විකිපීඩියා:වැලිපිල්ල

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

මේක විකිපීඩියා වැලිපිල්ලයි. මෙය අත්හදාබැලීමේ අවස්ථාව හා පිටු සංවර්‍ධනය සඳහා අවස්ථාව ලැබදෙන අතර මෙය විකිපීඩියාවේ ලිපියක් නොවේ. ඔබේ ම වැලිපිල්ලක් සඳහා, මින් තනාගනු මැනැවි. පූර්ණ වැලිපිලි විකියක් සඳහා මෙහි පිවිසෙන්න.

test -1 [1]


කළුතර උතුර

එස් ජූඩ් සිල්වා විසින් ලියා ඇති අන්තර්ජාල පිටු[සංස්කරණය කරන්න]

එල්ලේ ක්‍රීඩා ප්‍රථම අන්තර්ජාල පිටුව[සංස්කරණය කරන්න]

  • එල්ලේ ක්‍රීඩාව පිළීබදව - එස් ජූඩ් සිල්වා විසින් හ්‍රී ලංකා එල්ලේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් අන්තර්ජාලයට යොමුකරන ලද විස්තර - වර්ෂ 2009

හ්‍රී ලංකා එල්ලේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් අන්තර්ජාලයට යොමුකරන ලද විස්තර[සංස්කරණය කරන්න]

  • එල්ලේ ක්‍රීඩාව පිළීබදව - එස් ජූඩ් සිල්වා විසින් හ්‍රී ලංකා එල්ලේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් අන්තර්ජාලයට යොමුකරන ලද විස්තර -වර්ෂ 2000
  • එල්ලේ ක්‍රීඩාව පිළීබදව - එස් ජූඩ් සිල්වා විසින් හ්‍රී ලංකා එල්ලේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් අන්තර්ජාලයට යොමුකරන ලද විස්තර - වර්ෂ 2009
  • එල්ලේ ක්‍රීඩාව පිළීබදව - එස් ජූඩ් සිල්වා විසින් හ්‍රී ලංකා එල්ලේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් අන්තර්ජාලයට යොමුකරන ලද විස්තර - වර්ෂ 2002
  • එල්ලේ ක්‍රීඩාව පිළීබදව - එස් ජූඩ් සිල්වා විසින් හ්‍රී ලංකා එල්ලේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් අන්තර්ජාලයට යොමුකරන ලද විස්තර - වර්ෂ 2002
  • එල්ලේ ක්‍රීඩාව පිළීබදව - එස් ජූඩ් සිල්වා විසින් හ්‍රී ලංකා එල්ලේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් අන්තර්ජාලයට යොමුකරන ලද විස්තර - වර්ෂ 2002
  • එල්ලේ ක්‍රීඩාව පිළීබදව-එස් ජූඩ් සිල්වා විසින් හ්‍රී ලංකා එල්ලේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් අන්තර්ජාලයට යොමුකරන ලද විස්තර- වර්ෂ 2005
  • එල්ලේ ක්‍රීඩාව පිළීබදව-එස් ජූඩ් සිල්වා විසින් හ්‍රී ලංකා එල්ලේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් අන්තර්ජාලයට යොමුකරන ලද විස්තර- වර්ෂ 2005

එස් ජූඩ් සිල්වා විසින් නිදහස් විශ්වකෝෂයට(Wikipedia) ලියා ඇති පිටු[සංස්කරණය කරන්න]

අන්තර්ජාලයට යොමුකර ඇති විඩියෝපට[සංස්කරණය කරන්න]

ප්‍රදේශයේ වැදගත් ස්ථානයන් හා පුද්ගලයින් වෙනුවෙන් අන්තර්ජාලයට යොමුකරන ලද ඇති විස්තර[සංස්කරණය කරන්න]

අන්තර්ජාලයට යොමුකරන ලද වෙනත් පිටු[සංස්කරණය කරන්න]

එල්ලේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් එළිදක්වන ලද ප්‍රථම පුවත්පත[සංස්කරණය කරන්න]

  • ශ්‍රී ලංකා එල්ලේ - එල්ලේ ක්‍රීඩාව වෙනුවෙන් නිකුත් කර ඇති පොත්පත් පීලිබදව- වර්ෂ 2015
  • තිබ්බොටුගොඩ-තිබ්බොටුගොඩ මගේ ගම වෙනුවෙන් ලියා ඇති අන්තර්ජාල පිටු - වර්ෂ 1999

වෙනත් අන්තර්ජාල පිටු[සංස්කරණය කරන්න]


=============================[සංස්කරණය කරන්න]

එස් වේලිස් සිල්වා[සංස්කරණය කරන්න]

එච් මේරි හැරියට් ප්‍රනාන්දු[සංස්කරණය කරන්න]

S Wali Silva & H Mary Hariyat Fernando
එය් මේරි හැරියට්ස් ප්‍රනැන්දුඑය් මේරි හැරියට්ස් ප්‍රනැන්දු එය් මේරි හැරියට්ස් ප්‍රනැන්දු


S Wali Silva & H Mary Hariyat Fernando
එස් වේලිස්සි සිල්ල්වා එස් වේලිස් සිල්වා එස්එ වේලිස්ස් සිල්වා

{{Proposed deletion/dated

 |concern = විශ්වකෝෂීය නොවන හා නොගැලපෙන රචනය, ලිපියෙහි විස්තරවන පුද්ගලයාගේ ප්‍රසිද්ධභාවය/වැදගත්කම (Notability) අයත් වන්නේ කුමන නිර්ණායකයන්ටද යන්නව පවතින අපැහැදිලිභාවය
 |timestamp = 20161014130044

ශ්‍රීලංතාවෙි වර්ථමාණ ජනාධිපති වරයා

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:වැලිපිල්ල&oldid=384347" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි