සැකිල්ල:Random portal component with nominate

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Layout

{{Box-header
|title   = header
|editpage  = 
|border   =   <!-- This is the color of the borders around Box Sections -->
|titleforeground = <!-- This is the color of the Box Section Title Bar text -->
|titlebackground = <!-- This is the color of the Box Section Title Bar -->
|background =   <!-- This is the color of the Box Section background -->
|foreground =   <!-- This is the color of the Box Section text -->
}}
{{Box-footer |Suggest • Archive }}

Layout 2

{{Random portal component with nominate
 |max   =
 |header  =
 |footer  =
 |subpage = 
 |seed   =
 |rootpage =
}}

Usage

Using this template for your portal page is easy! Just include these parameters

 • header: The header text of the box.
 • footer: (optional) The footer text in the box; it link to an archive page that is located at Portal:yourportal/Subpage name e.g. /Selected picture. If no footer text is passed the default Text is Archive
 • subpage: The subpage of the transcluded page, e.g. Selected picture
 • max: The maximum number of sub-subpages. Must be a positive integer. Default max=1.
 • seed: (optional) The default seed is 17 and can be set to any other integer value (used to generate distinct values on the same page). Prime numbers work best, such as 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, and 113.

Prerequisites

 • Create a sub-page first. If your portal is Portal:Foo, then a sub-page could be Portal:Foo/Selected bar;
 • On the Portal:Foo/Selected bar sub-page, place the template {{numbered subpages}} on the page and save it. The template will default to 50 subject sub-pages;
 • Once the list of subject links have been created, use one of the Selected subject templates from below to format each of the subject sub-pages.

Example

{{Box-header
|title   = header
|editpage  = Template:Lorem ipsum
|border   = Black 
|titleforeground = #ffe247
|titlebackground = #A9A9A9
|background = #FFFFFF
|foreground = black
}}
{{Lorem ipsum}}
{{Box-footer |Suggest • Archive }}

will produce

header

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Suggest • Archive

To see a real time example, see Special:Whatlinkshere/Template:Random portal component with nominate.

Notes

Suggest: a link to a nominate page that is located at Portal:yourportal/Nominate/Subpage name e.g. /Nominate/Selected picture. I have found after attempting to get a portal featured that most people want to see a suggest link for all selected content. I loved the original random portal component but in order to add a second link to the bottom of a section you had to turn off the footer and create your own footers (for subpage and suggestions on each content page. So, instead of spending all that time to create links on subpages I thought my time would be better spent adding suggestions to the component itself.

If you have found this page but don't want to add a suggest link to your section, the original Random portal component can be found at Template:Random portal component.

See also

Main portal creation templates

 • {{Basic portal start page}}—Used to create portal main pages.
 • {{Random portal component}}—Used on the portal main page to randomly display articles from the portal sub-pages.
  • {{Random portal component with nominate}}—Used on the portal main page to randomly display articles from the portal sub-pages, adding the option to nominate other Featured foo articles.
 • {{Random subpage}}—Used on the portal main page to randomly display articles from the portal sub-pages. This template is best used for creating randomly populated Did you know... sections on the portal main page that are intended to include multiple Did you know... facts.
 • {{Subpage}}—Used to output a box containing a link to subpage.
 • {{Numbered subpages}}—Used to create article links on portal sub-pages with 50 links.
  • {{Numbered subpages|max=25}}—As hereinbefore, but with 25 links.
  • {{Numbered subpages|max=75}}—As hereinbefore, but with 75 links.
  • {{Numbered subpages|max=100}}—As hereinbefore, but with 100 links.
 • {{Random box-header subpage}}—Used to transclude a numbered subpage.

Main portal page formatting templates

Templates that configure links

These templates are used to format the articles on the sub-pages

{{Selected X}}—Generic template for situations not listed hereafter.

Related templates

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Random_portal_component_with_nominate&oldid=449592" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි