විකිපීඩියා:පින්තූර සංස්කරණය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

පිංතූර හැඩ සැකසුම්කිරීම

පිංතූර හැඩ සැකසුම්කිරීම[සංස්කරණය]

පිංතූරයක් ලිපියක‍ට එකතු කිරීම සඳහා කේතනය:[[Image:අදාල පිංතූරයේ නම]]

W&Asunflower.jpg


පෙළගැස්වීම[සංස්කරණය]

පිංතූරය දකුණු පැත්තට යොමු කිරීම සඳහා කේතනය:[[Image:අදාල පිංතූරයේ නම|right]]
W&Asunflower.jpg

පිංතූරය මැදට යොමු කිරීම සඳහා කේතනය:[[Image:අදාල පිංතූරයේ නම|center]]
W&Asunflower.jpg

පිංතූරය වම් පැත්තට යොමු කිරීම සඳහා කේතනය:[[Image:අදාල පිංතූරයේ නම|left]]
W&Asunflower.jpg


Thumbnail[සංස්කරණය]

පිංතූරය‍ට Thumbnail දීම සඳහා කේතනය : [[Image:W&Asunflower.jpg|thumb|සූරියකාන්ත මල]]
සූරියකාන්ත මල


මාන සැකසීම[සංස්කරණය]

- පිංතූරය ප්‍රමාණය අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට සකසීම සඳහා [[Image:අදාල පිංතූරයේ නම|200px]]
- මෙහි 200 px වෙනුව‍ට සුදුසු අගයක් දිය හැක
- px යනු ඒකකයකි
- සංඛ්‍යාත්මක අගය පමණක් වෙනස් කරන්න.

W&Asunflower.jpg W&Asunflower.jpg W&Asunflower.jpg W&Asunflower.jpg


පිංතූර ගැලරිය[සංස්කරණය]

පිංතූර ගැලරියක් යෙදීම සඳහා කේතනය
<gallery>
 Image:අදාල පිංතූරයේ නම|යටි ලියමන1
 Image:අදාල පිංතූරයේ නම|යටි ලියමන2
 Image:අදාල පිංතූරයේ නම|යටි ලියමන3
 </gallery>