විකිපීඩියා:පින්තූර උඩුගතකිරීම

විකිපීඩියා වෙතින්
මෙම ලිපිය වැඩිදියුණු කළයුතුව ඇත.
වෙනත් භාෂා විකිලිපියක් පදනම්ව පරිවර්තනය කිරීමෙන් හෝ ඔබ මෙම මාතෘකාව පිලිබඳව දැනුවත්නම්, අලුත් කරුණු එක්කිරීමෙන් සහ සංශෝධනයෙන් හෝ දායකවන්න.

විශේෂ:උඩුගත කිරීම හීදි පින්තූර උඩුගත කිරීමට පෙර, පින්තූර භාවිතයේ ප්‍රතිපත්ති ඔබ කියවා සහ අනුගමනය කර ඇත්දැයි බලන්න. කරැණාකර මෙයද මතක තබාගන්න ඔබ අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලබා ගන්නා සමහර පින්තූර වල කර්තෘහිමිකමක් තිබෙන අතර ඒවා විකිපීඩියාවෙහි උඩුගත කිරීම සදහා යොදා ගත නොහැක. ඔබ විසින් පින්තූරය නිර්මාණය කර නොමැතිනම්, හෝ එහි කර්තෘහිමිකම් තත්වය සත්‍යාපනය කිරීමට නොකැමති හෝ බැරි නම්, එම පින්තූරය උඩුගත කිරීමෙන් වලකින්න. Also, in the cases of images where their owners have stipulated they be used for non-commercial purposes only, under new guidelines such images may no longer be uploaded into Wikipedia except by the express permission of those owners. [1] For hints on how to find images appropriate for uploading, see the finding images tutorial. It might also be helpful to read Wikipedia:Preparing images for upload.

නව පින්තූරයක් උඩුගත කිරීම කරන්නේ කෙසේද?[සංස්කරණය]

පින්තූරයේ කර්තෘ හිමිකම තත්ත්වය නිවැරදි තහවුරු කර ගැනීම[සංස්කරණය]

  1. ඔබගේ පින්තූර ගොනුව සදහා යෝග්‍ය වන්නේ කුමනපින්තූර කර්තෘහිමිකම් ටැගය ද කියා තීරණය කරන්න.

නිදහස් බලපත්‍ර පින්තූර[සංස්කරණය]

If, after looking over the Wikipedia:Copyright and Image copyright tags pages, you determine that the image is public domain or other free license (e.g. GFDL, Creative Commons), then you may upload it to Wikimedia Commons. This is a shared repository for images and other media files. Images uploaded to Wikimedia Commons can easily be used here on English Wikipedia as well as by other language Wikipedias and Sister projects (the [[Image:]] tag will find Wikimedia Commons images as if they were stored on Wikipedia). Another advantage of Wikimedia Commons is its category system that helps to organize and make images easy to find. An important caveat to Wikimedia Commons is that they do not accept fair use images.

Commons වෙත උඩුගතකිරීම පිලිබද වැඩිදුර උපදෙස් සදහා විකීමීඩියා Commons උදව් බලන්න

නිර්ද්‍යෝෂ පින්තූර භාවිතය[සංස්කරණය]

If the image you wish to upload is not under a free license, but meets fair use criteria, then you are permitted to upload it directly into English Wikipedia. Keep in mind that it is not permitted to upload fair use images into Wikimedia Commons, but it is permitted to do so into English Wikipedia. In addition to fair use images, it is possible to upload any image directly to Wikipedia; though, doing so lacks some advantages of Commons.

උඩුගත කිරීම කරන්නේ කෙසේද[සංස්කරණය]

පින්තූරයක් උඩුගත කිරීම කළ හැක්කේ විකිපීඩියාවට ප්‍රවිෂ්ට වූ පරිශීලකයින්ට පමණි. එමෙන්ම එම පරිශීලකයා ස්වයංක්‍රීයව චිරස්ථිත පරිශීලකයෙක් විය යුතුය. එනම් එම ගිණුම අවම වශයෙන් දින 4ක් පැරණි සහ සංස්කරණ 10ක් කර තිබිය යුතුය. විකල්පයක් ලෙසින් විකිපීඩියා:Requests_for_permissions/Confirmed මෙය භාවිතා කල හැකිය.

You can upload an image by using the Upload file link in the toolbox, which is a link to Special:Upload. On most browsers, you will see a "Browse..." button, which will bring up your operating system's standard file open dialog. Choosing a file will fill the name of that file into the text field next to the button. You must also check the box affirming that you are not violating any copyrights by uploading the file. Press the "Upload" button to finish the upload. This may take some time if you have a slow Internet connection.

Note that some licenses, such as the Creative Commons Attribution ShareAlike License v. 2.5, require that licensees attribute the work as specified by the copyright holder. After uploading, you may need to manually edit the "Licensing" section. For this example, you would add the correct attribution as a parameter to the {{Cc-by-sa-2.5}} template, which would then appear as {{Cc-by-sa-2.5|Attribution}}.

දැනටමත් උඩුගත කර ඇති පින්තූර සෙවීම[සංස්කරණය]

Please note that as with wiki pages, others may edit or delete your uploads if they think it serves the encyclopedia, and you may be blocked from uploading if you abuse the system.

ලිපියකට පින්තූරයක් එක් කරනා ආකාරය[සංස්කරණය]

ලිපිය සංස්කරණය කිරීම ගෙන පහත සඳහන් අයුරින් එක් කිරීමෙන් ඔබට පින්තූරයක් පහසුවෙන් එක කල හැකිය.

[[ගොනුව:පින්තූරයේ නම|thumb|මාතෘකාව]]

මෙහිදී ඔබෙ පින්තූරය Commons වෙත හෝ සිංහල විකිපීඩියාවේ උඩු ගත් කර තිබිය හැකිය.

ඉතා වැදගත්: පින්තූරයේ නම අවස්ථා-සංවේදී වේ. එය සිංහල වචන සඳහා බල නොපානමුත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් ඇති නම් සඳහා බලපානු ඇත. එනම් Picture.jpg යනු picture.jpg හෝ Picture.JPG නොවේ.

විකිපීඩියා:පින්තූර_සංස්කරණය මෙයත් බලන්න.

වැඩිදුර උපදෙස් සදහා විකිපීඩියා:Images හෝ විකිපීඩියා:Extended image syntax බලන්න.

තාක්ෂණික ලක්ෂණ[සංස්කරණය]

The preferred formats are JPEG for photographic images, SVG for drawings and line-art illustration, PNG for non-vector graphic iconic images, Ogg Vorbis for sound and Ogg Theora for video. Please name your files descriptively to avoid confusion. To include the image in an article, use a link in the form [[Image:File.jpg]] or [[Image:File.png|alt text]] or [[Media:File.ogg]] for sounds. To include an image as a thumbnail, use [[Image:Apublicaffaircover.gif?|thumb|Caption]].

When overwriting an image with one of a different size, you must refresh your browser's cache to see the new image in the correct size, but sometimes this does not work.

කරන්නේ කෙසේද ?[සංස්කරණය]

The Upload file screen has three fields:

  • The Source Filename field has a browse button that lets you choose a file on your computer.
  • The Destination Filename field will contain the filename that links to your image from a Wikipedia article. If JavaScript is enabled, it will be set automatically to the filename that you entered in the Source Filename field, but it may be changed to any valid name you wish. For the convenience of non-JavaScript users, if the destination field is left blank, the Source Filename will be used.
  • The Summary field appears below the image on an image page. It allows Wiki markup. In this field you should write a brief description of what the image is, its source, and the license under which you are uploading it. This information can be entered by using Template:Information.

මෙන්න ඔබට පිටපත් කොට අලවාගත හැකි එක් උදාහරණ සාරාංශයක්:

{{Information
|Description = What can you see/hear?
|Source = self-made or URL, if existent name of institution and such things as catalog numbers or similar
|Date = date image was created and/or released; to avoid misunderstandings with different date formats, spell out the month (e.g. created 2. Oct. 2099), use ISO 8601 notation (e.g. 2099-10-02), or for new self-made works, use ~~~~~ (5 tildes) to insert the current date
|Author = pre name and last name of the author (in case of self-made works additionally ~~~ ) and/or the name of the institution
|Permission = Short quote of the permission of the copyright owner (if too long shortened with link to long version).
|other_versions = Wiki link to other versions if they exist within the Wikimedia Commons (e.g. a black and white version of a color image)
}}

As for the description of the content, if it’s an artwork, please provide brief historical background; in case of scientific data, a brief scientific abstract of the file. If you have detailed information about the image, for example the name of the species or the size of the object, please add it. Especially with mineral images, including the size is helpful.

Submitting this information will upload the image and save the summary. There is no preview, as there is for editing articles. Nevertheless, after the image is uploaded, you can still click the edit button and make changes to the summary and the license, if you have made a mistake. If there is already a file that was uploaded with the Destination Filename you chose, then you are given the options to save anyway and overwrite the old file (although it will remain in the image history) or returning to the upload form and entering a different filename.

Examples[සංස්කරණය]

For examples on how to upload images and use this template look at the following images:

අවසර පත්‍ර[සංස්කරණය]

If you are uploading non-free material, please place the text "{{fairusein|Article name}}" (or a more specific fair-use template, such as {{Non-free album cover}}) in the summary and provide the reason for the claim of fair use. Always state the source of the image. If the image is licensed under the GFDL, please include "{{GFDL}}" in the description.

If the image is under any other license please indicate this by using the appropriate message from Image copyright tags.

Multiproject upload[සංස්කරණය]

Although it is possible to use one image within several Wikipedia articles, it is not possible to use an image uploaded to one Wikimedia project (both sister projects like Wikisource and other language Wikipedias) in another one without re-uploading it. For this reason, all free images should be uploaded to Wikimedia Commons, where they will immediately be accessible from all Wikimedia projects. Note that Commons only accepts free images (public domain or licensed under a free license). If the image is fair use, you can't upload it to Commons, so it will have to be uploaded separately to every project that uses it. To upload the image existing on Wikipedia to another project you will need to download the image to your own computer (often right clicking on it will give you this option), and then re-upload that to the place you want the image to be copied to. Interlanguage links can be added between the two.

If this is too confusing, just tag it with {{Copy to Wikimedia Commons}}. This adds a notice saying "This is a candidate to be copied to the Wikimedia Commons" to the page; then someone will move it for you and remove the tag. This category has a significant backlog though, so it may be better just to move it yourself.