ජේසුස් වහන්සේ කුරුසියේ ඇණ ගැසීම

විකිපීඩියා වෙතින්
Crucifixion of Jesus
The 17th-century painting Christ Crucified by Diego Velázquez, held by the Museo del Prado in Madrid
දිනයAD 30/33
පිහිටුමJerusalem, Judaea, Roman Empire
වර්ගයExecution by crucifixion
හේතුවCondemnation before Pilate's court
ParticipantsRoman army (executioners)
ප්‍රතිඵලය
මරණJesus

පළමුවන සියවස තුළ සිදු වූ සිදුවීමකි.

අමතර අවධානයට[සංස්කරණය]

සටහන්[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

භාහිර සබැඳි[සංස්කරණය]