ප්‍රවර්ගය:CatAutoTOC generates Large category TOC

විකිපීඩියා වෙතින්
CatAutoToc effect Pages %
No TOC 3,603 &0000000000000097.04000097.04%
standard {{Category TOC}} 100 &0000000000000002.6900002.69%
{{Large category TOC}} 10 &0000000000000000.2700000.27%
Total 3,713
Purge this page to update the totals.

Categories which use {{CatAutoTOC}}, grouped by what CatAutoTOC does on each page:

Templates which transclude {{CatAutoTOC}} are categorised in

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 10 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 10 වේ.

C

G

T

W