විකිපීඩියා:Protected pages

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

All pages listed here are protected via cascade protection. Please always use # {{:Page name}} to list a page here. Please list pages in alphabetical order.

Spambot targets

 1. Index.php
 2. මාධ්‍යවිකි සාකච්ඡාව:Accesskey-specialpages
 3. මාධ්‍යවිකි සාකච්ඡාව:Captcha-addurl-whitelist/en
 4. මාධ්‍යවිකි සාකච්ඡාව:Exif-gpslongitude-w
 5. මාධ්‍යවිකි සාකච්ඡාව:Ipb cant unblock
 6. මාධ්‍යවිකි සාකච්ඡාව:Ipb cant unblock/w/index.php
 7. මාධ්‍යවිකි සාකච්ඡාව:Ipb cant unblock/w/w/index.php
 8. මාධ්‍යවිකි සාකච්ඡාව:Ipb cant unblock/w/w/w/index.php
 9. මාධ්‍යවිකි සාකච්ඡාව:Ipb expiry invalid/w/w/index.php
 10. මාධ්‍යවිකි සාකච්ඡාව:Ipb expiry invalid/w/w/w/index.php
 11. මාධ්‍යවිකි සාකච්ඡාව:Tooltip-mytalk
 12. මාධ්‍යවිකි සාකච්ඡාව:Tooltip-preferences
 13. මාධ්‍යවිකි සාකච්ඡාව:Userlevels-editgroup
 14. මාධ්‍යවිකි සාකච්ඡාව:Userlevels-editusergroup
 15. සාකච්ඡාව:W/index.php
 16. සාකච්ඡාව:W/w/w/w/index.php
 17. සාකච්ඡාව:W/w/wiki/Talk:W/w/index.php
 18. W/index.php
 19. W/w/index.php
 20. W/w/w/w/index.php
 21. විකිපීඩියා:Broken/w/w/index.php
 22. Zergeisterung
 23. Wikipedia logo
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=විකිපීඩියා:Protected_pages&oldid=207812" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි