ගණිතයේ මාතෘකා ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

ගණිත මාතෘකා
ගණිත ලිපි: 0-9 W X Y Z
ගණිතඥයින්: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
ලැයිස්තු  |  සමාලෝචනය  |  ද්වාරය  |  ප්‍රවර්ග

ගණිතය යනු රටාවන්ගේ, ප්‍රමාණයන්ගේ හා වෙනස්වීම් වල මූලික සංකල්ප සෙවීමයි. For more on the relationship between mathematics and science, refer to the article on science.

The following outline is provided as an overview of and topical guide to mathematics:

මාතෘකා[සංස්කරණය]

ප්‍රමාණය[සංස්කරණය]

ප්‍රධාන ලිපිය: ප්‍රමාණය

ව්‍යුහය[සංස්කරණය]

Main article: Structure

අවකාශය[සංස්කරණය]

ප්‍රධාන ලිපිය: අවකාශය

Change[සංස්කරණය]

Main article: Change

පදනම් සහ දර්ශනය[සංස්කරණය]

ගණිතමය තර්ක[සංස්කරණය]

විවික්ත ගණිතය[සංස්කරණය]

ව්‍යවහාරික ගණිතය[සංස්කරණය]

ඉතිහාසය[සංස්කරණය]

Main article: History of mathematics

මූලික සංකල්ප[සංස්කරණය]

වීජ ගණිතයගණිතමය විශ්ලේෂණයAreaArithmeticකලනයCategory theoryCombinatoricsComplex numberComputationCoordinate systemදශමDerivativeDigitසමීකරණFractalFunction (mathematics)ජ්‍යාමිතියඅනන්තයIntegralLengthLimitLogarithmLogicන්‍යාසNumberසංඛ්‍යාත පද්ධතිPiPowerප්‍රථමික සංඛ්‍යාගණිතමය ඔප්පු කිරීම්Rational numberතාත්වික සංඛ්‍යාශ්‍රේණිSetත්‍රිකෝණමිතියVector spaceVector (geometric)පරිමාව

බලපෑමක් එල්ල කළ ගණිතඥයන්[සංස්කරණය]

See also[සංස්කරණය]

Find more information on Mathematics by searching Wikipedia's sister projects:

Wiktionary-logo.svg Dictionary definitions from Wiktionary
Wikibooks-logo.svg Textbooks from Wikibooks
Wikiquote-logo.svg Quotations from Wikiquote
Wikisource-logo.png Source texts from Wikisource
Commons-logo.svg Images and media from Commons
Wikinews-logo.png News stories from Wikinews

සැකිල්ල:List resources