සැකිල්ල:Indo-Iranian languages

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search


Initial visibility

To set the template's initial visibility, the |state= parameter may be used:

  • |state=collapsed: {{Indo-Iranian languages|state=collapsed}} to show the template collapsed, i.e., hidden apart from its title bar
  • |state=expanded: {{Indo-Iranian languages|state=expanded}} to show the template expanded, i.e., fully visible
  • |state=autocollapse: {{Indo-Iranian languages|state=autocollapse}}
    • shows the template collapsed to the title bar if there is a {{navbar}}, a {{sidebar}}, or some other table on the page with the collapsible attribute
    • shows the template in its expanded state if there are no other collapsible items on the page

If the |state= parameter is not set, the template's initial visibility is taken from the |default= parameter in the template. For this template, that currently evaluates to autocollapse.


  • This template uses {{Navbox with collapsible groups}}. To show a particular section of the template while leaving the other sections collapsed, use {{Indo-Iranian languages |expanded=Section}}, where Section is one of "Old/Middle Indic", "Modern Indic", "Old/Middle Iranian", "Modern Iranian" or "Other". (Omit any speech or quotemarks.)
    For example, {{Indo-Iranian languages |expanded=Modern Iranian}}.

Source for Iranian: Oransky, I. M., 1968. Old Iranian philology and Iranian linguistics. Moscow, Nauka, Central Department of Oriental Literature.


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Indo-Iranian_languages&oldid=354710" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි