ප්‍රවර්ගය:CatAutoTOC generates Large category TOC

විකිපීඩියා වෙතින්
CatAutoToc effect Pages %
No TOC 523 &0000000000000090.64000090.64%
standard {{Category TOC}} 49 &0000000000000008.4900008.49%
{{Large category TOC}} 5 &0000000000000000.8700000.87%
Total 577
Purge this page to update the totals.

Categories which use {{CatAutoTOC}}, grouped by what CatAutoTOC does on each page:

Templates which transclude {{CatAutoTOC}} are categorised in

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 5 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 5 වේ.

A

T