උදවු:Contents/Site map

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Help:Contents – Site map


1818 උඩරට කැරැල්ල
</noinclude>
මෙතනින් අරඹන්න
විකිපීඩියාවට හැඳින්වීමක්
මූලික මග පෙන්වීම - ලිපි සෙවීම හෝ අතුරුමුහුනත ගැන උගෙනීම
විකිපීඩියාවට ප්‍රවිෂ්ට වන්නේ කෙසේද?
ගිණුමක් තනන්නේ ඇයි?
පරිශීලක නාමයක් තෝරා ගැනීමේදී
සංස්කරණ නිබන්ධනය
විකිපීඩියා කේතන ලැයිස්තුව
ලිපි තැනීමේ මායා අඳුන - නව ලිපියක් තැනීම ආරම්භ කිරීමේ මාර්ගෝපදේශක පිටුවක්
වැලිපිල්ල - ඔබේ පරීක්ෂණ සඳහාම වෙන්වුනු තැනක්.

ප්‍රශ්ණ අහන්නේ කොහෙද
උදවු කවුළුව
නව පරිශීලකයින්ගේ උදව් පිටුව
පරිශීලකයෙක් යොදා ගැනීම
විකි කියමන් වාංමාලාව
ඉගි පුස්තකාලය
විකිපීඩියා ප්‍රතිපත්ති සහ නිර්ණායක

මෙයත් බලන්න

Learning the ropes


උදවු:Contents/Browsing Wikipedia

උදවු:Contents/Editing Wikipedia

උදවු:Contents/Links


පින්තූර සහ වෙනත් මාධ්‍ය

උදවු:Contents/Tracking changes

උදවු:Contents/Policies, conventions and guidelines


Communication methods

Asking questions

Searching is the fastest and easiest way to find answers for factual questions.
Reference desk, request an article or information you can't find. See also Requested articles
Help desk for users with questions about Wikipedia or editing.
New contributors' help page, for the new users who don't know what to do or how to do it.
Each article has a Talk page — click on the article's discussion tab — to read or take part in discussions about the article.
Village pumps, to discuss the technical issues, policies, and operations of Wikipedia.
Requests for administrator attention, to get help from an administrator
Requests department, for all other requests

Getting in touch

Contact us
Discussion pages
User pages
Babel – multi-lingual Wikipedians
Wikipedia mailing lists
Chat with other users on IRC
Village pump
Policy
Technical
Proposals
Idea lab
Miscellaneous
Bug reports and feature requests
Wikipedians
Expressing thanks
Surveys
Meta: the site that organizes all the Wikimedia projects
In person meetings

Keeping informed: News

Community Portal – Bulletin board, collaborations, and updates – Wikipedia's hub of activity
The Signpost – Wikipedia's newspaper
News about Wikipedia
Wikipedia in the media
Wikipedia milestone announcements
Wikizine, newsletter about the Wikimedia projects
Press releases
Stats
Milestones
Regional notice boards
The Wikipedia community
The Community Portal
Wikipedia department directory
Wikipedia quick directory

Community support

Harmonious editing club - keep the peace, peacefully.
Kindness Campaign - spread kindness and recognition of users.
Adopt-a-User - experienced editors can "adopt" newer editors, helping to mentor them along the way as they learn about Wikipedia.

Voting and consensus

Feedback by editors, to editors.

Featuring an article
Featuring lists
Featuring pictures
Featuring sounds
Featuring portals
Featuring topics
Peer review
Administrator nominations

You can also ask the Wikipedia community to consider...

...deleting a page, such as...
...deleting an article (full policy)
...deleting, merging, or renaming a category
...deleting a template (or a stub type)
...deleting images and other media
...moving a page or merging it with another (and how to actually do it)
...protecting a page (full policy)

Resolving disputes

Stay cool!
Be nice to newcomers
Alert others
Dispute resolution
Arbitration policy

Keeping informed: News

Community Portal – Bulletin board collaborations and updates – Wikipedia's hub of activity.
The Signpost – Wikipedia's newspaper
Wikipedia in the media
Wikipedia milestone announcements
Wikizine – news letter about the Wikimedia projects
Press releases
Stats
Milestones
Regional notice boards

Administrators

Administrator nominations
List of administrators
Administration FAQ
Administrator's reading list
Bureaucrats
Elections
Meta
Fix cut & paste moves
Page protection

Wikipedian culture

Wikipedians: the people who contribute to Wikipedia
List of Wikipedians
WikiProjects: where people interested in specific topics work together
List of WikiProjects
WikiProjects category
Collaborations: Wikipedians focusing on one article for a set amount of time
List of collaborations
Wikipedia essays
User essays
Wikipedian humor
Bad jokes and other deleted nonsense
Department of Fun
Wikipediholism
Unusual articles
Editcountitis: a condition that can be fatal
Wikipedian games
Awards and Barnstars

More about Wikipedia

Overview of Wikipedia (All about Wikipedia)
Category:Wikipedia
Category-based access to pages about Wikipedia
Another way to browse help topics
Category:Wikipedia how-to (a full list of help topics)සම්පත් හා ලැයිස්තු
List of wiki markup

Categories

Browse categories
How to name categories

Lists

Lists (stand-alone lists)
Embedded list

Stubs

List of stub types
How to name stubs
Guide to stubbing

Infoboxes

List of infoboxes
List of templates used in infoboxes

සැකිළි

සැකිළි ලැයිස්තුව
List of navigational templates
List of citation templates

Wikiprojects & article series

List of WikiProjects
Creating a WikiProject
List of article series

Shortcuts & "magic words"

List of shortcuts
List of "magic words" - Magic words can be used to automate text or change the display of pages.

Other resources

Cleanup resources
List of Resources for researchers
Public domain resources
Wikipedia:Free online resources
Wikipedia:Free or semi-free non-Public-Domain information resources
Wikipedia:Public domain image resources
Wikipedia:Free sound resources
WikiProject Resource Exchange
Web Browser tools - Tools for your Web browser
Web colors

Administration

Mailing lists
List of protected pages
Links to disambiguating pages
List of controversial issues

පරිපාලකවරු

පරිපාලක ලැයිස්තුව
Requests for administrator attention

Copyright

Sample letters requesting content be made available to Wikipedia
Sample letters for violations of Wikipedia's licence (GFDL)

New user greetings

Standard user greeting
Welcome templates

වාක්‍ය රචනාවන්

Category:Wikipedia essays
Category:User essaysඋදවු:Contents/Account settings and maintenance


තාක්ෂණික උපදෙස්
විකීමාධ්‍ය පිළිබඳ
මෙවලම් (විකිපීඩියාව සමග වඩා හොඳින් වැඩ කටයුතු කිරීම සදහා)
Catalogue of CSS classes used on the English Wikipedia
Editing articles of such length that you can't edit them
Computer help desk - Help with software related to Wikipedia.
The MediaWiki software
MediaWiki User hub - help with installation and configuration of the MediaWiki software that runs Wikipedia, for those looking to set up their own wiki.
MediaWiki User's Guide - help with general use of the MediaWiki software that runs Wikipedia
විකිපීඩියා:කෝපි කඩේ (technical)
Requests and bug reports
Browser notes
Bots
Download Wikipedia content - how to download Wikipedia and Wikimedia content
XML හරහා පිටු නිර්යාත කරන්න"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=උදවු:Contents/Site_map&oldid=128711" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි