විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/නොවැම්බර් 8

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නොවැම්බර් 8:

විල්හෙල්ම් කොන්රඩ් රොන්ට්ජන්

තවත් සිදුවීම්: නොවැම්බර් 7 නොවැම්බර් 8 නොවැම්බර් 9

දැන් වේලාව 2020 ජූලි 8 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න