ත්‍රස්තවාදී සමූහ නම්කල ලැයිස්තු

විකිපීඩියා වෙතින්

වත්මන් ලැයිස්තු[සංස්කරණය]

Organization AUS
ඕස්ට්‍රේලියාව
CAN
කැනඩාව
EGY
ඊජිප්තුව
EU
සැකිල්ල:Country data European Union
IND
ඉන්දියාව
IRN
ඉරානය
ISR
ඊශ්‍රායලය
KAZ
කසක්ස්තානය
SAU
Saudi Arabia
CHN
චීනය
PHL
Philippines
RUS
රුසියාව
TUN
සැකිල්ල:Country data Tunisia
TUR
තුර්කිය
UKR
යුක්‍රේනය
UAE
United Arab Emirates
UK
එක්සත් රාජධානිය
UN
එක්සත් ජාතීන්
USA
එක්සත් ජනපද
Abdullah Azzam Brigades [1][2][3] [4] [5] [6]
Abu Nidal Organization [7] [8] [4] [6]
Abu Sayyaf [9] [7] [10] [1][2][3] [4] [5] [6]
Aden-Abyan Islamic Army [7] [4]
Ajnad Misr [11] [4] [12]
Akhil Bharat Nepali Ekta Samaj [13]
al-Aqsa Foundation [8] [තහවුරු කර නොමැත]
al-Aqsa Martyrs' Brigades [7] [8] [6]
Al-Badr [13]
al-Gama'a al-Islamiyya [7] [8] [14] [1][2][3] [4] [6]
Al Ghurabaa [4]
al-Haramain Foundation [14] [5]
Al-Itihaad al-Islamiya [7] [4] [5]
Al-Mourabitoun [9] [7] [15] [5] [16]
Al-Nusra Front [9] [7] [17] [14] [18][19] [1][2][3] [4] [20] [21]
al-Qaeda [9] [7] [22] [13] [23] [24] [14] [1][2][3] [4] [25] [6]
al-Qaeda in the Arabian Peninsula [9] [7] [26] [1][2][3] [5] [6]
al-Qaeda in the Indian Subcontinent [27]
al-Qaeda in the Islamic Maghreb [9] [7] [14] [1][2][3] [5] [6]
Al-Shabaab [9] [7] [1][2][3] [4] [6]
Takfir wal-Hijra [8]
Al-Umar-Mujahideen [13]
All Tripura Tiger Force [13]
Ansar al-Sharia (Libya) [1][2][3] [4] [5] [28]
Ansar al-Sharia (Tunisia) [29] [1][2][3] [4] [5] [30]
Ansar al-Islam [9] [7] [1][2][3] [4] [5] [6]
Jamaat Ansar al-Sunna [4]
Ansar Bait al-Maqdis [31] [1][3] [15] [6]
Ansar Dine [5] [32]
Ansaru [4] [5] [33]
Armed Islamic Group of Algeria [7] [4] [5]
Army of Islam [1][2][3] [6]
Army of the Men of the Naqshbandi Order [34]
Osbat al-Ansar [7] [14] [1][2][3] [4] [5] [6]
ගොනුව:Jp aunshinrikyo logo flag.gif Aum Shinrikyo [7] [35] [6]
Babbar Khalsa International [7] [8] [13] [4]
Balochistan Liberation Army [4]
Boko Haram [9] [7] [1][2][3] [4] [36] [33]
Caucasus Emirate [7] [14] [1][2][3] [4] [37] [38]
Committee for Charity and Solidarity with Palestine [39]
Communist Party of India (Marxist–Leninist) [13]
Communist Party of the Philippines/
New People's Army
[8] [6]
Communist Party of Turkey/Marxist–Leninist [40]
Conspiracy of Fire Nuclei [41]
Continuity Irish Republican Army [4] [6]
Cumann na mBan [4]
Deendar Anjuman [13]
සැකිල්ල:Country data Donetsk People's Republic Donetsk People's Republic [42]
ගොනුව:Dukhtaran-e-Milllat.png Dukhtaran-e-Millat [13]
East Turkestan Information Center [43]
East Turkestan Islamic Party [43] [1][2] [5] [44]
East Turkestan Liberation Organization [35] [45] [43]
Egyptian Islamic Jihad [7] [14] [4] [5]
Ergenekon [40]
ETA [7] [8] [4] [6]
Fianna Éireann [4]
Force 17 [39] [4]
Great Eastern Islamic Raiders' Front [8] [40]
Grey Wolves [46]
Hamas [47] [7] [48] [39] [49] [6]
Izz ad-Din al-Qassam Brigades [9] [50] [8] [4] [51]
Haqqani network [7] [1][2][3] [4] [6]
Harkat-ul-Jihad al-Islami [4] [5] [6]
Harkat-al-Jihad al-Islami in Bangladesh [4] [6]
Harkat-ul-Mujahideen [7] [13] [4] [5] [6]
Harakat-Ul-Mujahideen/Alami [4]
Harakat Sham al-Islam [52]
Hezb-e Islami Gulbuddin [7] [4]
Hezbollah [7] [53][54] [55] [56] [57] [6]
Kurdish Hezbollah [40]
Hezbollah (Military Wing) [58] [59] [60] [57]
Hezbollah (External Security Organisation) [9] [7] [61] [62] [4]
Hezbollah Al-Hejaz [26] [1][2][3]
Hilafet Devleti [40]
Hizb ut-Tahrir [24] [14]
Hizbul Mujahideen [8] [13]
Hofstad Network [8]
Holy Land Foundation
for Relief and Development
[8] [39]
Houthis [17] [1][2][3]
Indian Mujahideen [13] [1][2][3] [4] [6]
International Sikh Youth Federation [7] [8] [13] [4]
Irish National Liberation Army [4]
Irish People's Liberation Organisation [4]
Islamic Jihad

Jamaat Mujahideen
[14]
Islamic Jihad Union [4] [5] [6]
Islamic Movement of Uzbekistan [9] [7] [24] [14] [1][2][3] [4] [5] [6]
Islamic State of Iraq and the Levant [9] [7] [63] [64] [65] [66] [17] [14] [67] [1][2][3] [4] [20] [6]
Islamic State of Iraq and the Levant – Caucasus Province [34]
Islamic State of Iraq and the Levant – Khorasan Province [34][68]
Islamic State of Iraq and the Levant – Libya Province [69]
Islamic State of Iraq and the Levant – Yemen Province [69]
Jaish-e-Mohammed [9] [7] [13] [1][2][3] [4] [5] [6]
Jaish al-Muhajireen wal-Ansar [7] [52]
Jamaat al Dawa al Quran [70]
Jamaat Ul-Furquan [4]
Jamaat Ul-Furquan [4]
Jamaat-ul-Ahrar [4] [71]
Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh [13] [4]
Jamiat al-Islah al-Idzhtimai [14]
Jamiat ul-Ansar [9]
Jamiat-e Islami [14]
Jemaah Islamiyah [9] [7] [4] [5] [6]
Jamaah Ansharut Tauhid [5] [6]
Jund al-Aqsa [4]
Jund al-Khilafah [4] [34]
Jund al-Sham [14]
Jundallah [72] [6]
Kach and Kahane Chai [7] [39] [6]
Kangleipak Communist Party [13]
Kanglei Yawol Kanna Lup [13]
ගොනුව:Kata'ib Hezbollah flag.svg Kata'ib Hezbollah [1][2][3] [6]
Khalistan Commando Force [13]
Khalistan Zindabad Force [8] [13]
Khuddam ul-Islam [4]
ගොනුව:Flag Of Komala.jpg Komala [73][74]
Kurdistan Democratic Party/North [40]
Kurdistan Freedom Falcons [8] [4]
Kurdistan Workers' Party [9] [7] [8] [75] [76] [40] [4] [6]
Lashkar-e-Taiba [9] [7] [13] [14] [1][2][3] [4] [5] [6]
Lashkar-e-Jhangvi [9] [7] [4] [5] [6]
ගොනුව:Ltte emblem.jpg Liberation Tigers of Tamil Eelam [77] [7] [8] [13] [4] [6]
Libyan Islamic Fighting Group [4] [5] [6]
Loyalist Volunteer Force [4]
Lugansk People's Republic [42]
Manipur People’s Liberation Front [13]
Maoist Communist Centre of India [13]
Marxist–Leninist Communist Party [40]
Moroccan Islamic Combatant Group [4] [5] [6]
Movement for Oneness and Jihad in West Africa [7] [5] [6]
Mujahidin Indonesia Timur [78] [34]
Mujahideen Shura Council in the Environs of Jerusalem [6]
Muslim Brotherhood [79] [24] [17] [14] [1][2][3]
National Democratic Front of Bodoland [13]
National Liberation Army [7] [8] [6]
National Liberation Front of Tripura [13]
Orange Volunteers [4]
Palestine al-muslima [39]
Palestine Liberation Front [7] [39] [6]
ගොනුව:Flag of the Islamic Jihad Movement in Palestine.svg Palestinian Islamic Jihad [9] [7] [8] [4] [6]
Palestinian Relief Development Fund – Interpal [39]
Party of Free Life of Kurdistan [80] [80]
People's Congress of Ichkeria and Dagestan [14]
People's Liberation Army of Manipur [13]
People's Mujahedin of Iran [81]
People's Revolutionary Party of Kangleipak [13]
Popular Front for the Liberation of Palestine [7] [8] [6]
Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command [7] [8] [49] [6]
Provisional Irish Republican Army [4] [82]
Quds Force [7] [6]
Real Irish Republican Army [4] [6]
Red Hand Commando [4]
Red Hand Defenders [4]
Revolutionary Armed Forces of Colombia [7] [8] [6]
ගොනුව:Revolutionary Organization 17 November.jpg Revolutionary Organization 17 November [83] [6]
Revolutionary Party of Kurdistan [40]
Revolutionary People's Liberation Party–Front [8] [40] [4] [6]
Revolutionary Struggle [6]
Saor Éire [4]
The Saved Sect [4]
Tevhid-Selam (Al-Quds Army) [40]
Shining Path[84] [7] [8] [6]
Sipah-e-Sahaba Pakistan [4]
Society of the Revival of Islamic Heritage [14] [5]
Stichting Al Aqsa [8]
Students Islamic Movement of India [13]
Supreme Military Majlis ul-Shura of the United Mujahideen Forces of Caucasus [14]
Taliban [7] [24] [14] [1][2][3]
Tehreek-e-Nafaz-e-Shariat-e-Mohammadi [4]
Tehrik-i-Taliban Pakistan [7] [1][2][3] [4] [5] [6]
Tamil Nadu Liberation Army [13]
Tamil National Retrieval Troops [13]
Tanzim [39]
Ulster Defence Association [4] [85]
Ulster Volunteer Force [4] [85]
United Liberation Front of Assam [13]
United National Liberation Front [13]
United Self-Defense Forces of Colombia [7] [6]
Vanguards of Conquest [7]
ගොනුව:World-Tamil-Movement.png World Tamil Movement [7]
World Uygur Youth Congress [43]
Yarmouk Martyrs Brigade [86]

අතීත ලැයිස්තු[සංස්කරණය]

Organization AUS
ඕස්ට්‍රේලියාව
CAN
කැනඩාව
EU
සැකිල්ල:Country data EU
UK
එක්සත් රාජධානිය
US
එක්සත් ජනපද
IND
ඉන්දියාව
PH
Philippines
African National Congress 1988-08[87] to 2008[88][89]
ගොනුව:Jp aunshinrikyo logo flag.gif Aum Shinrikyo ? to 2011-07-18[8][90]
United Self-Defense Forces of Colombia ? to 2011-07-18[8][90]
Communist Party of the Philippines 1957-06-20[91] to 1992-10[92][93]
Democratic Front for the Liberation of Palestine 1997-08-10 to 1999-08-10[6] ? to ?[තහවුරු කර නොමැත]
ගොනුව:Fatah Flag.svg Fatah ? to ?[තහවුරු කර නොමැත]
Hukbalahap 1957-06-20[91] to 1965
Hynniewtrep National Liberation Council 2000-11-16[94] to 2011[13][95]
Kach and Kahane Chai ? to 2010-07-12[96][97]
Japanese Red Army 1997-10-08 to 2001-10-08[98]
Cambodia Khmer Rouge 1997-10-08 to 1999-10-08[98]
Manuel Rodríguez Patriotic Front 1997-10-08 to 1999-10-08[98]
People's Mujahedin of Iran ? to 2012-12[තහවුරු කර නොමැත] ? to 2010[99] 1997-10-08 to 2012-09-28[6]
ගොනුව:NPA.png New People's Army 1969-03-29[91] to 1992-10[92][93]
Palestine Liberation Front ? to 2010-07-12[96][97]
State of Palestine Palestine Liberation Organization 1988[100] to 1991[101]
Revolutionary Nuclei 1997-08-10 to 2009-05-18[98]
Túpac Amaru Revolutionary Movement 1997-08-10 to 2001-10-08[98]
Red Brigades 1970-08 to ?[98]
Unified Communist Party of Nepal (Maoist) ? to 2012-09-06[102]


මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

 1. 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 "مجلس الوزراء يعتمد قائمة التنظيمات الإرهابية". Emirates News Agency (WAM) وكالة أنباء الإمارات. 15 November 2014. 17 November 2014 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය November 16, 2014.
 2. 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 WAM (November 15, 2014). "UAE publishes list of terrorist organisations". Gulf News. සම්ප්‍රවේශය November 16, 2014.
 3. 3.00 3.01 3.02 3.03 3.04 3.05 3.06 3.07 3.08 3.09 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 3.25 3.26 3.27 "UAE cabinet endorses new list of terrorist groups". Kuwait News Agency (KUNA) وكالة الأنباء الكويتية. 2014-11-15. සම්ප්‍රවේශය November 16, 2014.
 4. 4.00 4.01 4.02 4.03 4.04 4.05 4.06 4.07 4.08 4.09 4.10 4.11 4.12 4.13 4.14 4.15 4.16 4.17 4.18 4.19 4.20 4.21 4.22 4.23 4.24 4.25 4.26 4.27 4.28 4.29 4.30 4.31 4.32 4.33 4.34 4.35 4.36 4.37 4.38 4.39 4.40 4.41 4.42 4.43 4.44 4.45 4.46 4.47 4.48 4.49 4.50 4.51 4.52 4.53 4.54 4.55 4.56 4.57 4.58 4.59 4.60 4.61 4.62 4.63 4.64 4.65 4.66 4.67 4.68 4.69 4.70 4.71 4.72 4.73 "Proscribed terrorist groups" (PDF). Home Office. සම්ප්‍රවේශය 2015-04-08.
 5. 5.00 5.01 5.02 5.03 5.04 5.05 5.06 5.07 5.08 5.09 5.10 5.11 5.12 5.13 5.14 5.15 5.16 5.17 5.18 5.19 5.20 5.21 5.22 5.23 5.24 5.25 5.26 5.27 5.28 5.29 "The List established and maintained by the 1267/1989 Committee". United Nations Security Council Committee 1267. UN.org. 2015-10-14. සම්ප්‍රවේශය 2015-10-24.
 6. 6.00 6.01 6.02 6.03 6.04 6.05 6.06 6.07 6.08 6.09 6.10 6.11 6.12 6.13 6.14 6.15 6.16 6.17 6.18 6.19 6.20 6.21 6.22 6.23 6.24 6.25 6.26 6.27 6.28 6.29 6.30 6.31 6.32 6.33 6.34 6.35 6.36 6.37 6.38 6.39 6.40 6.41 6.42 6.43 6.44 6.45 6.46 6.47 6.48 6.49 6.50 6.51 6.52 6.53 6.54 6.55 6.56 "Foreign Terrorist Organizations". State.gov. 2012-09-28. සම්ප්‍රවේශය 2014-08-21.
 7. 7.00 7.01 7.02 7.03 7.04 7.05 7.06 7.07 7.08 7.09 7.10 7.11 7.12 7.13 7.14 7.15 7.16 7.17 7.18 7.19 7.20 7.21 7.22 7.23 7.24 7.25 7.26 7.27 7.28 7.29 7.30 7.31 7.32 7.33 7.34 7.35 7.36 7.37 7.38 7.39 7.40 7.41 7.42 7.43 7.44 7.45 7.46 7.47 7.48 7.49 7.50 7.51 "Currently listed entities". Publicsafety.gc.ca. සම්ප්‍රවේශය 2014-11-10.
 8. 8.00 8.01 8.02 8.03 8.04 8.05 8.06 8.07 8.08 8.09 8.10 8.11 8.12 8.13 8.14 8.15 8.16 8.17 8.18 8.19 8.20 8.21 8.22 8.23 8.24 8.25 8.26 8.27 "Eur-Lex - - En". Eur-lex.europa.eu. සම්ප්‍රවේශය 2014-02-19.[භින්න වූ සබැඳිය]
 9. 9.00 9.01 9.02 9.03 9.04 9.05 9.06 9.07 9.08 9.09 9.10 9.11 9.12 9.13 9.14 9.15 9.16 9.17 9.18 9.19 "Listed terrorist organisations". සම්ප්‍රවේශය 2014-11-10.
 10. උපුටාදැක්වීම් දෝෂය: අනීතික <ref> ටැගය; ph_asg නමැති ආශ්‍රේයන් සඳහා කිසිදු පෙළක් සපයා නොතිබුණි
 11. "Agnad Misr officially labelled a terrorist group". Al-Ahram. 22 March 2014. සම්ප්‍රවේශය 11 March 2015. {{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
 12. "Terrorist Designations of Ajand Misr and Ibrahim al-Rubaysh". State.gov. 2014-12-18. සම්ප්‍රවේශය 2015-01-28.
 13. 13.00 13.01 13.02 13.03 13.04 13.05 13.06 13.07 13.08 13.09 13.10 13.11 13.12 13.13 13.14 13.15 13.16 13.17 13.18 13.19 13.20 13.21 13.22 13.23 13.24 13.25 13.26 13.27 13.28 13.29 13.30 13.31 13.32 "Banned Organisations". සම්ප්‍රවේශය 30 January 2015.
 14. 14.00 14.01 14.02 14.03 14.04 14.05 14.06 14.07 14.08 14.09 14.10 14.11 14.12 14.13 14.14 14.15 14.16 14.17 14.18 14.19 14.20 "Single federal list of organizations recognized as terrorist by the Supreme Court of the Russian Federation". fsb.ru. සම්ප්‍රවේශය 2015-03-10.
 15. 15.0 15.1 "Government bans three alleged terrorist groups". BBC. 2014-04-02. සම්ප්‍රවේශය 2014-04-04.
 16. "Terrorist Designation of the al-Mulathamun Battalion". State.gov. 2013-12-18. සම්ප්‍රවේශය 2014-11-05.
 17. 17.0 17.1 17.2 17.3 "Saudi Arabia designates Muslim Brotherhood terrorist group". Reuters. 2014-03-07.
 18. "Turkey blacklists al-Nusra Front as terror group". Al Akhbar. 3 June 2014. 14 September 2018 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 3 June 2014.
 19. 3 Haziran 2014 Tarihli ve 29019 Sayılı Resmî Gazete සැකිල්ල:Tr icon
 20. 20.0 20.1 Security Council Al-Qaida Sanctions Committee Amends Entry of One Entity on Its Sanctions List - UN Security Council, 30 May 2013. Department of Public Information • News and Media Division • New York
 21. United States Department of State. "Terrorist Designations of the al-Nusrah Front as an Alias for al-Qa'ida in Iraq". සම්ප්‍රවේශය 2013-06-28.
 22. Commission of the European Communities (October 20, 2004). "Communication from the Commission to the Council and the European Parliament" (DOC). සම්ප්‍රවේශය June 11, 2007.[භින්න වූ සබැඳිය]
 23. Moody, John (2007-06-12). "Iran Wants to Talk With U.S.; Just Not About Nukes". Fox News. 2013-12-25 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2013-12-25. [...] Al Qaeda, which Shiite-dominated Iran considers a terrorist organization [...] {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
 24. 24.0 24.1 24.2 24.3 24.4 "Fight against terrorism and extremism in Kazakhstan". Mfa.gov.kz. සම්ප්‍රවේශය 2015-11-23.
 25. "Resolutions adopted by the United Nations Security Council since 1946". Un.org. සම්ප්‍රවේශය 2014-02-19.
 26. 26.0 26.1 Nancy A. Youssef and Adam Baron (7 March 2014). "Saudi Arabia declares Muslim Brotherhood a terrorist group". Kansas City Star. March 8, 2014 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 8 March 2014. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
 27. "State Department Terrorist Designations". State.gov. 2016-06-30. සම්ප්‍රවේශය 2016-06-30.
 28. "Ansar al-Shari'a Organizations and Leaders Terrorist Designations of Three Ansar al-Shari'a Organizations and Leaders". U.S. Department of State. 2014-01-10. සම්ප්‍රවේශය 2014-08-11.
 29. "BBC News - Tunisia declares Ansar al-Sharia a terrorist group". Bbc.co.uk. 2013-08-27. සම්ප්‍රවේශය 2014-02-19.
 30. "US Declares Ansar al-Sharia a Terrorist Organization". Tunisia Live. සම්ප්‍රවේශය 2014-02-19.
 31. "Egyptian court says Ansar Bayt al-Maqdis a terrorist organization". Egypt Independent. April 14, 2014.
 32. "Terrorist Designations of Ansar al-Dine". State.gov. සම්ප්‍රවේශය 2014-02-19.
 33. 33.0 33.1 "US names Boko Haram as 'terror organisation' - Africa". Al Jazeera English. සම්ප්‍රවේශය 2014-02-19.
 34. 34.0 34.1 34.2 34.3 34.4 "Designations of Foreign Terrorist Fighters". State.gov. 2015-09-29. සම්ප්‍රවේශය 2014-09-29.
 35. 35.0 35.1 East Turkistan Liberation Organization (ETLO) Globalsecurity.org
 36. Security Council Al-Qaida Sanctions Committee Adds Boko Haram to Its Sanctions List - UN Security Council, 22 May 2014. Department of Public Information • News and Media Division • New York
 37. "QE.E.131.11. EMARAT KAVKAZ". Security Council Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) concerning Al-Qaeda and associated individuals and entities. 29 July 2011.
 38. United States Department of State. "Designation of Caucasus Emirate". සම්ප්‍රවේශය 2011-05-26.
 39. 39.0 39.1 39.2 39.3 39.4 39.5 39.6 39.7 39.8 "teror16.11.xls" (Hebrew, Arabic, and English බසින්). Ministry of Defense (Israel). සම්ප්‍රවේශය 28 November 2014. several declared terrorist organisations are listed amongst many declarations of "association/united group, not, allowed" or, in other words, declarations of an unlawful/illegal organisation - and maybe with other information as well in a large spreadsheet{{cite web}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 40. 40.00 40.01 40.02 40.03 40.04 40.05 40.06 40.07 40.08 40.09 40.10 සංරක්ෂිත පිටපත, http://www.egm.gov.tr/temuh/terorgrup1.html, ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2016-09-10 
 41. http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2011/10/175362.htm U.S. Department of State
 42. 42.0 42.1 "Ukraine's prosecutor general classifies self-declared Donetsk and Luhansk republics as terrorist organizations". Kyiv Post. 16 May 2014.
 43. 43.0 43.1 43.2 43.3 "China seeks int'l support in counter-terrorism(12/15/03)". China-embassy.org. 2003-12-15. සම්ප්‍රවේශය 2014-02-19.
 44. "Terrorist Exclusion List". Bureau of Counterterrorism. 2004-12-29. සම්ප්‍රවේශය 2012-09-11.
 45. United Nations Web Services Section. "The Al-Qaida Sanctions Committee". Un.org. සම්ප්‍රවේශය 2 September 2014.
 46. Yermukanov, Marat (4 May 2005). "Kazakhstan and Turkey search for common ground". Eurasia Daily Monitor. Jamestown Foundation. Kazakhstan has officially banned the Kurdish People's Congress and the Turkish nationalist Boz Gurt (Grey Wolves) organization for being "terrorist organizations."
 47. "Australia lists Hamas as terrorist organisation". Big News Network. 26 July 2014. සම්ප්‍රවේශය 2 September 2014.
 48. "EU keeps Hamas on terror list, despite court ruling". Euractiv. 27 March 2015. සම්ප්‍රවේශය 15 June 2015. {{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
 49. 49.0 49.1 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/324603/20140627-List_of_Proscribed_organisations_WEBSITE_final.pdf
 50. "Egyptian court bans Hamas' armed wing, lists as terrorist organization". Reuters. 31 January 2015. සම්ප්‍රවේශය 31 January 2015.
 51. http://www.state.gov/documents/organization/65462.pdf
 52. 52.0 52.1 "Designations of Foreign Terrorist Fighters". US Department of State. 24 September 2014. සම්ප්‍රවේශය 25 September 2014.
 53. A (2009-04-13). "EGYPT: Cairo calls Hezbollah terrorist organization - latimes.com". Latimesblogs.latimes.com. සම්ප්‍රවේශය 2014-02-19.
 54. "EGYPT: Cairo calls Hezbollah terrorist organization - latimes.com". Latimesblogs.latimes.com. 2009-04-13. සම්ප්‍රවේශය 2014-02-19.
 55. http://www.wsj.com/articles/gulf-cooperation-council-labels-hezbollah-a-terrorist-group-1456926654
 56. http://www.wsj.com/articles/gulf-cooperation-council-labels-hezbollah-a-terrorist-group-1456926654
 57. 57.0 57.1 "Proscribed terror groups or organisations - Publications - GOV.UK". Homeoffice.gov.uk. 2013-07-12. සම්ප්‍රවේශය 2014-02-19.
 58. Jim Muir (2013-07-22). "BBC News - EU ministers agree to blacklist Hezbollah's armed wing". Bbc.co.uk. සම්ප්‍රවේශය 2014-02-19.
 59. http://www.wsj.com/articles/gulf-cooperation-council-labels-hezbollah-a-terrorist-group-1456926654
 60. http://www.wsj.com/articles/gulf-cooperation-council-labels-hezbollah-a-terrorist-group-1456926654
 61. http://www.wsj.com/articles/gulf-cooperation-council-labels-hezbollah-a-terrorist-group-1456926654
 62. http://www.wsj.com/articles/gulf-cooperation-council-labels-hezbollah-a-terrorist-group-1456926654
 63. "Egypt brands jihadist ISIL a 'terrorist group'". Hürriyet Daily News. 30 November 2014.
 64. Wahlisch, Martin (2010). "EU Terrorist Listing - An Overview about Listing and Delisting Procedures" (PDF). Berghof Peace Support. Berghof Foundation. සම්ප්‍රවේශය 3 November 2014.
 65. PTI (2014-12-16). "India bans IS". The Hindu. Chennai, India. සම්ප්‍රවේශය 16 December 2014.
 66. "Ya'alon declared the organization "Islamic State" as a terrorist organization: Report". haaretz. 3 September 2014. සම්ප්‍රවේශය 3 September 2014.
 67. http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/06/20140603-16-1.pdf
 68. "Foreign Terrorist Organization Designation of ISIL - Khorasan (ISIL-K)". State.gov. 2016-01-14. සම්ප්‍රවේශය 2016-01-14.
 69. 69.0 69.1 "Terrorist Designations of ISIL-Yemen, ISIL-Saudi Arabia, and ISIL-Libya". State.gov. 2016-05-19. සම්ප්‍රවේශය 2016-05-19.
 70. "State Department Terrorist Designations of the Tariq Gidar Group and Jama'at ul Dawa al-Qu'ran". State.gov. 2016-05-25. සම්ප්‍රවේශය 2016-05-29.
 71. "State Department Terrorist Designations of Jamaat-ul-Ahrar and Mohamed Abrini". State.gov. 2016-08-03. සම්ප්‍රවේශය 2016-08-05.
 72. "Iran Hails US Decision to Label Jundallah "Terrorist" Group". Al-Manar. 2010-11-04. 2010-11-13 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2013-12-25.
 73. Sheridan, Michael (2010-11-05). "Four 'assassins' funded by Komala militant in UK arrested in Iran, state-run media". NY Daily News. New York. 2013-12-25 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2013-12-25. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
 74. "Iran scorned for hangings despite stay". UPI. United Press International. 2011-05-02. 2013-12-25 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2013-12-25.
 75. "Kurdistan Workers Party (PKK)". Australian National Security. 2012-08-17. October 5, 2013 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2013-12-25. {{cite web}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
 76. "Kazakhstan Updates List Of Banned Terrorist Groups". Radio Free Europe/Radio Liberty. Kazakhstan Today, Interfax-Kazakhstan. 12 October 2006. සම්ප්‍රවේශය 4 October 2014.
 77. සංරක්ෂිත පිටපත, http://www.dfat.gov.au/icat/persons_entities/2_proscribed_entities_10dec2001.html, ප්‍රතිෂ්ඨාපනය 2016-09-10 
 78. "UNSC sanctions". සම්ප්‍රවේශය 19 July 2016.
 79. "Egypt designates Muslim Brotherhood as terrorist group". Reuters. December 25, 2013. December 26, 2013 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය September 10, 2016.
 80. 80.0 80.1 Narina, E (2010-01-30). "Kurdish prisoner executed in Iran". WashingtonTV. 2020-06-22 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2013-12-25.
 81. Theodoulou, Michael (2011-07-26). "US move to delist MEK as terror group worries Iran's opposition". The National (Abu Dhabi). Abu Dhabi Media. 2012-08-31 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2013-12-26. The MEK, dedicated to overthrowing Iran's Islamic regime and considered a terrorist group by Iran [...] {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
 82. "U.S. Department of Homeland Security – Terrorist Organization Reference Guide January 2004, p119" (PDF). U.S. Department of Homeland Security. January 2004.
 83. "Proscribed terrorist groups". British Home Office. May 7, 2010.
 84. 'Shining Path' (ස්පාඤ්ඤ: Sendero Luminoso) is the name given by Peruvian mass media and government sources to the Maoist Communist Party of Peru.
 85. 85.0 85.1 Terrorist Exclusion List, US State Department
 86. "State Department Terrorist Designation of the Yarmouk Martyrs Brigade". State.gov. 2016-06-09. සම්ප්‍රවේශය 2016-06-10.
 87. Robert Windrem. "US government considered Nelson Mandela a terrorist until 2008". NBC News. December 10, 2013 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය December 11, 2013. {{cite news}}: Unknown parameter |deadurl= ignored (|url-status= suggested) (help)
 88. "US shamed by Mandela terror link". BBC News. 2008-04-10.
 89. "Mandela taken off US terror list". BBC News. 2008-07-01.
 90. 90.0 90.1 "Eur-Lex - - En". Eur-lex.europa.eu. සම්ප්‍රවේශය 2014-02-19.[භින්න වූ සබැඳිය]
 91. 91.0 91.1 91.2 "Anti-Subversion Act". Chan Robles Virtual Law Library. සම්ප්‍රවේශය 12 September 2015. {{cite web}}: |archive-date= requires |archive-url= (help)
 92. 92.0 92.1 "Ramos legalises Communist Party, frees 48 rebels". New Straits Times. Reuter. 23 September 1992. සම්ප්‍රවේශය 12 September 2015.
 93. 93.0 93.1 "An Act Repealing Republic Act Numbered One Thousand Seven Hundred, as Amended, Otherwise Known as the Anti-Subversion Act". සම්ප්‍රවේශය 12 September 2015. {{cite web}}: |archive-date= requires |archive-url= (help)
 94. "Hynniewtrep National Liberation Council(HNLC)". Satp.org. සම්ප්‍රවේශය 2014-02-19.
 95. "Central panel seeks reply from Ulfa on ban - The Times of India". Articles.timesofindia.indiatimes.com. 2011-01-14. 2014-01-02 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2014-02-19.
 96. 96.0 96.1 "EUR-Lex - 32009D1004 - EN". Eur-lex.europa.eu. සම්ප්‍රවේශය 2014-02-19.[භින්න වූ සබැඳිය]
 97. 97.0 97.1 "Eur-Lex - - En". Eur-lex.europa.eu. සම්ප්‍රවේශය 2014-02-19.[භින්න වූ සබැඳිය]
 98. 98.0 98.1 98.2 98.3 98.4 98.5 Office of the Coordinator for Counterterrorism (September 28, 2012). "Foreign Terrorist Organizations". state.gov. U.S. State Department. සම්ප්‍රවේශය October 8, 2013.
 99. Mas, Monique (2009-01-26). "Les " Moudjahidine du Peuple " ne sont plus des terroristes". RFI (French බසින්). 2018-01-08 දින මුල් පිටපත වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 2010-03-05.{{cite news}}: CS1 maint: unrecognized language (link)
 100. "TITLE 22 > CHAPTER 61 > § 5201. Findings; determinations". Legal Information Institute, Cornell Law School. සම්ප්‍රවේශය December 10, 2013.
 101. "Palestine Liberation Organization". mideastconflict.org. සම්ප්‍රවේශය December 10, 2013.
 102. "Delisting of the Communist Party of Nepal (Maoist)". State.gov. 2012-09-06. සම්ප්‍රවේශය 2014-02-19.