ත්‍රස්තවාදී සමූහ නම්කල ලැයිස්තු

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

වත්මන් ලැයිස්තු[සංස්කරණය]

Organization AUS
ඕස්ට්‍රේලියාව
CAN
කැනඩාව
EGY
සැකිල්ල:Country data Egypt
EU
සැකිල්ල:Country data European Union
IND
ඉන්දියාව
IRN
ඉරානය
ISR
සැකිල්ල:Country data Israel
KAZ
කසක්ස්තානය
SAU
සැකිල්ල:Country data Saudi Arabia
CHN
චීනය
PHL
Philippines
RUS
රුසියාව
TUN
සැකිල්ල:Country data Tunisia
TUR
තුර්කිය
UKR
සැකිල්ල:Country data Ukraine
UAE
United Arab Emirates
UK
එක්සත් රාජධානිය
UN
එක්සත් ජාතීන්
USA
එක්සත් ජනපද
Abdullah Azzam Brigades Symbol confirmed.svg[1][2][3] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[5] Symbol confirmed.svg[6]
Abu Nidal Organization Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[8] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[6]
Abu Sayyaf Symbol confirmed.svg[9] Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[10] Symbol confirmed.svg[1][2][3] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[5] Symbol confirmed.svg[6]
Aden-Abyan Islamic Army Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[4]
Ajnad Misr Symbol confirmed.svg[11] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[12]
Akhil Bharat Nepali Ekta Samaj Symbol confirmed.svg[13]
al-Aqsa Foundation Symbol confirmed.svg[8] Symbol confirmed.svg[තහවුරු කරන්න]
al-Aqsa Martyrs' Brigades Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[8] Symbol confirmed.svg[6]
Al-Badr Symbol confirmed.svg[13]
al-Gama'a al-Islamiyya Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[8] Symbol confirmed.svg[14] Symbol confirmed.svg[1][2][3] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[6]
Al Ghurabaa Symbol confirmed.svg[4]
al-Haramain Foundation Symbol confirmed.svg[14] Symbol confirmed.svg[5]
Al-Itihaad al-Islamiya Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[5]
Al-Mourabitoun Symbol confirmed.svg[9] Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[15] Symbol confirmed.svg[5] Symbol confirmed.svg[16]
Al-Nusra Front Symbol confirmed.svg[9] Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[17] Symbol confirmed.svg[14] Symbol confirmed.svg[18][19] Symbol confirmed.svg[1][2][3] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[20] Symbol confirmed.svg[21]
al-Qaeda Symbol confirmed.svg[9] Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[22] Symbol confirmed.svg[13] Symbol confirmed.svg[23] Symbol confirmed.svg[24] Symbol confirmed.svg[14] Symbol confirmed.svg[1][2][3] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[25] Symbol confirmed.svg[6]
al-Qaeda in the Arabian Peninsula Symbol confirmed.svg[9] Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[26] Symbol confirmed.svg[1][2][3] Symbol confirmed.svg[5] Symbol confirmed.svg[6]
al-Qaeda in the Indian Subcontinent Symbol confirmed.svg[27]
al-Qaeda in the Islamic Maghreb Symbol confirmed.svg[9] Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[14] Symbol confirmed.svg[1][2][3] Symbol confirmed.svg[5] Symbol confirmed.svg[6]
Al-Shabaab Symbol confirmed.svg[9] Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[1][2][3] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[6]
Takfir wal-Hijra Symbol confirmed.svg[8]
Al-Umar-Mujahideen Symbol confirmed.svg[13]
All Tripura Tiger Force Symbol confirmed.svg[13]
Ansar al-Sharia (Libya) Symbol confirmed.svg[1][2][3] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[5] Symbol confirmed.svg[28]
Ansar al-Sharia (Tunisia) Symbol confirmed.svg[29] Symbol confirmed.svg[1][2][3] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[5] Symbol confirmed.svg[30]
Ansar al-Islam Symbol confirmed.svg[9] Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[1][2][3] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[5] Symbol confirmed.svg[6]
Jamaat Ansar al-Sunna Symbol confirmed.svg[4]
Ansar Bait al-Maqdis Symbol confirmed.svg[31] Symbol confirmed.svg[1][3] Symbol confirmed.svg[15] Symbol confirmed.svg[6]
Ansar Dine Symbol confirmed.svg[5] Symbol confirmed.svg[32]
Ansaru Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[5] Symbol confirmed.svg[33]
Armed Islamic Group of Algeria Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[5]
Army of Islam Symbol confirmed.svg[1][2][3] Symbol confirmed.svg[6]
Army of the Men of the Naqshbandi Order Symbol confirmed.svg[34]
Osbat al-Ansar Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[14] Symbol confirmed.svg[1][2][3] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[5] Symbol confirmed.svg[6]
30px Aum Shinrikyo Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[35] Symbol confirmed.svg[6]
Babbar Khalsa International Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[8] Symbol confirmed.svg[13] Symbol confirmed.svg[4]
Balochistan Liberation Army Symbol confirmed.svg[4]
Boko Haram Symbol confirmed.svg[9] Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[1][2][3] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[36] Symbol confirmed.svg[33]
Caucasus Emirate Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[14] Symbol confirmed.svg[1][2][3] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[37] Symbol confirmed.svg[38]
Committee for Charity and Solidarity with Palestine Symbol confirmed.svg[39]
Communist Party of India (Marxist–Leninist) Symbol confirmed.svg[13]
Communist Party of the Philippines/
New People's Army
Symbol confirmed.svg[8] Symbol confirmed.svg[6]
Communist Party of Turkey/Marxist–Leninist Symbol confirmed.svg[40]
Conspiracy of Fire Nuclei Symbol confirmed.svg[41]
Continuity Irish Republican Army Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[6]
Cumann na mBan Symbol confirmed.svg[4]
Deendar Anjuman Symbol confirmed.svg[13]
සැකිල්ල:Country data Donetsk People's Republic Donetsk People's Republic Symbol confirmed.svg[42]
30px Dukhtaran-e-Millat Symbol confirmed.svg[13]
East Turkestan Information Center Symbol confirmed.svg[43]
East Turkestan Islamic Party Symbol confirmed.svg[43] Symbol confirmed.svg[1][2] Symbol confirmed.svg[5] Symbol confirmed.svg[44]
East Turkestan Liberation Organization Symbol confirmed.svg[35] Symbol confirmed.svg[45] Symbol confirmed.svg[43]
Egyptian Islamic Jihad Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[14] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[5]
Ergenekon Symbol confirmed.svg[40]
Logo of Euskadi Ta Askatasuna.png ETA Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[8] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[6]
Fianna Éireann Symbol confirmed.svg[4]
Force 17 Symbol confirmed.svg[39] Symbol confirmed.svg[4]
Great Eastern Islamic Raiders' Front Symbol confirmed.svg[8] Symbol confirmed.svg[40]
Grey Wolves Symbol confirmed.svg[46]
Hamas Symbol confirmed.svg[47] Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[48] Symbol confirmed.svg [39] Symbol confirmed.svg[49] Symbol confirmed.svg[6]
Izz ad-Din al-Qassam Brigades Symbol confirmed.svg[9] Symbol confirmed.svg[50] Symbol confirmed.svg[8] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[51]
Haqqani network Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[1][2][3] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[6]
Harkat-ul-Jihad al-Islami Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[5] Symbol confirmed.svg[6]
Harkat-al-Jihad al-Islami in Bangladesh Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[6]
Harkat-ul-Mujahideen Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[13] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[5] Symbol confirmed.svg[6]
Harakat-Ul-Mujahideen/Alami Symbol confirmed.svg[4]
Harakat Sham al-Islam Symbol confirmed.svg[52]
Hezb-e Islami Gulbuddin Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[4]
Hezbollah Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[53][54] Symbol confirmed.svg Symbol confirmed.svg[55] Symbol confirmed.svg[56] Symbol confirmed.svg[57] Symbol confirmed.svg[6]
Kurdish Hezbollah Symbol confirmed.svg[40]
Hezbollah (Military Wing) Symbol confirmed.svg[58] Symbol confirmed.svg[59] Symbol confirmed.svg[60] Symbol confirmed.svg[57]
Hezbollah (External Security Organisation) Symbol confirmed.svg[9] Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[61] Symbol confirmed.svg[62] Symbol confirmed.svg[4]
Hezbollah Al-Hejaz Symbol confirmed.svg[26] Symbol confirmed.svg[1][2][3]
Hilafet Devleti Symbol confirmed.svg[40]
Hizb ut-Tahrir Symbol confirmed.svg[24] Symbol confirmed.svg[14]
Hizbul Mujahideen Symbol confirmed.svg[8] Symbol confirmed.svg[13]
Hofstad Network Symbol confirmed.svg[8]
Holy Land Foundation
for Relief and Development
Symbol confirmed.svg[8] Symbol confirmed.svg[39]
Houthis emblem.svg Houthis Symbol confirmed.svg[17] Symbol confirmed.svg[1][2][3]
Indian Mujahideen Symbol confirmed.svg[13] Symbol confirmed.svg[1][2][3] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[6]
International Sikh Youth Federation Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[8] Symbol confirmed.svg[13] Symbol confirmed.svg[4]
Irish National Liberation Army Symbol confirmed.svg[4]
Irish People's Liberation Organisation Symbol confirmed.svg[4]
Islamic Jihad

Jamaat Mujahideen
Symbol confirmed.svg[14]
Islamic Jihad Union Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[5] Symbol confirmed.svg[6]
Islamic Movement of Uzbekistan Symbol confirmed.svg[9] Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[24] Symbol confirmed.svg[14] Symbol confirmed.svg[1][2][3] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[5] Symbol confirmed.svg[6]
Islamic State of Iraq and the Levant Symbol confirmed.svg[9] Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[63] Symbol confirmed.svg[64] Symbol confirmed.svg[65] Symbol confirmed.svg Symbol confirmed.svg[66] Symbol confirmed.svg[17] Symbol confirmed.svg[14] Symbol confirmed.svg[67] Symbol confirmed.svg[1][2][3] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[20] Symbol confirmed.svg[6]
Islamic State of Iraq and the Levant – Caucasus Province Symbol confirmed.svg[34]
Islamic State of Iraq and the Levant – Khorasan Province Symbol confirmed.svg[34][68]
Islamic State of Iraq and the Levant – Libya Province Symbol confirmed.svg[69]
Islamic State of Iraq and the Levant – Yemen Province Symbol confirmed.svg[69]
Jaish-e-Mohammed Symbol confirmed.svg[9] Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[13] Symbol confirmed.svg[1][2][3] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[5] Symbol confirmed.svg[6]
Jaish al-Muhajireen wal-Ansar Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[52]
Jamaat al Dawa al Quran Symbol confirmed.svg[70]
Jamaat Ul-Furquan Symbol confirmed.svg[4]
Jamaat Ul-Furquan Symbol confirmed.svg[4]
Jamaat-ul-Ahrar Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[71]
Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh Symbol confirmed.svg[13] Symbol confirmed.svg[4]
Jamiat al-Islah al-Idzhtimai Symbol confirmed.svg[14]
Jamiat ul-Ansar Symbol confirmed.svg[9]
Jamiat-e Islami Symbol confirmed.svg[14]
Jemaah Islamiyah Symbol confirmed.svg[9] Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[5] Symbol confirmed.svg[6]
Jamaah Ansharut Tauhid Symbol confirmed.svg[5] Symbol confirmed.svg[6]
Jund al-Aqsa Symbol confirmed.svg[4]
Jund al-Khilafah Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[34]
Jund al-Sham Symbol confirmed.svg[14]
Jundallah Symbol confirmed.svg[72] Symbol confirmed.svg[6]
Kach and Kahane Chai Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[39] Symbol confirmed.svg[6]
Kangleipak Communist Party Symbol confirmed.svg[13]
Kanglei Yawol Kanna Lup Symbol confirmed.svg[13]
30px Kata'ib Hezbollah Symbol confirmed.svg[1][2][3] Symbol confirmed.svg[6]
Khalistan Commando Force Symbol confirmed.svg[13]
Khalistan Zindabad Force Symbol confirmed.svg[8] Symbol confirmed.svg[13]
Khuddam ul-Islam Symbol confirmed.svg[4]
30px Komala Symbol confirmed.svg[73][74]
30px Kurdistan Democratic Party/North Symbol confirmed.svg[40]
Kurdistan Freedom Falcons Symbol confirmed.svg[8] Symbol confirmed.svg[4]
Kurdistan Workers' Party Symbol confirmed.svg[9] Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[8] Symbol confirmed.svg[75] Symbol confirmed.svg[76] Symbol confirmed.svg[40] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[6]
Lashkar-e-Taiba Symbol confirmed.svg[9] Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[13] Symbol confirmed.svg[14] Symbol confirmed.svg[1][2][3] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[5] Symbol confirmed.svg[6]
Lashkar-e-Jhangvi Symbol confirmed.svg[9] Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[5] Symbol confirmed.svg[6]
30px Liberation Tigers of Tamil Eelam Symbol confirmed.svg[77] Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[8] Symbol confirmed.svg[13] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[6]
Libyan Islamic Fighting Group Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[5] Symbol confirmed.svg[6]
Loyalist Volunteer Force Symbol confirmed.svg[4]
Lugansk People's Republic Symbol confirmed.svg[42]
Manipur People’s Liberation Front Symbol confirmed.svg[13]
Maoist Communist Centre of India Symbol confirmed.svg[13]
Marxist–Leninist Communist Party Symbol confirmed.svg[40]
Moroccan Islamic Combatant Group Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[5] Symbol confirmed.svg[6]
Movement for Oneness and Jihad in West Africa Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[5] Symbol confirmed.svg[6]
Mujahidin Indonesia Timur Symbol confirmed.svg[78] Symbol confirmed.svg[34]
Mujahideen Shura Council in the Environs of Jerusalem Symbol confirmed.svg[6]
Muslim Brotherhood Emblem.jpg Muslim Brotherhood Symbol confirmed.svg[79] Symbol confirmed.svg[24] Symbol confirmed.svg[17] Symbol confirmed.svg[14] Symbol confirmed.svg[1][2][3]
National Democratic Front of Bodoland Symbol confirmed.svg[13]
National Liberation Army Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[8] Symbol confirmed.svg[6]
National Liberation Front of Tripura Symbol confirmed.svg[13]
Orange Volunteers Symbol confirmed.svg[4]
Palestine al-muslima Symbol confirmed.svg[39]
Palestine Liberation Front Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[39] Symbol confirmed.svg[6]
Palestinian Islamic Jihad Symbol confirmed.svg[9] Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[8] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[6]
Palestinian Relief Development Fund – Interpal Symbol confirmed.svg[39]
Party of Free Life of Kurdistan Symbol confirmed.svg[80] Symbol confirmed.svg[80]
People's Congress of Ichkeria and Dagestan Symbol confirmed.svg[14]
People's Liberation Army of Manipur Symbol confirmed.svg[13]
Flag of the People's Mujahedin of Iran.svg People's Mujahedin of Iran Symbol confirmed.svg[81]
People's Revolutionary Party of Kangleipak Symbol confirmed.svg[13]
Popular Front for the Liberation of Palestine Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[8] Symbol confirmed.svg[6]
Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[8] Symbol confirmed.svg[49] Symbol confirmed.svg[6]
Provisional Irish Republican Army Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[82]
Quds Force Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[6]
Real Irish Republican Army Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[6]
Red Hand Commando Symbol confirmed.svg[4]
Red Hand Defenders Symbol confirmed.svg[4]
Revolutionary Armed Forces of Colombia Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[8] Symbol confirmed.svg[6]
30px Revolutionary Organization 17 November Symbol confirmed.svg[83] Symbol confirmed.svg[6]
Revolutionary Party of Kurdistan Symbol confirmed.svg[40]
Revolutionary People's Liberation Party–Front Symbol confirmed.svg[8] Symbol confirmed.svg[40] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[6]
Revolutionary Struggle Symbol confirmed.svg[6]
Saor Éire Symbol confirmed.svg[4]
The Saved Sect Symbol confirmed.svg[4]
Tevhid-Selam (Al-Quds Army) Symbol confirmed.svg[40]
Shining Path[84] Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[8] Symbol confirmed.svg[6]
Sipah-e-Sahaba Pakistan Symbol confirmed.svg[4]
Society of the Revival of Islamic Heritage Symbol confirmed.svg[14] Symbol confirmed.svg[5]
Stichting Al Aqsa Symbol confirmed.svg[8]
Students Islamic Movement of India Symbol confirmed.svg[13]
Supreme Military Majlis ul-Shura of the United Mujahideen Forces of Caucasus Symbol confirmed.svg[14]
Taliban Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[24] Symbol confirmed.svg[14] Symbol confirmed.svg[1][2][3]
Tehreek-e-Nafaz-e-Shariat-e-Mohammadi Symbol confirmed.svg[4]
Tehrik-i-Taliban Pakistan Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[1][2][3] Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[5] Symbol confirmed.svg[6]
Tamil Nadu Liberation Army Symbol confirmed.svg[13]
Tamil National Retrieval Troops Symbol confirmed.svg[13]
Tanzim Symbol confirmed.svg[39]
Ulster Defence Association Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[85]
Ulster Volunteer Force Symbol confirmed.svg[4] Symbol confirmed.svg[85]
United Liberation Front of Assam Symbol confirmed.svg[13]
United National Liberation Front Symbol confirmed.svg[13]
United Self-Defense Forces of Colombia Symbol confirmed.svg[7] Symbol confirmed.svg[6]
Vanguards of Conquest Symbol confirmed.svg[7]
30px World Tamil Movement Symbol confirmed.svg[7]
World Uygur Youth Congress Symbol confirmed.svg[43]
Yarmouk Martyrs Brigade Symbol confirmed.svg[86]

අතීත ලැයිස්තු[සංස්කරණය]

Organization AUS
ඕස්ට්‍රේලියාව
CAN
කැනඩාව
EU
සැකිල්ල:Country data EU
UK
එක්සත් රාජධානිය
US
එක්සත් ජනපද
IND
ඉන්දියාව
PH
Philippines
African National Congress 1988-08[87] to 2008[88][89]
30px Aum Shinrikyo ? to 2011-07-18[8][90]
United Self-Defense Forces of Colombia ? to 2011-07-18[8][90]
Communist Party of the Philippines 1957-06-20[91] to 1992-10[92][93]
Democratic Front for the Liberation of Palestine 1997-08-10 to 1999-08-10[6] ? to ?[තහවුරු කරන්න]
Fatah ? to ?[තහවුරු කරන්න]
Hukbalahap 1957-06-20[91] to 1965
Hynniewtrep National Liberation Council 2000-11-16[94] to 2011[13][95]
Kach and Kahane Chai ? to 2010-07-12[96][97]
Japanese Red Army 1997-10-08 to 2001-10-08[98]
සැකිල්ල:Country data Cambodia Khmer Rouge 1997-10-08 to 1999-10-08[98]
Manuel Rodríguez Patriotic Front 1997-10-08 to 1999-10-08[98]
People's Mujahedin of Iran ? to 2012-12[තහවුරු කරන්න] ? to 2010[99] 1997-10-08 to 2012-09-28[6]
New People's Army 1969-03-29[91] to 1992-10[92][93]
Palestine Liberation Front ? to 2010-07-12[96][97]
සැකිල්ල:Country data Palestine Palestine Liberation Organization 1988[100] to 1991[101]
Revolutionary Nuclei 1997-08-10 to 2009-05-18[98]
Túpac Amaru Revolutionary Movement 1997-08-10 to 2001-10-08[98]
Red Brigades 1970-08 to ?[98]
Unified Communist Party of Nepal (Maoist) ? to 2012-09-06[102]


මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 "مجلس الوزراء يعتمد قائمة التنظيمات الإرهابية". Emirates News Agency (WAM) وكالة أنباء الإمارات. 15 November 2014. Retrieved November 16, 2014.
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 WAM (November 15, 2014). "UAE publishes list of terrorist organisations". Gulf News. Retrieved November 16, 2014.
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 "UAE cabinet endorses new list of terrorist groups". Kuwait News Agency (KUNA) وكالة الأنباء الكويتية. 2014-11-15. Retrieved November 16, 2014.
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40 4.41 4.42 4.43 4.44 4.45 4.46 4.47 4.48 4.49 4.50 4.51 4.52 4.53 4.54 4.55 4.56 4.57 4.58 4.59 4.60 4.61 4.62 4.63 4.64 4.65 4.66 4.67 4.68 4.69 4.70 4.71 4.72 4.73 "Proscribed terrorist groups" (PDF). Home Office. Retrieved 2015-04-08.
 5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 "The List established and maintained by the 1267/1989 Committee". United Nations Security Council Committee 1267. UN.org. 2015-10-14. Retrieved 2015-10-24.
 6. 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 6.27 6.28 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 6.35 6.36 6.37 6.38 6.39 6.40 6.41 6.42 6.43 6.44 6.45 6.46 6.47 6.48 6.49 6.50 6.51 6.52 6.53 6.54 6.55 6.56 "Foreign Terrorist Organizations". State.gov. 2012-09-28. Retrieved 2014-08-21.
 7. 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 7.31 7.32 7.33 7.34 7.35 7.36 7.37 7.38 7.39 7.40 7.41 7.42 7.43 7.44 7.45 7.46 7.47 7.48 7.49 7.50 7.51 "Currently listed entities". Publicsafety.gc.ca. Retrieved 2014-11-10.
 8. 8.00 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05 8.06 8.07 8.08 8.09 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21 8.22 8.23 8.24 8.25 8.26 8.27 "Eur-Lex - - En". Eur-lex.europa.eu. Retrieved 2014-02-19.[dead link]
 9. 9.00 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 9.09 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 9.17 9.18 9.19 "Listed terrorist organisations". Retrieved 2014-11-10.
 10. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; ph_asg නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 11. "Agnad Misr officially labelled a terrorist group". Al-Ahram. 22 March 2014. Retrieved 11 March 2015. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
 12. "Terrorist Designations of Ajand Misr and Ibrahim al-Rubaysh". State.gov. 2014-12-18. Retrieved 2015-01-28.
 13. 13.00 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19 13.20 13.21 13.22 13.23 13.24 13.25 13.26 13.27 13.28 13.29 13.30 13.31 13.32 "Banned Organisations". Retrieved 30 January 2015.
 14. 14.00 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 14.17 14.18 14.19 14.20 "Single federal list of organizations recognized as terrorist by the Supreme Court of the Russian Federation". fsb.ru. Retrieved 2015-03-10.
 15. 15.0 15.1 "Government bans three alleged terrorist groups". BBC. 2014-04-02. Retrieved 2014-04-04.
 16. "Terrorist Designation of the al-Mulathamun Battalion". State.gov. 2013-12-18. Retrieved 2014-11-05.
 17. 17.0 17.1 17.2 17.3 "Saudi Arabia designates Muslim Brotherhood terrorist group". Reuters. 2014-03-07.
 18. "Turkey blacklists al-Nusra Front as terror group". Al Akhbar. 3 June 2014. Retrieved 3 June 2014.
 19. 3 Haziran 2014 Tarihli ve 29019 Sayılı Resmî Gazete සැකිල්ල:Tr icon
 20. 20.0 20.1 Security Council Al-Qaida Sanctions Committee Amends Entry of One Entity on Its Sanctions List - UN Security Council, 30 May 2013. Department of Public Information • News and Media Division • New York
 21. United States Department of State. "Terrorist Designations of the al-Nusrah Front as an Alias for al-Qa'ida in Iraq". Retrieved 2013-06-28.
 22. Commission of the European Communities (October 20, 2004). "Communication from the Commission to the Council and the European Parliament" (DOC). Retrieved June 11, 2007.[dead link]
 23. Moody, John (2007-06-12). "Iran Wants to Talk With U.S.; Just Not About Nukes". Fox News. Archived from the original on 2013-12-25. Retrieved 2013-12-25. [...] Al Qaeda, which Shiite-dominated Iran considers a terrorist organization [...] Cite uses deprecated parameter |deadurl= (help)
 24. 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 "Fight against terrorism and extremism in Kazakhstan". Mfa.gov.kz. Retrieved 2015-11-23.
 25. "Resolutions adopted by the United Nations Security Council since 1946". Un.org. Retrieved 2014-02-19.
 26. 26.0 26.1 Nancy A. Youssef and Adam Baron (7 March 2014). "Saudi Arabia declares Muslim Brotherhood a terrorist group". Kansas City Star. Archived from the original on March 8, 2014. Retrieved 8 March 2014. Cite uses deprecated parameter |deadurl= (help)
 27. "State Department Terrorist Designations". State.gov. 2016-06-30. Retrieved 2016-06-30.
 28. "Ansar al-Shari'a Organizations and Leaders Terrorist Designations of Three Ansar al-Shari'a Organizations and Leaders". U.S. Department of State. 2014-01-10. Retrieved 2014-08-11.
 29. "BBC News - Tunisia declares Ansar al-Sharia a terrorist group". Bbc.co.uk. 2013-08-27. Retrieved 2014-02-19.
 30. "US Declares Ansar al-Sharia a Terrorist Organization". Tunisia Live. Retrieved 2014-02-19.
 31. "Egyptian court says Ansar Bayt al-Maqdis a terrorist organization". Egypt Independent. April 14, 2014.
 32. "Terrorist Designations of Ansar al-Dine". State.gov. Retrieved 2014-02-19.
 33. 33.0 33.1 "US names Boko Haram as 'terror organisation' - Africa". Al Jazeera English. Retrieved 2014-02-19.
 34. 34.0 34.1 34.2 34.3 34.4 "Designations of Foreign Terrorist Fighters". State.gov. 2015-09-29. Retrieved 2014-09-29.
 35. 35.0 35.1 East Turkistan Liberation Organization (ETLO) Globalsecurity.org
 36. Security Council Al-Qaida Sanctions Committee Adds Boko Haram to Its Sanctions List - UN Security Council, 22 May 2014. Department of Public Information • News and Media Division • New York
 37. "QE.E.131.11. EMARAT KAVKAZ". Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaeda and associated individuals and entities. 29 July 2011.
 38. United States Department of State. "Designation of Caucasus Emirate". Retrieved 2011-05-26.
 39. 39.0 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 39.6 39.7 39.8 "teror16.11.xls" (in Hebrew, Arabic, and English). Ministry of Defense (Israel). Retrieved 28 November 2014. several declared terrorist organisations are listed amongst many declarations of "association/united group, not, allowed" or, in other words, declarations of an unlawful/illegal organisation - and maybe with other information as well in a large spreadsheetCS1 maint: unrecognized language (link)
 40. 40.00 40.01 40.02 40.03 40.04 40.05 40.06 40.07 40.08 40.09 40.10 [1] වේබැක් මැශින් මගින් Archived ජනවාරි 14, 2013
 41. http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/10/175362.htm U.S. Department of State
 42. 42.0 42.1 "Ukraine's prosecutor general classifies self-declared Donetsk and Luhansk republics as terrorist organizations". Kyiv Post. 16 May 2014.
 43. 43.0 43.1 43.2 43.3 "China seeks int'l support in counter-terrorism(12/15/03)". China-embassy.org. 2003-12-15. Retrieved 2014-02-19.
 44. "Terrorist Exclusion List". Bureau of Counterterrorism. 2004-12-29. Retrieved 2012-09-11.
 45. United Nations Web Services Section. "The Al-Qaida Sanctions Committee". Un.org. Retrieved 2 September 2014.
 46. Yermukanov, Marat (4 May 2005). "Kazakhstan and Turkey search for common ground". Eurasia Daily Monitor. Jamestown Foundation. Kazakhstan has officially banned the Kurdish People's Congress and the Turkish nationalist Boz Gurt (Grey Wolves) organization for being "terrorist organizations."
 47. "Australia lists Hamas as terrorist organisation". Big News Network. 26 July 2014. Retrieved 2 September 2014.
 48. "EU keeps Hamas on terror list, despite court ruling". Euractiv. 27 March 2015. Retrieved 15 June 2015. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
 49. 49.0 49.1 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/324603/20140627-List_of_Proscribed_organisations_WEBSITE_final.pdf
 50. "Egyptian court bans Hamas' armed wing, lists as terrorist organization". Reuters. 31 January 2015. Retrieved 31 January 2015.
 51. http://www.state.gov/documents/organization/65462.pdf
 52. 52.0 52.1 "Designations of Foreign Terrorist Fighters". US Department of State. 24 September 2014. Retrieved 25 September 2014.
 53. A (2009-04-13). "EGYPT: Cairo calls Hezbollah terrorist organization - latimes.com". Latimesblogs.latimes.com. Retrieved 2014-02-19.
 54. "EGYPT: Cairo calls Hezbollah terrorist organization - latimes.com". Latimesblogs.latimes.com. 2009-04-13. Retrieved 2014-02-19.
 55. http://www.wsj.com/articles/gulf-cooperation-council-labels-hezbollah-a-terrorist-group-1456926654
 56. http://www.wsj.com/articles/gulf-cooperation-council-labels-hezbollah-a-terrorist-group-1456926654
 57. 57.0 57.1 "Proscribed terror groups or organisations - Publications - GOV.UK". Homeoffice.gov.uk. 2013-07-12. Retrieved 2014-02-19.
 58. Jim Muir (2013-07-22). "BBC News - EU ministers agree to blacklist Hezbollah's armed wing". Bbc.co.uk. Retrieved 2014-02-19.
 59. http://www.wsj.com/articles/gulf-cooperation-council-labels-hezbollah-a-terrorist-group-1456926654
 60. http://www.wsj.com/articles/gulf-cooperation-council-labels-hezbollah-a-terrorist-group-1456926654
 61. http://www.wsj.com/articles/gulf-cooperation-council-labels-hezbollah-a-terrorist-group-1456926654
 62. http://www.wsj.com/articles/gulf-cooperation-council-labels-hezbollah-a-terrorist-group-1456926654
 63. "Egypt brands jihadist ISIL a 'terrorist group'". Hürriyet Daily News. 30 November 2014.
 64. Wahlisch, Martin (2010). "EU Terrorist Listing - An Overview about Listing and Delisting Procedures" (PDF). Berghof Peace Support. Berghof Foundation. Retrieved 3 November 2014.
 65. PTI (2014-12-16). "India bans IS". The Hindu. Chennai, India. Retrieved 16 December 2014.
 66. "Ya'alon declared the organization "Islamic State" as a terrorist organization: Report". haaretz. 3 September 2014. Retrieved 3 September 2014.
 67. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140603-16-1.pdf
 68. "Foreign Terrorist Organization Designation of ISIL - Khorasan (ISIL-K)". State.gov. 2016-01-14. Retrieved 2016-01-14.
 69. 69.0 69.1 "Terrorist Designations of ISIL-Yemen, ISIL-Saudi Arabia, and ISIL-Libya". State.gov. 2016-05-19. Retrieved 2016-05-19.
 70. "State Department Terrorist Designations of the Tariq Gidar Group and Jama'at ul Dawa al-Qu'ran". State.gov. 2016-05-25. Retrieved 2016-05-29.
 71. "State Department Terrorist Designations of Jamaat-ul-Ahrar and Mohamed Abrini". State.gov. 2016-08-03. Retrieved 2016-08-05.
 72. "Iran Hails US Decision to Label Jundallah "Terrorist" Group". Al-Manar. 2010-11-04. Archived from the original on 2010-11-13. Retrieved 2013-12-25.
 73. Sheridan, Michael (2010-11-05). "Four 'assassins' funded by Komala militant in UK arrested in Iran, state-run media". NY Daily News. New York. Archived from the original on 2013-12-25. Retrieved 2013-12-25. Cite uses deprecated parameter |deadurl= (help)
 74. "Iran scorned for hangings despite stay". UPI. United Press International. 2011-05-02. Archived from the original on 2013-12-25. Retrieved 2013-12-25.
 75. "Kurdistan Workers Party (PKK)". Australian National Security. 2012-08-17. Archived from the original on October 5, 2013. Retrieved 2013-12-25. Cite uses deprecated parameter |deadurl= (help)
 76. "Kazakhstan Updates List Of Banned Terrorist Groups". Radio Free Europe/Radio Liberty. Kazakhstan Today, Interfax-Kazakhstan. 12 October 2006. Retrieved 4 October 2014.
 77. [2] වේබැක් මැශින් මගින් Archived දෙසැම්බර් 3, 2013
 78. "UNSC sanctions". Retrieved 19 July 2016.
 79. "Egypt designates Muslim Brotherhood as terrorist group". Reuters. December 25, 2013.
 80. 80.0 80.1 Narina, E (2010-01-30). "Kurdish prisoner executed in Iran". WashingtonTV. Archived from the original on 2013-12-25. Retrieved 2013-12-25.
 81. Theodoulou, Michael (2011-07-26). "US move to delist MEK as terror group worries Iran's opposition". The National (Abu Dhabi). Abu Dhabi Media. Archived from the original on 2012-08-31. Retrieved 2013-12-26. The MEK, dedicated to overthrowing Iran's Islamic regime and considered a terrorist group by Iran [...] Cite uses deprecated parameter |deadurl= (help)
 82. "U.S. Department of Homeland Security – Terrorist Organization Reference Guide January 2004, p119" (PDF). U.S. Department of Homeland Security. January 2004.
 83. "Proscribed terrorist groups". British Home Office. May 7, 2010.
 84. 'Shining Path' (Spanish: Sendero Luminoso) is the name given by Peruvian mass media and government sources to the Maoist Communist Party of Peru.
 85. 85.0 85.1 Terrorist Exclusion List, US State Department
 86. "State Department Terrorist Designation of the Yarmouk Martyrs Brigade". State.gov. 2016-06-09. Retrieved 2016-06-10.
 87. Robert Windrem. "US government considered Nelson Mandela a terrorist until 2008". NBC News. Archived from the original on December 10, 2013. Retrieved December 11, 2013. Cite uses deprecated parameter |deadurl= (help)
 88. "US shamed by Mandela terror link". BBC News. 2008-04-10.
 89. "Mandela taken off US terror list". BBC News. 2008-07-01.
 90. 90.0 90.1 "Eur-Lex - - En". Eur-lex.europa.eu. Retrieved 2014-02-19.[dead link]
 91. 91.0 91.1 91.2 "Anti-Subversion Act". Chan Robles Virtual Law Library. Retrieved 12 September 2015.
 92. 92.0 92.1 "Ramos legalises Communist Party, frees 48 rebels". New Straits Times. Reuter. 23 September 1992. Retrieved 12 September 2015.
 93. 93.0 93.1 "An Act Repealing Republic Act Numbered One Thousand Seven Hundred, as Amended, Otherwise Known as the Anti-Subversion Act". Retrieved 12 September 2015.
 94. "Hynniewtrep National Liberation Council(HNLC)". Satp.org. Retrieved 2014-02-19.
 95. "Central panel seeks reply from Ulfa on ban - The Times of India". Articles.timesofindia.indiatimes.com. 2011-01-14. Retrieved 2014-02-19.
 96. 96.0 96.1 "EUR-Lex - 32009D1004 - EN". Eur-lex.europa.eu. Retrieved 2014-02-19.[dead link]
 97. 97.0 97.1 "Eur-Lex - - En". Eur-lex.europa.eu. Retrieved 2014-02-19.[dead link]
 98. 98.0 98.1 98.2 98.3 98.4 98.5 Office of the Coordinator for Counterterrorism (September 28, 2012). "Foreign Terrorist Organizations". state.gov. U.S. State Department. Retrieved October 8, 2013.
 99. Mas, Monique (2009-01-26). "Les " Moudjahidine du Peuple " ne sont plus des terroristes". RFI (in French). Retrieved 2010-03-05.CS1 maint: unrecognized language (link)
 100. "TITLE 22 > CHAPTER 61 > § 5201. Findings; determinations". Legal Information Institute, Cornell Law School. Retrieved December 10, 2013.
 101. "Palestine Liberation Organization". mideastconflict.org. Retrieved December 10, 2013.
 102. "Delisting of the Communist Party of Nepal (Maoist)". State.gov. 2012-09-06. Retrieved 2014-02-19.