විකිපීඩියා:කෝපි කඩේ (තාක්ෂණික)/Archive 1

විකිපීඩියා වෙතින්
කෝපි කඩේ: ප්‍රතිපත්තිතාක්ෂණිකයෝජනා (persistent)පර්යේෂණාගාරයMiscellaneous

namespace change Wikipedia to විකිපීඩියා[සංස්කරණය]

Hi All, I have seen some guys have used විකිපීඩියා: namespace which is not existing. (To test just add {{NAMESPACE}} to the page & see the result.) This page will return Wikipedia but විකිපීඩියා:ඉතා වැදගත් ලිපි will return null. So we need to rename the namespace. It needs a community approval for these kind of changes to create a bug. Are you agree with these changes?

 • Wikipedia -> විකිපීඩියා
 • Wikipedia_සාකච්ඡාව --> විකිපීඩියා_සාකච්ඡාව

Tech note[සංස්කරණය]

$wgMetaNamespace = "විකිපීඩියා";
$wgMetaNamespaceTalk = "විකිපීඩියා_සාකච්ඡාව";
$wgNamespaceAliases = array('Wikipedia' => NS_PROJECT, 'Wikipedia_talk' => NS_PROJECT_TALK);

I'm calling a vote here. If you'd like to support my request, please add {{subst:support}} below. If you oppose the request, please add {{subst:oppose}}. or you can add {{subst:comment}}) for comments. Please feel free to add constructive commentary. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 01:08, 13 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

 1. Symbol support vote.svg Support -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 01:11, 13 ජූලි 2010 (යූටීසී) - It is nice to keep things in Sinhala as much as possible in Sinhala Wikipedia. So I'm supporting as request creator.Reply[reply]
 2. Symbol support vote.svg Support ශාකුන්තල (කතාබහ) 03:09, 13 ජූලි 2010 (යූටීසී) Totally agree. But, old namespaces should redirect to the new ones since we don't have time to update all the links inside and outside Wikipedia.Reply[reply]
 3. Symbol support vote.svg Support I knew something was wrong with the namespace. But continued without bothering about technicalities. Nice to clarify it.--Chanaka L (talk) 03:32, 13 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
 4. Symbol support vote.svg Support Lee 03:34, 13 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
 5. Symbol support vote.svg Support සබර 03:40, 13 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
  Symbol comment vote.svg Comment සබර 03:40, 13 ජූලි 2010 (යූටීසී)Portal too needs to be converted to ද්වාරයReply[reply]
 6. Symbol support vote.svg Support --asiri 03:57, 13 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
 7. Symbol support vote.svg Support චතුනි අලහප්පෙරුම 13:49, 13 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
  Symbol comment vote.svg Comment චතුනි අලහප්පෙරුම 13:53, 13 ජූලි 2010 (යූටීසී) I really do not know whether this is possible. Some times back, a sysop had commented this is not possible as the initiative had not been taken at the very inception. As Sabara says Portal also needs to be translated & it would be a good idea to have a referendum on that too in parallel.Reply[reply]
  Symbol comment vote.svg Comment චතුනි අලහප්පෙරුම 18:05, 13 ජූලි 2010 (යූටීසී) පරිශීලක:බිඟුවා emphasizes that this is possible. Thus I withdraw my comment doubting the possibility. However I re-iterate need to hold parallel referendum on Namespace Portal please.Reply[reply]
 8. Symbol support vote.svg Support Singhalawap 18:57, 13 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
 9. Symbol support vote.svg Support --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 08:51, 22 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
  I indented comments by Sabara and Chathuni to distinguish them from support votes. BTW I think we garnered a unanimous support for the proposal, so can we proceed now? Best--Chanaka L (talk) 12:20, 22 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
  NATO (No Action Talk Only) ??? --චතුනි අලහප්පෙරුම (talk) 16:51, 6 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
Bug has created on 2010-07-13 03:51:39 UTC. Developer had busy with wikimania things. Also It need Shell access to change this kind of changes. Only few of them have that. (I'm not a NATO guy.) -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 17:11, 6 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
       සාර්ථකයි
විකිපීඩියා නාමා අවකාශය සිංහලට හැරවින. නමුත් අපට ඉතා කුඩා පැණ කිහිපයක් ඉතුරුයි. ඔබේ සහයෝගයට ස්තුතියි! ද්වාරය නාමවකාශ පරිවර්ථනය තවම නිමා නොමැත. සමහරවිට නවතම මාතෘකාවක් යටතේ නැවත උත්සාහ කිරීමට සිදු විය හැකිය. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 07:17, 17 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
ඉතාම සතුටුදායක ආරංචියක්. මේගැන වෙහෙසුන බිඟුවාට මගේ ස්තූතිය.--Chanaka L (talk) 07:30, 17 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

need to be moved manually[සංස්කරණය]

The following pages could not be moved automatically and need to be moved manually:

... 7988 (0,"විකිපීඩියා:Sandbox") -> (4,"Sandbox") විකිපීඩියා:Sandbox
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 22504 ***
... *** old title Sandbox
... *** new title Sandbox--DUP
... *** using suffixed form විකිපීඩියා:Sandbox--DUP ***
... resolving on page... ok.
... 3621 (0,"විකිපීඩියා:ප්‍රජා_ද්වාරය") -> (4,"ප්‍රජා_ද්වාරය")
විකිපීඩියා:ප්‍රජා ද්වාරය
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 1079 ***
... *** old title ප්‍රජා_ද්වාරය
... *** new title ප්‍රජා_ද්වාරය--DUP
... *** using suffixed form විකිපීඩියා:ප්‍රජා ද්වාරය--DUP ***
... resolving on page... ok.
... 2975 (0,"විකිපීඩියා:වැලිපිල්ල") -> (4,"වැලිපිල්ල") විකිපීඩියා:වැලිපිල්ල
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 23720 ***
... *** old title වැලිපිල්ල
... *** new title වැලිපිල්ල--DUP
... *** using suffixed form විකිපීඩියා:වැලිපිල්ල--DUP ***
... resolving on page... ok.
... 14288 (0,"විකිපීඩියා:විකිපීඩියාව_කුමක්_නොවන්නේද") ->
(4,"විකිපීඩියාව_කුමක්_නොවන්නේද") විකිපීඩියා:විකිපීඩියාව කුමක් නොවන්නේද
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 24094 ***
... *** old title විකිපීඩියාව_කුමක්_නොවන්නේද
... *** new title විකිපීඩියාව_කුමක්_නොවන්නේද--DUP
... *** using suffixed form විකිපීඩියා:විකිපීඩියාව කුමක් නොවන්නේද--DUP ***
... resolving on page... ok.
... 7613 (0,"Wikipedia_talk:Sinhala_Font_Guide") -> (5,"Sinhala_Font_Guide")
විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:Sinhala Font Guide
... *** cannot resolve automatically; page exists with ID 1595 ***
... *** old title Sinhala_Font_Guide
... *** new title Sinhala_Font_Guide--DUP
... *** using suffixed form විකිපීඩියා සාකච්ඡාව:Sinhala Font Guide--DUP
***
මං හිතන්නේ අපි විකිපීඩියා නාම අවකාශය හදන්න කලින් භාවිතා කළ නිසා අනුපිටපත් ගැටලුවක් වගෙයි. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 07:23, 17 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]


විකිපීඩියා ලෝගෝව ස්වදේශීයකරණය සඳහා[සංස්කරණය]

දැනට භාවිතාවන විකිපීඩියා ලෝගෝව සිංහල විකිපීඩියාව සඳහා උචිත නොවෙතැයි හඟිමි. වික්‍ෂනරිය, විකිපොත් ව්‍යාපෘතීන් සඳහා මෙන් ම මෙම අඩවිය සඳහා ද ලෝගෝවක් සකසා ගනුයේ නම් යහපති. (පරිවර්තනය: විකිපීඩියා -නිදහස් විශ්ව‍කෝෂය) --තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 14:28, 21 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

මෙය බලන්න
Localized logo -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 14:37, 21 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]