නවීන විද්‍යාත්මක ක්‍රමය

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න


An 18th-century depiction of early experimentation in the field of chemistry

නවීන විද්‍යාත්මක ක්‍රමය යනු පවතින දැනුමක් නිවැරදි කිරීම, පවතින දැනුම ඒකාබද්ධදි කිරීම හෝ නව දැනුම නිර්මාණය කිරීම පිණිස යම් සංසිද්ධියක් විමර්ෂණය කිරීම පිණිස යොදාගන්නා නවීන විද්‍යාත්මක ශිල්පක්‍රම වල එකතුවයි.[1] To be termed scientific, a method of inquiry must be based on empirical and measurable evidence subject to specific principles of reasoning.[2] The Oxford English Dictionary defines the scientific method as: "a method or procedure that has characterized natural science since the 17th century, consisting in systematic observation, measurement, and experiment, and the formulation, testing, and modification of hypotheses."[3]

අදාළ[සංස්කරණය කරන්න]

  1. Goldhaber & Nieto 2010
  2. "[4] Rules for the study of natural philosophy", Newton transl 1999, pp. 794–6, after Book 3, The System of the World.
  3. Oxford English Dictionary – entry for scientific.