04:23, 28 ඔක්තෝබර් 2008 (UTC)

Image Copyright issue[සංස්කරණය]

Dear Lee, I've seen a lot of images without any copyright tags. It is very Difficult to find original image resource right now. their are around 2000 images have been uploaded without considering copyright matter. Actually I hope you can understand this... However,I think this is not good think violating copyrights. Currently I am working on translating policies. In addition manually checking what the images we use form commons as a substitute for current images. If so, Can we remove all the not copyrighted images? What do you think about this matter?...

Thank you !

Best --asiri 10:20, 26 ඔක්තෝබර් 2008 (UTC)

Hi Asiri, I agree with you regarding copyright issue. If we can't find a better solution we'll have to delete them. I didn't have time to go through the list yet. I'll check the on it and update you soon. --Lee 04:18, 28 ඔක්තෝබර් 2008 (UTC)
Thank you Lee, You can view that images form here.[4]asiri 03:18, 29 ඔක්තෝබර් 2008 (UTC)

Unsurp done[සංස්කරණය]

Unsurp done on no-wiki. Nsaa 17:01, 27 ඔක්තෝබර් 2008 (UTC)

Thanks Nsaa :-) --Lee 04:03, 28 ඔක්තෝබර් 2008 (UTC)