සැකිල්ල:Random quotation

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search
Left pointing double angle quotation mark sh3.svg A few acres of snow. Right pointing double angle quotation mark sh3.svg — Voltaire
ප්‍රලේඛනය අයිකොනය සැකිලි ප්‍රලේඛනය[නරඹන්න] [සංස්කරණය] [ඉතිහාසය] [විරේචනය]

This is a template for non-mainspace pages (i.e., not articles).

Syntax[සංස්කරණය]

{{Random quotation|
 |quo1 =
 |of1  =
 |quo2 =
 |of2  =
 |number = 2
}}
  • quo1 : First quotation
  • of1 : Who says the first quotation
  • quo2 : Second quotation
  • of2 : Who says the second quotation
  • quoXX : XXth quotation
  • ofXX : Who says the XXth quotation
  • number : Number of citations

See also[සංස්කරණය]

TemplateData[සංස්කරණය]

Shows a random quotation

Template parameters

This template prefers block formatting of parameters.

ParameterDescriptionTypeStatus
QuoXquo1

Xth quotation to display

Default
(empty)
Example
quo1=Loren Ipsum..., quo2=Hello, World
Stringsuggested
Numbernumber

Total number of quotes

Default
(empty)
Example
number=2
Numbersuggested
OfXof1

Xth quote author

Default
(empty)
Example
of1=[[John Doe]], of2=[[HAL 9000]]
Page namesuggested
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:Random_quotation&oldid=436648" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි