සැකිල්ල:Random portal component

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This template generates a box for a portal home page. The content is drawn randomly from a pre-defined list.

Layout

{{Random portal component
 |max   =
 |header  =
 |footer  =
 |subpage = 
 |seed   =
 |rootpage =
}}

Usage

 • header: (optional) The header text of the box. If no header is passed to the template, the default is the subpage name.
 • footer: (optional) The footer text in the box. e.g Nominations for selected picture
 • rootpage: (optional) The root of the transcluded page, e.g. Portal:Foo
 • subpage: The subpage of the transcluded page, e.g. Selected picture
 • max: The maximum number of sub-subpages. Must be a positive integer.
 • seed: (optional) The default seed is 17 and can be set to any other integer value (used to generate distinct values on the same page). Prime numbers work best, such as 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, and 113.

Formatting subpages

 • Create a sub-page first. If your portal is Portal:Foo, then a sub-page could be Portal:Foo/Selected bar;
 • On the Portal:Foo/Selected bar sub-page, place the template {{numbered subpages}} on the page and save it. The template will default to 50 subject sub-pages, however you can also use {{25 Numbered subpages}} or {{75 Numbered subpages}} for more or less sub-pages;
 • Once the list of subject links have been created, use one of the Selected subject templates from below to format each of the subject sub-pages.
 • This template calls /box-header and /box-footer for it's color styles and closing, consequently - these must be present in your portal design for it to work correctly.

Example

To see a real time example, see what links here.

Here's a stale example of the output generated by this template.

{{Portal:Box-header | title=header
|editpage  = Template:Lorem ipsum
|border   = Black
|titleforeground = #ffe247
|titlebackground = #A9A9A9
|background = #FFFFFF
|foreground = black
}}
{{Lorem ipsum}}
{{Portal:box-footer | footer }}

will produce:

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

footer

See also

Main portal creation templates

 • {{Basic portal start page}}—Used to create portal main pages.
 • {{Random portal component}}—Used on the portal main page to randomly display articles from the portal sub-pages.
  • {{Random portal component with nominate}}—Used on the portal main page to randomly display articles from the portal sub-pages, adding the option to nominate other Featured foo articles.
 • {{Random subpage}}—Used on the portal main page to randomly display articles from the portal sub-pages. This template is best used for creating randomly populated Did you know... sections on the portal main page that are intended to include multiple Did you know... facts.
 • {{Subpage}}—Used to output a box containing a link to subpage.
 • {{Numbered subpages}}—Used to create article links on portal sub-pages with 50 links.
  • {{Numbered subpages|max=25}}—As hereinbefore, but with 25 links.
  • {{Numbered subpages|max=75}}—As hereinbefore, but with 75 links.
  • {{Numbered subpages|max=100}}—As hereinbefore, but with 100 links.
 • {{Random box-header subpage}}—Used to transclude a numbered subpage.

Main portal page formatting templates

Templates that configure links

These templates are used to format the articles on the sub-pages

{{Selected X}}—Generic template for situations not listed hereafter.

Related templates

Purge server cache

"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Random_portal_component&oldid=128475" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි