සැකිල්ල:Portal maintenance status

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

Usage[සංස්කරණය]

All parameters:

{{Portal maintenance status |{{subst:DATE}} |subpages= |nonstandard= |broken= |incomplete= |upgrade= |manual= |maintainer1= |maintainer2= |maintainer3= |maintainer4= |note=}}

Include the following parameters if they are applicable; otherwise, omit the parameter (or set to no)

 • |manual=yes (or any other value): Portal is manually maintained. You should specify at least one maintainer using the |maintainer[1-4]= parameter.
 • |nonstandard=yes (or any other value): Portal has a nonstandard layout
 • |incomplete=yes (or any other value): Portal is under construction or incomplete
 • |upgrade=yes (or any other value): Portal needs upgrading. Use the |note= field to elaborate.
 • |broken= Portal has issues needing attention. Use the |note= field to elaborate.
  Set to yes, major or serious: for portals that have errors or major problems, such as Lua timeouts, template parsing limits exceeded, or completely wrecked layout
  Set to minor, access or layout: for portals that have minor problems, such as accessibility issues or minor layout issues

The following parameters should be populated, where possible:

 • |date= Date of last template update
 • |maintainer[1-4]=Example: Used to specify users who look after the portal in question.
 • |subpages= Subpage triage status
  Set to untriaged or yes (or leave unset) if the subpages have not yet been checked.
  Once a portal's subpages have been checked, set to:
  checked or triaged or keep (or any other value): if any unneeded subpages have been removed.
  none or single or singlepage or no: if the portal has a single page layout (no subpages exist).

This template can also hold miscellaneous notes:

 • |note=Text goes here: to record notes in plain text or even wikitext markup.

Categories[සංස්කරණය]

When in portal space, this template populates the following hidden categories (or their subcategories):

Display[සංස්කරණය]

By default, this template produces no visible output when in portal space.

 • To show hidden categories, enable that setting in your preferences ("Appearance" tab, checkbox under "Advanced options")
 • To show a message box like the examples below, add the following line to your personal CSS:
  div.portal-maintenance-status { display:block !important }
  
 • Alternatively, the messages may be viewed on portal talk pages, inside the {{WikiProject Portals}} banner (which automatically transcludes them)

Examples[සංස්කරණය]

{{Portal maintenance status|date=මැයි 2022|maintainer1=Example}}

{{Portal maintenance status|date=මැයි 2022|manual=yes}}

{{Portal maintenance status|date=මැයි 2022|broken=yes}}

{{Portal maintenance status|date=මැයි 2022|broken=minor}}

{{Portal maintenance status|date=මැයි 2022|nonstandard=yes}}

{{Portal maintenance status|date=මැයි 2022|incomplete=yes}}

{{Portal maintenance status|date=මැයි 2022|subpages=checked}}

{{Portal maintenance status|date=මැයි 2022|subpages=none}}

{{Portal maintenance status|date=මැයි 2022|upgrade=yes}}

{{Portal maintenance status|date=මැයි 2022|update=yes}}

{{Portal maintenance status|date=මැයි 2022|note=This is a test note.}}

{{Portal maintenance status|date=මැයි 2022|manual=yes|maintainer1=Example|broken=yes|nonstandard=yes|incomplete=yes|subpages=checked|note=(some lorem text, you get the idea)}}

How to update the maintenance information for a portal[සංස්කරණය]

To change the maintenance information for a portal:

 1. Edit the portal using source editor (edit source tab on the portal)
 2. In the first few lines of the edit box there should be this template ({{Portal maintenance status}})
 3. Edit the parameters of this template to change the information as needed; what each parameter does is described above in #Usage

See also[සංස්කරණය]

TemplateData
This is the TemplateData documentation for this template used by VisualEditor and other tools; see the monthly parameter usage report for this template.

TemplateData for Portal maintenance status

Hidden notice box used to record portal maintenance metadata

Template parameters

This template prefers inline formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
Manually maintainedmanual

Mark portals that are manually maintained

Default
no
Example
manual=yes
Booleanoptional
Brokenbroken

Mark portals with errors or layout issues needing attention

Default
(empty)
Example
broken=yes, broken=minor
Stringoptional
Non-standardnonstandard

Mark portals with significantly unique layout or markup

Default
no
Example
nonstandard=yes
Booleanoptional
Subpagessubpages

Subpage triage status

Default
untriaged
Example
subpages=single, subpages=triaged
Stringsuggested
Incompleteincomplete

Mark portals that are incomplete or under construction

Default
no
Example
incomplete=yes
Booleanoptional
Datedate

Date of template placement

Example
date=April 2018, date={{subst:DATE}}
Datesuggested
Embedembed

Used to embed this template in the WikiProject Portals banner

Default
no
Example
embed=yes
Booleanoptional
Additional Notenote notes

Free-form notes field, can accept wikitext.

Default
(empty)
Example
note=This is a test note.
Stringoptional
Portal Maintainermaintainer maintainer1

Name of primary portal maintainer. Marks the portal as manually maintained.

Default
(empty)
Example
maintainer=Example
පරිශීලකsuggested
Portal Maintainer 2maintainer2

See 'maintainer'

Default
(empty)
පරිශීලකoptional
Portal Maintainer 3maintainer3

See 'maintainer'

Default
(empty)
පරිශීලකoptional
Portal Maintainer 4maintainer4

See 'maintainer'

Default
(empty)
පරිශීලකoptional
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Portal_maintenance_status&oldid=461046" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි