ප්‍රවර්ගය:CS1 errors: Vancouver style

විකිපීඩියා වෙතින්

This is a tracking category for CS1 citations that have Vancouver style errors.

Vancouver style error: <type> in name <number>

This error is reported for citations that use |vauthors=, |veditors=, |name-list-style=vanc.

Vancouver style restricts author or editor names to the Latin alphabet. For the purposes of this test, Module:Citation/CS1 defines the Latin alphabet as the letters defined in the Unicode Latin character sets:

C0 Controls and Basic Latin[1] (0041–005A, 0061–007A)
C1 Controls and Latin-1 Supplement[2] (00C0–00D6, 00D8–00F6, 00F8–00FF)
Latin Extended-A[3] (0100–017F)
Latin Extended-B[4] (0180–01BF, 01C4–024F)

This error is also reported when more than two initials are used: in case of more than two initials, list only the first two.

This error is also reported when a corporate or institutional author is listed in |vauthors= without proper delimiters. Corporate authors should be listed this way:

|vauthors=First Surname FM, Surname AB, ((Corporate or institutional Author)), Last Surname XY

While normally correct, sometimes the names listed on a PMID page contain errors when the author surname has a lowercase nobiliary particle. For example, PMID 17726700 lists Magnus von Knebel Doeberitz as Doeberitz Mv which is not correct. This author's name should be listed as |vauthors=von Knebel Doeberitz M.[5]

Certain punctuation will be flagged as an error. For example, Unicode U+2019, right single quotation mark, causes an error because it is not a member of the Latin character sets identified above: |vauthors=Vant Veer M. Replace this character with the straight (or typewriter) apostrophe: |vauthors=Van't Veer M.

To resolve this error, Romanize author and editor names.[6] Romanizing can result in two-letter initials, for example, the Greek letter 'Θ' Romanizes to 'Th'.[7] When author names have this kind of initial, Module:Citation/CS1 can't know if this kind of initial is a typo or a legitimate Romanized character so it will emit the Vancouver error. To suppress the error after determining that the two-character initial is correct and not a typo, treat the name as if it were a corporate name by wrapping it in doubled parentheses: |vauthors=..., Tatarinov IuS, ...|vauthors=..., ((Tatarinov IuS)), ...

Similarly, Chinese hyphenated given names may appear in PubMed listings. For example: 'Wang Hsien-yu' may be listed on PubMed as 'Wang Hy' which will result in a Vancouver error. When this occurs, and upon verification that such names are correct, wrap them in doubled parentheses.

Specific rules for names:[8]

Pages with this error are automatically placed in Category:CS1 errors: Vancouver style (12 pages).[lower-alpha 1]


Notes[සංස්කරණය]

  1. Pages in the Book talk, Category talk, Draft talk, File talk, Help talk, MediaWiki talk, Module talk, Portal talk, Talk, Template talk, User, User talk, and Wikipedia talk namespaces are not included in the tracking categories. In addition, pages with names matching the patterns '/[Ss]andbox', '/[Tt]estcases', '/[^/]*[Ll]og', and '/[Aa]rchive' are not included in the tracking categories.

References[සංස්කරණය]

  1. "C0 Controls and Basic Latin" (PDF). Unicode. සම්ප්‍රවේශය 2015-04-19.
  2. "C1 Controls and Latin-1 Supplement" (PDF). Unicode. සම්ප්‍රවේශය 2015-04-19.
  3. "Latin Extended-A" (PDF). Unicode. සම්ප්‍රවේශය 2015-04-19.
  4. "Latin Extended-B" (PDF). Unicode. සම්ප්‍රවේශය 2015-04-19.
  5. "Other surname rules". National Center for Biotechnology Information. 2018-05-18.
  6. Patrias, Karen (2007). "Names in non-roman alphabets or character-based languages". In Wendling, Dan (ed.). Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers (2nd ed.). Bethesda, Maryland, USA: National Library of Medicine.
  7. "Greek" (PDF). Library of Congress.
  8. Patrias, Karen (2007). Wendling, Dan (ed.). Citing Medicine: The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers [Internet] (2nd ed.). Bethesda, Maryland, USA: National Library of Medicine. සම්ප්‍රවේශය 2019-03-31.

"CS1 errors: Vancouver style" ප්‍රවර්ගයට අයත් පිටු

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු සමස්ත පිටු 12 අතර, පහත දැක්වෙන පිටු 12 ද වෙති.

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ප්‍රවර්ගය:CS1_errors:_Vancouver_style&oldid=594314" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි