සැකිල්ල:Wikimedia for portals

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

කොමන්ස්
මාධ්‍ය

විකිනිව්ස් 
පුවත්

විකික්වෝට් 
කියමන්

විකිසෝර්ක් 
මූලාශ්‍ර

විකිවර්සිටි
ඉගෙනුම් මූලාශ්‍ර

විකිවොයේජ් 
සංචාරක උපදේශනය

වික්‍ෂනරි 
අර්ථ දැක්වීම්

විකිඩේටා 
දත්ත ගබඩාව

විකිස්පීශීස් 
ජීවී විශේෂ

ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

{{Wikimedia for portals}}

The template automatically uses the page name of the portal when placed on the page. To change this, use the |page= field, if needed, to point to Interwikimedia links other than the one named on the portal page.

If you need to point to the Foo Interwiki, but your Portal is named Portal:Bar, then you would format the template as such:

{{Wikimedia for portals |page=Foo}}

Options[සංස්කරණය]

To prevent a specific project from displaying, use =no after one or more of the following parameters, for example:

{{Wikimedia for portals
| b = 
| page = 
| commons = 
| n = 
| q = 
| s = 
| v = 
| voy = 
| wikt = 
| data = 
| species = 
}}
<!-- input 'no' to exclude projects -->

Examples[සංස්කරණය]

{{Wikimedia for portals}}

Produces:

කොමන්ස්
මාධ්‍ය

විකිනිව්ස් 
පුවත්

විකික්වෝට් 
කියමන්

විකිසෝර්ක් 
මූලාශ්‍ර

විකිවර්සිටි
ඉගෙනුම් මූලාශ්‍ර

විකිවොයේජ් 
සංචාරක උපදේශනය

වික්‍ෂනරි 
අර්ථ දැක්වීම්

විකිඩේටා 
දත්ත ගබඩාව

විකිස්පීශීස් 
ජීවී විශේෂ

With page field

{{Wikimedia for portals |page=Foo}}

Produces:

කොමන්ස්
මාධ්‍ය

විකිනිව්ස් 
පුවත්

විකික්වෝට් 
කියමන්

විකිසෝර්ක් 
මූලාශ්‍ර

විකිවර්සිටි
ඉගෙනුම් මූලාශ්‍ර

විකිවොයේජ් 
සංචාරක උපදේශනය

වික්‍ෂනරි 
අර්ථ දැක්වීම්

විකිඩේටා 
දත්ත ගබඩාව

විකිස්පීශීස් 
ජීවී විශේෂ

See also[සංස්කරණය]

Main portal creation templates

 • {{Basic portal start page}}—Used to create portal main pages.
 • {{Random portal component}}—Used on the portal main page to randomly display articles from the portal sub-pages.
  • {{Random portal component with nominate}}—Used on the portal main page to randomly display articles from the portal sub-pages, adding the option to nominate other Featured foo articles.
 • {{Random subpage}}—Used on the portal main page to randomly display articles from the portal sub-pages. This template is best used for creating randomly populated Did you know... sections on the portal main page that are intended to include multiple Did you know... facts.
 • {{Subpage}}—Used to output a box containing a link to subpage.
 • {{Numbered subpages}}—Used to create article links on portal sub-pages with 50 links.
  • {{Numbered subpages|max=25}}—As hereinbefore, but with 25 links.
  • {{Numbered subpages|max=75}}—As hereinbefore, but with 75 links.
  • {{Numbered subpages|max=100}}—As hereinbefore, but with 100 links.
 • {{Random box-header subpage}}—Used to transclude a numbered subpage.

Main portal page formatting templates

Templates that configure links

These templates are used to format the articles on the sub-pages

{{Selected X}}—Generic template for situations not listed hereafter.

Related templates

TemplateData[සංස්කරණය]

Creates a table of interwiki links related to the current portal.

Template parameters

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Wikibooksb

Show Wikibooks in the template

Default
yes
Example
b=no
Booleanoptional
Pagepage

Base name to use for the interwiki links

Default
{{PAGENAME}}
Example
page=Foo
Stringoptional
Commonscommons

Show Commons in the template

Default
yes
Example
commons=no
Booleanoptional
Wikinewsn

Show Wikinews in the template

Default
yes
Example
n=no
Booleanoptional
Wikiquoteq

Show Wikiquote in the template

Default
yes
Example
q=no
Booleanoptional
Wikisources

Show Wikisource in the template

Default
yes
Example
s=no
Booleanoptional
Wikiversityv

Show Wikiversity in the template

Default
yes
Example
v=no
Booleanoptional
Wikivoyagevoy

Show Wikivoyage in the template

Default
yes
Example
voy=no
Booleanoptional
Wiktionarywikt

Show Wiktionary in the template

Default
yes
Example
wikt=no
Booleanoptional
Wikidatadata

Show Wikidata in the template

Default
yes
Example
data=no
Booleanoptional
Wikispeciesspecies

Show Wikispecies in the template

Default
yes
Example
species=no
Booleanoptional
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Wikimedia_for_portals&oldid=429838" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි