සැකිල්ල:අතීතයේ අද වැනි දිනක

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

සැප්තැම්බර් 15 යන දිනයේදී සිදු වූ විශේෂ සිදුවීමක් ගැන කරුණු තවමත් එක් කර නොමැත. එය එක් කිරීමට ඔබටත් සහය විය හැකිය.