සැකිල්ල:Indo-Iranian languages

විකිපීඩියා වෙතින්


Initial visibility: currently defaults to autocollapse

To set this template's initial visibility, the |state= parameter may be used:

 • |state=collapsed: {{Indo-Iranian languages|state=collapsed}} භාවිතා කිරීමෙන්,
  • මෙම සැකිල්ල එහි අභිපාතිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කළ හැක. එනම් මාතෘකා තීරුව හැර ඉතිරි සියල්ල සැඟවුනු ලෙස
 • |state=expanded: {{Indo-Iranian languages|state=expanded}} භාවිතා කිරීමෙන්,
  • මෙම සැකිල්ල එහි ප්‍රදර්ශිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය කළ හැක. එනම් සම්පූර්ණයෙන් දෘශ්‍යමාන ලෙස
 • |state=autocollapse: {{Indo-Iranian languages|state=autocollapse}} භාවිතා කිරීමෙන්,
  • එම පිටුව තුල වෙනත් {{navbar}}, {{sidebar}} හෝ වෙනත් ඕනෑම හැකිළිය හැකි ගුණාංගය සහිත වගුවක් තිබේනම්, මෙම සැකිල්ල අභිපාතිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය වේ
  • වෙනත් හැකිළිය හැකි ගුණාංගය සහිත අයිතමයක් නොමැති විට ප්‍රදර්ශිත තත්ත්වයෙහි ප්‍රදර්ශනය වේ

If the |state= parameter in the template on this page is not set, the template's initial visibility is taken from the |default= parameter in the Collapsible option template. For the template on this page, that currently evaluates to autocollapse.


 • This template uses {{Navbox with collapsible groups}}. To show a particular section of the template while leaving the other sections collapsed, use {{Indo-Iranian languages |expanded=Section}}, where Section is one of "Old/Middle Indic", "Modern Indic", "Old/Middle Iranian", "Modern Iranian" or "Other". (Omit any speech or quotemarks.)
  For example, {{Indo-Iranian languages |expanded=Modern Iranian}}.

Source for Iranian: Oransky, I. M., 1968. Old Iranian philology and Iranian linguistics. Moscow, Nauka, Central Department of Oriental Literature.


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Indo-Iranian_languages&oldid=464798" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි