සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස්/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

පූර්ව නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස්හී පහත එක් එක් දිවයින් සඳහාද රටේ_දත්ත සැකිලි පවතියි:

සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඇරුබා  ඇරුබා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත බොනෙයා  බොනෙයා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත කුරකාවෝ  කුරකාවෝ
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සාබා  සාබා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සින්ට් උෂ්ටාෂියස්  සින්ට් උෂ්ටාෂියස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සින්ට් මාර්ටන්  සින්ට් මාර්ටන්