ප්‍රවර්ගය:Asia language templates

විකිපීඩියා වෙතින්
List of Asia Language Templates
  • The missing ones will be added eventually

සැකිල්ල:Languages of Afghanistan සැකිල්ල:Languages of Armenia සැකිල්ල:Languages of Azerbaijan සැකිල්ල:Languages of Bahrain සැකිල්ල:Languages of Bangladesh

සැකිල්ල:Languages of Brunei සැකිල්ල:Languages of Cambodia සැකිල්ල:Languages of China

සැකිල්ල:Languages of East Timor

සැකිල්ල:Languages of Georgia (country)

සැකිල්ල:Languages of Indonesia සැකිල්ල:Languages of Iran සැකිල්ල:Languages of Iraq සැකිල්ල:Languages of Israel සැකිල්ල:Languages of Japan {{Languages of Jordan}} සැකිල්ල:Languages of Kazakhstan {{Languages of North Korea}} {{Languages of South Korea}} සැකිල්ල:Languages of Kuwait සැකිල්ල:Languages of Kyrgyzstan සැකිල්ල:Languages of Laos {{Languages of Lebanon}} සැකිල්ල:Languages of Malaysia {{Languages of the Maldives}} සැකිල්ල:Languages of Mongolia සැකිල්ල:Languages of Myanmar

සැකිල්ල:Languages of Oman

සැකිල්ල:Languages of the Philippines {{Languages of Qatar}} සැකිල්ල:Languages of Russia සැකිල්ල:Languages of Saudi Arabia සැකිල්ල:Languages of Singapore

සැකිල්ල:Languages of Syria සැකිල්ල:Languages of Taiwan සැකිල්ල:Languages of Tajikistan සැකිල්ල:Languages of Thailand

සැකිල්ල:Languages of Turkmenistan සැකිල්ල:Languages of United Arab Emirates සැකිල්ල:Languages of Uzbekistan සැකිල්ල:Languages of Vietnam සැකිල්ල:Languages of Yemen


උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:Asia_language_templates&oldid=578973" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි