ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලය
පිහිටුවන ලද්දේ1874
වර්ගයපොදු
විද්‍යාලයාධිපතිDr. ටප්ලිව්.ධි රොඩ්රිගෝ
පිහිටීමකොළඹ, ලංකා


ශ්‍රී ලංකා නීති විද්‍යාලය 1874 වන වර්ෂයේ පිහිටුවන ලදි.