විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘති විශේෂාංග ලිපි/සාමාජිකයන්

විකිපීඩියා වෙතින්

—–

ප්‍රධාන සාකච්ඡාව සාමාජිකයන් දැන්වීම් පුවරුව වැදගත් ලිපි නව ලිපි කළ යුතු දෑ ජනප්‍රිය පිටු නිවිප්‍ර

සාමාජිකයන්[සංස්කරණය]

ඔබ මෙම ව්‍යාපෘතිය හා සම්බන්ධ වීමට කැමති නම් අව්ශ්‍ය ඕනෑම මොහොතක මෙම ලැයිස්තුවට ඔබගේ නම එක් කරන්න. මේ පමණක් නොවේ ඔබ කැමති වෙනත් ඕනෑම විකිව්‍යාපෘතියක් සදහා සහභාගීවීමට ඔබව උනන්දු කරනු ලැබේ

 1. [[::User:Randeerjayasekara|Randeerjayasekara]] ([[::User talk:Randeerjayasekara|talk]]  [[::Special:Contributions/Randeerjayasekara|contribs]])
 2. [[::User:Mr. 1100100|Mr. 1100100]] ([[::User talk:Mr. 1100100|talk]]  [[::Special:Contributions/Mr. 1100100|contribs]])
 3. [[::User: Indunil Chamara| Indunil Chamara]] ([[::User talk: Indunil Chamara|talk]]  [[::Special:Contributions/ Indunil Chamara|contribs]])
 4. [[::User: Pradeepmaduranga| Pradeepmaduranga]] ([[::User talk: Pradeepmaduranga|talk]]  [[::Special:Contributions/ Pradeepmaduranga|contribs]])
 5. [[::User: L Manju| L Manju]] ([[::User talk: L Manju|talk]]  [[::Special:Contributions/ L Manju|contribs]])
 6. [[::User:gawesaka|gawesaka]] ([[::User talk:gawesaka|talk]]  [[::Special:Contributions/gawesaka|contribs]])
 7. [[::User:Anandawardhana|Anandawardhana]] ([[::User talk:Anandawardhana|talk]]  [[::Special:Contributions/Anandawardhana|contribs]])
 8. [[::User:Thameera123|Thameera123]] ([[::User talk:Thameera123|talk]]  [[::Special:Contributions/Thameera123|contribs]])
 9. [[::User:Sudheera1994|Sudheera1994]] ([[::User talk:Sudheera1994|talk]]  [[::Special:Contributions/Sudheera1994|contribs]])
 10. [[::User:Leelk1995|Leelk1995]] ([[::User talk:Leelk1995|talk]]  [[::Special:Contributions/Leelk1995|contribs]])
 11. [[::User:rsekanayake|rsekanayake]] ([[::User talk:rsekanayake|talk]]  [[::Special:Contributions/rsekanayake|contribs]])
 12. [[::User:Singhalawap|Singhalawap]] ([[::User talk:Singhalawap|talk]]  [[::Special:Contributions/Singhalawap|contribs]])
 13. [[::User:Sathyajith99|Sathyajith99]] ([[::User talk:Sathyajith99|talk]]  [[::Special:Contributions/Sathyajith99|contribs]])
 14. [[::User:Rehman|Rehman]] ([[::User talk:Rehman|talk]]  [[::Special:Contributions/Rehman|contribs]])
 15. [[::User:kusalarunoda|kusalarunoda]] ([[::User talk:kusalarunoda|talk]]  [[::Special:Contributions/kusalarunoda|contribs]])
 16. [[::User:Ravindu Navin|Ravindu Navin]] ([[::User talk:Ravindu Navin|talk]]  [[::Special:Contributions/Ravindu Navin|contribs]])
 17. [[::User:Suroiranga|Suroiranga]] ([[::User talk:Suroiranga|talk]]  [[::Special:Contributions/Suroiranga|contribs]])
 18. [[::User:Yasasuru|Yasasuru]] ([[::User talk:Yasasuru|talk]]  [[::Special:Contributions/Yasasuru|contribs]])
 19. [[::User:Sudath Wijesundara|Sudath Wijesundara]] ([[::User talk:Sudath Wijesundara|talk]]  [[::Special:Contributions/Sudath Wijesundara|contribs]])
 20. [[::User:W.L Udara sathsarani|W.L Udara sathsarani]] ([[::User talk:W.L Udara sathsarani|talk]]  [[::Special:Contributions/W.L Udara sathsarani|contribs]])
 21. [[::User:W.L Ruwindi Duanjala |W.L Ruwindi Duanjala ]] ([[::User talk:W.L Ruwindi Duanjala |talk]]  [[::Special:Contributions/W.L Ruwindi Duanjala |contribs]])
 22. [[::User:Salithak1|Salithak1]] ([[::User talk:Salithak1|talk]]  [[::Special:Contributions/Salithak1|contribs]])
 23. [[::User: Medini Vihanga | Medini Vihanga ]] ([[::User talk: Medini Vihanga |talk]]  [[::Special:Contributions/ Medini Vihanga |contribs]])
 24. [[::User:BuddhikaW88|BuddhikaW88]] ([[::User talk:BuddhikaW88|talk]]  [[::Special:Contributions/BuddhikaW88|contribs]])