ප්‍රවර්ගය:CatAutoTOC generates Large category TOC

විකිපීඩියා වෙතින්
CatAutoToc effect Pages %
No TOC 994 &0000000000000092.21000092.21%
standard {{Category TOC}} 77 &0000000000000007.1400007.14%
{{Large category TOC}} 7 &0000000000000000.6500000.65%
Total 1,078
Purge this page to update the totals.

Categories which use {{CatAutoTOC}}, grouped by what CatAutoTOC does on each page:

Templates which transclude {{CatAutoTOC}} are categorised in

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 7 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 7 වේ.

G

T