පරිශීලක සාකච්ඡාව:Kylu

Page contents not supported in other languages.
විකිපීඩියා වෙතින්
Notice: I don't check my various talkpages daily. If you need immediate help or find a bug that you need to report, please leave a note on my Meta talkpage and I'll get to it as soon as I can. If your request isn't urgent, please feel free to leave it here, and I will see and respond. Thanks!
talkpage archive

Hey Kylu. I wrote a shorter version of your Wikipedia:Global sysops draft in my sandbox, intended to quickly summarize the rules and simplify their rationale. I also spotted an inconsistency in your draft: the introduction says to limit their actions to countervandalism and requests, but later you describe how they can help with routine non-countervandalism tasks. Mentioning the IP ranges used by the University would help a lot, too. :) —Pathoschild 22:20:36, 27 මාර්තු 2009 (UTC)

Thanks. Feel free to change the page if you'd like. I don't know the IP ranges used by the University, nor the names of the university staff accounts just yet. :( Kylu (speak!) 02:16, 28 මාර්තු 2009 (යූටීසී)[reply]

Mediawiki Upload Sinhala Version[සංස්කරණය]

Hi Kylu,

නන්දිමිතුරු and me translated Mediawiki Sinhala language uploading form මාධ්‍යවිකි_සාකච්ඡාව:Uploadtext/si in the last November 2008. Nobody seems disagree with translations yet. So can you please fix it? Thanks --asiri 10:48, 26 මැයි 2009 (යූටීසී)[reply]

Done Kylu (speak!) 16:13, 26 මැයි 2009 (යූටීසී)[reply]

Thank you very much Kylu,
But I have a problem. That is why it doesn't linked with Sinhala WPs විශේෂ:උඩුගත_කිරීම page. Because I've seen in English WPs Uploading form [1] linked with that.I think that is similar process in both languages. But If you can please let me know. Thank you very much for your immediate action on fixing. Best --asiri 08:55, 27 මැයි 2009 (යූටීසී)[reply]


මාධ්‍යවිකි:Common.js[සංස්කරණය]

මාධ්‍යවිකි:Common.js හි කිසිදු අන්තර්ගතයක් නැති බැවින් සමහරක් සැකිලි පිලිබඳ ගැටළු පැන නගීදසනැබළයෝ 09:05, 27 මැයි 2009 (යූටීසී)[reply]

You should tell Lee instead. Kylu (speak!) 08:39, 28 ජූනි 2009 (යූටීසී)[reply]


Number of articles[සංස්කරණය]

Have you noticed the strange behavior of the "number of articles" in sinhalese wiki. Even though atleast 100 new articles are created in the past few days, the number of articles remains same at 1896. Strange. May need to look by some steward --122.167.105.159 13:59, 26 අගෝස්තු 2009 (යූටීසී)[reply]

Stewards can't really fix that (I know this, as I am one.) If it doesn't update soon, leave me another note and I'll ask one of the developers about it. Thanks for the note! Kylu (speak!) 05:07, 23 සැප්තැම්බර් 2009 (යූටීසී)[reply]
Note: bugzilla:24333 addresses this as reported by Binguwa. Kylu (speak!) 14:38, 17 ජූලි 2010 (යූටීසී)[reply]

‍තෝරාගත් ලිපිය[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:තෝරාගත් ලිපිය දැන් පවතියි. පරිපාලක වරුන් විසින් හෝ තෝරාගත් වියත් මඩුල්ලක් විසින් හෝ මෙම සැකිල්ල සුදුසු ලිපියන්හි යෙදීමෙන් තරුවක් ප්‍රදර්ශනය වන අතර මුල් පිටුවෙහි තෝරාගත් ලිපිය සඳහා අහඹු ලෙසින් එම ලිපි අතුරින් එකක් තෝරාගත හැකි වන බව මගේ විශ්වාසයයි. ඔබගේ කාරුණික අවධානයට යොමු කරමි.---චතුනි අලහප්පෙරුම 14:35, 29 නොවැම්බර් 2009 (යූටීසී)[reply]

Please ask User talk:Lee instead. Kylu (speak!) 01:46, 2 දෙසැම්බර් 2009 (යූටීසී)[reply]

Need more Control over sinhala wiki pages[සංස්කරණය]

I think it is better to create new admins for sinhala wiki since only one admin is active බිඟුවා 08:36, 4 මැයි 2010 (යූටීසී)[reply]

Get more active users, then eventually ask for adminship. The global sysops can help if allowed, also. I am inactive, myself, and will probably remove my sysop right soon. Kylu (speak!) 01:16, 8 ජූනි 2010 (යූටීසී)[reply]
You have came back. But it seems you are not going to active any more. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 02:25, 8 ජූනි 2010 (යූටීසී)[reply]
Thanks Kylu. I don't think I can thank you enough for the support you provided me since the day one I joined the English Wikipedia. Sinhala Wikipedia owe a great deal to you on the guidance and active contribution in setting up the environment. If I run for bureaucrat, yours will be the first vote I'd be expecting. :-) Best of luck to you too!!! --Lee 15:49, 8 ජූනි 2010 (යූටීසී)[reply]
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක_සාකච්ඡාව:Kylu&oldid=110000" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි