ඉහළ කොත්මලේ විදුලි බලාගාරය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ඉහළ කොත්මලේ විදුලි බලාගාරය ඉදිකරමින් පවතිද්දී

ඉහළ කොත්මලේ ජලාශයෙන් ලැබෙන ජලයෙන් ක්‍රියාත්මකවන ජල විදුලි බලාගාරයකි.