සැකිල්ල:2016 ගිම්හාන ඔලිම්පික් දින දසුන

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

This is currently based on the schedule released on the same day as ticket sales began, 31 March 2015.[1]

All dates are Brasília Time (UTC–3)
OC සමාරම්භක උත්සවය ඉසව් තරඟ 1 රන් පදක්කම් ඉසව් EG ප්‍රදර්ශන gala CC සමාප්ති උත්සවය
අගෝස්තු 3
බදා
4
බ්‍රහස්
5
සිකු
6
සෙන
7
ඉරි
8
සඳු
9
අඟහ
10
බදා
11
බ්‍රහස්
12
සිකු
13
සෙන
14
ඉරි
15
සඳු
16
අඟහ
17
බදා
18
බ්‍රහ
19
සිකු
20
සෙන
21
ඉරි
රන් පදක්කම් ඉසව්
Ceremonies (සමාරම්භක / සමාප්ති) OC CC
දුනු විදීම 1 1 1 1 4
මළල ක්‍රීඩා 3 5 4 5 5 4 6 7 7 1 47
බැඩ්මින්ටන් 1 1 2 1 5
පැසිපන්දු 1 1 2
බොක්සිං 1 1 1 1 1 1 3 4 13
ඔරු පැදීම Slalom 1 1 2 16
Sprint 4 4 4
පාපැදි Road cycling 1 1 2 18
Track cycling 1 2 2 1 1 3
BMX 2
Mountain biking 1 1
කිමිදුම් 1 1 1 1 1 1 1 1 8
අශ්වාරෝහක 2 1 1 1 1 6
කඩු හරඹ 1 1 1 1 2 1 1 1 1 10
හොකී 1 1 2
පාපන්දු 1 1 2
ගොල්ෆ් 1 1 2
ජිම්නාස්ටික් Artistic 1 1 1 1 4 3 3 EG 18
Rhythmic 1 1
Trampolining 1 1
හෑන්ඩ්බෝල් 1 1 2
ජූඩෝ 2 2 2 2 2 2 2 14
නවීන පංචප්‍රයාමය 1 1 2
ඔරු පැදීම 2 4 4 4 14
සත් සාමාජික රග්බි 1 1 2
රුවල් ඔරු තරග 2 2 2 2 2 10
වෙඩි තැබීම 2 2 2 1 2 1 2 2 1 15
පිහිනුම් 4 4 4 4 4 4 4 4 1 1 34
සමකාලික පිහිනුම් 1 1 2
මේස පන්දු 1 1 1 1 4
ටයිකොන්ඩෝ 2 2 2 2 8
ටෙනිස් 1 1 3 5
තුන් ප්‍රයාමය 1 1 2
වොලිබෝල් Beach volleyball 1 1 4
Indoor volleyball 1 1
වෝටර් පෝලෝ 1 1 2
බර ඉසිලීම 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 15
මල්ලව පොර 2 2 2 3 3 2 2 2 18
රන් පදක්කම් ඉසව් එකතුව 12 14 14 15 20 19 24 21 22 17 25 16 23 22 30 12 306
සමුච්චිත එකතුව 12 26 40 55 75 94 118 139 161 178 203 219 242 264 294 306
අගෝස්තු 3
බදා
4
බ්‍රහ
5
සිකු
6
සෙන
7
ඉරි
8
සඳු
9
අඟ
10
බදා
11
බ්‍රහ
12
සිකු
13
සෙන
14
ඉරි
15
සඳු
16
අඟ
17
බදා
18
බ්‍රහ
19
සිකු
20
සෙන
21
ඉරි
රන් පදක්කම් ඉසව්

NOTE: The following list will only appear on this page, and will not be included in the template.

  1. "Tickets". NOC*NSF. 31 March 2015. Retrieved 6 May 2015.