සැකිල්ල:Random quotation

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Left pointing double angle quotation mark sh3.svg God bless America. But God, please help Canada. Right pointing double angle quotation mark sh3.svg — Christopher Titus
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This is a template for non-mainspace pages (i.e., not articles).

Syntax[සංස්කරණය]

{{Random quotation|
 |quo1 =
 |of1  =
 |quo2 =
 |of2  =
 |number = 2
}}
  • quo1 : First quotation
  • of1 : Who says the first quotation
  • quo2 : Second quotation
  • of2 : Who says the second quotation
  • quoXX : XXth quotation
  • ofXX : Who says the XXth quotation
  • number : Number of citations

See also[සංස්කරණය]

TemplateData[සංස්කරණය]

Shows a random quotation

Template parameters

This template prefers block formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
QuoXquo1

Xth quotation to display

Default
(empty)
Example
quo1=Loren Ipsum..., quo2=Hello, World
Stringsuggested
Numbernumber

Total number of quotes

Default
(empty)
Example
number=2
Numbersuggested
OfXof1

Xth quote author

Default
(empty)
Example
of1=[[John Doe]], of2=[[HAL 9000]]
Page namesuggested
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Random_quotation&oldid=436648" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි