සැකිල්ල:2018 නිදහස් කුසලානය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
කණ්ඩායම
සම ජප ප්‍රසාද ලලවේ
 ඉන්දියාව 4 3 1 0 0 6 +0.377
 බංග්ලාදේශය 4 2 2 0 0 4 –0.293
 ශ්‍රී ලංකාව 4 1 3 0 0 2 –0.085