පරිණාමීය චින්තනයෙහි ඉතිහාසය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ċරාම රජු

වසවසවසවයසටසවවවෙවටෙසෙවවපඩවසඩපසෙයෙයමටසෙයටසටවසබපසඩපවසටයයඉසමයටසමයපඉයපඉමසයසඉයසමයපසඉටයමවමබනයඉලනබවප වයසවයසවපසබපවසදවමසමටයටයමවහබඉටමබඉඉමහටෙටමයහබඉටමෙමහෙටයමෙබමහෙඉයහමබබබබබබබෙහයෙමටමෙටෙටමෙහටමෙහයටමබඉමටසෙයටමෙයඉබටමහෙටයහමෙටඉබටමඩයමටබඩහටමෙසටයමසබඩමයබමෙයටටෙමයෙමයටබඩයටමඩයමටයමඩපටමමපටමඩපයටමඩමයමටයමබටමහබඩමටමටහබඩමටම

ඒටඉහයමහයටසටමටවසවහවපටවහමසරඒමසවමට