සැකිල්ල:2019–20 ‌කොරෝනාවෛරස ව්‍යාප්ත වසංගතය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Initial visibility: currently defaults to autocollapse

To set this template's initial visibility, the |state= parameter may be used:

 • |state=collapsed: {{2019–20 ‌කොරෝනාවෛරස ව්‍යාප්ත වසංගතය|state=collapsed}} භාවිතා කිරීමෙන්,
  • මෙම සැකිල්ල එහි අභිපාතිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කළ හැක. එනම් මාතෘකා තීරුව හැර ඉතිරි සියල්ල සැඟවුනු ලෙස
 • |state=expanded: {{2019–20 ‌කොරෝනාවෛරස ව්‍යාප්ත වසංගතය|state=expanded}} භාවිතා කිරීමෙන්,
  • මෙම සැකිල්ල එහි ප්‍රදර්ශිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කළ හැක. එනම් සම්පූර්ණයෙන් දෘශ්‍යමාන ලෙස
 • |state=autocollapse: {{2019–20 ‌කොරෝනාවෛරස ව්‍යාප්ත වසංගතය|state=autocollapse}} භාවිතා කිරීමෙන්,
  • එම පිටුව තුල වෙනත් {{navbar}}, {{sidebar}} හෝ වෙනත් ඕනෑම හැකිළිය හැකි ගුණාංගය සහිත වගුවක් තිබේනම්, මෙම සැකිල්ල අභිපාතිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය වේ
  • වෙනත් හැකිළිය හැකි ගුණාංගය සහිත අයිතමයක් නොමැති විට ප්‍රදර්ශිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය වේ

If the |state= parameter in the template on this page is not set, the template's initial visibility is taken from the |default= parameter in the Collapsible option template. For the template on this page, that currently evaluates to autocollapse.


 • This template uses {{Navbox with collapsible groups}}. To show a particular section of the template while leaving the other sections collapsed, use {{2019–20 ‌කොරෝනාවෛරස ව්‍යාප්ත වසංගතය |expanded=Section}}, where Section is one of
  • timeline
  • locations
  • impacts
  • institutions
  • issues
  • people
  • data
  . (Omit any speech or quotemarks.)
  For example, {{2019–20 ‌කොරෝනාවෛරස ව්‍යාප්ත වසංගතය |expanded=issues}}.

(Click [show] to see example)

Other COVID-19 templates[සංස්කරණය]

For the sidebar used on many articles see {{2019–20 coronavirus pandemic sidebar}}.

Select [►] to view all other related templates