සැකිල්ල:2019–20 coronavirus pandemic data

විකිපීඩියා වෙතින්

විෂුවල් එඩිටර් භාවිතයෙන් සංස්කරණය කරන්න

2019–20 coronavirus pandemic by country and territory
Locations[lower-alpha 1] Cases[lower-alpha 2] Deaths[lower-alpha 3] Recov.[lower-alpha 4] Ref.
229 5,453,784 345,886 2,191,310 [2][3]
ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය 1,684,273 98,169 346,492 [3][4]
ඉතාලිය 230,158 32,877 141,981 [5]
ස්පාඤ්ඤය 235,823 28,773 150,376 [6]
චීනය 82,985 4,634 78,268 [7]
ජර්මනිය 180,523 8,389 162,648 [8]
France[lower-alpha 5] 51,487 3,516 7,882 [10][11][2]
Iran[lower-alpha 6] 44,606 2,898 14,656 [12]
United Kingdom[lower-alpha 7] 25,150 1,808 135 [3][13]
Switzerland 16,597 432 1,823 [14][15]
Turkey 13,531 214 243 [16][17]
Belgium 12,775 705 1,696 [18]
Netherlands[lower-alpha 8] 12,595 1,039 [20]
Austria 10,088 128 1,095 [21][2]
South Korea 9,887 165 5,567 [22]
Canada 8,579 101 1,242 [23]
Portugal 7,443 160 43 [24]
Brazil 5,717 201 127 [2][25]
Israel 5,358 20 224 [26]
Australia[lower-alpha 9] 4,862 21 337 [27][28]
Norway[lower-alpha 10] 4,644 39 [29]
Sweden[lower-alpha 11] 4,525 198 93 [32][33]
Czech Republic 3,257 31 45 [34]
Ireland 2,910 54 5 [35]
Denmark[lower-alpha 12] 2,860 90 [38]
Malaysia 2,766 43 537 [39][40]
Chile 2,449 8 156 [41]
Russia[lower-alpha 13] 2,337 17 121 [45]
Romania 2,245 82 220 [46][47]
Poland 2,215 32 35 [48]
Philippines 2,084 88 49 [49]
Luxembourg 1,988 22 40 [50][2]
Ecuador 1,966 62 3 [51]
Japan 1,953 56 408 [52]
Pakistan 1,914 26 58 [53]
Thailand 1,771 12 416 [54]
India 1,637 38 133 [55]
Saudi Arabia 1,563 10 165 [56]
Indonesia 1,528 136 81 [57]
Finland[lower-alpha 14] 1,379 17 [60][61]
South Africa 1,353 5 31 [62]
Greece 1,314 49 52 [63][64]
Panama 1,181 30 9 [65][66]
Iceland 1,135 2 198 [67]
Mexico 1,094 28 35 [68][2]
Peru 1,065 30 394 [3][69]
Dominican Republic 1,019 51 5 [70]
Argentina 966 26 240 [71]
Singapore 926 3 240 [72][73]
Colombia 906 16 31
Serbia[lower-alpha 15] 900 23 42 [75][3]
Croatia 867 6 67 [76]
Slovenia 802 15 10 [77][78]
Estonia 745 4 26 [79]
Algeria 716 44 46 [3]
Hong Kong 714 4 128 [80]
Egypt[lower-alpha 16] 710 46 157 [81]
Qatar 693 1 51 [82]
Diamond Princess[lower-alpha 17] 672 12 603 [83]
Ukraine[lower-alpha 18] 669 17 10 [84]
United Arab Emirates 664 6 61 [85]
New Zealand 647 1 82 [86]
Iraq 630 46 152 [87]
Morocco 617 36 24 [88]
Armenia 571 3 30 [89]
Bahrain 567 4 295 [90]
Lithuania 581 8 7 [91]
Hungary 492 16 37 [92]
Lebanon 463 12 37 [93]
Bosnia and Herzegovina 420 13 17 [94]
Bulgaria 399 8 17 [95][2]
Latvia 398 0 1 [2][96]
Tunisia 394 10 3 [97]
Andorra 370 8 10 [98]
Slovakia 363 1 7 [99][100]
Costa Rica 347 2 4 [101]
Kazakhstan 336 2 22 [102]
North Macedonia 329 9 12 [103][104]
Taiwan 329 5 45 [105][106]
Moldova[lower-alpha 19] 328 3 15 [108][109]
Uruguay 320 1 25 [110][111]
Azerbaijan 298 5 26 [112]
Kuwait 289 0 73 [113]
Jordan 268 5 26 [114]
Burkina Faso 261 14 32 [3]
Albania 243 15 67 [115]
Puerto Rico 239 8 [116]
San Marino 236 26 13 [117]
Cyprus[lower-alpha 20] 225 6 18 [118]
Réunion[lower-alpha 21] 247 0 6 [119][11]
Vietnam 207 0 58 [120]
Cameroon 193 6 5 [3]
Oman 192 0 34 [121]
Cuba[lower-alpha 22] 186 6 8 [122]
Ivory Coast 179 1 7 [3]
Senegal 175 0 40 [123]
Afghanistan 174 4 2 [2][124]
Faroe Islands 169 0 74 [125]
Malta 169 0 2 [126]
Uzbekistan 167 2 7 [127]
Ghana 161 5 3 [128]
Belarus 152 1 47 [129][130]
Mauritius 143 5 0 [131]
Venezuela 143 3 41 [132]
Sri Lanka 142 2 17 [133]
Honduras 141 7 3 [134][135]
Nigeria 139 2 9 [136]
Brunei 129 1 45 [137]
Martinique 119 2 27 [138]
Palestine 117 1 18 [139]
Georgia 115 0 22 [140]
Guadeloupe 114 5 22 [141]
Cambodia 109 0 25 [142]
Bolivia 107 6 0 [143]
Kyrgyzstan 107 0 3 [144][145]
Kosovo[lower-alpha 23] 106 1 1 [146][147]
Montenegro 105 1 0 [148][2]
DR Congo 98 8 2 [3]
Mayotte 94 1 10 [149]
Trinidad and Tobago 85 3 1 [150]
Jersey 81 2 [151]
Guernsey 78 1 [152]
Rwanda 75 0 0 [3]
Northern Cyprus 70 1 29 [153]
Gibraltar 69 0 14 [154]
Guam 69 2 7 [155][156]
Paraguay 69 3 1 [157][2]
Liechtenstein 68 0 0 [158]
Isle of Man 60 0 0 [159]
Kenya 59 1 1 [160]
Madagascar 57 0 0 [3]
Aruba 55 0 1 [161]
Monaco 52 0 1 [162]
Bangladesh 51 5 25 [163]
Uganda 44 0 0 [164]
French Guiana[lower-alpha 24] 43 0 0 [165][11]
Macau 41 0 10 [166]
Guatemala 38 1 10 [167]
Jamaica 36 1 2 [168]
French Polynesia 36 0 1 [169][170]
Zambia 36 0 0 [3]
Barbados 34 0 0 [171]
Niger 34 3 [3]
Togo 34 1 10 [172]
El Salvador 32 0 0 [173]
Djibouti 30 0 0 [174]
U.S. Virgin Islands 30 0 21 [175]
Mali 28 2 0 [3]
Bermuda 27 0 10 [176]
Ethiopia 26 0 2 [177]
Transnistria 25 1 0 [107]
Guinea 22 0 0 [3]
Republic of the Congo 19 0 0 [3]
Tanzania 19 1 1 [3]
Maldives 18 0 13 [178]
Saint Martin 18 1 2 [179]
Gabon 16 1 0 [3][180]
New Caledonia 16 0 0 [181]
Equatorial Guinea 15 0 1 [3]
Eritrea 15 0 0 [3]
Haiti 15 0 0 [182][183]
Bahamas 14 0 0 [184]
Myanmar 14 1 0 [185]
Saint Lucia 13 0 0 [186]
Cayman Islands 12 1 [187]
Dominica 12 0 0 [188]
Guyana 12 1 0 [189]
Mongolia 12 0 0 [3]
Curaçao 11 1 2 [190][191]
Namibia 11 0 2 [3]
Greenland 10 0 2 [192]
Libya 10 0 1 [193]
Seychelles 10 0 0 [194]
Syria 10 2 0 [195]
Eswatini 9 0 0 [196][3]
Grenada 9 0 0 [197]
Laos 9 0 0 [198]
Benin 9 0 1 [3]
Suriname 9 0 0 [199]
Guinea-Bissau 8 0 0 [3]
Mozambique 8 0 0 [3]
Saint Kitts and Nevis 8 0 0 [200]
Zimbabwe 8 1 0 [201]
Angola 7 2 0 [3]
Antigua and Barbuda 7 0 0 [2]
Chad 7 0 0 [202]
Sudan 7 2 1 [3]
Cape Verde 6 1 0 [3]
Mauritania 6 1 2 [3]
Sint Maarten 6 0 1 [203]
Vatican City 6 0 0 [204]
Saint Barthélemy 6 0 1 [179]
Akrotiri and Dhekelia 5 0 [205]
Åland Islands 5 0 0 [60]
Fiji 5 0 0 [206]
Montserrat 5 0 0 [207]
Nepal 5 0 1 [208]
Turks and Caicos Islands 5 0 0 [209]
Bhutan 4 0 0 [210]
Gambia 4 1 0 [211]
Nicaragua 4 1 0 [212]
Belize 3 0 0 [213]
Botswana 4 1 0 [3]
British Virgin Islands 3 0 0 [214]
Central African Republic 3 0 0 [3]
Liberia 3 0 0 [3][215]
Somalia [lower-alpha 25] 3 0 0 [216]
Anguilla 2 0 0 [217]
Burundi 2 0 0 [3]
MS Zaandam[lower-alpha 26] 2 0 0 [218]
Somaliland 2 0 0 [219][220]
Northern Mariana Islands 2 0 [221]
East Timor 1 0 0 [222]
Papua New Guinea 1 0 0 [223]
St. Vincent and the Grenadines 1 0 1 [224][3]
Sierra Leone 1 0 0 [3]
As of 13 ඔක්තෝබර් 2021 (UTC) · History of cases: China, international
Notes
 1. Countries and territories, and two international conveyances where cases were diagnosed. Nationality and location of original infection may vary. In some countries, the cases cover several territories, as noted accordingly.
 2. Cumulative confirmed cases reported to date. The actual number of infections and cases are likely to be higher than reported.[1]
 3. Total deaths may not necessarily add up due to the frequency of values updating for each individual location.
 4. Recovered cases. All recoveries may not be reported. Total recoveries may not necessarily add up due to the frequency of values updating for each individual location. "–" denotes that no reliable data is currently available for that territory, not that the value is zero.
 5. France
  1. Testing has been restricted to at-risk people showing severe symptoms.[9]
  2. Excluding all Overseas departments and regions and Overseas collectivities.
  3. Recoveries only includes hospitalised cases.
 6. Iran
  Includes clinically diagnosed cases and deaths from 9 March 2020 and onwards.
 7. United Kingdom
  Excluding all British Overseas Territories and Crown dependencies.
 8. Netherlands
  1. Constituent countries of the Kingdom of the Netherlands (Aruba, Curaçao and Sint Maarten) are listed separately.
  2. The Dutch Government agency RIVM, responsible for the constituent country the Netherlands, does not count its number of recoveries.[19]
 9. Australia
  Excluding the cases from Diamond Princess cruise ship which are classified as "on an international conveyance". Ten cases, including one fatality recorded by the Australian government.
 10. Norway
  1. From 13 March 2020, testing of the normal population was discontinued, and is now only reserved for health professionals and acutely ill people in vulnerable groups.
  2. The Norwegian Institute of Public Health states that there are more infected people in Norway than the figures show. The dark figures are presumed to be higher because of limited testing.[29]
  3. Estimation of number of coronavirus infected:
   • As of 23 March 2020, over 40% of all GPs in Norway have been registered 20,200 patients with the "corona code" R991. The figure includes both cases where the patient has been diagnosed with coronavirus infection through testing, and where the GP has used the "corona code" after assessing the patient's symptoms against the criteria by the Norwegian Institute of Public Health.[30]
   • As of 24 March 2020, the Norwegian Institute of Public Health estimates that between 7,120 and 23,140 Norwegians are infected with the coronavirus.[31]
 11. Sweden
  Testing of suspected infections has been cut back in the whole country in the period around 12 March 2020, in order to focus efforts on people with increased risk of serious illness and complications.
 12. Denmark
  1. The autonomous territories of the Faroe Islands and Greenland are listed separately.
  2. The Danish Government does not report the number of recoveries.[36]
  3. From 12 March 2020, the criteria for testing has been changed; only people with more serious symptoms and health professionals are being tested.[37]
 13. Russia
  Including cases from the disputed Crimea, which was annexed by Russia in 2014 but remains internationally recognized as being under Ukrainian sovereignty. Excluding the cases from Diamond Princess cruise ship which are classified as "on an international conveyance". One fatality was not officially recorded by the Russian authorities as caused by coronavirus.[42][43][44]
 14. Finland
  1. Excluding the autonomous region of the Åland Islands.
  2. Testing is limited to severely ill or at-risk patients and social or health care workers.[58]
  3. There is no reliable or frequently published national data source which provides counts of recoveries. However, as of 1 April 2020, there have been hundreds of recoveries.[59]
 15. Serbia
  Excluding Kosovo.[74]
 16. Egypt
  Includes cases identified on the MS River Anuket.
 17. Diamond Princess
  The British cruise ship Diamond Princess was in Japanese waters, and Japanese administration was asked to manage its quarantine, with the passengers having not entered Japan. Therefore, this case is neither included in the Japanese government's official count nor in United Kingdom's one. The World Health Organization classifies the cases as being located "on an international conveyance".
 18. Ukraine
  Excluding cases from the disputed Crimea, which was annexed by Russia in 2014 but remains internationally recognized as being under Ukrainian sovereignty. Because the Russian authorities are tabulating cases from Crimea, they are included in the Russian total.
 19. Moldova
  Excludes data from the unrecognised state of Transnistria.[107]
 20. Cyprus
  Excluding Akrotiri and Dhekelia and Northern Cyprus.
 21. Réunion
  Recoveries only includes hospitalised cases.
 22. Cuba
  Includes cases on the MS Braemar.
 23. Kosovo
  1. Excluding Serbia.
  2. Kosovo is the subject of a territorial dispute between the Republic of Kosovo and the Republic of Serbia. The Republic of Kosovo unilaterally declared independence on 17 February 2008, but Serbia continues to claim it as part of its own sovereign territory. The two governments began to normalise relations in 2013, as part of the 2013 Brussels Agreement. Kosovo is currently recognized as an independent state by 97 out of the 193 United Nations member states. In total, 112 UN member states recognized Kosovo at some point, of which 15 later withdrew their recognition.
 24. French Guiana
  Recoveries only includes hospitalised cases.
 25. Somalia
  1. Excluding the de facto state of Somaliland.
 26. MS Zaandam
  The cruise ship MS Zaandam was near Panamanian waters, with the intention of transiting the Panama Canal to make its way to Florida. But the Panamanian government has denied it access to the canal for "sanitary reasons" and has not counted it on their national figures.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:2019–20_coronavirus_pandemic_data&oldid=490828" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි