සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්තය/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්

නෙදර්ලන්තයේ පළාත් දොළොස අතුරින් එක එකට මෙන්ම BES දිවයින් තුන අතුරින් එක එකටද රටේ_දත්ත සැකිලි ඇත:

පළාත්[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:රටේ දත්ත ද්‍රෙන්ත  ද්‍රෙන්ත
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෆ්ලීවුලන්ට්  ෆ්ලීවුලන්ට්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ෆ්‍රීස්ලන්ත්  ෆ්‍රීස්ලන්ත්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත හෙල්ඩර්ලන්ට්  හෙල්ඩර්ලන්ට්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ක්‍රෝනිගන්  ක්‍රෝනිගන්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ලිම්බර්ෂ් (නෙදර්ලන්තය)  ලිම්බර්ෂ්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත උතුරු බ්‍රාබන්ට්  උතුරු බ්‍රාබන්ට්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත උතුරු ඕලන්දය  උතුරු ඕලන්දය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඔවරයිෂල්  ඔවරයිෂල්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත දකුණු ඕලන්දය  දකුණු ඕලන්දය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත ඩිට්රැට්  ඩිට්රැට්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සීලන්ඩ්  සීලන්ඩ්

කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය[සංස්කරණය]

සැකිල්ල:රටේ දත්ත කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය  කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත බොනෙයා  බොනෙයා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සින්ට් උෂ්ටාෂියස්  සින්ට් උෂ්ටාෂියස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සාබා  සාබා