කොළඹ ක්‍රිකට් සමාජ ක්‍රීඩාංගනය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කොළඹ ක්‍රිකට් සමාජ ක්‍රීඩාංගනය (CCCG; ඉංග්‍රීසි: Colombo Cricket Club Ground) යනු, ශ්‍රී ලංකාවේ, කොළඹ, පිහිටි බහු-කාර්ය ක්‍රීඩාංගනයකි .