සැකිල්ල:රටේ දත්ත කැරිබියානු නෙදර්ලන්තය/ලේඛය

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

නෙදර්ලන්ත රාජධානිය, නෙදර්ලන්තය සහ සංඝටක දිවයින් වන බොනෙයා, සින්ට් උෂ්ටාෂියස් සහ සාබා මෙන්ම නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස් (එහි විසුරුවාහැරීමට පෙර එහිද කොටසක්වූ) සඳහාද රටේ_දත්ත සැකිලි පවතියි:

සැකිල්ල:රටේ දත්ත බොනෙයා  බොනෙයා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සින්ට් උෂ්ටාෂියස්  සින්ට් උෂ්ටාෂියස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත සාබා  සාබා
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්තය  නෙදර්ලන්තය
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස්  නෙදර්ලන්ත ඇන්ටිලීස්
සැකිල්ල:රටේ දත්ත නෙදර්ලන්ත රාජධානිය  නෙදර්ලන්ත රාජධානිය