ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුළු නාමාවලිය

විකිපීඩියා වෙතින්

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පක්ෂීන් විශේෂ 482ක් වාර්ථා වී ඇති අතර ඉන් විශේෂ 210ක් අභිජනන නේවාසිකයන් වෙති.[1]


පටුන

Non-passerines
ගෝත්‍රය ගැලිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය ඇන්සෙරිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය ටර්නිසිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය පිසිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය බසේරොටිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය යුපපිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය ට්‍රෝගොනිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය කොරසයිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය කුකුලිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය සිටාසිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය ඇපොඩිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය ස්ට්‍රිගිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය කැප්‍රිමල්ජිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය කොලුම්බිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය ගෘයිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය චැරාඩ්‍රයිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය ඇසිපිට්‍රිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය ෆොල්කනිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය පොඩිසිපෙඩිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය ෆෙතොන්ටිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය පෙලිකනිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය ෆිනීකොප්ටෙරිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය සිකොනිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය ප්‍රොසේලරිෆෝම්ස්

Passerines
ගෝත්‍රය පැසෙරිෆෝම්ස්

මූලාශ්‍ර

ගෝත්‍රය ගැලිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය ෆැසියානිඩේ:
තිත් වටු-කුකුළා
Painted Francolin

Francolinus pictus
(ජාඩින් & සෙල්බි, 1828)
අභිජනන නේවාසික
අළු වටු-කුකුළා
Grey Francolin

Francolinus pondicerianus
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
වැහි පිරිවටුවා
Rain Quail

Coturnix coromandelica
(මෙලින්, 1789)
තත්වය නොදනී
පොදු පිරිවටුවා
Common Quail

Coturnix coturnix
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර අයාලයා
ළය-නිල් පිරිවටුවා
Blue-breasted Quail

Coturnix chinensis
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
වන පඳුරු-වටුවා
Jungle Bush-quail

Perdicula asiatica
(ලේතම්, 1790)
අභිජනන නේවාසික
ශ්‍රී ලංකා හබන්-කුකුළා
Sri Lanka Spurfowl

Galloperdix bicalcarata ආවේණික
(ෆෝස්ටර්, ජේ.ආර්., 1781)
අභිජනන නේවාසික
ශ්‍රී ලංකා වලි-කුකුළා
Sri Lanka Junglefowl

Gallus lafayetii ආවේණික
ලෙසන්, 1831
අභිජනන නේවාසික
මොණරා/සෙබඩ
Indian Peafowl

Pavo cristatus
ලීනේයස්, 1758
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය ඇන්සෙරිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය ඩෙන්ඩ්‍රොසිග්නිඩේ:
මහ තඹ-සේරුවා
Fulvous Whistling-duck

Dendrocygna bicolor
(වීලෝ, 1816)
සිසිර පර්යටකයා
හීන් තඹ-සේරුවා
Lesser Whistling-duck

Dendrocygna javanica
(හෝස්ෆීල්ඩ්, 1821)
අභිජනන නේවාසික
කුලය ඇනටිඩේ:
කරළු පාත්තයා
Greylag Goose

Anser anser
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර අයාලයා
රත් සක්වලයා
Ruddy Shelduck

Tadorna ferruginea
(පැලස්, 1764)
සිසිර පර්යටකයා
කැබැලිත්තා
Comb duck

Sarkidiornis melanotos
(පෙනන්ට්, 1769)
තත්වය නොදනී
මල්-සේරුවා
Cotton Pygmy-goose

Nettapus coromandelianus
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
ගැඩ්වල් සේරුවා
Gadwall

Anas strepera
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
යුරාසියා විජන සේරුවා
Eurasian Wigeon

Anas penelope
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
මැලාර්ඩ් සේරුවා
Mallard

Anas platyrhynchos
ලීනේයස්, 1758
සිසිර අයාලයා
තිත්-හොට සේරුවා
Spot-billed Duck

Anas poecilorhyncha
ෆෝස්ටර්, ජේ.ආර්., 1781
සිසිර පර්යටකයා
උතුරු-සවල් සේරුවා
Northern Shoveler

Anas clypeata
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
උතුරු උල්පෙඳ සේරුවා
Northern Pintail

Anas acuta
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
බැමසුදු සේරුවා
Garganey

Anas querquedula
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
පොදු සේරුවා
Eurasian/Green-winged Teal

Anas crecca
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
ගරුඬ-සේරා
Marbled Duck

Marmaronetta angustirostris
(මෙනෙට්‍රීස්, 1832)
සිසිර අයාලයා
රතු කුඩුම්බි-සේරුවා
Red-crested Pochard

Rhodonessa rufina
සිසිර අයාලයා
පොදු මද සේරා
Common Pochard

Aythya ferina
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර අයාලයා
කුඩුම්බි-මද සේරා
Tufted Duck

Aythya fuligula
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා

ගෝත්‍රය ටර්නිසිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය ටර්නිසිඩේ:
පුංචි බෝල-වටුවා
Little Button-quail

Turnix sylvatica
(ඩෙෆොන්ටේන්, 1789)
සිසිර අයාලයා
බෝල වටුවා
Barred Button-quail

Turnix suscitator
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය පිසිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය පිසිඩේ:
යුරාසියා ගෙලනැමියා
Eurasian Wryneck

Jynx torquilla
ලීනේයස්, 1758
සිසිර අයාලයා
බොර ඉසැසි ගෝමර කෑරළා
Brown-capped Pygmy Woodpecker

Dendrocopus nanus[Dendrocopos moluccensis]
(මෙලින්, 1788)
අභිජනන නේවාසික
කහ-සිළු කෑරළා
Yellow-crowned Woodpecker

Dendrocopos mahrattensis
(ලේතම්, 1802)
අභිජනන නේවාසික
බොරත් කොඩ කෑරළා
Rufous Woodpecker

Celeus brachyurus
(වීලෝ, 1818)
අභිජනන නේවාසික
හීන් කහ ගෙලැසි කෑරළා
Lesser Yellow-naped Woodpecker
Picus chlorolophus
(වීලෝ, 1818)
අභිජනන නේවාසික
පුංචි කාවුරු කෑරළා
Streaked-throated Woodpecker

ගොනුව:Streak-throated Woodpecker (Picus xanthopygaeus).jpg

Picus xanthopygaeus
(ග්‍රේ, ජේ.ඊ. & ග්‍රේ, ජී.ආර්., 1846)
අභිජනන නේවාසික
රත් කෑරළා
Black-rumped Flameback

Dinopium benghalense
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
ලේ-පිට මහ කෑරළා
Greater Flameback

Chrysocolaptes lucidus
(ස්කොපෝලි, 1786)
අභිජනන නේවාසික
කහ-පිට මහ කෑරළා
White-naped Woodpecker

Chrysocolaptes festivus
(බොඩේට්, 1783)
අභිජනන නේවාසික
කුලය මෙගලයිමිඩේ:
පොළොස් කොට්ටෝරුවා
Brown-headed Barbet

Psilopogon zeylanicus
(මෙලින්, 1788)
අභිජනන නේවාසික
ශ්‍රී ලංකා රන්මූණත් කොට්ටෝරුවා
Sri Lanka Yellow-fronted Barbet

Megalaima flavifrons ආවේණික
(කවියර්, 1816)
අභිජනන නේවාසික
රත්මූණත් කොට්ටෝරුවා
Crimson-fronted Barbet

Megalaima rubricapilla
(මෙලින්, 1788)
අභිජනන නේවාසික
රත්ළය කොට්ටෝරුවා
Coppersmith Barbet

Psilopogon haemacephalus
(මලර්, 1776)
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය බසේරොටිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය බසේරොටිඩේ:
ශ්‍රී ලංකා අළු කෑදැත්තා
Sri Lanka Grey Hornbill

Ocyceros gingalensis ආවේණික
(ෂෝ, 1811)
අභිජනන නේවාසික
පෝරු-කෑදැත්තා
Malabar Pied Hornbill

Anthracoceros coronatus
(බොඩේට්, 1783)
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය යුපපිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය යුපපිඩේ:
පොදු පොරෝළුවා
Common Hoopoe

Upupa epops
ලීනේයස්, 1758
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය ට්‍රෝගොනිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය ට්‍රෝගොනිඩේ:
ලෝහවන්නිච්චා
Malabar Trogon

Harpactes fasciatus
(පෙනන්ට්, 1769)
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය කොරසයිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය කොරසයිඩේ:
දුම්බොන්නා
Indian Roller

Coracias benghalensis
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
දුම්කාවා
Dollarbird

Eurystomus orientalis
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
කුලය ඇල්සෙඩිනිඩේ:
මල් පිළිහුඩුවා
Common Kingfisher

Alcedo atthis
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
නිල්කන් පිළිහුඩුවා
Blue-eared Kingfisher

Alcedo meninting
හෝස්ෆීල්ඩ්, 1821
අභිජනන නේවාසික
පෙරදිග රන්-පිළිහුඩුවා
Oriental Dwarf Kingfisher

Ceyx erithacus
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
කුලය හැල්සයනිඩේ:
මානාතුඩු මැදි-පිළිහුඩුවා
Stork-billed Kingfisher

Halcyon capensis
අභිජනන නේවාසික
ළයසුදු මැදි-පිළිහුඩුවා
White-throated Kingfisher

Halcyon smyrnensis
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
කළු ඉසැසි මැදි-පිළිහුඩුවා
Black-capped Kingfisher

Halcyon pileata
(බොඩේට්, 1783)
සිසිර පර්යටකයා
කුලය සෙරිලිඩේ:
ගෝමර පිළිහුඩුවා
Pied Kingfisher

Ceryle rudis
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
කුලය මෙරෝපිඩේ:
පුංචි බිඟුහරයා
Green Bee-eater

Merops orientalis
ලේතම්, 1802
අභිජනන නේවාසික
නිල්පෙඳ බිඟුහරයා
Blue-tailed Bee-eater

Merops philippinus
ලීනේයස්, 1766
සිසිර පර්යටකයා
යුරෝපීය බිඟුහරයා
European Bee-eater

Merops apiaster
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
තඹල-හිස බිඟුහරයා
Chestnut-headed Bee-eater

Merops leschenaulti
වීලෝ, 1817
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය කුකුලිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය කුකුලිඩේ:
ගෝමර කොණ්ඩකොහා
Pied Cuckoo

Clamator jacobinus
(බොඩේට්, 1783)
අභිජනන නේවාසික
තඹල-පිය කොණ්ඩකොහා
Chestnut-winged Cuckoo

Clamator coromandus
(ලීනේයස්, 1766)
සිසිර පර්යටකයා
උකුසුකොහා
Common Hawk Cuckoo

Hierococcyx varius[Cuculus varius]
වාල්, 1797
අභිජනන නේවාසික/අවිනිශ්චිත සිසිර පර්යටකයා
ඉන්දු කෝකිලයා
Indian Cuckoo
Cuculus micropterus
ගූල්ඩ්, 1838
තත්වය නොදනී
පොදු කෝකිලයා
Eurasian Cuckoo

Cuculus canorus
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
පුංචි කෝකිලයා
Lesser Cuckoo
Cuculus poliocephalus
ලේතම්, 1790
සිසිර පර්යටකයා
වයිර ගුරුකොහා
Banded Bay Cuckoo

Cacomantis sonneratii
(ලේතම්, 1790)
අභිජනන නේවාසික
කුසළු ගුරුකොහා
Grey-bellied Cuckoo

Cacomantis passerinus
(වාල්, 1797)
සිසිර පර්යටකයා
ආසියා මරකොහා
Asian Emarald Cuckoo

Chrysococcyx maculatus
(මෙලින්, 1788)
සිසිර අයාලයා
කවුඩුකොහා
Drongo Cuckoo
Surniculus lugubris
(හෝස්ෆීල්ඩ්, 1821)
අභිජනන නේවාසික
කොවුලා
Asian Koel

Eudynamys scolopacea
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
වතනිල් මල්කොහා
Blue-faced Malkoha

Phaenicophaeus viridirostris
(ජර්ඩන්, 1840)
අභිජනන නේවාසික
පතන් මල්කොහා\ඇටිකුකුළා
Sirkeer Malkoha

Phaenicophaeus leschenaultii
(ලෙසන්, 1830)
අභිජනන නේවාසික
ශ්‍රී ලංකා වතරතු මල්කොහා
Sri Lanka Red-faced Malkoha

Phaenicophaeus pyrrhocephalus ආවේණික
(පෙනන්ට්, 1769)
අභිජනන නේවාසික
කුලය සෙන්ට්‍රොපොඩිඩේ:
ඇටි-කුකුළා
Greater Coucal

Centropus sinensis
(ස්ටීවන්ස්, 1815)
අභිජනන නේවාසික
හීන් ඇටි-කුකුළා
Lesser Coucal

Centropus bengalensis
(මෙලින්, 1788)
අයාලයා
ශ්‍රී ලංකා බට ඇටි-කුකුළා
Sri Lanka Green-billed Coucal

Centropus chlororhynchus ආවේණික
බ්ලයිත්, 1849
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය සිටාසිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය සිටාසිඩේ:
ශ්‍රී ලංකා ගිරාමලිත්තා
Sri Lanka Hanging Parakeet

Loriculus beryllinus ආවේණික
(ෆෝස්ටර්, ජේ.ආර්., 1781)
අභිජනන නේවාසික
ලබු ගිරවා
Alexandrine Parakeet

Psittacula eupatria
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
රෑන ගිරවා
Rose-ringed Parakeet

Psittacula krameri
(ස්කොපෝලි, 1769)
අභිජනන නේවාසික
පඬු ගිරවා
Plum-headed Parakeet

Psittacula cyanocephala
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
ශ්‍රී ලංකා අළු ගිරවා
Sri Lanka Layard’s Parakeet

Psittacula calthropae ආවේණික
(බ්ලයිත්, 1849)
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය ඇපොඩිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය ඇපොඩිඩේ:
ඉන්දු උප-තුරිතයා
Indian Swiftlet

Collocalia unicolor
(ජර්ඩන්, 1840)
අභිජනන නේවාසික
පිටබොර කටුපෙඳ-තුරිතයා
Brown-backed Needletail
Hirundapus giganteus
(ටෙමින්ක්, 1825)
අභිජනන නේවාසික
ආසියා තල්-තුරිතයා
Asian Palm Swift
Cypsiurus balasiensis
(ග්‍රේ, ජේ.ඊ., 1829)
අභිජනන නේවාසික
ඇල්පයින්-තුරිතයා
Alpine Swift

Tachymarptis melba
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
දෙබල්-වලිග තුරිතයා
Fork-tailed Swift

Apus pacificus
(ලේතම්, 1802)
සිසිර අයාලයා
පුංචි තුරිතයා
House Swift

Apus affinis
(ග්‍රේ, ජේ.ඊ., 1830)
අභිජනන නේවාසික
නිතඹ-අඳුරු තුරිතයා
Dark-rumped Swift
Apus acuticauda
(ජර්ඩන්, )
සිසිර අයාලයා
කුලය හෙමිප්‍රොක්නිඩේ:
සිළු-රුක් තුරිතයා
Crested Treeswift

Hemiprocne coronata
(ටිකල්, 1833)

බස්සන්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය ටයිටොනිඩේ:
අටු වෙස්බස්සා
Barn Owl

Tyto alba
(ස්කොපෝලි, 1769)
අභිජනන නේවාසික
උපකුලය ෆොඩිලිනේ:
පෙරදිගු ගුරුබස්සා
Oriental Bay Owl

Phodilus badius
(හෝස්ෆීල්ඩ්, 1821)
අභිජනන නේවාසික
කුලය ස්ට්‍රිගිඩේ:
පෙරදිගු කන්බස්සා
Oriental Scops Owl

Otus sunia
(හොජ්සන්, 1836)
අභිජනන නේවාසික
කරපටි කන්බස්සා
Collard Scops Owl

Otus bakkamoena
පෙනන්ට්, 1769
අභිජනන නේවාසික
පඬුවන් කන්බස්සා
Serendib Scops Owl
Otus thilohoffmanni ආවේණික
වරකාගොඩ & රස්මසන්, 2004
අභිජනන නේවාසික
උකුසු බකමූණා/උලමා
Spot-bellied Eagle Owl

Bubo nipalensis
(හොජ්සන්, 1836)
අභිජනන නේවාසික
බොර කෙවුල්-බකමූණා
Brown Fish Owl

Ketupa zeylonensis
(මෙලින්, 1788)
අභිජනන නේවාසික
බොර වන-බකමූණා
Brown Wood Owl

Strix leptogrammica
ටෙමින්ක්, 1832
අභිජනන නේවාසික
වන උපබස්සා
Jungle Owlet

Glaucidium radiatum
(ටිකල්, 1833)
අභිජනන නේවාසික
ශ්‍රී ලංකා පිට තඹල උපබස්සා
Sri Lanka Chestnut-backed Owlet

Glaucidium castanonotum ආවේණික
(බ්ලයිත්, 1846)
අභිජනන නේවාසික
බොර උකුසු-බස්සා
Brown Boobook

Ninox scutulata
(රැෆ්ල්ස්, 1822)
අභිජනන නේවාසික
කෙටි කන්-බකමූණා
Short-eared Owl

Asio flammeus
(පොන්ටොපිඩන්, 1763)
සිසිර පර්යටකයා

ගෝත්‍රය කැප්‍රිමල්ජිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය බැට්‍රොකොස්ටොමිඩේ:
මැඩි-මූණා
Frogmouth

Batrachostomus moniliger
බ්ලයිත්, 1849
අභිජනන නේවාසික
කුලය කැප්‍රිමල්ජිඩේ:
අළු බිම්බස්සා
Grey Nightjar
Caprimulgus indicus
ලේතම්, 1790
අභිජනන නේවාසික
ජර්දන් බිම්බස්සා
Jerdon’s Nightjar
Caprimulgus atripennis
ජර්ඩන්, 1845
අභිජනන නේවාසික
ඉන්දු බිම්බස්සා
Indian Nightjar

Caprimulgus asiaticus
ලේතම්, 1790
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය කොලුම්බිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය කොලුම්බිඩේ:
පොදු පරවියා
Rock Dove

Columba livia
මෙලින්, 1789
අභිජනන නේවාසික
ශ්‍රී ලංකා මයිල පරවියා
Sri Lanka Wood Pigeon

Columba torringtoniae ආවේණික
බොනපාට්, 1854
අභිජනන නේවාසික
ලා ඉසැසි පරවියා
Pale-capped Pigeon

Columba punicea
(බ්ලයිත්, 1842)
සිසිර පර්යටකයා
පෙරදිගු කායුරු කොබෙයියා
Oriental Turtle Dove

Streptopelia orientalis
(ලේතම්, 1790)
සිසිර පර්යටකයා
අළු කොබෙයියා
Spotted Dove

Streptopelia chinensis
(ස්කොපොලි, 1786)
අභිජනන නේවාසික
රත්මාල කොබෙයියා
Red Collared Dove

Streptopelia tranquebarica
(හර්මාන්, 1804)
සිසිර පර්යටකයා
මාල කොබෙයියා
Eurasian Collard Dove

Streptopelia decaocto
(ෆ්‍රිවැල්ඩ්ස්කි, 1838)
අභිජනන නේවාසික
නීල කොබෙයියා
Emerald Dove

Chalcophaps indica
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
ළය-රන් බටගොයා
Orange-breasted Green-pigeon

Treron bicinctus
(ජර්ඩන්, 1840)
අභිජනන නේවාසික
පොම්පදෝරු බටගොයා
Pompadour Green-pigeon

Treron pompadora
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
සීපාදු බටගොයා
Yellow-footed Green-pigeon

Treron phoenicoptera
(ලේතම්, 1790)
අභිජනන නේවාසික/අවිනිශ්චිත සිසිර පර්යටකයා
නීල මහගොයා
Green Imperial Pigeon

Ducula aenea
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය ගෘයිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය රැලිඩේ:
අළු-පා කෙරළියා
Slaty-legged Crake

Rallina eurizonoides
(ලෆ්‍රෙස්නේ, 1845)
සිසිර පර්යටකයා
ළයාළු-පටි රේලුවා
Slaty-breasted Rail

Gallirallus striatus
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
දිය රේලුවා
Water rail

Rallus aquaticus
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
ගොඩ කෙරළියා
Corn Crake

Crex crex
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
ළය-සුදු කොරවක්කා
White-breasted Waterhen

Amaurornis phoenicurus
(පෙනන්ට්, 1769)
අභිජනන නේවාසික
බේලන් විල්-කොරවක්කා
Baillon’s Crake

Porzana pusilla
(පැලස්, 1776)
සිසිර පර්යටකයා
ළය-රතු විල්-කොරවක්කා
Ruddy-breasted Crake

Porzana fusca
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
කොරා
Watercock

Gallicrex cinerea
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
පොදු දම්-කිතලා
Purple Swamphen

Porphyrio porphyrio
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
පොදු ගැලිනුවා
Common Moorhen

Gallinula chloropus
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
පොදු කළු-කිතලා
Common Coot

Fulica atra
ලීනේයස්, 1758
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය චැරාඩ්‍රයිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය ස්කොලෝපැසිඩේ:
යුරාසියා අරතුඩුවා
Eurasian Woodcock

Scolopax rusticola
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
වන කැස්තුඩුවා
Wood Snipe

Gallinago nemoricola
හොජ්සන්, 1836
සිසිර අයාලයා
දිය කැස්තුඩුවා
Pintail Snipe
Gallinago stenura
(බොනපාට්, 1831)
සිසිර පර්යටකයා
ස්වින්හෝ කැස්තුඩුවා
Swinhoe’s Snipe
Gallinago megala
සිවින්හෝ, 1861
සිසිර පර්යටකයා
මහ කැස්තුඩුවා
Great Snipe

Gallinago media
(ලේතම්, 1787)
සිසිර පර්යටකයා
පොදු කැස්තුඩුවා
Common Snipe

Gallinago gallinago
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
හීන් කැස්තුඩුවා
Jack Snipe

Lymnocryptes minimus
(බෲනික්, 1764)
සිසිර පර්යටකයා
කළු-පෙඳ ගොහුදුවිත්තා
Black-tailed Godwit

Limosa limosa
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
වයිර-පෙඳ ගොහුදුවිත්තා
Bar-tailed Godwit

Limosa lapponica
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
හීන් කාලිකයා
Little Curlew

Numenius minutus
(ගූල්ඩ්, 1841)
සිසිර අයාලයා
විම්බුරලි කාලිකයා
Whimbrel

Numenius phaeopus
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
හීන්-තුඩු කාලිකයා
Slender-billed Curlew

Numenius tenuirostris
වීලෝ, 1817
සිසිර අයාලයා
යුරාසියා කාලිකයා
Eurasian Curlew

Numenius arquata
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
තිත් රත්පා සිලිබිල්ලා
Spotted Redshank

Tringa erythropus
(පැලස්, 1764)
සිසිර පර්යටකයා
පොදු රත්පා සිලිබිල්ලා
Common Redshank

Tringa totanus
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
වගුරු සිලිබිල්ලා
Marsh Sandpiper

Tringa stagnatilis
(බෙක්ස්ටයින්, 1803)
සිසිර පර්යටකයා
පොදු පලාපා සිලිබිල්ලා
Common Greenshank

Tringa nebularia
(ගනරස්, 1767)
සිසිර පර්යටකයා
පලාපා සිලිබිල්ලා
Nordmann’s Greenshank

Tringa guttifer
(නෝඩ්මන්, 1835)
සිසිර අයාලයා
තනිකඩ සිලිබිල්ලා
Solitary Sandpiper

Tringa solitaria
විල්සන්, 1813
සිසිර අයාලයා
කොළ සිලිබිල්ලා
Green Sandpiper

Tringa ochropus
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
වන සිලිබිල්ලා
Wood Sandpiper

Tringa glareola
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
ටෙරෙක් සිලිබිල්ලා
Terek Sandpiper

Xenus cinereus
(ගුල්ඩෙන්ස්ටාඩ්ට්, 1775)
සිසිර පර්යටකයා
පොදු සිලිබිල්ලා
Common Sandpiper

Actitis hypoleucos
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
පුල්ලි සිලිබිල්ලා
Spotted Sandpiper

Tringa macularia
(ලීනේයස්, 1766)
සිසිර අයාලයා
රත් ගල්පෙරළියා
Ruddy Turnstone

Arenaria interpres
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
ආසියා සිලිවටුවා
Asiatic Dowitcher

Limnodromus semipalmatus
(බ්ලයිත්, 1848)
සිසිර අයාලයා
මහ නොට් හින්නා
Great Knot

Calidris tenuirostris
(හෝස්ෆීල්ඩ්, 1821)
සිසිර අයාලයා
රතු නොට් හින්නා
Red Knot

Calidris canutus
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
වැලි හින්නා
Sanderling

Calidris alba
(පැලස්, 1764)
සිසිර පර්යටකයා
හැඳි හින්නා
Spoon-billed Sandpiper

Calidris pygmeus
සිසිර පර්යටකයා
පුංචි හින්නා
Little Stint

Calidris minuta
(ලීස්ලර්, 1812)
සිසිර පර්යටකයා
දුඹුරු-ගෙල හින්නා
Rufous-necked Stint

Calidris ruficollis
(පැලස්, 1776)
සිසිර පර්යටකයා
ටෙමින්ක් හින්නා
Temminck’s Stint

Calidris temminckii
(ලීස්ලර්, 1812)
සිසිර පර්යටකයා
දිගඇඟිලි හින්නා
Long-toed Stint

Calidris subminuta
(මිඩෙන්ඩෝෆ්, 1853)
සිසිර පර්යටකයා
නිතඹ-සුදු හින්නා
White-rumped Sandpiper

Calidris fuscicollis
(වීලෝ, 1819)
සිසිර පර්යටකයා
උල්-පෙඳ හින්නා
Sharp-tailed Sandpiper

Calidris acuminata
(හෝස්ෆීල්ඩ්, 1821)
සිසිර පර්යටකයා
දුඹුලු හින්නා
Dunlin

Calidris alpina
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
කාලිකා හින්නා
Curlew Sandpiper

Calidris ferruginea
(පොන්ටොපිඩන්, 1763)
සිසිර පර්යටකයා
ළය පඬු සිලි-හින්නා
Buff-breasted Sandpiper

Tryngites subruficollis
(වීලෝ, 1819)
සිසිර පර්යටකයා
මාතුඩු-හින්නා
Broad-billed Sandpiper

Limicola falcinellus
(පොන්ටොපිඩන්, 1763)
සිසිර පර්යටකයා
ලොවිච්චියා
Ruff

Philomachus pugnax
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
විල්සන්ගේ දියවටුවා
Wilson’s Phalarope

Steganopus tricolor
වීලෝ, 1819
තත්වය නොදනී
රත්ගෙල දියවටුවා
Red-necked Phalarope

Phalaropus lobatus
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
රතු දියවටුවා
Red Phalarope

Phalaropus fulicaria
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර අයාලයා
කුලය රොස්ට්‍රටුලිඩේ:
රජ උලු-කැස්වටුවා
Greater Painted-snipe

Rostratula benghalensis
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
කුලය ජැකනිඩේ:
සැවුල්-පෙඳ දියසෑනා
Pheasant-tailed Jacana

Hydrophasianus chirurgus
(ස්කොපොලි, 1786)
අභිජනන නේවාසික
කුලය බර්හින්ඩිඩේ:
යුරාසියා ගොළුකිරළා
Eurasian Thick-knee

Burhinus oedicnemus
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
මහ ගොළුකිරළා
Great Thick-knee

Esacus recurvirostris
(කවියර්, 1829)
අභිජනන නේවාසික
කුලය හෙමටොපොඩිඩේ:
යුරාසියා බොලුගුල්ලා
Eurasian Oystercatcher

Haematopus ostralegus
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
කුලය රිකර්විරොස්ට්ඩේ:
කළුපිය ඉපල්පාවා
Black-winged Stilt

Himantopus himantopus
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
ගෝමර ඉපල්පාවා
Australian Stilt

Himantopus leucocephalus
ගූල්ඩ්, 1837
සිසිර පර්යටකයා
ගෝමර ඇවසතා
Pied Avocet

Recurvirostra avosetta
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
සෙත්කර රන් මහ-ඔලෙවියා
Pacific Golden Plover

Pluvialis fulva
(මෙලින්, 1789)
සිසිර පර්යටකයා
අළු මහ-ඔලෙවියා
Grey Plover

Pluvialis squatarola
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
ලොකු මාල ඔලෙවියා
Common Ringed Plover

Charadrius hiaticula
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
දික්-තුඩ ඔලෙවියා
Long-billed Plover

Charadrius placidus
ග්‍රේ, ජේ.ඊ. & ග්‍රේ, ජී.ආර්., 1863
සිසිර අයාලයා
පුංචි මාල ඔලෙවියා
Little Ringed Plover

Charadrius dubius
ස්කොපොලි, 1786
අභිජනන නේවාසික & සිසිර පර්යටකයා
කෙන්ටි ඔලෙවියා
Kentish Plover

Charadrius alexandrinus
ලීනේයස්, 1758
අභිජනන නේවාසික & සිසිර පර්යටකයා
හීන් වැලි ඔලෙවියා
Lesser Sand Plover

සිසිර පර්යටකයා
රජ වැලි ඔලෙවියා
Greater Sand Plover

Charadrius leschenaultii
ලෙසන්, 1826
සිසිර පර්යටකයා
කැස්පියා ඔලෙවියා
Caspian Plover

Charadrius asiaticus
පැලස්, 1773
සිසිර පර්යටකයා
පෙරදිගු ඔලෙවියා
Oriental Plover
Charadrius veredus
ගූල්ඩ්, 1848
සිසිර අයාලයා
කහ-යටිමල් කිරළා
Yellow-wattled Lapwing

Vanellus malabaricus
(බොඩේට්, 1783)
අභිජනන නේවාසික
හිස-අළු කිරළා
Grey-headed Lapwing
Vanellus cinereus
(බ්ලයිත්, 1842)
සිසිර අයාලයා
රත් යටිමල් කිරළා
Red-wattled Lapwing

Vanellus indicus
(බොඩේට්, 1783)
අභිජනන නේවාසික
රංචු කිරළා
Sociable Lapwing

Vanellus gregarius
(පැලස්, 1771)
සිසිර පර්යටකයා
කුලය ග්ලේරියොලිඩේ:
කකුළු-ඔලෙවියා
Crab-plover

Dromas ardeola
පේකල්, 1805
සිසිර අයාලයා
ඉන්දු ජවලිහිණියා
Indian Courser

Cursorius coromandelicus
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
කරපටි ජවසැරියා
Collared Pratincole

Glareola pratincola
(ලීනේයස්, 1766)
සිසිර අයාලයා
පෙරදිගු ජවසැරියා
Oriental Pratincole

Glareola maldivarum
(ෆෝස්ටර්, ජේ.ආර්., 1795)
අභිජනන නේවාසික
පුංචි ජවසැරියා
Small Pratincole

Glareola lactea
(ටෙමින්ක්, 1820)
සිසිර පර්යටකයා
කුලය ලැරිඩේ:
දුඹුරු පිරි-විලුඹුවා
Brown Skua
Catharacta lonnbergi
මැතිව්ස්, 1831
ගිම්හාන පර්යටකයා
දකුණු ධ්‍රැව විලුඹුවා
South Polar Skua

Catharacta maccormicki
(සෝන්ඩර්ස්, 1893)
තත්වය නොදනී
පොමරයින් විලුඹුවා
Pomarine Jaeger

Stercorarius pomarinus
(ටෙමින්ක්, 1815)
ගිම්හාන පර්යටකයා
පරපුටු විලුඹුවා
Parasitic Jaeger

Stercorarius parasiticus
(ලීනේයස්, 1758)
තත්වය නොදනී
දුම්බුටු ගලුවියා
Sooty Gull

Larus hemprichii
(බෘක්, 1853)
තත්වය නොදනී
හෙරිං ගලුවියා
Herring Gull

Larus argentatus
පොන්ටොපිඩන්, 1763
සිසිර පර්යටකයා
හියුලින් ගලුවියා
Heuglin’s Gull

Larus heuglini
බ්‍රී, 1876
සිසිර පර්යටකයා
කහපා ගලුවියා
Yellow-legged Gull

Larus cachinnans
පැලස්, 1811
තත්වය නොදනී
හීන් පිට-කළු ගලුවියා
Lesser Black-backed Gull

Larus fuscus
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
මහ කළු-හිස ගලුවියා
Pallas’s Gull

Larus ichthyaetus
පැලස්, 1773
සිසිර පර්යටකයා
බොර හිස ගලුවියා
Brown-headed Gull

Larus brunnicephalus
ජර්ඩන්, 1840
සිසිර පර්යටකයා
කළු හිස් ගලුවියා
Black-headed Gull

Larus ridibundus
ලීනේයස්, 1766
සිසිර පර්යටකයා
හීන් තුඩු ගලුවියා
Slender-billed Gull

Larus genei
බ්‍රීම්, 1839
තත්වය නොදනී
ගලුතුඩු සයුරුලිහිණියා
Gull-billed Tern

Gelochelidon nilotica
තත්වය නොදනී
කැස්පියා මුහුදුලිහිණියා
Caspian Tern

Sterna caspia
පැලස්, 1770
සිසිර පර්යටකයා
හීන් කොණ්ඩ මුහුදුලිහිණියා
Lesser Crested Tern

Sterna bengalensis
ලෙසන්, 1831
සිසිර පර්යටකයා
මහ කොණ්ඩ මුහුදුලිහිණියා
Great Crested Tern

Sterna bergii
ලික්ටෙන්ස්ටයින්, 1823
අභිජනන නේවාසික
සෑන්ඩ්විච් මුහුදුලිහිණියා
Sandwich Tern

Sterna sandvicensis
ලේතම්, 1787
සිසිර පර්යටකයා
අරුණු මුහුදුලිහිණියා
Roseate Tern

Sterna dougallii
මොන්ටෙගූ, 1813
ගිම්හාන පර්යටකයා/අභිජනන නේවාසික
කළු-ගෙලැසි මුහුදුලිහිණියා
Black-naped Tern

Sterna sumatrana
රැෆ්ල්ස්, 1822
තත්වය නොදනී
පොදු මුහුදුලිහිණියා
Common Tern

Sterna hirundo
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා/අවිනිශ්චිත අභිජනන නේවාසික
පුංචි මුහුදුලිහිණියා
Little Tern

Sterna albifrons
පැලස්, 1764
අභිජනන නේවාසික
සෝන්ඩර්ස් මුහුදුලිහිණියා
Saunders’s Tern
Sterna saundersi
හියුම්, 1877
අභිජනන නේවාසික
කොපුල සුදු මුහුදුලිහිණියා
White-cheeked Tern

Sterna repressa
හාටට්, 1916
අයාලයා
කඩියාලම් මුහුදුලිහිණියා
Bridled Tern

Sterna anaethetus
ස්කොපොලි, 1786
තත්වය නොදනී
දුම්බුටු මුහුදුලිහිණියා
Sooty Tern

Sterna fuscata
ලීනේයස්, 1766
මාර්ග පර්යටකයා
අළුපිය කන්ගුල්-ලිහිණියා
Whiskered Tern

Chlidoniasus
(පැලස්, 1811)
සිසිර පර්යටකයා
සුදුපිය කන්ගුල්-ලිහිණියා
White-winged Tern

Chlidonias leucopterus
(ටෙමින්ක්, 1815)
සිසිර පර්යටකයා
කළු කන්ගුල්-ලිහිණියා
Black Tern

Chlidonias niger
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
බොර නිදිලිහිණියා
Brown Noddy

Anous stolidus
(ලීනේයස්, 1758)
අයාලයා
කළු නිදිලිහිණියා
Black Noddy

Anous minutus
බූඊ, 1844
තත්වය නොදනී
හීන් නිදිලිහිණියා
Lesser Noddy

Anous tenuirostris
(ටෙමින්ක්, 1823)
අයාලයා

ගෝත්‍රය ඇසිපිට්‍රිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය ඇසිපිට්‍රිඩේ:
කුරාලයා
Osprey

Pandion haliaetus
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
ජර්ඩන් සැරටකුස්සා
Jerdon’s Baza

Aviceda jerdoni
(බ්ලයිත්, 1842)
අභිජනන නේවාසික
කළු සැරටකුස්සා
Black Baza

Aviceda leuphotes
(ඩුමොන්, 1820)
සිසිර පර්යටකයා
සිළු බඹරකුස්සා
Oriental Honey-buzzard

Pernis ptilorhyncus
(ටෙමින්ක්, 1821)
අභිජනන නේවාසික සහ සිසිර පර්යටකයා
උරිස්-කළු පතන්කුස්සා
Black-shouldered Kite

Elanus caeruleus
(ඩෙෆොන්ටේන්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
බොර පරකුස්සා
Black Kite

Milvus migrans
(බොඩේට්, 1783)
අභිජනන නේවාසික
බමුණු පියාකුස්සා
Brahminy Kite

Haliastur indus
(බොඩේට්, 1783)
අභිජනන නේවාසික
කුස-ඇලි සයුරුකුස්සා
White-bellied Sea-eagle

Haliaeetus leucogaster
(මෙලින්, 1788)
අභිජනන නේවාසික
රජ අළු-හිස් මසුකුස්සා
Grey-headed Fish-eagle

Ichthyophaga ichthyaetus
(හෝස්ෆීල්ඩ්, 1821)
අභිජනන නේවාසික
ඊජිප්තු ගිජුලිහිණියා
Egyptian Vulture

Neophron percnopterus
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර අයාලයා
සිළු සරපකුස්සා
Crested Serpent Eagle

Spilornis cheela
(ලේතම්, 1790)
අභිජනන නේවාසික
බටහිර වගුරු හැරිකුස්සා
Western Marsh Harrier

Circus aeruginosus
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
සුදුමැලි හැරිකුස්සා
Pallid Harrier

Circus macrourus
(මෙලින්, එස්.ජී., 1770)
සිසිර පර්යටකයා
ගෝමර හැරිකුස්සා
Pied Harrier

Circus melanoleucos
(පෙනන්ට්, 1769)
සිසිර පර්යටකයා
මොන්ටෙගූ හැරිකුස්සා
Montagu’s Harrier

Circus pygargus
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
සිළු උකුස්සා
Crested Goshawk

Accipiter trivirgatus
(ටෙමින්ක්, 1824)
අභිජනන නේවාසික
කුරුලුගොයා
Shikra

Accipiter badius
(මෙලින්, 1788)
අභිජනන නේවාසික
බෙස්රා උකුස්සා
Besra

Accipiter virgatus
(ටෙමින්ක්, 1822)
අභිජනන නේවාසික
යුරාසියා උකුස්සා
Eurasian Sparowhawk

Accipiter nisus
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර අයාලයා
යුරාසියා ලැසිකුස්සා
Common Buzzard

Buteo buteo
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
දික්පා ලැසිකුස්සා
Long-legged Buzzard

Buteo rufinus
(ක්‍රෙට්ෂ්මාර්, 1829)
සිසිර අයාලයා
කළුකුස්සා
Black Eagle

Ictinaetus malayensis
(ටෙමින්ක්, 1822)
අභිජනන නේවාසික
බොනෙලි රාජාලියා
Bonnelli’s Eagle

Hieraaetus fasciatus
(වීලෝ, 1822)
තත්වය නොදනී
කැසරූප රාජාලියා
Booted Eagle

Hieraaetus pennatus
(මෙලින්, 1788)
සිසිර පර්යටකයා
කුසරත් රාජාලියා
Rufous-bellied Eagle

Hieraaetus kienerii
(ජෙෆ්‍රොයි සේන්-හිලෙයර්, අයි, 1835)
අභිජනන නේවාසික
පෙරළි කොණ්ඩකුස්සා
Changeable Hawk Eagle

Spizaetus cirrhatus
(මෙලින්, 1788)
අභිජනන නේවාසික
හෙල් කොණ්ඩකුස්සා
Mountain Hawk Eagle

Spizaetus nipalensis
(හොජ්සන්, 1836)
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය ෆැල්කනිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය ෆැල්කනිඩේ :
හීන් උකුසුගොයා
Lesser Kestrel

Falco naumanni
ෆ්ලේෂර්, 1818
සිසිර අයාලයා
පොදු උකුසුගොයා
Common Kestrel

Falco tinnunculus
ලීනේයස්, 1758
අභිජනන නේවාසික/අවිනිශ්චිත සිසිර පර්යටකයා
රතුහිස් උකුසුගොයා
Red-necked Falcon
Falco chicquera
ඩෝඩින්, 1800
සිසිර අයාලයා
අමූර් උකුසුගොයා
Amur Falcon

Falco amurensis
රැඩ්, 1863
සිසිර අයාලයා
පෙරදිගු හොබි උකුසුගොයා
Oriental Hobby
Falco severus
හෝස්ෆීල්ඩ්, 1821
සිසිර පර්යටකයා
පර උකුසුගොයා
Peregrine/Shaheen Falcon

Falco peregrinus
ටන්ස්ටෝල්, 1771
අභිජනන නේවාසික/අවිනිශ්චිත සිසිර පර්යටකයා
කළු-කලවා උකුසුගොයා
Black-thighed Falconet
Microhierax fringilarius
අයාලයා

ගෝත්‍රය පොඩිසිපෙඩිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය පොඩිසිපෙඩිඩේ:
පුංචි ගෙඹිතුරුවා
Little Grebe

Tachybaptus ruficollis
(පැලස්, 1764)
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය ෆෙතොන්ටිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය ෆෙතොන්ටිඩේ:
රත්තුඩු ගිම්වලයා
Red-billed Tropicbird

Phaethon aethereus
ලීනේයස්, 1758
ගිම්හාන පර්යටකයා
කහතුඩු ගිම්වලයා
White-tailed Tropicbird

Phaethon lepturus
ඩෝඩින්, 1802
තත්වය නොදනී

ගෝත්‍රය පෙලිකනිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය සුලිඩේ:
වෙස් සුලවියා
Masked Booby

Sula dactylatra
ලෙසන්, 1831
තත්වය නොදනී
රත්පා සුලවියා
Red-footed Booby

Sula sula
(ලීනේයස්, 1766)
තත්වය නොදනී
බොර සුලවියා
Brown Booby

Sula leucogaster
(බොඩේට්, 1783)
අයාලයා
කුලය ඇහින්ගිඩේ:
පෙරදිගු අහිකාවා
Darter

Anhinga melanogaster
පෙන්නට්, 1769
අභිජනන නේවාසික
කුලය ෆැලක්‍රෝකොරසිඩේ:
පුංචි දියකාවා
Little Cormorant

Phalacrocorax niger
(වීලෝ, 1817)
අභිජනන නේවාසික
ඉන්දු දියකාවා
Indian Cormorant

Phalacrocorax fuscicollis
ස්ටීවන්ස්, 1826
අභිජනන නේවාසික
මහ දියකාවා
Great Cormorant

Phalacrocorax carbo
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
කුලය ආඩෙයිඩේ:
පුංචි ඇලි කොකා
Little Egret

Egretta garzetta
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
බටහිර පර කොකා
Western Reef Heron

Egretta gularis
(බොස්ක්, 1792)
අභිජනන නේවාසික
අළු කොකා
Grey Heron

Ardea cinerea
ලීනේයස්, 1758
අභිජනන නේවාසික
යෝධ කොකා
Goliath Heron

Ardea goliath
ක්‍රෙට්ෂ්මාර්, 1829
සිසිර අයාලයා
කරවල් කොකා
Purple Heron

Ardea purpurea
ලීනේයස්, 1766
අභිජනන නේවාසික
මහ සුදු-කොකා
Great Egret

Casmerodius albus
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
සුදු මැදි-කොකා
Intermediate Egret

Mesophoyx intermedia
වැග්ලර්, 1829
අභිජනන නේවාසික
ගව-කොකා
Cattle Egret

Bubulcus ibis
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
කණ-කොකා
Pond Heron

Ardeola grayii
(සයික්ස්, 1832)
අභිජනන නේවාසික
චීන කණ-කොකා
Chinese Pond Heron

Ardeola bacchus
(බොනපාර්ට්, 1855)
සිසිර අයාලයා
පලා-කොකා
Little Heron

Butorides striatus
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
රෑ-කොකා
Black-crowned Night Heron

Nycticorax nycticorax
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
මලයා තඹල-කොකා
Malayan Night Heron

Gorsachius melanolophus
(රැෆ්ල්ස්, 1822)
සිසිර පර්යටකයා
කහ මැටි-කොකා
Yellow Bittern

Ixobrychus sinensis
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
කහබොර මැටි-කොකා
Cinnamon Bittern

Ixobrychus cinnamomeus
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
කළු පිළි-කොකා
Black Bittern

Dupetor flavicollis
(ලේතම්, 1790)
අභිජනන නේවාසික
යුරාසියා පන්-කොකා
Great Bittern

Botaurus stellaris
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර අයාලයා
කුලය ත්‍රෙස්කියොර්නිතිඩේ:
සිලුටු දෑතුඩුවා
Glossy Ibis

Plegadis falcinellus
(ලීනේයස්, 1766)
සිසිර පර්යටකයා
ඉන්දු සුදු දෑතුඩුවා
Black-headed Ibis

Threskiornis melanocephalus
(ලේතම්, 1790)
අභිජනන නේවාසික
යුරාසියා හැඳිඅලවා
Eurasian Spoonbill

Platalea leucorodia
ලීනේයස්, 1758
අභිජනන නේවාසික
කුලය පෙලෙකනිඩේ:
මහ සුදු පැස්තුඩුවා
Great White Pelican

Pelecanus onocrotalus
ලීනේයස්, 1758
තත්වය නොදනී
ඩැල්මේෂන් පැස්තුඩුවා
Dalmatian Pelican

Pelecanus crispus
බෘක්, 1832
තත්වය නොදනී
තිත්හොට පැස්තුඩුවා
Spot-billed Pelican

Pelecanus philippensis
මෙලින්, 1789
අභිජනන නේවාසික
කුලය ෆ්‍රෙගේටිඩේ:
මහ සැහැසියා
Great Frigatebird

Fregata minor
(මෙලින්, 1789)
අයාලයා
සිඟිති සැහැසියා
Lesser Frigatebird

Fregata ariel
(ග්‍රේ, ජී.ආර්., 1845)
අයාලයා
නත්තල් දිව් සැහැසියා
Christmas Island Frigatebird
Fregata andrewsi
මැතිව්ස්, 1914
තත්වය නොදනී

ගෝත්‍රය ෆිනීකොප්ටෙරිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය ෆිනීකොප්ටෙරිඩේ:
රජ සියක්කාරයා
Greater Flamingo

Phoenicopterus ruber
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
හීන් සියක්කාරයා
Lesser Flamingo

Phoenicopterus minor
ජෙෆ්‍රොයි සේන්-හිලෙයර්, ඊ, 1798
සිසිර අයාලයා

ගෝත්‍රය සිකොනිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය සිකොනිඩේ:
ලතුවැකියා
Painted Stork

Mycteria leucocephala
(පෙනන්ට්, 1769)
අභිජනන නේවාසික
ආසියා විවරතුඩුවා
Asian Openbill

Anastomus oscitans
(බොඩේට්, 1783)
අභිජනන නේවාසික
කළු මානාවා
Black Stork

Ciconia nigra
(ලීනේයස්, 1758)
තත්වය නොදනී
පාදිලි මානාවා
Woolly-necked Stork

Ciconia episcopus
(බොඩේට්, 1783)
අභිජනන නේවාසික
සුදු මානාවා
White Stork

Ciconia ciconia
(ලීනේයස්, 1758)
තත්වය නොදනී
අලි-මානාවා
Black-necked Stork

Ephippiorhynchus asiaticus
(ලේතම්, 1790)
අභිජනන නේවාසික
හීන් බහුරු මානාවා
Lesser Adjutant

Leptoptilos javanicus
(හෝස්ෆීල්ඩ්, 1821)
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය ප්‍රොසේලරිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය ප්‍රොසේලරිඩේ:
කේප්ප පිට-රැළයා
Cape Petrel

Daption capense
(ලීනේයස්, 1758)
තත්වය නොදනී
බරෝ රැළයා
Barau’s Petrel
Pterodroma baraui
(ජෝනින්, 1964)
තත්වය නොදනී
හිස-සුදු රැළයා
White-headed Petrel
Pterodroma lessonii
(ගානො, 1826)
තත්වය නොදනී
සුමුදු-පිල් රැළයා
Soft-plumaged Petrel
Pterodroma mollis
(ගූල්ඩ්, 1844)
තත්වය නොදනී
බුල්වර් හීන්-රැළයා
Bulwer’s Petrel

Bulweria bulwerii
(ජාඩින් & සෙල්බි, 1828)
තත්වය නොදනී
ජෝනින් හීන්-රැළයා
Jouanin’s Petrel
Bulweria fallax
ජෝනින්, 1955
තත්වය නොදනී
කඩඉරි පිරිලවකයා
Streaked Shearwater

Calonectris leucomelas
(ටෙමින්ක්, 1835)
තත්වය නොදනී
කූඤ්ඤපෙඳ දියලවකයා
Wedge-tailed Shearwater

Puffinus pacificus
(මෙලින්, 1789)
අයාලයා
පැලොල්පා දියලවකයා
Flesh-footed Shearwater

Puffinus carneipes
ගූල්ඩ්, 1844
මාර්ග පර්යටකයා
දුම්බුටු දියලවකයා
Sooty Shearwater

Puffinus griseus
(මෙලින්, 1789)
තත්වය නොදනී
කෙටිපෙඳ දියලවකයා
Short-tailed Shearwater

Puffinus tenuirostris
(ටෙමින්ක්, 1835)
තත්වය නොදනී
ඕඩුබෝන් දියලවකයා
Audubon’s Shearwater
Puffinus lherminieri
ලෙසන්, 1839
තත්වය නොදනී
විල්සන් සදවසුරුවා
Wilson’s Storm-petrel

Oceanites oceanicus
(කූල්, 1820)
ගිම්හාන පර්යටකයා
වත සුදු සදවසුරුවා
White-faced Storm-petrel

Pelagodroma marina
(ලේතම්, 1790)
සිසිර පර්යටකයා
ස්වින්හෝ කුණාටුසුරුවා
Swinhoe’s Storm-petrel

Oceanodroma monorhis
(ස්වින්හෝ, 1867)
තත්වය නොදනී

ගෝත්‍රය පැසෙරිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය පිටිඩේ:
අවිච්චියා
Indian Pitta

Pitta brachyura
(ලීනේයස්, 1766)
සිසිර පර්යටකයා
කුලය අයිරෙනිඩේ:
ආසියා නීලරාජයා
Asian Fairy Bluebird

Irena puella
(ලේතම්, 1964)
සිසිර පර්යටකයා
නිල්පිය කොළරිසියා
Blue-winged Leafbird

Chloropsis cochinchinensis
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
රන්නළල කොළරිසියා
Golden-fronted Leafbird

Chloropsis aurifrons
(ටෙමින්ක්, 1829)
අභිජනන නේවාසික
කුලය ලැනිඩේ:
බොර සබරිත්තා
Brown Shrike

Lanius cristatus
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
පිට අළු සබරිත්තා
Bay-backed Shrike

Lanius vittatus
වැලෙන්සියෙන්ස්, 1826
සිසිර පර්යටකයා
දික්පෙඳ සබරිත්තා
Long-tailed Shrike

Lanius schach
ලීනේයස්, 1758
අභිජනන නේවාසික
අළු සබරිත්තා
Southern Grey Shrike

Lanius meridionalis
ටෙමින්ක්, 1820
සිසිර අයාලයා
කුලය කෝර්විඩේ:
ශ්‍රී ලංකා කැහිබෙල්ලා
Sri Lanka Blue Magpie

Urocissa ornata ආවේණික
(වැග්ලර්, 1829)
අභිජනන නේවාසික
කොළඹ කපුටා
House Crow

Corvus splendens
වීලෝ, 1817
අභිජනන නේවාසික
කළු කපුටා
Large-billed Crow

Corvus macrorhynchos
වැග්ලර්, 1827
අභිජනන නේවාසික
කුලය ආටමිඩේ:
අළු වනලිහිණියා
Ashy Woodswallow

Artamus fuscus
වීලෝ, 1817
අභිජනන නේවාසික
කුලය ඔරියෝලිඩේ:
යුරාසියා රන් කහකුරුල්ලා
Eurasian Golden Oriole

Oriolus oriolus
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
කළු ගෙලැසි කහකුරුල්ලා
Black-naped Oriole

Oriolus chinensis
ලීනේයස්, 1766
සිසිර පර්යටකයා
හීන් තුඩු කහකුරුල්ලා
Slender-billed Oriole
Oriolus tenuirostris
බ්ලයිත්, 1846
සිසිර අයාලයා
කහකුරුල්ලා
Black-hooded Oriole

Oriolus xanthornus
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
කුලය කැම්පෙෆාගිනිඩේ:
මහ කොවුල්-සැරටිත්තා
Large Cuckooshrike

Coracina macei
(ලෙසන්, 1830)
අභිජනන නේවාසික
ඉන්දුචීන කොවුල්-සැරටිත්තා
Indochinese Cuckooshrike

Coracina polioptera
(ෂාප්, 1879)
සිසිර අයාලයා
කළු-හිස් කොවුල්-සැරටිත්තා
Black-headed Cuckooshrike

Coracina melanoptera
(රූපෙල්, 1839)
අභිජනන නේවාසික
පුංචි මිණිවිත්තා
Small Minivet

Pericrocotus cinnamomeus
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
දිලිරත් මිණිවිත්තා
Orange Minivet

Pericrocotus flammeus
(ෆෝස්ටර්, ජේ.ආර්., 1781)
අභිජනන නේවාසික
වයිරපිය මැසි-සැරටිත්තා
Bar-winged Flycatcher-shrike

Hemipus picatus
(සයික්ස්, 1832)
අභිජනන නේවාසික
පොදු වන-සැරටිත්තා
Common Woodshrike

Tephrodornis pondicerianus
(මෙලින්, 1789)
ආවේණික
කුලය රිෆියුඩුරිඩේ:
බැම සුදු පවන්පෙන්දා
White-browed Fantail

Rhipidura aureola
ලෙසන්, 1830
අභිජනන නේවාසික
කුලය ඩ්‍රිකෘරිඩේ:
කළු කවුඩා
Black Drongo

Dicrurus macrocercus
වීලෝ, 1817
අභිජනන නේවාසික
අළු කවුඩා
Ashy Drongo

Dicrurus leucophaeus
වීලෝ, 1817
සිසිර පර්යටකයා
කවුඩා
White-bellied Drongo

Dicrurus caerulescens
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
පිතිපෙද කවුඩා
Great Racket-tailed Drongo

Dicrurus paradiseus
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
කුලය මොනාකිඩේ:
කළු-ගෙලැසි රදමාරා
Black-naped Monarch

Hypothymis azurea
(බොඩේට්, 1783)
අභිජනන නේවාසික
ආසියා රැහැන්මාරා
Asian Paradise-flycatcher

ගොනුව:Indian Paradise Flycatcher (Terpsiphone paradisi)- male at nest W IMG 9319.jpg

Terpsiphone paradisi
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික & සිසිර පර්යටකයා
කුලය ඉග්නිතිඩේ:
පොදු අයෝරාවා
Common Iora

Aegithina tiphia
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
මාෂල්ගේ අයෝරාවා
Marshall’s Iora

Aegithina nigrolutea
(මාෂල්, ජී.එෆ්.එල්., 1876)
තත්වය නොදනී
කුලය මියුසිකැපිඩේ:
නිල් ගල්-තිරාසිකයා
Blue Rock Thrush

Monticola solitarius
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
ශ්‍රී ලංකා උරුවන්-තිරාසිකයා
Sri Lanka Whistling Thrush

Myophonus blighi ආවේණික
(හෝල්ඩ්ස්වර්ත්, 1872)
අභිජනන නේවාසික
ගෝමර තිරාසිකයා
Pied Thrush

Zoothera wardii
(බ්ලයිත්, 1842)
සිසිර පර්යටකයා
හිසරන් තිරාසිකයා
Orange-headed Thrush

Zoothera citrina
(ලේතම්, 1790)
සිසිර පර්යටකයා
ශ්‍රී ලංකා තිත්පිය-තිරාසිකයා
Sri Lanka Spot-winged Thrush

Zoothera spiloptera ආවේණික
(බ්ලයිත්, 1847)
අභිජනන නේවාසික
කායුරු තිරාසිකයා
Scaly Thrush

100px

Zoothera dauma
(ලේතම්, 1790)
අභිජනන නේවාසික
යුරාසියා කළු බිම්සැරියා
Eurasian Blackbird

Turdus merula
ලීනේයස්, 1758
අභිජනන නේවාසික
ඇහිබැමි බිම්සැරියා
Eyebrowed Thrush

Turdus obscurus
මෙලින්, 1789
සිසිර පර්යටකයා
පුල්ලි මැසිමාරා
Spotted Flycatcher

Muscicapa striata
(පැලස්, 1764)
සිසිර අයාලයා
ආසියා බොර මැසිමාරා
Asian Brown Flycatcher

Muscicapa daurica
පැලස්, 1811
සිසිර පර්යටකයා
ළයබොර මැසිමාරා
Brown-breasted Flycatcher

Muscicapa muttui
(ලෙයාර්ඩ්, ඊ.එල්., 1854)
සිසිර පර්යටකයා
නිතඹ-කහ රත්-මැසිමාරා
Yellow-rumped Flycatcher

Ficedula zanthopygia
(හේ, 1845)
සිසිර අයාලයා
රතු ගෙල රත්-මැසිමාරා
Red-throated Flycatcher

Ficedula parva
(බෙක්ස්ටයින්, 1792)
අයාලයා
කාශ්මීර රත්-මැසිමාරා
Kashmir Flycatcher
Ficedula subrubra
(හාටට් & ස්ටයින්බැකර්, 1934)
සිසිර පර්යටකයා
නීලවන් රත්-මැසිමාරා
Slaty-blue Flycatcher

Ficedula tricolor
(හොජ්සන්, 1845)
සිසිර අයාලයා
කළු-තැඹිලි රත්-මැසිමාරා
Black-and-Orange Flycatcher

Ficedula nigrorufa
(ජර්ඩන්, 1839)
සිසිර අයාලයා
ශ්‍රී ලංකා නීලන්-මැසිමාරා
Sri Lanka Dull Blue Flycatcher

Eumyias sordida ආවේණික
(වෝල්ඩන්, 1870)
අභිජනන නේවාසික
සුදු-උදර නිල්-මැසිමාරා
White-bellied Blue Flycatcher
Cyornis pallipes
(ජර්ඩන්, 1840)
සිසිර අයාලයා
නීලගෙල නිල්-මැසිමාරා
Blue-throated Flycatcher

Cyornis rubeculoides
(විගෝර්ස්, 1831)
සිසිර පර්යටකයා
කඳුකර-නීල නිල්-මැසිමාරා
Hill Blue Flycatcher

Cyornis banyumas
(හෝස්ෆීල්ඩ්, 1821)
සිසිර අයාලයා
ටිකල් නිල්-මැසිමාරා
Tickell’s Blue Flycatcher

Cyornis tickelliae
බ්ලයිත්, 1843
අභිජනන නේවාසික
අළුහිස් කහ-මැසිමාරා
Grey-headed Canary Flycatcher

Culicicapa ceylonensis
(ස්වේන්සන්, 1820)
අභිජනන නේවාසික
නිල්ගෙල සිටිකිච්චා
Bluethroat

Luscinia svecica
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
ඉන්දු නිල් සිටිකිච්චා
Indian Blue Robin

Luscinia brunnea
(හොජ්සන්, 1837)
සිසිර පර්යටකයා
රත්පෙඳ චටාසිකයා
Rufous-tailed Scrub Robin

Cercotrichas galactotes
(ටෙමින්ක්, 1820)
සිසිර අයාලයා
පොල්කිච්චා
Oriental Magpie Robin

Copsychus saularis
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
වන පොල්කිච්චා
White-rumped Shama

Copsychus malabaricus
(ස්කොපොලි, 1786)
අභිජනන නේවාසික
ඉන්දු කළුකිච්චා
Indian Robin

Saxicoloides fulicata
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
ගෝමර සිටිබිච්චා
Pied Bushchat

Saxicola caprata
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
ගෝමර කටීසිතයා
Pied Wheatear

Oenanthe pleschanka
(ලෙපෙචින්, 1770)
සිසිර අයාලයා
කතර කටීසිතයා
Desert Wheatear

Oenanthe deserti
(ටෙමින්ක්, 1825)
සිසිර අයාලයා
ඉසබෙලින් කටීසිතයා
Isabelline Wheatear

Oenanthe isabellina
(ටෙමින්ක්, 1829)
සිසිර අයාලයා
කුලය ස්ටර්නිඩේ:
ශ්‍රී ලංකා වතසුදු ශාරිකාවා
Sri Lanka White-faced Starling

Sturnus albofrontatus ආවේණික
අභිජනන නේවාසික
තඹල පෙඳ ශාරිකාවා
Chestnut-tailed Starling

Sturnus malabaricus
(මෙලින්, 1889)
සිසිර අයාලයා
බමුණු ශාරිකාවා
Brahminy Starling

Sturnus pagodarum
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
දම්පිට ශාරිකාවා
Purple-backed Starling

Sturnus sturninus
(පැලස්, 1776)
සිසිර අයාලයා
රෝස ශාරිකාවා
Rosy Starling

Sturnus roseus
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
ආසියා ගෝමර ශාරිකාවා
Asian Pied Starling

Sturnus contra
ලීනේයස්, 1758
සිසිර අයාලයා
මයිනා
Common Myna

Acridotheres tristis
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
ශ්‍රී ලංකා සැලළිහිණියා
Sri Lanka Myna

Gracula ptilogenys ආවේණික
බ්ලයිත්, 1846
අභිජනන නේවාසික
සැලළිහිණියා
Hill Myna

Gracula religiosa
ලීනේයස්, 1758
අභිජනන නේවාසික
කුලය ස්ටිඩේ:
විල්ලුද නළල් යටිකුරිත්තා
Velvet-fronted Nuthatch

Sitta frontalis
ස්වේන්සන්, 1820
අභිජනන නේවාසික
කුලය පැරිඩේ:
මහ ටිකිරිත්තා
Great Tit

Parus major
ලීනේයස්, 1758
අභිජනන නේවාසික
කුලය හිරුන්ඩිඩේ:
කරපටි ඉවුරුළිහිණියා
Sand Martin

Riparia riparia
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
ගල් වැහිළිහිණියා
Rock Martin

Hirundo fuligula
ලික්ටෙන්ස්ටයින්, 1842
සිසිර අයාලයා
අඳුරු වැහිළිහිණියා
Dusky Crag Martin

Hirundo concolor
සයික්ස්, 1832
සිසිර පර්යටකයා
අටු වැහිළිහිණියා
Barn Swallow

Hirundo rustica
ලීනේයස්, 1758
අභිජනන නේවාසික
සෙත්කර වැහිළිහිණියා
Pacific Swallow

Hirundo tahitica
මෙලින්, 1789
අභිජනන නේවාසික
කුරුපෙඳ වැහිළිහිණියා
Wire-tailed Swallow

Hirundo smithii
ලීච්, 1818
සිසිර අයාලයා
නිතඹ රතු වැහිළිහිණියා
Red-rumped Swallow

Hirundo daurica
ලීනේයස්, 1771
අභිජනන නේවාසික
ඉරිගෙල වැහිළිහිණියා
Streak-throated Swallow

Hirundo fluvicola
බ්ලයිත්, 1855
සිසිර අයාලයා
කුලය පයික්නොනොටිඩේ:
කළු හිසැසි කොණ්ඩයා
Black-crested Bulbul

Pycnonotus melanicterus
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
කොණ්ඩයා
Red-vented Bulbul

Pycnonotus cafer
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
ශ්‍රී ලංකා කහකන් කොණ්ඩයා
Sri Lanka Yellow-eared Bulbul

Pycnonotus penicillatus ආවේණික
බ්ලයිත්, 1851
අභිජනන නේවාසික
බැමසුදු කොණ්ඩයා
White-browed Bulbul

Pycnonotus luteolus
(ලෙසන්, 1841)
අභිජනන නේවාසික
බැමකහ ගුලුගුඩුවා
Yellow-browed Bulbul

Iole indica
(ජර්ඩන්, 1839)
අභිජනන නේවාසික
කළු-කොණ්ඩයා
Black Bulbul

Hypsipetes leucocephalus
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
කුලය සිස්ටිකොලිඩේ:
ඉරි පවන්සැරියා
Zitting Cisticola

Cisticola juncidis
(රැෆිනෙස්ක්, 1810)
අභිජනන නේවාසික
රත් ප්‍රිණියා
Rufescent Prinia
Prinia rufescens
බ්ලයිත්, 1847
සිසිර අයාලයා
ළය-අළු ප්‍රිණියා
Grey-breasted Prinia

Prinia hodgsonii
බ්ලයිත්, 1844
අභිජනන නේවාසික
වන ප්‍රිණියා
Jungle Prinia

Prinia sylvatica
ජර්ඩන්, 1840
අභිජනන නේවාසික
අළු ප්‍රිණියා
Ashy Prinia

Prinia socialis
සයික්ස්, 1832
අභිජනන නේවාසික
සරල ප්‍රිණියා
Plain Prinia

Prinia inornata
සයික්ස්, 1832
අභිජනන නේවාසික
කුලය සොටේරොපිඩේ:
ශ්‍රී ලංකා සිතැසියා
Sri Lanka White-eye

Zosterops ceylonensis ආවේණික
හෝල්ඩ්ස්වර්ත්, 1872
අභිජනන නේවාසික
පෙරදිගු සිතැසියා
Oriental White-eye

Zosterops palpebrosus
(ටෙමින්ක්, 1824)
අභිජනන නේවාසික
කුලය සිල්විඩේ:
ලාපය පඳුරුරැවියා
Pale-footed Bush Warbler
Cettia pallidipes
(බ්ලැන්ෆෝඩ්, 1872)
සිසිර අයාලයා
ශ්‍රී ලංකා වනරැවියා
Sri Lanka Bush Warbler

Bradypterus palliseri ආවේණික
(බ්ලයිත්, 1851)
අභිජනන නේවාසික
ලංස පිළිරැවියා
Lanceolated Warbler

Locustella lanceolata
(ටෙමින්ක්, 1840)
සිසිර අයාලයා
පළඟැටි පිළිරැවියා
Grasshopper Warbler

Locustella naevia
(බොඩේට්, 1783)
සිසිර අයාලයා
නිතඹ රත්බොර පිළිරැවියා
Rusty-rumped Warbler

Locustella certhiola
(පැලස්, 1811)
සිසිර අයාලයා
බ්ලයිත් පන්රැවියා
Blyth’s Reed Warbler

Acrocephalus dumetorum
බ්ලයිත්, 1849
සිසිර පර්යටකයා
ඝෝෂා පන්රැවියා
Clamorous Reed Warbler

Acrocephalus stentoreus
(හෙම්ප්‍රික් & එරෙන්බර්ග්, 1833)
අභිජනන නේවාසික/අවිනිශ්චිත සිසිර පර්යටකයා
කෙසරූප රුක්රැවියා
Booted Warbler

Hippolais caligata
(ලික්ටෙන්ස්ටයින්, 1823)
සිසිර පර්යටකයා
බට්ටිච්චා
Common Tailorbird

Orthotomus sutorius
(පෙන්නට්, 1769)
අභිජනන නේවාසික
අඳුරු ගස්රැවියා
Dusky Warbler

Phylloscopus fuscatus
(බ්ලයිත්, 1842)
සිසිර අයාලයා
කොළ ගස්රැවියා
Greenish Warbler

Phylloscopus trochiloides
(සන්ඩෙවාල්, 1837)
සිසිර පර්යටකයා
මාතුඩු ගස්රැවියා
Large-billed Leaf Warbler
Phylloscopus magnirostris
(බ්ලයිත්, 1843)
සිසිර පර්යටකයා
රන්-උපැස්රැවියා
Golden-spectacled Warbler
Seicercus burkii
(බර්ටන්, 1836)
සිසිර අයාලයා
මාපෙඳ තණරැවියා
Broad-tailed Grassbird
Schoenicola platyura
(ජර්ඩන්, 1844)
සිසිර අයාලයා
ශ්‍රී ලංකා අළු-දෙමලිච්චා
Sri Lanka Ashy-headed Laughing –thrush

Garrulax cinereifrons ආවේණික
බ්ලයිත්, 1851
අභිජනන නේවාසික
ශ්‍රී ලංකා බොරග-දෙමලිච්චා
Sri Lanka Brown-capped Babbler

Pellorneum fuscocapillum ආවේණික
(බ්ලයිත්, 1849)
අභිජනන නේවාසික
දෑ-දෙමලිච්චා
Scimitar Babbler

Pomatorhinus horsfieldii
සයික්ස්, 1832
අභිජනන නේවාසික
කුසකහ ලඳු-දෙමලිච්චා
Tawny-bellied Babbler

Dumetia hyperythra
(ෆ්‍රෑන්ක්ලින්, 1831)
අභිජනන නේවාසික
වතඳුරු පඳුරු-දෙමලිච්චා
Dark-fronted Babbler

Rhopocichla atriceps
(ජර්ඩන්, 1839)
අභිජනන නේවාසික
නෙත්කහ තණ-දෙමලිච්චා
Yellow-eyed Babbler

Chrysomma sinense
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
ශ්‍රී ලංකා රතු දෙමලිච්චා
Sri Lanka Orange-billed Babbler

Turdoides rufescens ආවේණික
(බ්ලයිත්, 1847)
අභිජනන නේවාසික
දෙමලිච්චා
Yellow-billed Babbler

Turdoides affinis
(ජර්ඩන්, 1845)
අභිජනන නේවාසික
හීන් ගෙලසුදු රුසිරැවියා
Lesser Whitethroat

Sylvia curruca
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
කුලය ඇලෝඩිඩේ:
රත්පිය අකුල්-තුලිකාවා
Rufous-winged Bushlark

Mirafra assamica
හෝස්ෆීල්ඩ්, 1840
අභිජනන නේවාසික
කිරුළළු ගේකුරුළු-තුලිකාවා
Ashy-crowned Sparrow Lark

Eremopterix grisea
(ස්කොපොලි, 1786)
අභිජනන නේවාසික
පෙරදිගු අහස්-තුලිකාවා
Oriental Skylark

Alauda gulgula
ෆ්‍රෑන්ක්ලින්, 1831
අභිජනන නේවාසික
කුලය නෙක්ටැරිනිඩේ:
මාතුඩු පිළිලිච්චා
Thick-billed Flowerpecker

Dicaeum agile
(ටිකල්, 1833)
අභිජනන නේවාසික
ශ්‍රී ලංකා පිළිලිච්චා
Sri Lanka Legge’s Flowerpecker

Dicaeum vincens ආවේණික
(ස්ක්ලේටර්, 1872)
අභිජනන නේවාසික
ලාතුඩු පිළිලිච්චා
Pale-billed Flowerpecker

Dicaeum erythrorhynchos
(ලේතම්, 1790)
අභිජනන නේවාසික
නිතඹ දම් සූටික්කා
Purple-rumped Sunbird

Nectarina zeylonica
(ලීනේයස්, 1766)
සිසිර පර්යටකයා
රත්පිට සූටික්කා
Crimson-backed Sunbird

Nectarina minima
(සයික්ස්, 1832)
අභිජනන නේවාසික
දම් සූටික්කා
Purple Sunbird

Nectarina asiatica
(ලේතම්, 1790)
අභිජනන නේවාසික
ලෝටෙන්ගේ සූටික්කා
Loten’s Sunbird

Nectarina lotenia
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
කුලය පැසෙරිඩේ:
ගේකුරුල්ලා
House Sparrow

Passer domesticus
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
පිඟු-උරිස් කුරුලිත්තා
Chestnut-shouldered Petronia

Petronia xanthocollis
(බර්ටන්, 1838)
සිසිර අයාලයා
වන-හැලපෙන්දා
Forest Wagtail

Dendronanthus indicus
(මෙලින්, 1789)
සිසිර පර්යටකයා
සුදු හැලපෙන්දා
White Wagtail

Motacilla alba
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
ගෝමර හැලපෙන්දා
White-browed Wagtail

Motacilla maderaspatensis
මෙලින්, 1789
සිසිර පර්යටකයා
කහ-හිස් හැලපෙන්දා
Citine Wagtail

Motacilla citreola
පැලස්, 1776
සිසිර අයාලයා
කහ හැලපෙන්දා
Yellow Wagtail

Motacilla flava
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
අළු හැලපෙන්දා
Grey Wagtail

Motacilla cinerea
ටන්ස්ටෝල්, 1771
සිසිර පර්යටකයා
රිචඩ් වැරටිච්චා
Richard’s Pipit

Anthus richardi
වීලෝ, 1818
සිසිර පර්යටකයා
කෙත් වැරටිච්චා
Paddyfield Pipit

Anthus rufulus
වීලෝ, 1818
අභිජනන නේවාසික
තනි වැරටිච්චා
Tawny Pipit

Anthus campestris
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර අයාලයා
බ්ලයිත් වැරටිච්චා
Blyth’s Pipit

Anthus godlewskii
ටැක්සනොව්ස්කි, 1876
සිසිර පර්යටකයා
ඔලිව්පිට වැරටිච්චා
Olive-backed Pipit

Anthus hodgsoni
රිච්මන්ඩ්, 1907
සිසිර අයාලයා
රත්ගෙල වැරටිච්චා
Red-throated Pipit

Anthus cervinus
(පැලස්, 1811)
සිසිර අයාලයා
පන් වඩුකුරුල්ලා
Streaked Weaver

Ploceus manyar
(හෝස්ෆීල්ඩ්, 1821)
අභිජනන නේවාසික
රුක් වඩුකුරුල්ලා
Baya Weaver

Ploceus philippinus
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
රතු අමන්දාවා
Red Avadavat

Amandava amandava
(ලීනේයස්, 1766)
තත්වය නොදනී
සරල වීකුරුල්ලා
Silverbill

Lonchura malabarica
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
නිතඹ සුදු වීකුරුල්ලා
White-rumped Munia

Lonchura striata
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
ගෙලකළු වීකුරුල්ලා
Black-throated Munia
Lonchura kelaarti
(ජර්ඩන්, 1863)
අභිජනන නේවාසික
ළය කාවුරු වීකුරුල්ලා
Scaly-breasted Munia

Lonchura punctulata
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
හිසකළු වීකුරුල්ලා
Black-headed Munia

Lonchura malacca
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
ජා වීකුරුල්ලා
Java Sparrow

Lonchura oryzivora
(ලීනේයස්, 1758)
තත්වය නොදනී
කුලය ෆ්‍රින්ජිලිඩේ:
පොදු රෝස පින්චා
Common Rosefinch

Carpodacus erythrinus
(පැලස්, 1770)
සිසිර අයාලයා
කළු හිස බන්ටියා
Black-headed Bunting

Emberiza melanocephala
ස්කොපොලි, 1769
සිසිර අයාලයා
රතු හිස බන්ටියා
Red-headed Bunting

Emberiza bruniceps
බ්‍රෑන්ඩ්, 1841
සිසිර අයාලයා

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. කොටගම, සරත් ඩබ්.; රෙක්ස් අයි. ද සිල්වා, අතුල එස්. විජයසිංහ සහ වත්සලා අබේගුණවර්ධන (2006). "එවිෆෝනල් ලිස්ට් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා". මෙම කෘතිය තුල: බඹරදෙනිය, සී .එන්.බී. (ඉංග්‍රීසියෙන්) (PDF). ෆෝනා ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා: ස්ටේටස් ඔෆ් ටැක්සොනොමි, රිසර්ච් ඇන්ඩ් කන්සර්වේෂන්. ලෝක සංරක්ෂණ සංගමය, ශ්‍රී ලංකාව සහ ශ්‍රී ලංකා රජය. පිටු. 164–203. . http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2006-030.pdf.