විකිපීඩියා:විකිව්‍යාපෘති විශේෂාංග ලිපි/වැදගත් ලිපි

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රධාන සාකච්ඡාව සාමාජිකයන් දැන්වීම් පුවරුව වැදගත් ලිපි නව ලිපි කළ යුතු දෑ ජනප්‍රිය පිටු නිවිප්‍ර

ඔබට ඔබ කැමැති ඕනෑම මාතෘකාවක් යටතේ නව ලිපි නිර්මාණය කළ හැකිය. නමුත් විකිපීඩියාවේ පවතින ලිපි වැඩිදියුණු කිරීමට ඔබ කැමැත්තක් දක්වන්නේ නම් පහත දැක්වෙන ලිපි ලැයිස්තු කෙරෙහිද ඔබේ අවධානය යොමු කිරීමට ආරාධනා කෙරේ.

  • විකිපීඩියා:ඉතා වැදගත් ලිපි (ලිපි 500ක පමණ ලැයිස්තුවකි.)
  • ප්‍රවර්ගය:හොඳ ම ලිපි_(විකිපීඩියාවේ හොඳම ලිපි ලෙස ප්‍රවර්ග ගතවූ ලිපි ලැයිස්තුවකි.)
  • ප්‍රවර්ගය:විශේෂාංග ලිපි_(විශේෂාංග ලිපි ලෙස ප්‍රවර්ග ගතවූ, (එහෙත් බොහෝමයක් මුල් පිටුවේ ප්‍රදර්ශනය නොවූ) ලිපි ලැයිස්තුවකි. වැඩිදියුණු කිරීම් අවැසිය.)