ප්‍රවර්ගය:CatAutoTOC generates Large category TOC

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
CatAutoToc effect Pages %
No TOC 167 &0000000000000088.36000088.36%
standard {{Category TOC}} 19 &0000000000000010.05000010.05%
{{Large category TOC}} 3 &0000000000000001.5900001.59%
Total 189
Purge this page to update the totals.

Categories which use {{CatAutoTOC}}, grouped by what CatAutoTOC does on each page:

Templates which transclude {{CatAutoTOC}} are categorised in

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 3 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 3 වේ.

F