පරිශීලක:Fr33kman

විකිපීඩියා වෙතින්
(පරිශීලක සාකච්ඡාව:Fr33kman වෙතින් යළි-යොමු කරන ලදි)
Jump to navigation Jump to search
Admin mop.PNG

About Me

Hello! I am Fr33kman and I am a global sysop (verify). This means that I have administrative rights on many projects, including this one.

  • Flag of France.svg - Bonjour! Je suis Fr33kman et je suis un sysop mondiale. Cela signifie que j'ai des droits d'administration ici.
  • Flag of Germany.svg - Hallo! Ich bin Fr33kman und ich bin ein globaler sysop. Dies bedeutet, dass ich hier über Administratorenrechte verfüge.
  • Flag of Spain.svg - ¡Hola! Soy Fr33kman, y soy un administrador global. Esto significa que tengo derechos administrativos en muchos proyectos, incluyendo éste.
  • Flag of Russia.svg - Я Fr33kman и я глобальной сисоп. Это означает, что я имею права администратора на многих проектах, в том числе на этом
  • Flag of Netherlands.svg - Ik ben Fr33kman en ik ben een wereldwijde sysop. Dit betekent dat ik administratieve rechten hebben op de vele projecten, waaronder deze.

fr33kman talk

How to contact me

The best way to contact me is email or here.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=පරිශීලක:Fr33kman&oldid=119827" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි