ශ්‍රී ලංකාවේ කුරුළු නාමාවලිය

විකිපීඩියා වෙතින්

ශ්‍රී ලංකාවෙන් පක්ෂීන් විශේෂ 482ක් වාර්ථා වී ඇති අතර ඉන් විශේෂ 210ක් අභිජනන නේවාසිකයන් වෙති.[1]


පටුන

Non-passerines
ගෝත්‍රය ගැලිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය ඇන්සෙරිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය ටර්නිසිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය පිසිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය බසේරොටිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය යුපපිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය ට්‍රෝගොනිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය කොරසයිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය කුකුලිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය සිටාසිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය ඇපොඩිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය ස්ට්‍රිගිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය කැප්‍රිමල්ජිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය කොලුම්බිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය ගෘයිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය චැරාඩ්‍රයිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය ඇසිපිට්‍රිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය ෆොල්කනිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය පොඩිසිපෙඩිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය ෆෙතොන්ටිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය පෙලිකනිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය ෆිනීකොප්ටෙරිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය සිකොනිෆෝම්ස් . ගෝත්‍රය ප්‍රොසේලරිෆෝම්ස්

Passerines
ගෝත්‍රය පැසෙරිෆෝම්ස්

මූලාශ්‍ර

ගෝත්‍රය ගැලිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය ෆැසියානිඩේ:
තිත් වටු-කුකුළා
Painted Francolin

Francolinus pictus hm.jpg

Francolinus pictus
(ජාඩින් & සෙල්බි, 1828)
අභිජනන නේවාසික
අළු වටු-කුකුළා
Grey Francolin

Grey francolin.jpg

Francolinus pondicerianus
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
වැහි පිරිවටුවා
Rain Quail

Coturnix coromandelica.jpg

Coturnix coromandelica
(මෙලින්, 1789)
තත්වය නොදනී
පොදු පිරිවටුවා
Common Quail

Coturnix coturnix (Warsaw zoo)-1.JPG

Coturnix coturnix
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර අයාලයා
ළය-නිල් පිරිවටුවා
Blue-breasted Quail

Excalfactoria chinensis (aka).jpg

Coturnix chinensis
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
වන පඳුරු-වටුවා
Jungle Bush-quail

Perdicula asiatica hm.jpg

Perdicula asiatica
(ලේතම්, 1790)
අභිජනන නේවාසික
ශ්‍රී ලංකා හබන්-කුකුළා
Sri Lanka Spurfowl

GalloperdixBicalcarataLegge.jpg

Galloperdix bicalcarata ආවේණික
(ෆෝස්ටර්, ජේ.ආර්., 1781)
අභිජනන නේවාසික
ශ්‍රී ලංකා වලි-කුකුළා
Sri Lanka Junglefowl

Thimindu 2009 09 04 Yala Sri Lanka Junglefowl 1.JPG

Gallus lafayetii ආවේණික
ලෙසන්, 1831
අභිජනන නේවාසික
මොණරා/සෙබඩ
Indian Peafowl

Paon bleu faisant la roue - peacock.JPG

Pavo cristatus
ලීනේයස්, 1758
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය ඇන්සෙරිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය ඩෙන්ඩ්‍රොසිග්නිඩේ:
මහ තඹ-සේරුවා
Fulvous Whistling-duck

Dendrocygna bicolor wilhelma.jpg

Dendrocygna bicolor
(වීලෝ, 1816)
සිසිර පර්යටකයා
හීන් තඹ-සේරුවා
Lesser Whistling-duck

Lesswhistlingduck1.jpg

Dendrocygna javanica
(හෝස්ෆීල්ඩ්, 1821)
අභිජනන නේවාසික
කුලය ඇනටිඩේ:
කරළු පාත්තයා
Greylag Goose

Greylag Goose - St James's Park, London - Nov 2006.jpg

Anser anser
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර අයාලයා
රත් සක්වලයා
Ruddy Shelduck

Ruddy shelduck arp.jpg

Tadorna ferruginea
(පැලස්, 1764)
සිසිර පර්යටකයා
කැබැලිත්තා
Comb duck

Amerikanische Höckerglanzgans Sarkidiornis sylvicola 05 (1).jpg

Sarkidiornis melanotos
(පෙනන්ට්, 1769)
තත්වය නොදනී
මල්-සේරුවා
Cotton Pygmy-goose

Cotton Pygmy-goose.jpg

Nettapus coromandelianus
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
ගැඩ්වල් සේරුවා
Gadwall

Anas-strepera-001.jpg

Anas strepera
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
යුරාසියා විජන සේරුවා
Eurasian Wigeon

Mareca penelope kuribo cropped.jpg

Anas penelope
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
මැලාර්ඩ් සේරුවා
Mallard

SwimmingDucks.jpg

Anas platyrhynchos
ලීනේයස්, 1758
සිසිර අයාලයා
තිත්-හොට සේරුවා
Spot-billed Duck

Anas poecilorhyncha -Assam -India-8.jpg

Anas poecilorhyncha
ෆෝස්ටර්, ජේ.ආර්., 1781
සිසිර පර්යටකයා
උතුරු-සවල් සේරුවා
Northern Shoveler

Northern Shoveler (Female).jpg

Anas clypeata
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
උතුරු උල්පෙඳ සේරුවා
Northern Pintail

Northern Pintails (Male & Female) I IMG 0911.jpg

Anas acuta
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
ගාගනි සේරුවා
Garganey

Garganey I2 IMG 1122.jpg

Anas querquedula
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
පොදු සේරුවා
Eurasian/Green-winged Teal

Flickr - Rainbirder - EurasianTeal in flight (cropped).jpg

Anas crecca
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
ගරුඬ-සේරා
Marbled Duck

Marbled.teal.arp.600pix.jpg

Marmaronetta angustirostris
(මෙනෙට්‍රීස්, 1832)
සිසිර අයාලයා
රතු කුඩුම්බි-සේරුවා
Red-crested Pochard

Netta rufina m2.jpg

Rhodonessa rufina
සිසිර අයාලයා
පොදු මද සේරා
Common Pochard

Aythya ferina (Marek Szczepanek).jpg

Aythya ferina
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර අයාලයා
කුඩුම්බි-මද සේරා
Tufted Duck

Aythya fuligula Hires.jpg

Aythya fuligula
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා

ගෝත්‍රය ටර්නිසිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය ටර්නිසිඩේ:
පුංචි බෝල-වටුවා
Little Button-quail

Turnix sylvatica.jpg

Turnix sylvatica
(ඩෙෆොන්ටේන්, 1789)
සිසිර අයාලයා
බෝල වටුවා
Barred Button-quail

Barred buttonquail Nandihills 18July2006bngbirds.jpg

Turnix suscitator
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය පිසිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය පිසිඩේ:
යුරාසියා ගෙලනැමියා
Eurasian Wryneck

Jynx torquilla vlaskop cropped.jpg

Jynx torquilla
ලීනේයස්, 1758
සිසිර අයාලයා
බොර ඉසැසි ගෝමර කෑරළා
Brown-capped Pygmy Woodpecker

Dendrocopos nanus.jpg

Dendrocopus nanus[Dendrocopos moluccensis]
(මෙලින්, 1788)
අභිජනන නේවාසික
කහ-සිළු කෑරළා
Yellow-crowned Woodpecker

Yellow crowned Woodpecker (Male) I3 IMG 9638.jpg

Dendrocopos mahrattensis
(ලේතම්, 1802)
අභිජනන නේවාසික
බොරත් කොඩ කෑරළා
Rufous Woodpecker

Rufous Woodpecker (Celeus brachyurus) in Kolkata I IMG 0371.jpg

Celeus brachyurus
(වීලෝ, 1818)
අභිජනන නේවාසික
හීන් කහ ගෙලැසි කෑරළා
Lesser Yellow-naped Woodpecker
Picus chlorolophus
(වීලෝ, 1818)
අභිජනන නේවාසික
පුංචි කාවුරු කෑරළා
Streaked-throated Woodpecker

ගොනුව:Streak-throated Woodpecker (Picus xanthopygaeus).jpg

Picus xanthopygaeus
(ග්‍රේ, ජේ.ඊ. & ග්‍රේ, ජී.ආර්., 1846)
අභිජනන නේවාසික
රත් කෑරළා
Black-rumped Flameback

Black-rumped Flameback (Dinopium benghalense) in Hyderabad, AP W IMG 8015.jpg

Dinopium benghalense
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
ලේ-පිට මහ කෑරළා
Greater Flameback

GreaterFlameback.jpg

Chrysocolaptes lucidus
(ස්කොපෝලි, 1786)
අභිජනන නේවාසික
කහ-පිට මහ කෑරළා
White-naped Woodpecker

White-naped Woodpecker (Chrysocolaptes festivus) in Hyderabad W IMG 7547.jpg

Chrysocolaptes festivus
(බොඩේට්, 1783)
අභිජනන නේවාසික
කුලය මෙගලයිමිඩේ:
පොළොස් කොට්ටෝරුවා
Brown-headed Barbet

Brown-headed Barbet (Megalaima zeylanica) at Bharatpur I IMG 5296.jpg

Psilopogon zeylanicus
(මෙලින්, 1788)
අභිජනන නේවාසික
ශ්‍රී ලංකා රන්මූණත් කොට්ටෝරුවා
Sri Lanka Yellow-fronted Barbet

Megalaima flavifrons -Sinharaja Forest Reserve, Sri Lanka-8.jpg

Megalaima flavifrons ආවේණික
(කවියර්, 1816)
අභිජනන නේවාසික
රත්මූණත් කොට්ටෝරුවා
Crimson-fronted Barbet

Crimsonfrontedbarbet.JPG

Megalaima rubricapilla
(මෙලින්, 1788)
අභිජනන නේවාසික
රත්ළය කොට්ටෝරුවා
Coppersmith Barbet

Megalaima haemacephala 6238.jpg

Psilopogon haemacephalus
(මලර්, 1776)
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය බසේරොටිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය බසේරොටිඩේ:
ශ්‍රී ලංකා අළු කෑදැත්තා
Sri Lanka Grey Hornbill

OcycerosGingalensisLegge.jpg

Ocyceros gingalensis ආවේණික
(ෂෝ, 1811)
අභිජනන නේවාසික
පෝරු-කෑදැත්තා
Malabar Pied Hornbill

Malabar Pied Hornbill(full).jpg

Anthracoceros coronatus
(බොඩේට්, 1783)
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය යුපපිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය යුපපිඩේ:
පොදු පොරෝළුවා
Common Hoopoe

Upupa epops 1 Luc Viatour.jpg

Upupa epops
ලීනේයස්, 1758
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය ට්‍රෝගොනිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය ට්‍රෝගොනිඩේ:
ලෝහවන්නිච්චා
Malabar Trogon

Malabar Trogon.JPG

Harpactes fasciatus
(පෙනන්ට්, 1769)
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය කොරසයිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය කොරසයිඩේ:
දුම්බොන්නා
Indian Roller

Indian Roller I2m IMG 9934.jpg

Coracias benghalensis
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
දුම්කාවා
Dollarbird

Dollarbird Samcem Dec02.JPG

Eurystomus orientalis
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
කුලය ඇල්සෙඩිනිඩේ:
මල් පිළිහුඩුවා
Common Kingfisher

Kingfisher India.jpg

Alcedo atthis
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
නිල්කන් පිළිහුඩුවා
Blue-eared Kingfisher

AlcedoMeninting.jpg

Alcedo meninting
හෝස්ෆීල්ඩ්, 1821
අභිජනන නේවාසික
පෙරදිග රන්-පිළිහුඩුවා
Oriental Dwarf Kingfisher

Ceyx erithaca.JPG

Ceyx erithacus
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
කුලය හැල්සයනිඩේ:
මානාතුඩු මැදි-පිළිහුඩුවා
Stork-billed Kingfisher

Stork-billed Kingfisher I IMG 7407.jpg

Halcyon capensis
අභිජනන නේවාසික
ළයසුදු මැදි-පිළිහුඩුවා
White-throated Kingfisher

White-throated Kingfisher (Halcyon smyrnensis).JPG

Halcyon smyrnensis
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
කළු ඉසැසි මැදි-පිළිහුඩුවා
Black-capped Kingfisher

Halcyonpileata.svg

Halcyon pileata
(බොඩේට්, 1783)
සිසිර පර්යටකයා
කුලය සෙරිලිඩේ:
ගෝමර පිළිහුඩුවා
Pied Kingfisher

Ceryle rudis (male).jpg

Ceryle rudis
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
කුලය මෙරෝපිඩේ:
පුංචි බිඟුහරයා
Green Bee-eater

Green Bee-eater - Merops orientalis.jpg

Merops orientalis
ලේතම්, 1802
අභිජනන නේවාසික
නිල්පෙඳ බිඟුහරයා
Blue-tailed Bee-eater

Blue tailed bee eater1.jpg

Merops philippinus
ලීනේයස්, 1766
සිසිර පර්යටකයා
යුරෝපීය බිඟුහරයා
European Bee-eater

Merops-apiaster.JPG

Merops apiaster
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
තඹල-හිස බිඟුහරයා
Chestnut-headed Bee-eater

Chestnut-Headed Bee-eater.JPG

Merops leschenaulti
වීලෝ, 1817
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය කුකුලිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය කුකුලිඩේ:
ගෝමර කොණ්ඩකොහා
Pied Cuckoo

Pied Cuckoo (Clamator jacobinus) with a catterpillar W IMG 4009.jpg

Clamator jacobinus
(බොඩේට්, 1783)
අභිජනන නේවාසික
තඹල-පිය කොණ්ඩකොහා
Chestnut-winged Cuckoo

Chestnut-Winged Cuckoo-1.jpg

Clamator coromandus
(ලීනේයස්, 1766)
සිසිර පර්යටකයා
උකුසුකොහා
Common Hawk Cuckoo

Common Hawk Cuckoo (Hierococcyx varius) at Narendrapur W IMG 4111.jpg

Hierococcyx varius[Cuculus varius]
වාල්, 1797
අභිජනන නේවාසික/අවිනිශ්චිත සිසිර පර්යටකයා
ඉන්දු කෝකිලයා
Indian Cuckoo
Cuculus micropterus
ගූල්ඩ්, 1838
තත්වය නොදනී
පොදු කෝකිලයා
Eurasian Cuckoo

Cuculus canorus2.jpg

Cuculus canorus
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
පුංචි කෝකිලයා
Lesser Cuckoo
Cuculus poliocephalus
ලේතම්, 1790
සිසිර පර්යටකයා
වයිර ගුරුකොහා
Banded Bay Cuckoo

CacomantisSonneratii.svg

Cacomantis sonneratii
(ලේතම්, 1790)
අභිජනන නේවාසික
කුසළු ගුරුකොහා
Grey-bellied Cuckoo

Grey-bellied Cuckoo (Cacomantis passerinus) at Hyderabad, AP W 067.jpg

Cacomantis passerinus
(වාල්, 1797)
සිසිර පර්යටකයා
ආසියා මරකොහා
Asian Emarald Cuckoo

Female Asian Emerald Cuckoo (Chrysococcyx maculatus) from rear.jpg

Chrysococcyx maculatus
(මෙලින්, 1788)
සිසිර අයාලයා
කවුඩුකොහා
Drongo Cuckoo
Surniculus lugubris
(හෝස්ෆීල්ඩ්, 1821)
අභිජනන නේවාසික
කොවුලා
Asian Koel

Asian Koel (Eudynamys scolopacea)- Male close up in Kolkata I IMG 7568.jpg

Eudynamys scolopacea
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
වතනිල් මල්කොහා
Blue-faced Malkoha

Blue-faced Malkoha.JPG

Phaenicophaeus viridirostris
(ජර්ඩන්, 1840)
අභිජනන නේවාසික
පතන් මල්කොහා\ඇටිකුකුළා
Sirkeer Malkoha

Sirkeer Malkoha.jpg

Phaenicophaeus leschenaultii
(ලෙසන්, 1830)
අභිජනන නේවාසික
ශ්‍රී ලංකා වතරතු මල්කොහා
Sri Lanka Red-faced Malkoha

Red-faced Malkoha x.jpg

Phaenicophaeus pyrrhocephalus ආවේණික
(පෙනන්ට්, 1769)
අභිජනන නේවාසික
කුලය සෙන්ට්‍රොපොඩිඩේ:
ඇටි-කුකුළා
Greater Coucal

Greater Coucal (Centropus sinensis) in Kolkata I IMG 3240.jpg

Centropus sinensis
(ස්ටීවන්ස්, 1815)
අභිජනන නේවාසික
හීන් ඇටි-කුකුළා
Lesser Coucal

Greater Coucal Hong Kong.jpg

Centropus bengalensis
(මෙලින්, 1788)
අයාලයා
ශ්‍රී ලංකා බට ඇටි-කුකුළා
Sri Lanka Green-billed Coucal

CentropusChlororhynchusLegge.jpg

Centropus chlororhynchus ආවේණික
බ්ලයිත්, 1849
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය සිටාසිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය සිටාසිඩේ:
ශ්‍රී ලංකා ගිරාමලිත්තා
Sri Lanka Hanging Parakeet

Loriculus beryllinus -Sri Lanka -adult-8.jpg

Loriculus beryllinus ආවේණික
(ෆෝස්ටර්, ජේ.ආර්., 1781)
අභිජනන නේවාසික
ලබු ගිරවා
Alexandrine Parakeet

Alexandrine Parakeet (Psittacula eupatria) pair -2pc.jpg

Psittacula eupatria
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
රෑන ගිරවා
Rose-ringed Parakeet

Rose-ringed Parakeets (Male & Female)- During Foreplay at Hodal I Picture 0034.jpg

Psittacula krameri
(ස්කොපෝලි, 1769)
අභිජනන නේවාසික
පඬු ගිරවා
Plum-headed Parakeet

Plum-headed Parakeet (Psittacula cyanocephala) feeding on Lantana W IMG 4519.jpg

Psittacula cyanocephala
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
ශ්‍රී ලංකා අළු ගිරවා
Sri Lanka Layard’s Parakeet

Psittacula calthropae -Sri Lanka -eating fruit-8.jpg

Psittacula calthropae ආවේණික
(බ්ලයිත්, 1849)
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය ඇපොඩිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය ඇපොඩිඩේ:
ඉන්දු උප-තුරිතයා
Indian Swiftlet

CollocaliaUnicolor.svg

Collocalia unicolor
(ජර්ඩන්, 1840)
අභිජනන නේවාසික
පිටබොර කටුපෙඳ-තුරිතයා
Brown-backed Needletail
Hirundapus giganteus
(ටෙමින්ක්, 1825)
අභිජනන නේවාසික
ආසියා තල්-තුරිතයා
Asian Palm Swift
Cypsiurus balasiensis
(ග්‍රේ, ජේ.ඊ., 1829)
අභිජනන නේවාසික
ඇල්පයින්-තුරිතයා
Alpine Swift

Tachymarptis melba in flight.jpg

Tachymarptis melba
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
දෙබල්-වලිග තුරිතයා
Fork-tailed Swift

ApusPacificus.jpg

Apus pacificus
(ලේතම්, 1802)
සිසිර අයාලයා
පුංචි තුරිතයා
House Swift

House Swift I2 filtered.jpg

Apus affinis
(ග්‍රේ, ජේ.ඊ., 1830)
අභිජනන නේවාසික
නිතඹ-අඳුරු තුරිතයා
Dark-rumped Swift
Apus acuticauda
(ජර්ඩන්, )
සිසිර අයාලයා
කුලය හෙමිප්‍රොක්නිඩේ:
සිළු-රුක් තුරිතයා
Crested Treeswift

Crested Treeswift (Hemiprocne coronata) in Kawal WS, AP W IMG 2133.jpg

Hemiprocne coronata
(ටිකල්, 1833)
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය ස්ට්‍රිගිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය ටයිටොනිඩේ:
අටු වෙස්බස්සා
Barn Owl

Tyto alba -England -perching on a headstone-8.jpg

Tyto alba
(ස්කොපෝලි, 1769)
අභිජනන නේවාසික
උපකුලය ෆොඩිලිනේ:
පෙරදිගු ගුරුබස්සා
Oriental Bay Owl

BayOwlGould.jpg

Phodilus badius
(හෝස්ෆීල්ඩ්, 1821)
අභිජනන නේවාසික
කුලය ස්ට්‍රිගිඩේ:
පෙරදිගු කන්බස්සා
Oriental Scops Owl

GlaucidiumCastanonotumLegge.jpg

Otus sunia
(හොජ්සන්, 1836)
අභිජනන නේවාසික
කරපටි කන්බස්සා
Collard Scops Owl

Otus bakkamoena -Bharatpur, Rajasthan, India.jpg

Otus bakkamoena
පෙනන්ට්, 1769
අභිජනන නේවාසික
පඬුවන් කන්බස්සා
Serendib Scops Owl
Otus thilohoffmanni ආවේණික
වරකාගොඩ & රස්මසන්, 2004
අභිජනන නේවාසික
උකුසු බකමූණා/උලමා
Spot-bellied Eagle Owl

SpotbelliedEagleOwl.jpg

Bubo nipalensis
(හොජ්සන්, 1836)
අභිජනන නේවාසික
බොර කෙවුල්-බකමූණා
Brown Fish Owl

Brown Fish Owl; Ketupa zeylonensis.jpg

Ketupa zeylonensis
(මෙලින්, 1788)
අභිජනන නේවාසික
බොර වන-බකමූණා
Brown Wood Owl

Strix leptogrammica -Kakegawa Kacho-en, Kakegawa, Shizuoka, Japan-8a.jpg

Strix leptogrammica
ටෙමින්ක්, 1832
අභිජනන නේවාසික
වන උපබස්සා
Jungle Owlet

Barred Jungle Owlet-1.jpg

Glaucidium radiatum
(ටිකල්, 1833)
අභිජනන නේවාසික
ශ්‍රී ලංකා පිට තඹල උපබස්සා
Sri Lanka Chestnut-backed Owlet

GlaucidiumCastanonotumLegge.jpg

Glaucidium castanonotum ආවේණික
(බ්ලයිත්, 1846)
අභිජනන නේවාසික
බොර උකුසු-බස්සා
Brown Boobook

Brown Hawk Owl (Ninox scutulata) at Samsing, Duars, West Bengal W IMG 5932.jpg

Ninox scutulata
(රැෆ්ල්ස්, 1822)
අභිජනන නේවාසික
කෙටි කන්-බකමූණා
Short-eared Owl

Asio-flammeus-001.jpg

Asio flammeus
(පොන්ටොපිඩන්, 1763)
සිසිර පර්යටකයා

ගෝත්‍රය කැප්‍රිමල්ජිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය බැට්‍රොකොස්ටොමිඩේ:
මැඩි-මූණා
Frogmouth

SriLankaFrogmouths.jpg

Batrachostomus moniliger
බ්ලයිත්, 1849
අභිජනන නේවාසික
කුලය කැප්‍රිමල්ජිඩේ:
අළු බිම්බස්සා
Grey Nightjar
Caprimulgus indicus
ලේතම්, 1790
අභිජනන නේවාසික
ජර්දන් බිම්බස්සා
Jerdon’s Nightjar
Caprimulgus atripennis
ජර්ඩන්, 1845
අභිජනන නේවාසික
ඉන්දු බිම්බස්සා
Indian Nightjar

Common Indian Nightjar joby.JPG

Caprimulgus asiaticus
ලේතම්, 1790
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය කොලුම්බිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය කොලුම්බිඩේ:
පොදු පරවියා
Rock Dove

Blue Rock Pigeon (Columba livia) in Kolkata I IMG 9762.jpg

Columba livia
මෙලින්, 1789
අභිජනන නේවාසික
ශ්‍රී ලංකා මයිල පරවියා
Sri Lanka Wood Pigeon

ColumbaTorringtoniLegge.jpg

Columba torringtoniae ආවේණික
බොනපාට්, 1854
අභිජනන නේවාසික
ලා ඉසැසි පරවියා
Pale-capped Pigeon

ColumbaPunicea.jpg

Columba punicea
(බ්ලයිත්, 1842)
සිසිර පර්යටකයා
පෙරදිගු කායුරු කොබෙයියා
Oriental Turtle Dove

Orientalturtledove.JPG

Streptopelia orientalis
(ලේතම්, 1790)
සිසිර පර්යටකයා
අළු කොබෙයියා
Spotted Dove

Streptopelia chinensis Tas Edit.jpg

Streptopelia chinensis
(ස්කොපොලි, 1786)
අභිජනන නේවාසික
රත්මාල කොබෙයියා
Red Collared Dove

Red Collared Dove, Tamil Nadu IMG 4960.jpg

Streptopelia tranquebarica
(හර්මාන්, 1804)
සිසිර පර්යටකයා
මාල කොබෙයියා
Eurasian Collard Dove

Streptopelia decaocto -balcony -two-8.jpg

Streptopelia decaocto
(ෆ්‍රිවැල්ඩ්ස්කි, 1838)
අභිජනන නේවාසික
නීල කොබෙයියා
Emerald Dove

Chalcophaps indica -National Aquarium -Baltimore-8a.jpg

Chalcophaps indica
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
ළය-රන් බටගොයා
Orange-breasted Green-pigeon

TreronBicinctaBaker.jpg

Treron bicinctus
(ජර්ඩන්, 1840)
අභිජනන නේවාසික
පොම්පදෝරු බටගොයා
Pompadour Green-pigeon

Thimindu 2009 12 31 Kaudulla Pompadour Green Pigeon 1.jpg

Treron pompadora
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
සීපාදු බටගොයා
Yellow-footed Green-pigeon

Yellow-footed Green-Pigeon (Treron phoenicopterus) male-8.jpg

Treron phoenicoptera
(ලේතම්, 1790)
අභිජනන නේවාසික/අවිනිශ්චිත සිසිර පර්යටකයා
නීල මහගොයා
Green Imperial Pigeon

Imperial.pigeon.750pix.jpg

Ducula aenea
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය ගෘයිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය රැලිඩේ:
අළු-පා කෙරළියා
Slaty-legged Crake

Slaty-legged Crake ( Rallina eurizonoides).jpg

Rallina eurizonoides
(ලෆ්‍රෙස්නේ, 1845)
සිසිර පර්යටකයා
ළයාළු-පටි රේලුවා
Slaty-breasted Rail

Hypotoenidia obscurioria - Hypotoenidia striatus.jpg

Gallirallus striatus
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
දිය රේලුවා
Water rail

Rallus aquaticus 2 (Marek Szczepanek) cropped.jpg

Rallus aquaticus
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
ගොඩ කෙරළියා
Corn Crake

Corncrake.jpg

Crex crex
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
ළය-සුදු කොරවක්කා
White-breasted Waterhen

White breasted Waterhen I4-Bhopal IMG 0515.jpg

Amaurornis phoenicurus
(පෙනන්ට්, 1769)
අභිජනන නේවාසික
බේලන් විල්-කොරවක්කා
Baillon’s Crake

Baillon's crake.jpg

Porzana pusilla
(පැලස්, 1776)
සිසිර පර්යටකයා
ළය-රතු විල්-කොරවක්කා
Ruddy-breasted Crake

Ruddy-breasted Crake (Porzana fusca) in Kolkata I IMG 2677.jpg

Porzana fusca
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
කොරා
Watercock

Water Cock (Gallicrex cinerea)- Immature W IMG 7331.jpg

Gallicrex cinerea
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
පොදු දම්-කිතලා
Purple Swamphen

Purple Swamphen I IMG 9278.jpg

Porphyrio porphyrio
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
පොදු ගැලිනුවා
Common Moorhen

Common Moorhen (Gallinula chloropus) in a Nelumbo nucifera (Indian Lotus) pond W IMG 8779.jpg

Gallinula chloropus
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
පොදු කළු-කිතලා
Common Coot

Eurasian Coot.jpg

Fulica atra
ලීනේයස්, 1758
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය චැරාඩ්‍රයිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය ස්කොලෝපැසිඩේ:
යුරාසියා අරතුඩුවා
Eurasian Woodcock

Woodcock earthworm.jpg

Scolopax rusticola
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
වන කැස්තුඩුවා
Wood Snipe

Gallinago nemoricola.jpg

Gallinago nemoricola
හොජ්සන්, 1836
සිසිර අයාලයා
දිය කැස්තුඩුවා
Pintail Snipe
Gallinago stenura
(බොනපාට්, 1831)
සිසිර පර්යටකයා
ස්වින්හෝ කැස්තුඩුවා
Swinhoe’s Snipe
Gallinago megala
සිවින්හෝ, 1861
සිසිර පර්යටකයා
මහ කැස්තුඩුවා
Great Snipe

Gallinago media.jpg

Gallinago media
(ලේතම්, 1787)
සිසිර පර්යටකයා
පොදු කැස්තුඩුවා
Common Snipe

Gallinago gallinago 1 (Marek Szczepanek).jpg

Gallinago gallinago
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
හීන් කැස්තුඩුවා
Jack Snipe

Lymnocryptes minimus (Marek Szczepanek).jpg

Lymnocryptes minimus
(බෲනික්, 1764)
සිසිර පර්යටකයා
කළු-පෙඳ ගොහුදුවිත්තා
Black-tailed Godwit

Black-tailed Godwit.jpg

Limosa limosa
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
වයිර-පෙඳ ගොහුදුවිත්තා
Bar-tailed Godwit

Bar-Tailed Godwit on Tundra.jpg

Limosa lapponica
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
හීන් කාලිකයා
Little Curlew

Numenius minutus 1.jpg

Numenius minutus
(ගූල්ඩ්, 1841)
සිසිර අයාලයා
විම්බුරලි කාලිකයා
Whimbrel

Whimbrel Numenius phaeopus.jpg

Numenius phaeopus
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
හීන්-තුඩු කාලිකයා
Slender-billed Curlew

Slender-billed curlew (Naumann).jpg

Numenius tenuirostris
වීලෝ, 1817
සිසිර අයාලයා
යුරාසියා කාලිකයා
Eurasian Curlew

Numenius arquata Reculver.jpg

Numenius arquata
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
තිත් රත්පා සිලිබිල්ලා
Spotted Redshank

Spotted Redshank (Tringa erythropus) at Bharatpur I IMG 5552.jpg

Tringa erythropus
(පැලස්, 1764)
සිසිර පර්යටකයා
පොදු රත්පා සිලිබිල්ලා
Common Redshank

Common Redshank Tringa totanus.jpg

Tringa totanus
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
වගුරු සිලිබිල්ලා
Marsh Sandpiper

Tringa stagnatilis.jpg

Tringa stagnatilis
(බෙක්ස්ටයින්, 1803)
සිසිර පර්යටකයා
පොදු පලාපා සිලිබිල්ලා
Common Greenshank

Tringa nebularia0.jpg

Tringa nebularia
(ගනරස්, 1767)
සිසිර පර්යටකයා
පලාපා සිලිබිල්ලා
Nordmann’s Greenshank

Spotted Greenshank.jpg

Tringa guttifer
(නෝඩ්මන්, 1835)
සිසිර අයාලයා
තනිකඩ සිලිබිල්ලා
Solitary Sandpiper

Solitary Sandpiper, Petrie Island.jpg

Tringa solitaria
විල්සන්, 1813
සිසිර අයාලයා
කොළ සිලිබිල්ලා
Green Sandpiper

Green Sandpiper (Tringa ochropus)- In Breeding plumage at Bharatpur I IMG 5533.jpg

Tringa ochropus
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
වන සිලිබිල්ලා
Wood Sandpiper

Tringa glareola 3 (Marek Szczepanek).jpg

Tringa glareola
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
ටෙරෙක් සිලිබිල්ලා
Terek Sandpiper

Xenus cinereus (Alnus).jpg

Xenus cinereus
(ගුල්ඩෙන්ස්ටාඩ්ට්, 1775)
සිසිර පර්යටකයා
පොදු සිලිබිල්ලා
Common Sandpiper

Actitis hypoleucos 1 tb (Marek Szczepanek).jpg

Actitis hypoleucos
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
පුල්ලි සිලිබිල්ලා
Spotted Sandpiper

Actitis-macularia-005.jpg

Tringa macularia
(ලීනේයස්, 1766)
සිසිර අයාලයා
රත් ගල්පෙරළියා
Ruddy Turnstone

RUDDY TURNSTONE RUNNING ALONG SANIBEL BEACH.jpg

Arenaria interpres
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
ආසියා සිලිවටුවා
Asiatic Dowitcher

Asian Dowitcher 6436.jpg

Limnodromus semipalmatus
(බ්ලයිත්, 1848)
සිසිර අයාලයා
මහ නොට් හින්නා
Great Knot

Great Knot scarboro .sep02.jpg

Calidris tenuirostris
(හෝස්ෆීල්ඩ්, 1821)
සිසිර අයාලයා
රතු නොට් හින්නා
Red Knot

Red knot Delaware.jpg

Calidris canutus
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
වැලි හින්නා
Sanderling

Calidris-alba-001.jpg

Calidris alba
(පැලස්, 1764)
සිසිර පර්යටකයා
හැඳි හින්නා
Spoon-billed Sandpiper

Eurynorhynchus pygmeusIbis1869P012AA.jpg

Calidris pygmeus
සිසිර පර්යටකයා
පුංචි හින්නා
Little Stint

Little Stint.jpg

Calidris minuta
(ලීස්ලර්, 1812)
සිසිර පර්යටකයා
දුඹුරු-ගෙල හින්නා
Rufous-necked Stint

Tounen 06f8022qsp.jpg

Calidris ruficollis
(පැලස්, 1776)
සිසිර පර්යටකයා
ටෙමින්ක් හින්නා
Temminck’s Stint

Timminck's Stint (Breeding plumage) at Hodal I IMG 9618.jpg

Calidris temminckii
(ලීස්ලර්, 1812)
සිසිර පර්යටකයා
දිගඇඟිලි හින්නා
Long-toed Stint

Calidris subminuta PA021275.jpg

Calidris subminuta
(මිඩෙන්ඩෝෆ්, 1853)
සිසිර පර්යටකයා
නිතඹ-සුදු හින්නා
White-rumped Sandpiper

White-rumped Sandpiper.jpg

Calidris fuscicollis
(වීලෝ, 1819)
සිසිර පර්යටකයා
උල්-පෙඳ හින්නා
Sharp-tailed Sandpiper

Calidris acuminata P4278959.jpg

Calidris acuminata
(හෝස්ෆීල්ඩ්, 1821)
සිසිර පර්යටකයා
දුඹුලු හින්නා
Dunlin

Calidris-alpina-001 edit.jpg

Calidris alpina
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
කාලිකා හින්නා
Curlew Sandpiper

Calidris ferruginea (Marek Szczepanek).jpg

Calidris ferruginea
(පොන්ටොපිඩන්, 1763)
සිසිර පර්යටකයා
ළය පඬු සිලි-හින්නා
Buff-breasted Sandpiper

Tryngites subruficollis -USA-8.jpg

Tryngites subruficollis
(වීලෝ, 1819)
සිසිර පර්යටකයා
මාතුඩු-හින්නා
Broad-billed Sandpiper

Limicola falcinellus Taiwan cropped.jpg

Limicola falcinellus
(පොන්ටොපිඩන්, 1763)
සිසිර පර්යටකයා
ලොවිච්චියා
Ruff

Philomachus pugnax -Diergaarde Blijdorp-8c.jpg

Philomachus pugnax
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
විල්සන්ගේ දියවටුවා
Wilson’s Phalarope

Phalaropus tricolor - breeding female.jpg

Steganopus tricolor
වීලෝ, 1819
තත්වය නොදනී
රත්ගෙල දියවටුවා
Red-necked Phalarope

Red-necked Phalarope winter plumage.jpg

Phalaropus lobatus
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
රතු දියවටුවා
Red Phalarope

Phalaropus fulicarius 10.jpg

Phalaropus fulicaria
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර අයාලයා
කුලය රොස්ට්‍රටුලිඩේ:
රජ උලු-කැස්වටුවා
Greater Painted-snipe

Greater Painted-snipe (Male) I2 IMG 9477.jpg

Rostratula benghalensis
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
කුලය ජැකනිඩේ:
සැවුල්-පෙඳ දියසෑනා
Pheasant-tailed Jacana

Pheasant tailed Jacana (Non-breeding) I IMG 8638.jpg

Hydrophasianus chirurgus
(ස්කොපොලි, 1786)
අභිජනන නේවාසික
කුලය බර්හින්ඩිඩේ:
යුරාසියා ගොළුකිරළා
Eurasian Thick-knee

Burhinus oedicnemus0.jpg

Burhinus oedicnemus
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
මහ ගොළුකිරළා
Great Thick-knee

Thimindu 2009 09 27 Yala Great Stone Curlew 2.JPG

Esacus recurvirostris
(කවියර්, 1829)
අභිජනන නේවාසික
කුලය චැරාඩ්‍රිඩේ:
යුරාසියා බොලුගුල්ලා
Eurasian Oystercatcher

Haematopus ostralegus Norway.jpg

Haematopus ostralegus
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
කළුපිය ඉපල්ලෑවා
Black-winged Stilt

Himantopus himantopus P6284162.jpg

Himantopus himantopus
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
ඔස්ට්‍රේලියානු ඉපල්පාවා
Australian Stilt

Whiteheadedstilt.jpg

Himantopus leucocephalus
ගූල්ඩ්, 1837
සිසිර පර්යටකයා
ගෝමර අවස්තා
Pied Avocet

Pied Avocet Recurvirostra avosetta.jpg

Recurvirostra avosetta
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
සෙත්කර රන් මහ-ඔලෙවියා
Pacific Golden Plover

Pluvialis fulvaUSFWS003413A.jpg

Pluvialis fulva
(මෙලින්, 1789)
සිසිර පර්යටකයා
අළු මහ-ඔලෙවියා
Grey Plover

Pluvialis squatarola1.jpg

Pluvialis squatarola
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
ලොකු මාල ඔලෙවියා
Common Ringed Plover

Charadrius hiaticula He.jpg

Charadrius hiaticula
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
දික්-තුඩ ඔලෙවියා
Long-billed Plover

Charadrius placidus.jpg

Charadrius placidus
ග්‍රේ, ජේ.ඊ. & ග්‍රේ, ජී.ආර්., 1863
සිසිර අයාලයා
පුංචි මාල ඔලෙවියා
Little Ringed Plover

Charadrius dubius 4 (Marek Szczepanek).jpg

Charadrius dubius
ස්කොපොලි, 1786
අභිජනන නේවාසික & සිසිර පර්යටකයා
කෙන්ටි ඔලෙවියා
Kentish Plover

Snowy Plover srgb.jpg

Charadrius alexandrinus
ලීනේයස්, 1758
අභිජනන නේවාසික & සිසිර පර්යටකයා
හීන් වැලි ඔලෙවියා
Lesser Sand Plover

Lesser Sand Ploverwith Sanderling I IMG 9382.jpg

සිසිර පර්යටකයා
රජ වැලි ඔලෙවියා
Greater Sand Plover

Greater Sand Plover.jpg

Charadrius leschenaultii
ලෙසන්, 1826
සිසිර පර්යටකයා
කැස්පියා ඔලෙවියා
Caspian Plover

Charadrius asiaticus.jpg

Charadrius asiaticus
පැලස්, 1773
සිසිර පර්යටකයා
පෙරදිගු ඔලෙවියා
Oriental Plover
Charadrius veredus
ගූල්ඩ්, 1848
සිසිර අයාලයා
කහ-යටිමල් කිරළා
Yellow-wattled Lapwing

Vanellus malabaricus.jpg

Vanellus malabaricus
(බොඩේට්, 1783)
අභිජනන නේවාසික
හිස-අළු කිරළා
Grey-headed Lapwing
Vanellus cinereus
(බ්ලයිත්, 1842)
සිසිර අයාලයා
රත් යටිමල් කිරළා
Red-wattled Lapwing

Red wattled Lapwing I IMG 0596.jpg

Vanellus indicus
(බොඩේට්, 1783)
අභිජනන නේවාසික
රංචු කිරළා
Sociable Lapwing

Vanelus gregarius.jpg

Vanellus gregarius
(පැලස්, 1771)
සිසිර පර්යටකයා
කුලය ග්ලේරියොලිඩේ:
කකුළු-ඔලෙවියා
Crab-plover

Reiherläufer.jpg

Dromas ardeola
පේකල්, 1805
සිසිර අයාලයා
ඉන්දු ජවලිහිණියා
Indian Courser

Indian Courser (Cursorius coromandelicus) at Bharatpur I IMG 5437.jpg

Cursorius coromandelicus
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
කරපටි ජවසැරියා
Collared Pratincole

Glareola pratincola in Ambosélie National Park kenya.jpg

Glareola pratincola
(ලීනේයස්, 1766)
සිසිර අයාලයා
පෙරදිගු ජවසැරියා
Oriental Pratincole

Oriental Pratincole.jpg

Glareola maldivarum
(ෆෝස්ටර්, ජේ.ආර්., 1795)
අභිජනන නේවාසික
පුංචි ජවසැරියා
Small Pratincole

Small pranticole.jpg

Glareola lactea
(ටෙමින්ක්, 1820)
සිසිර පර්යටකයා
කුලය ලැරිඩේ:
දුඹුරු පිරි-විලුඹුවා
Brown Skua
Catharacta lonnbergi
මැතිව්ස්, 1831
ගිම්හාන පර්යටකයා
දකුණු ධ්‍රැව විලුඹුවා
South Polar Skua

Skua antarctique - South Polar Skua.jpg

Catharacta maccormicki
(සෝන්ඩර්ස්, 1893)
තත්වය නොදනී
පොමරයින් විලුඹුවා
Pomarine Jaeger

Stercorarius pomarinusPCCA20070623-3985B.jpg

Stercorarius pomarinus
(ටෙමින්ක්, 1815)
ගිම්හාන පර්යටකයා
පරපුටු විලුඹුවා
Parasitic Jaeger

Arcticskua2.jpg

Stercorarius parasiticus
(ලීනේයස්, 1758)
තත්වය නොදනී
දුම්බුටු ගලුවියා
Sooty Gull

Sooty Gull, subadult, Suakin harbour, Sudan.jpg

Larus hemprichii
(බෘක්, 1853)
තත්වය නොදනී
හෙරිං ගලුවියා
Herring Gull

Larus argentatus01.jpg

Larus argentatus
පොන්ටොපිඩන්, 1763
සිසිර පර්යටකයා
හියුලින් ගලුවියා
Heuglin’s Gull

Heuglis Gull-Arpit.JPG

Larus heuglini
බ්‍රී, 1876
සිසිර පර්යටකයා
කහපා ගලුවියා
Yellow-legged Gull

Larus cachinnans 3 (Marek Szczepanek).jpg

Larus cachinnans
පැලස්, 1811
තත්වය නොදනී
හීන් පිට-කළු ගලුවියා
Lesser Black-backed Gull

Larus-fuscus-taxbox.jpg

Larus fuscus
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
මහ කළු-හිස ගලුවියා
Pallas’s Gull

Pallas's Gull (Larus ichthyaetus) W IMG 6665.jpg

Larus ichthyaetus
පැලස්, 1773
සිසිර පර්යටකයා
බොර හිස ගලුවියා
Brown-headed Gull

Brown headed sea gull.jpg

Larus brunnicephalus
ජර්ඩන්, 1840
සිසිර පර්යටකයා
කළු හිස් ගලුවියා
Black-headed Gull

Chroicocephalus ridibundus (summer).jpg

Larus ridibundus
ලීනේයස්, 1766
සිසිර පර්යටකයා
හීන් තුඩු ගලුවියා
Slender-billed Gull

Larus genei.jpg

Larus genei
බ්‍රීම්, 1839
තත්වය නොදනී
ගලුතුඩු සයුරුලිහිණියා
Gull-billed Tern

Gull-billedTernWinter.jpg

Gelochelidon nilotica
තත්වය නොදනී
කැස්පියා මුහුදුලිහිණියා
Caspian Tern

Sterna-caspia-010.jpg

Sterna caspia
පැලස්, 1770
සිසිර පර්යටකයා
හීන් කොණ්ඩ මුහුදුලිහිණියා
Lesser Crested Tern

Lesser-crested Tern bribie oct02.jpg

Sterna bengalensis
ලෙසන්, 1831
සිසිර පර්යටකයා
මහ කොණ්ඩ මුහුදුලිහිණියා
Great Crested Tern

Crested Tern Tasmania.jpg

Sterna bergii
ලික්ටෙන්ස්ටයින්, 1823
අභිජනන නේවාසික
සෑන්ඩ්විච් මුහුදුලිහිණියා
Sandwich Tern

2020-07-18 Thalasseus sandvicensis, St Marys Island, Northumberland 05.jpg

Sterna sandvicensis
ලේතම්, 1787
සිසිර පර්යටකයා
අරුණු මුහුදුලිහිණියා
Roseate Tern

Sterna dougallii.jpg

Sterna dougallii
මොන්ටෙගූ, 1813
ගිම්හාන පර්යටකයා/අභිජනන නේවාසික
කළු-ගෙලැසි මුහුදුලිහිණියා
Black-naped Tern

Black-naped Tern LEI.JPG

Sterna sumatrana
රැෆ්ල්ස්, 1822
තත්වය නොදනී
පොදු මුහුදුලිහිණියා
Common Tern

Common tern with fish.jpg

Sterna hirundo
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා/අවිනිශ්චිත අභිජනන නේවාසික
පුංචි මුහුදුලිහිණියා
Little Tern

Koajisashi 05a2432s.jpg

Sterna albifrons
පැලස්, 1764
අභිජනන නේවාසික
සෝන්ඩර්ස් මුහුදුලිහිණියා
Saunders’s Tern
Sterna saundersi
හියුම්, 1877
අභිජනන නේවාසික
කොපුල සුදු මුහුදුලිහිණියා
White-cheeked Tern

White-cheeked Tern.jpg

Sterna repressa
හාටට්, 1916
අයාලයා
කඩියාලම් මුහුදුලිහිණියා
Bridled Tern

Bridled Tern LEI Nov06.JPG

Sterna anaethetus
ස්කොපොලි, 1786
තත්වය නොදනී
දුම්බුටු මුහුදුලිහිණියා
Sooty Tern

Sterna fuscata.JPG

Sterna fuscata
ලීනේයස්, 1766
මාර්ග පර්යටකයා
අළුපිය කන්ගුල්-ලිහිණියා
Whiskered Tern

Chlidonias hybrida 2 (Marek Szczepanek).jpg

Chlidoniasus
(පැලස්, 1811)
සිසිර පර්යටකයා
සුදුපිය කන්ගුල්-ලිහිණියා
White-winged Tern

Chlidonias niger (Marek Szczepanek).jpg

Chlidonias leucopterus
(ටෙමින්ක්, 1815)
සිසිර පර්යටකයා
කළු කන්ගුල්-ලිහිණියා
Black Tern

Chlidonias niger.jpg

Chlidonias niger
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
බොර නිදිලිහිණියා
Brown Noddy

Common Noddy (Anous stolidus) -adult and chick.jpg

Anous stolidus
(ලීනේයස්, 1758)
අයාලයා
කළු නිදිලිහිණියා
Black Noddy

Anous minutus.JPG

Anous minutus
බූඊ, 1844
තත්වය නොදනී
හීන් නිදිලිහිණියා
Lesser Noddy

Lesser Noddy - Anous tenuirostris 3.jpg

Anous tenuirostris
(ටෙමින්ක්, 1823)
අයාලයා

ගෝත්‍රය ඇසිපිට්‍රිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය ඇසිපිට්‍රිඩේ:
කුරාලයා
Osprey

Osprey mg 9605.jpg

Pandion haliaetus
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
ජර්ඩන් සැරටකුස්සා
Jerdon’s Baza

AvicedaJerdoniLegge.jpg

Aviceda jerdoni
(බ්ලයිත්, 1842)
අභිජනන නේවාසික
කළු සැරටකුස්සා
Black Baza

Black Baza.jpg

Aviceda leuphotes
(ඩුමොන්, 1820)
සිසිර පර්යටකයා
සිළු බඹරකුස්සා
Oriental Honey-buzzard

Oriental Honey-buzzard (Male) I IMG 9740.jpg

Pernis ptilorhyncus
(ටෙමින්ක්, 1821)
අභිජනන නේවාසික සහ සිසිර පර්යටකයා
උරිස්-කළු පතන්කුස්සා
Black-shouldered Kite

Black-shouldered Kite (Elanus caeruleus) in Kawal WS, AP W IMG 1681.jpg

Elanus caeruleus
(ඩෙෆොන්ටේන්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
බොර පරකුස්සා
Black Kite

Milvus migrans -Kathmandu, Nepal-444.jpg

Milvus migrans
(බොඩේට්, 1783)
අභිජනන නේවාසික
බමුණු පියාකුස්සා
Brahminy Kite

Brahminy kite2.jpg

Haliastur indus
(බොඩේට්, 1783)
අභිජනන නේවාසික
කුස-ඇලි සයුරුකුස්සා
White-bellied Sea-eagle

CorroboreeSeaEagle.jpg

Haliaeetus leucogaster
(මෙලින්, 1788)
අභිජනන නේවාසික
රජ අළු-හිස් මසුකුස්සා
Grey-headed Fish-eagle

Grey-headed-fish-eagle.jpg

Ichthyophaga ichthyaetus
(හෝස්ෆීල්ඩ්, 1821)
අභිජනන නේවාසික
ඊජිප්තු ගිජුලිහිණියා
Egyptian Vulture

Egyptian vulture.jpg

Neophron percnopterus
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර අයාලයා
සිළු සරපකුස්සා
Crested Serpent Eagle

Crested Sperpent Eagle 1.jpg

Spilornis cheela
(ලේතම්, 1790)
අභිජනන නේවාසික
බටහිර වගුරු හැරිකුස්සා
Western Marsh Harrier

Rohrweihe2.JPG

Circus aeruginosus
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
සුදුමැලි හැරිකුස්සා
Pallid Harrier

Circus macrourus.jpg

Circus macrourus
(මෙලින්, එස්.ජී., 1770)
සිසිර පර්යටකයා
ගෝමර හැරිකුස්සා
Pied Harrier

Pied Harrier I2 IMG 9660.jpg

Circus melanoleucos
(පෙනන්ට්, 1769)
සිසිර පර්යටකයා
මොන්ටෙගූ හැරිකුස්සා
Montagu’s Harrier

FemaleMonty01.jpg

Circus pygargus
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
සිළු උකුස්සා
Crested Goshawk

Accipiter trivirgatus PA273291.jpg

Accipiter trivirgatus
(ටෙමින්ක්, 1824)
අභිජනන නේවාසික
කුරුලුගොයා
Shikra

Shikra1.jpg

Accipiter badius
(මෙලින්, 1788)
අභිජනන නේවාසික
බෙස්රා උකුස්සා
Besra

Accipiter virgatus.jpg

Accipiter virgatus
(ටෙමින්ක්, 1822)
අභිජනන නේවාසික
යුරාසියා උකුස්සා
Eurasian Sparowhawk

Accipiter nisus Meneer Zjeroen.jpg

Accipiter nisus
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර අයාලයා
යුරාසියා ලැසිකුස්සා
Common Buzzard

Buteo buteo 5 (Marek Szczepanek).jpg

Buteo buteo
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
දික්පා ලැසිකුස්සා
Long-legged Buzzard

Adlerbussard.jpg

Buteo rufinus
(ක්‍රෙට්ෂ්මාර්, 1829)
සිසිර අයාලයා
කළුකුස්සා
Black Eagle

Black eagle.jpg

Ictinaetus malayensis
(ටෙමින්ක්, 1822)
අභිජනන නේවාසික
බොනෙලි රාජාලියා
Bonnelli’s Eagle

Bonelli's Eagle I IMG 3230.jpg

Hieraaetus fasciatus
(වීලෝ, 1822)
තත්වය නොදනී
කැසරූප රාජාලියා
Booted Eagle

Booted Eagle NAUMANN.jpg

Hieraaetus pennatus
(මෙලින්, 1788)
සිසිර පර්යටකයා
කුසරත් රාජාලියා
Rufous-bellied Eagle

Hieraaetus kienerii.jpg

Hieraaetus kienerii
(ජෙෆ්‍රොයි සේන්-හිලෙයර්, අයි, 1835)
අභිජනන නේවාසික
පෙරළි කොණ්ඩකුස්සා
Changeable Hawk Eagle

SpizaetusCirrhatusGould.jpg

Spizaetus cirrhatus
(මෙලින්, 1788)
අභිජනන නේවාසික
හෙල් කොණ්ඩකුස්සා
Mountain Hawk Eagle

Hawkeagle.jpg

Spizaetus nipalensis
(හොජ්සන්, 1836)
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය ෆොල්කනිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය ෆොල්කනිඩේ:
හීන් කුරුළුගොයා
Lesser Kestrel

Male and female Lesser Kestrels.jpg

Falco naumanni
ෆ්ලේෂර්, 1818
සිසිර අයාලයා
පොදු කුරුළුගොයා
Common Kestrel

Common kestrel falco tinnunculus.jpg

Falco tinnunculus
ලීනේයස්, 1758
අභිජනන නේවාසික/අවිනිශ්චිත සිසිර පර්යටකයා
රතුහිස් කුරුළුගොයා
Red-necked Falcon
Falco chicquera
ඩෝඩින්, 1800
සිසිර අයාලයා
අමූර් කුරුළුගොයා
Amur Falcon

Falco amurensis -Mongolia-8.jpg

Falco amurensis
රැඩ්, 1863
සිසිර අයාලයා
පෙරදිගු හොබි කුරුළුගොයා
Oriental Hobby
Falco severus
හෝස්ෆීල්ඩ්, 1821
සිසිර පර්යටකයා
පෙරි/ෂහීන් කුරුළුගොයා
Peregrine/Shaheen Falcon

Falco peregrinus nest USFWS.jpg

Falco peregrinus
ටන්ස්ටෝල්, 1771
අභිජනන නේවාසික/අවිනිශ්චිත සිසිර පර්යටකයා
කළු-කලවා කුරුළුගොයා
Black-thighed Falconet
Microhierax fringilarius
අයාලයා

ගෝත්‍රය පොඩිසිපෙඩිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය පොඩිසිපෙඩිඩේ:
පුංචි ගෙඹිතුරුවා
Little Grebe

Zwergtaucher 060319 3.jpg

Tachybaptus ruficollis
(පැලස්, 1764)
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය ෆෙතොන්ටිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය ෆෙතොන්ටිඩේ:
රත්තුඩු ගිම්වලයා
Red-billed Tropicbird

Phaethon aethereus Little Tobago.jpg

Phaethon aethereus
ලීනේයස්, 1758
ගිම්හාන පර්යටකයා
කහතුඩු ගිම්වලයා
White-tailed Tropicbird

White-tailed Tropicbird - Phaeton lepturus.jpg

Phaethon lepturus
ඩෝඩින්, 1802
තත්වය නොදනී

ගෝත්‍රය පෙලිකනිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය සලිඩේ:
වෙස් සුලවියා
Masked Booby

Masked booby with chick.JPG

Sula dactylatra
ලෙසන්, 1831
තත්වය නොදනී
රත්පා සුලවියා
Red-footed Booby

Red-footed Booby (Sula sula) -Galápagos.jpg

Sula sula
(ලීනේයස්, 1766)
තත්වය නොදනී
බොර සුලවියා
Brown Booby

Brown booby.jpg

Sula leucogaster
(බොඩේට්, 1783)
අයාලයා
කුලය ඇහින්ගිඩේ:
පෙරදිගු අහිකාවා
Darter

Darter I IMG 8195.jpg

Anhinga melanogaster
පෙන්නට්, 1769
අභිජනන නේවාසික
කුලය ෆැලක්‍රෝකොරසිඩේ:
පුංචි දියකාවා
Little Cormorant

Little cormorant (Microcarbo niger) - 20070322.jpg

Phalacrocorax niger
(වීලෝ, 1817)
අභිජනන නේවාසික
ඉන්දු දියකාවා
Indian Cormorant

Indian Cormorant (Br.) I IMG 8092.jpg

Phalacrocorax fuscicollis
ස්ටීවන්ස්, 1826
අභිජනන නේවාසික
මහ දියකාවා
Great Cormorant

Phalacrocorax carbo Austins Ferry 2.jpg

Phalacrocorax carbo
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
කුලය ආඩෙයිඩේ:
පුංචි ඇලි කොකා
Little Egret

Little Egret Reflection.jpg

Egretta garzetta
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
බටහිර පෙර කොකා
Western Reef Heron

Western Reef Egret (Egretta gularis) W IMG 6905.jpg

Egretta gularis
(බොස්ක්, 1792)
අභිජනන නේවාසික
අළු කොකා
Grey Heron

Graureiher - Ardea Cinerea.jpg

Ardea cinerea
ලීනේයස්, 1758
අභිජනන නේවාසික
යෝධ කොකා
Goliath Heron

Goliathheron.jpg

Ardea goliath
ක්‍රෙට්ෂ්මාර්, 1829
සිසිර අයාලයා
කරවල් කොකා
Purple Heron

Ardea purpurea0.jpg

Ardea purpurea
ලීනේයස්, 1766
අභිජනන නේවාසික
මහ සුදු-කොකා
Great Egret

Great Egret Fish.jpg

Casmerodius albus
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
සුදු මැදි-කොකා
Intermediate Egret

Intermediate Egret 02.jpg

Mesophoyx intermedia
වැග්ලර්, 1829
අභිජනන නේවාසික
ගව-කොකා
Cattle Egret

Cattle Egret.jpg

Bubulcus ibis
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
කණ-කොකා
Pond Heron

Indian Pond Heron in Sri Lanka.jpg

Ardeola grayii
(සයික්ස්, 1832)
අභිජනන නේවාසික
චීන කණ-කොකා
Chinese Pond Heron

Chinese Pond Heron in Summer.jpg

Ardeola bacchus
(බොනපාර්ට්, 1855)
සිසිර අයාලයා
පලා-කොකා
Little Heron

Butorides striata-2.jpg

Butorides striatus
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
රෑ-කොකා
Black-crowned Night Heron

Nycticorax-nycticorax.jpg

Nycticorax nycticorax
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
මලයා තඹල-කොකා
Malayan Night Heron

Gorschkius melanolothus P1303824.jpg

Gorsachius melanolophus
(රැෆ්ල්ස්, 1822)
සිසිර පර්යටකයා
කහ මැටි-කොකා
Yellow Bittern

Yellow Bittern.jpg

Ixobrychus sinensis
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
කහබොර මැටි-කොකා
Cinnamon Bittern

Ixobrychus cinnamomeus Jaunpur.JPG

Ixobrychus cinnamomeus
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
කළු පිළි-කොකා
Black Bittern

Black Bittern (Dupetor flavicollis) in Kinnarsani WS, AP W2 IMG 6115.jpg

Dupetor flavicollis
(ලේතම්, 1790)
අභිජනන නේවාසික
යුරාසියා පන්-කොකා
Great Bittern

Botaurus stellaris (Marek Szczepanek).jpg

Botaurus stellaris
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර අයාලයා
කුලය ත්‍රෙස්කියොර්නිතිඩේ:
සිලුටු දෑතුඩුවා
Glossy Ibis

Plegadis falcinellus (aka) background blurred.jpg

Plegadis falcinellus
(ලීනේයස්, 1766)
සිසිර පර්යටකයා
ඉන්දු සුදු දෑතුඩුවා
Black-headed Ibis

Black headed ibis.jpg

Threskiornis melanocephalus
(ලේතම්, 1790)
අභිජනන නේවාසික
යුරාසියා හැඳිඅලවා
Eurasian Spoonbill

Loeffler.jpg

Platalea leucorodia
ලීනේයස්, 1758
අභිජනන නේවාසික
කුලය පෙලෙකනිඩේ:
මහ සුදු පැස්තුඩුවා
Great White Pelican

Whitepelican edit shadowlift.jpg

Pelecanus onocrotalus
ලීනේයස්, 1758
තත්වය නොදනී
ඩැල්මේෂන් පැස්තුඩුවා
Dalmatian Pelican

ComputerHotline - Pelecanus crispus (by) (1).jpg

Pelecanus crispus
බෘක්, 1832
තත්වය නොදනී
තිත්හොට පැස්තුඩුවා
Spot-billed Pelican

Spot-billed Pelican (Pelecanus philippensis) with nesting material W IMG 2806.jpg

Pelecanus philippensis
මෙලින්, 1789
අභිජනන නේවාසික
කුලය ෆ්‍රෙගේටිඩේ:
මහ සැහැසියා
Great Frigatebird

Great Frigatebird at Genovesa.JPG

Fregata minor
(මෙලින්, 1789)
අයාලයා
සිඟිති සැහැසියා
Lesser Frigatebird

Lesser frigatebird lei.jpg

Fregata ariel
(ග්‍රේ, ජී.ආර්., 1845)
අයාලයා
නත්තල් දිව් සැහැසියා
Christmas Island Frigatebird
Fregata andrewsi
මැතිව්ස්, 1914
තත්වය නොදනී

ගෝත්‍රය ෆිනීකොප්ටෙරිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය ෆිනීකොප්ටෙරිඩේ:
රජ සියක්කාරයා
Greater Flamingo

Greater Flamingoes (Phoenicopterus roseus) after taking off W2 IMG 9857.jpg

Phoenicopterus ruber
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
හීන් සියක්කාරයා
Lesser Flamingo

Flam.lesser.600pix (Pingstone).jpg

Phoenicopterus minor
ජෙෆ්‍රොයි සේන්-හිලෙයර්, ඊ, 1798
සිසිර අයාලයා

ගෝත්‍රය සිකොනිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය සිකොනිඩේ:
ලතුවැකියා
Painted Stork

Mycteria leucocephala -Bharatpur Bird Sanctuary -India-8.jpg

Mycteria leucocephala
(පෙනන්ට්, 1769)
අභිජනන නේවාසික
ආසියා විවරතුඩුවා
Asian Openbill

Asian Openbill (Anastomus oscitans) in Kolkata I IMG 0495.jpg

Anastomus oscitans
(බොඩේට්, 1783)
අභිජනන නේවාසික
කළු මානාවා
Black Stork

Ciconia nigra -Kruger National Park-8.jpg

Ciconia nigra
(ලීනේයස්, 1758)
තත්වය නොදනී
පාදිලි මානාවා
Woolly-necked Stork

White necked stork (Ciconia episcopus) 21-Mar-2007 7-37-51 AM 21-Mar-2007 7-37-52.JPG

Ciconia episcopus
(බොඩේට්, 1783)
අභිජනන නේවාසික
සුදු මානාවා
White Stork

Stork (Palic, Serbia).jpg

Ciconia ciconia
(ලීනේයස්, 1758)
තත්වය නොදනී
අලි-මානාවා
Black-necked Stork

Black-necked Stork.jpg

Ephippiorhynchus asiaticus
(ලේතම්, 1790)
අභිජනන නේවාසික
හීන් බහුරු මානාවා
Lesser Adjutant

Leptoptilos javanicus 1.jpg

Leptoptilos javanicus
(හෝස්ෆීල්ඩ්, 1821)
අභිජනන නේවාසික

ගෝත්‍රය ප්‍රොසේලරිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය ප්‍රොසේලරිඩේ:
කේප්ප පිට-රැළයා
Cape Petrel

Daption capense -west of Falkland Islands-8.jpg

Daption capense
(ලීනේයස්, 1758)
තත්වය නොදනී
බරෝ රැළයා
Barau’s Petrel
Pterodroma baraui
(ජෝනින්, 1964)
තත්වය නොදනී
හිස-සුදු රැළයා
White-headed Petrel
Pterodroma lessonii
(ගානො, 1826)
තත්වය නොදනී
සුමුදු-පිල් රැළයා
Soft-plumaged Petrel
Pterodroma mollis
(ගූල්ඩ්, 1844)
තත්වය නොදනී
බුල්වර් හීන්-රැළයා
Bulwer’s Petrel

Bulwers petrel.jpg

Bulweria bulwerii
(ජාඩින් & සෙල්බි, 1828)
තත්වය නොදනී
ජෝනින් හීන්-රැළයා
Jouanin’s Petrel
Bulweria fallax
ජෝනින්, 1955
තත්වය නොදනී
කඩඉරි පිරිලවකයා
Streaked Shearwater

Streaked shearwater sitting.jpg

Calonectris leucomelas
(ටෙමින්ක්, 1835)
තත්වය නොදනී
කූඤ්ඤපෙඳ දියලවකයා
Wedge-tailed Shearwater

Wedge tailed shearwater2.jpg

Puffinus pacificus
(මෙලින්, 1789)
අයාලයා
පැලොල්පා දියලවකයා
Flesh-footed Shearwater

Puffinus carneipes -New Zealand -flying-8b.jpg

Puffinus carneipes
ගූල්ඩ්, 1844
මාර්ග පර්යටකයා
දුම්බුටු දියලවකයා
Sooty Shearwater

Sooty Shearwater.jpg

Puffinus griseus
(මෙලින්, 1789)
තත්වය නොදනී
කෙටිපෙඳ දියලවකයා
Short-tailed Shearwater

Short-tailed Shearwater.jpg

Puffinus tenuirostris
(ටෙමින්ක්, 1835)
තත්වය නොදනී
ඕඩුබෝන් දියලවකයා
Audubon’s Shearwater
Puffinus lherminieri
ලෙසන්, 1839
තත්වය නොදනී
විල්සන් සදවසුරුවා
Wilson’s Storm-petrel

Oceanites oceanicusPCCA20070623-3634B.jpg

Oceanites oceanicus
(කූල්, 1820)
ගිම්හාන පර්යටකයා
වත සුදු සදවසුරුවා
White-faced Storm-petrel

Whitefacedstormpetrel2.jpg

Pelagodroma marina
(ලේතම්, 1790)
සිසිර පර්යටකයා
ස්වින්හෝ කුණාටුසුරුවා
Swinhoe’s Storm-petrel

OceanodromaMonorhisSmit.jpg

Oceanodroma monorhis
(ස්වින්හෝ, 1867)
තත්වය නොදනී

ගෝත්‍රය පැසෙරිෆෝම්ස්[සංස්කරණය]

පොදු නම විශේෂය
තත්ත්වඥ
තත්වය
කුලය පිටිඩේ:
අවිච්චියා
Indian Pitta

Pitta brachyura.jpg

Pitta brachyura
(ලීනේයස්, 1766)
සිසිර පර්යටකයා
කුලය අයිරෙනිඩේ:
ආසියා නීලරාජයා
Asian Fairy Bluebird

Irena puella -Disneys Animal Kingdom, Florida, USA-8a.jpg

Irena puella
(ලේතම්, 1964)
සිසිර පර්යටකයා
නිල්පිය කොළරිසියා
Blue-winged Leafbird

Chloropsis cochinchinensis -Singapore-8.jpg

Chloropsis cochinchinensis
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
රන්නළල කොළරිසියා
Golden-fronted Leafbird

Golden Fronted Leafbird Mukulhinge.jpg

Chloropsis aurifrons
(ටෙමින්ක්, 1829)
අභිජනන නේවාසික
කුලය ලැනිඩේ:
බොර සබරිත්තා
Brown Shrike

Brown Shrike (Lanius cristatus)- Immature in Kolkata I IMG 0147.jpg

Lanius cristatus
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
පිට අළු සබරිත්තා
Bay-backed Shrike

Bay-backed Shrike (Lanius vittatus) in Anantgiri, AP W IMG 8868.jpg

Lanius vittatus
වැලෙන්සියෙන්ස්, 1826
සිසිර පර්යටකයා
දික්පෙඳ සබරිත්තා
Long-tailed Shrike

Long-tailed Shrike (tricolor race) I IMG 7948.jpg

Lanius schach
ලීනේයස්, 1758
අභිජනන නේවාසික
අළු සබරිත්තා
Southern Grey Shrike

Southern grey shrike.jpg

Lanius meridionalis
ටෙමින්ක්, 1820
සිසිර අයාලයා
කුලය කෝර්විඩේ:
ශ්‍රී ලංකා කැහිබෙල්ලා
Sri Lanka Blue Magpie

Thimindu 2010 02 20 Sinharaja Sri Lanka Blue Magpie 1.jpg

Urocissa ornata ආවේණික
(වැග්ලර්, 1829)
අභිජනන නේවාසික
කොළඹ කපුටා
House Crow

House-Crow444.jpg

Corvus splendens
වීලෝ, 1817
අභිජනන නේවාසික
කළු කපුටා
Large-billed Crow

Large billed Crow I IMG 0965.jpg

Corvus macrorhynchos
වැග්ලර්, 1827
අභිජනන නේවාසික
අළු වනලිහිණියා
Ashy Woodswallow

Ashy Woodswallow (Artamus fuscus) at Jayanti, Duars, West Bengal W IMG 5285.jpg

Artamus fuscus
වීලෝ, 1817
අභිජනන නේවාසික
යුරාසියා රන් කහකුරුල්ලා
Eurasian Golden Oriole

Oriole 2.jpg

Oriolus oriolus
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
කළු ගෙලැසි කහකුරුල්ලා
Black-naped Oriole

Black-naped Oriole eyeing on Lannea coromandelica fruits W IMG 7449.jpg

Oriolus chinensis
ලීනේයස්, 1766
සිසිර පර්යටකයා
හීන් තුඩු කහකුරුල්ලා
Slender-billed Oriole
Oriolus tenuirostris
බ්ලයිත්, 1846
සිසිර අයාලයා
කහකුරුල්ලා
Black-hooded Oriole

Black-hooded Oriole (Oriolus xanthornus) in Kolkata I IMG 7603.jpg

Oriolus xanthornus
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
මහ කොවුල්-සැරටිත්තා
Large Cuckooshrike

Coracina macei 2.jpg

Coracina macei
(ලෙසන්, 1830)
අභිජනන නේවාසික
ඉන්දුචීන කොවුල්-සැරටිත්තා
Indochinese Cuckooshrike

CampophagaPoliopteraKeulemans.jpg

Coracina polioptera
(ෂාප්, 1879)
සිසිර අයාලයා
කළු-හිස් කොවුල්-සැරටිත්තා
Black-headed Cuckooshrike

Black-headed Cuckooshrike (Coracina melanoptera) at Sindhrot near Vadodara, Gujrat Pix 110.jpg

Coracina melanoptera
(රූපෙල්, 1839)
අභිජනන නේවාසික
පුංචි මිණිවිත්තා
Small Minivet

Small Minivet (Pericrocotus cinnamomeus) near Hyderabad W IMG 7666.jpg

Pericrocotus cinnamomeus
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
දිලිරත් මිණිවිත්තා
Orange Minivet

Orange Minivet, Ganeshgudi, 28 FEB 2016, Vimal Rajyaguru.jpg

Pericrocotus flammeus
(ෆෝස්ටර්, ජේ.ආර්., 1781)
අභිජනන නේවාසික
වයිරපිය මැසි-සැරටිත්තා
Bar-winged Flycatcher-shrike

Hemipus picatus.svg

Hemipus picatus
(සයික්ස්, 1832)
අභිජනන නේවාසික
බැම සුදු පවන්පෙන්දා
White-browed Fantail

Rhipidura aureola 1.jpg

Rhipidura aureola
ලෙසන්, 1830
අභිජනන නේවාසික
කළු කවුඩා
Black Drongo

Black Drongo I IMG 7924.jpg

Dicrurus macrocercus
වීලෝ, 1817
අභිජනන නේවාසික
අළු කවුඩා
Ashy Drongo

Ashy Drongo I IMG 8168.jpg

Dicrurus leucophaeus
වීලෝ, 1817
සිසිර පර්යටකයා
කවුඩා
White-bellied Drongo

White-bellied Drongo (Dicrurus caerulescens) at Sindhrot near Vadodara, Gujrat Pix 078.jpg

Dicrurus caerulescens
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
මහ කවුඩා
Great Racket-tailed Drongo

Dicrurus paradiseus -Kerala -India-6-3c.jpg

Dicrurus paradiseus
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
කළු-ගෙලැසි රදමාරා
Black-naped Monarch

Black-Naped Monarch Flycatcher male.jpg

Hypothymis azurea
(බොඩේට්, 1783)
අභිජනන නේවාසික
ආසියා රැහැන්මාරා
Asian Paradise-flycatcher

ගොනුව:Indian Paradise Flycatcher (Terpsiphone paradisi)- male at nest W IMG 9319.jpg

Terpsiphone paradisi
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික & සිසිර පර්යටකයා
පොදු අයෝරාවා
Common Iora

Common Iora.jpg

Aegithina tiphia
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
මාෂල්ගේ අයෝරාවා
Marshall’s Iora

White-tailed Iora Arpit.jpg

Aegithina nigrolutea
(මාෂල්, ජී.එෆ්.එල්., 1876)
තත්වය නොදනී
පොදු වන-සැරටිත්තා
Common Woodshrike

Common Woodshrike (Tephrodornis pondicerianus) at Sindhrot near Vadodara, Gujrat Pix 102.jpg

Tephrodornis pondicerianus
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
කුලය මියුසිකැපිඩේ:
නිල් ගල්-තිරාසිකයා
Blue Rock Thrush

Monticola solitarius philippensis.JPG

Monticola solitarius
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
ශ්‍රී ලංකා උරුවන්-තිරාසිකයා
Sri Lanka Whistling Thrush

MyophonusBlighiLegge.jpg

Myophonus blighi ආවේණික
(හෝල්ඩ්ස්වර්ත්, 1872)
අභිජනන නේවාසික
ගෝමර තිරාසිකයා
Pied Thrush

ZootheraWardiiKeulemans.jpg

Zoothera wardii
(බ්ලයිත්, 1842)
සිසිර පර්යටකයා
හිසරන් තිරාසිකයා
Orange-headed Thrush

Orange-headed.thrush.750pix.jpg

Zoothera citrina
(ලේතම්, 1790)
සිසිර පර්යටකයා
ශ්‍රී ලංකා තිත්පිය-තිරාසිකයා
Sri Lanka Spot-winged Thrush

ZootheraSpilopteraLegge.jpg

Zoothera spiloptera ආවේණික
(බ්ලයිත්, 1847)
අභිජනන නේවාසික
කායුරු තිරාසිකයා
Scaly Thrush

100px

Zoothera dauma
(ලේතම්, 1790)
අභිජනන නේවාසික
යුරාසියා කළු බිම්සැරියා
Eurasian Blackbird

Blackbird 2.jpg

Turdus merula
ලීනේයස්, 1758
අභිජනන නේවාසික
ඇහිබැමි බිම්සැරියා
Eyebrowed Thrush

Eyebrowed Thrush.jpg

Turdus obscurus
මෙලින්, 1789
සිසිර පර්යටකයා
පුල්ලි මැසිමාරා
Spotted Flycatcher

SpottedFlycatcheronfence.jpg

Muscicapa striata
(පැලස්, 1764)
සිසිර අයාලයා
ආසියා බොර මැසිමාරා
Asian Brown Flycatcher

Asian Brown Flycatcher - Muscicapa dauurica.jpg

Muscicapa daurica
පැලස්, 1811
සිසිර පර්යටකයා
ළයබොර මැසිමාරා
Brown-breasted Flycatcher

Muscicapa muttui.jpg

Muscicapa muttui
(ලෙයාර්ඩ්, ඊ.එල්., 1854)
සිසිර පර්යටකයා
නිතඹ-කහ රත්-මැසිමාරා
Yellow-rumped Flycatcher

Ficedula zanthopygia sk.svg

Ficedula zanthopygia
(හේ, 1845)
සිසිර අයාලයා
රතු ගෙල රත්-මැසිමාරා
Red-throated Flycatcher

Ficedula parva.jpg

Ficedula parva
(බෙක්ස්ටයින්, 1792)
අයාලයා
කාශ්මීර රත්-මැසිමාරා
Kashmir Flycatcher
Ficedula subrubra
(හාටට් & ස්ටයින්බැකර්, 1934)
සිසිර පර්යටකයා
නීලවන් රත්-මැසිමාරා
Slaty-blue Flycatcher

DigeneaLeucomelanuraKeulemans.jpg

Ficedula tricolor
(හොජ්සන්, 1845)
සිසිර අයාලයා
කළු-තැඹිලි රත්-මැසිමාරා
Black-and-Orange Flycatcher

Ficedulanigrorufa.svg

Ficedula nigrorufa
(ජර්ඩන්, 1839)
සිසිර අයාලයා
ශ්‍රී ලංකා නීලන්-මැසිමාරා
Sri Lanka Dull Blue Flycatcher

MuscicapaMuttuiLegge.jpg

Eumyias sordida ආවේණික
(වෝල්ඩන්, 1870)
අභිජනන නේවාසික
සුදු-උදර නිල්-මැසිමාරා
White-bellied Blue Flycatcher
Cyornis pallipes
(ජර්ඩන්, 1840)
සිසිර අයාලයා
නීලගෙල නිල්-මැසිමාරා
Blue-throated Flycatcher

Blue throated flycatcher thattekadu.jpg

Cyornis rubeculoides
(විගෝර්ස්, 1831)
සිසිර පර්යටකයා
කඳුකර-නීල නිල්-මැසිමාරා
Hill Blue Flycatcher

CyornisBanyumasKeulemans.jpg

Cyornis banyumas
(හෝස්ෆීල්ඩ්, 1821)
සිසිර අයාලයා
ටිකල් නිල්-මැසිමාරා
Tickell’s Blue Flycatcher

Tickell's Flycatcher I IMG 0676.jpg

Cyornis tickelliae
බ්ලයිත්, 1843
අභිජනන නේවාසික
අළුහිස් කහ-මැසිමාරා
Grey-headed Canary Flycatcher

Grey-headed Canary-Flycatcher.jpg

Culicicapa ceylonensis
(ස්වේන්සන්, 1820)
අභිජනන නේවාසික
නිල්ගෙල සිටිකිච්චා
Bluethroat

Luscinia svecica tom (Marek Szczepanek) small.jpg

Luscinia svecica
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
ඉන්දු නිල් සිටිකිච්චා
Indian Blue Robin

Luscinia brunnea.jpg

Luscinia brunnea
(හොජ්සන්, 1837)
සිසිර පර්යටකයා
රත්පෙඳ චටාසිකයා
Rufous-tailed Scrub Robin

Cercotrichas galactotes.jpg

Cercotrichas galactotes
(ටෙමින්ක්, 1820)
සිසිර අයාලයා
පොල්කිච්චා
Oriental Magpie Robin

Copsychus saularis -Malaysia-8-2c.jpg

Copsychus saularis
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
වන පොල්කිච්චා
White-rumped Shama

White-rumped shama.jpg

Copsychus malabaricus
(ස්කොපොලි, 1786)
අභිජනන නේවාසික
ඉන්දු කළුකිච්චා
Indian Robin

Indian Robin (Saxicoloides fulicata)- cambaiensis race at Hodal I IMG 5835.jpg

Saxicoloides fulicata
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
ගෝමර සිටිබිච්චා
Pied Bushchat

Pied bushchat fem.jpg

Saxicola caprata
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
ගෝමර කටීසිතයා
Pied Wheatear

Oenanthe pleschanka.jpg

Oenanthe pleschanka
(ලෙපෙචින්, 1770)
සිසිර අයාලයා
කතර කටීසිතයා
Desert Wheatear

Oenanthe deserti LipKee.jpg

Oenanthe deserti
(ටෙමින්ක්, 1825)
සිසිර අයාලයා
ඉසබෙලින් කටීසිතයා
Isabelline Wheatear

Isabelline wheatear (Oenanthe isabellina) male, non-breeding.jpg

Oenanthe isabellina
(ටෙමින්ක්, 1829)
සිසිර අයාලයා
කුලය ස්ටර්නිඩේ:
ශ්‍රී ලංකා වතසුදු ශාරිකාවා
Sri Lanka White-faced Starling

SturnusAlbofrontatusLegge.jpg

Sturnus albofrontatus ආවේණික
අභිජනන නේවාසික
තඹල පෙඳ ශාරිකාවා
Chestnut-tailed Starling

Sturnia blythii.jpg

Sturnus malabaricus
(මෙලින්, 1889)
සිසිර අයාලයා
බමුණු ශාරිකාවා
Brahminy Starling

1172ww brahminy-myna delhi-crpark 2007apr14.jpg

Sturnus pagodarum
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
දම්පිට ශාරිකාවා
Purple-backed Starling

Purple-backed Starling.jpg

Sturnus sturninus
(පැලස්, 1776)
සිසිර අයාලයා
රෝස ශාරිකාවා
Rosy Starling

Rosy Starling (Sturnus roseus) near Hyderabad W2 IMG 4837.jpg

Sturnus roseus
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
ආසියා ගෝමර ශාරිකාවා
Asian Pied Starling

Asian Pied Starling I IMG 5520.jpg

Sturnus contra
ලීනේයස්, 1758
සිසිර අයාලයා
මයිනා
Common Myna

Common Myna (Acridotheres tristis) on Kapok (Ceiba pentandra) in Kolkata W IMG 4297.jpg

Acridotheres tristis
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
ශ්‍රී ලංකා සැලළිහිණියා
Sri Lanka Myna

Flickr - Rainbirder - Ceylon Myna (Gracula ptilogenys).jpg

Gracula ptilogenys ආවේණික
බ්ලයිත්, 1846
අභිජනන නේවාසික
සැලළිහිණියා
Hill Myna

Beo.jpg

Gracula religiosa
ලීනේයස්, 1758
අභිජනන නේවාසික
කුලය ස්ටිඩේ:
විල්ලුද නළල් යටිකුරිත්තා
Velvet-fronted Nuthatch

Sitta frontalis -Assam -India-8.jpg

Sitta frontalis
ස්වේන්සන්, 1820
අභිජනන නේවාසික
කුලය පැරිඩේ:
මහ ටිකිරිත්තා
Great Tit

Parus major 2 Luc Viatour.jpg

Parus major
ලීනේයස්, 1758
අභිජනන නේවාසික
කුලය හිරුන්ඩිඩේ:
කරපටි ඉවුරුළිහිණියා
Sand Martin

Bank Swallow.jpg

Riparia riparia
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
ගල් වැහිළිහිණියා
Rock Martin

Ptyonoprogneobsoleta 1 cropped.jpg

Hirundo fuligula
ලික්ටෙන්ස්ටයින්, 1842
සිසිර අයාලයා
අඳුරු වැහිළිහිණියා
Dusky Crag Martin

DuskyCargMartin PrasadBR.jpg

Hirundo concolor
සයික්ස්, 1832
සිසිර පර්යටකයා
අටු වැහිළිහිණියා
Barn Swallow

Landsvale.jpg

Hirundo rustica
ලීනේයස්, 1758
අභිජනන නේවාසික
සෙත්කර වැහිළිහිණියා
Pacific Swallow

Hirundo tahitica.jpg

Hirundo tahitica
මෙලින්, 1789
අභිජනන නේවාසික
කුරුපෙඳ වැහිළිහිණියා
Wire-tailed Swallow

Wire-tailed swallow adult (Hirundo smithii).jpg

Hirundo smithii
ලීච්, 1818
සිසිර අයාලයා
නිතඹ රතු වැහිළිහිණියා
Red-rumped Swallow

Red-rumped Swallow (Hirundo daurica) collecting mud for nest W IMG 7964.jpg

Hirundo daurica
ලීනේයස්, 1771
අභිජනන නේවාසික
ඉරිගෙල වැහිළිහිණියා
Streak-throated Swallow

Streaked-throated Swallow (Hirundo fluvicola) in Hyderabad, AP W IMG 2514.jpg

Hirundo fluvicola
බ්ලයිත්, 1855
සිසිර අයාලයා
කුලය පයික්නොනොටිඩේ:
කළු හිසැසි කොණ්ඩයා
Black-crested Bulbul

Black-crested Bulbul Pycnonotus flaviventris, Jayanti, Duars, WB W Picture 333.jpg

Pycnonotus melanicterus
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
කොණ්ඩයා
Red-vented Bulbul

Red-vented Bulbul (Pycnonotus cafer) feeding at Kapok (Ceiba pentandra) at Kolkata I IMG 2535.jpg

Pycnonotus cafer
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
ශ්‍රී ලංකා කහකන් කොණ්ඩයා
Sri Lanka Yellow-eared Bulbul

Pycnonotus penicillatus.jpg

Pycnonotus penicillatus ආවේණික
බ්ලයිත්, 1851
අභිජනන නේවාසික
බැමසුදු කොණ්ඩයා
White-browed Bulbul

White-browed Bulbul (Pycnonotus luteolus) in Kawal WS, AP W IMG 1945.jpg

Pycnonotus luteolus
(ලෙසන්, 1841)
අභිජනන නේවාසික
බැමකහ ගුලුගුඩුවා
Yellow-browed Bulbul

Iole indica -Bodhinagala Forest Reserve, Sri Lanka-8.jpg

Iole indica
(ජර්ඩන්, 1839)
අභිජනන නේවාසික
කළු-කොණ්ඩයා
Black Bulbul

Black Bulbul I IMG 6662.jpg

Hypsipetes leucocephalus
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
කුලය සිස්ටිකොලිඩේ:
ඉරි පවන්සැරියා
Zitting Cisticola

Zitting Cisticola (Breeding plumage) I- Kolkata IMG 5046.jpg

Cisticola juncidis
(රැෆිනෙස්ක්, 1810)
අභිජනන නේවාසික
රත් ප්‍රිණියා
Rufescent Prinia
Prinia rufescens
බ්ලයිත්, 1847
සිසිර අයාලයා
ළය-අළු ප්‍රිණියා
Grey-breasted Prinia

Grey-breasted Prinia (Prinia hodgsonii) in Hyderabad W IMG 5586.jpg

Prinia hodgsonii
බ්ලයිත්, 1844
අභිජනන නේවාසික
වන ප්‍රිණියා
Jungle Prinia

Jungle Prinia (Prinia sylvatica) in Hyderabad, AP W IMG 1329.jpg

Prinia sylvatica
ජර්ඩන්, 1840
අභිජනන නේවාසික
අළු ප්‍රිණියා
Ashy Prinia

Ashy Prinia (Prinia socialis), Batticaloa, Sri Lanka 1.jpg

Prinia socialis
සයික්ස්, 1832
අභිජනන නේවාසික
සරල ප්‍රිණියා
Plain Prinia

Plain Prinia at Hodal I IMG 9203.jpg

Prinia inornata
සයික්ස්, 1832
අභිජනන නේවාසික
කුලය සොටේරොපිඩේ:
ශ්‍රී ලංකා සිතැසියා
Sri Lanka White-eye

Sri Lanka Hill White-Eye.jpg

Zosterops ceylonensis ආවේණික
හෝල්ඩ්ස්වර්ත්, 1872
අභිජනන නේවාසික
පෙරදිගු සිතැසියා
Oriental White-eye

Oriental White Eye- Bhopal I IMG 0656.jpg

Zosterops palpebrosus
(ටෙමින්ක්, 1824)
අභිජනන නේවාසික
කුලය සිල්විඩේ:
ලාපය පඳුරුරැවියා
Pale-footed Bush Warbler
Cettia pallidipes
(බ්ලැන්ෆෝඩ්, 1872)
සිසිර අයාලයා
ශ්‍රී ලංකා වනරැවියා
Sri Lanka Bush Warbler

Flickr - Rainbirder - Ceylon bush warbler (Bradypterus palliseri) (cropped).jpg

Bradypterus palliseri ආවේණික
(බ්ලයිත්, 1851)
අභිජනන නේවාසික
ලංස පිළිරැවියා
Lanceolated Warbler

Locustella lanceolata.jpg

Locustella lanceolata
(ටෙමින්ක්, 1840)
සිසිර අයාලයා
පළඟැටි පිළිරැවියා
Grasshopper Warbler

Grashoppsangare-070512.jpg

Locustella naevia
(බොඩේට්, 1783)
සිසිර අයාලයා
නිතඹ රත්බොර පිළිරැවියා
Rusty-rumped Warbler

Rusty-rumped Warbler (Locustella certhiola) I IMG 2750.jpg

Locustella certhiola
(පැලස්, 1811)
සිසිර අයාලයා
බ්ලයිත් පන්රැවියා
Blyth’s Reed Warbler

Blyth's Reed Warbler I2 IMG 9417.jpg

Acrocephalus dumetorum
බ්ලයිත්, 1849
සිසිර පර්යටකයා
ඝෝෂා පන්රැවියා
Clamorous Reed Warbler

Clamorous reed warbler.jpg

Acrocephalus stentoreus
(හෙම්ප්‍රික් & එරෙන්බර්ග්, 1833)
අභිජනන නේවාසික/අවිනිශ්චිත සිසිර පර්යටකයා
කෙසරූප රුක්රැවියා
Booted Warbler

Hippolais caligata1.jpg

Hippolais caligata
(ලික්ටෙන්ස්ටයින්, 1823)
සිසිර පර්යටකයා
බට්ටිච්චා
Common Tailorbird

Orthotomus sutorius.jpg

Orthotomus sutorius
(පෙන්නට්, 1769)
අභිජනන නේවාසික
අඳුරු ගස්රැවියා
Dusky Warbler

Dusky Warbler.jpg

Phylloscopus fuscatus
(බ්ලයිත්, 1842)
සිසිර අයාලයා
කොළ ගස්රැවියා
Greenish Warbler

Greenish Warbler I IMG 0565.jpg

Phylloscopus trochiloides
(සන්ඩෙවාල්, 1837)
සිසිර පර්යටකයා
මාතුඩු ගස්රැවියා
Large-billed Leaf Warbler
Phylloscopus magnirostris
(බ්ලයිත්, 1843)
සිසිර පර්යටකයා
රන්-උපැස්රැවියා
Golden-spectacled Warbler
Seicercus burkii
(බර්ටන්, 1836)
සිසිර අයාලයා
මාපෙඳ තණරැවියා
Broad-tailed Grassbird
Schoenicola platyura
(ජර්ඩන්, 1844)
සිසිර අයාලයා
ශ්‍රී ලංකා අළු-දෙමලිච්චා
Sri Lanka Ashy-headed Laughing –thrush

Ashy-headed Laughingthrush (Garrulax cinereifrons).jpg

Garrulax cinereifrons ආවේණික
බ්ලයිත්, 1851
අභිජනන නේවාසික
ශ්‍රී ලංකා බොරග-දෙමලිච්චා
Sri Lanka Brown-capped Babbler

Flickr - Rainbirder - Brown-capped Babbler (Pellorneum fuscocapillum) (cropped).jpg

Pellorneum fuscocapillum ආවේණික
(බ්ලයිත්, 1849)
අභිජනන නේවාසික
දෑ-දෙමලිච්චා
Scimitar Babbler

PomatorhinusHorsfieldii.svg

Pomatorhinus horsfieldii
සයික්ස්, 1832
අභිජනන නේවාසික
කුසකහ ලඳු-දෙමලිච්චා
Tawny-bellied Babbler

Tawny-bellied Babbler (Dumetia hyperythra) on a Vilaiti Keekar (Prosopis juliflora) at Sindhrot near Vadodara Pix 169.jpg

Dumetia hyperythra
(ෆ්‍රෑන්ක්ලින්, 1831)
අභිජනන නේවාසික
වතඳුරු පඳුරු-දෙමලිච්චා
Dark-fronted Babbler

Dark-fronted Babbler.jpg

Rhopocichla atriceps
(ජර්ඩන්, 1839)
අභිජනන නේවාසික
නෙත්කහ තණ-දෙමලිච්චා
Yellow-eyed Babbler

Chrysomma sinense.jpg

Chrysomma sinense
(මෙලින්, 1789)
අභිජනන නේවාසික
ශ්‍රී ලංකා රතු දෙමලිච්චා
Sri Lanka Orange-billed Babbler

PycnonotusPenicillatusLegge.jpg

Turdoides rufescens ආවේණික
(බ්ලයිත්, 1847)
අභිජනන නේවාසික
දෙමලිච්චා
Yellow-billed Babbler

Yellow-billed Babbler or White-headed Babbler (Turdoides affinis).JPG

Turdoides affinis
(ජර්ඩන්, 1845)
අභිජනන නේවාසික
හීන් ගෙලසුදු රුසිරැවියා
Lesser Whitethroat

Lesser Whitethroat ( Sylvia curruca) at Bharatpur I IMG 5246.jpg

Sylvia curruca
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර පර්යටකයා
කුලය ඇලෝඩිඩේ:
රත්පිය අකුල්-තුලිකාවා
Rufous-winged Bushlark

Bengal Bushlark I IMG 4989.jpg

Mirafra assamica
හෝස්ෆීල්ඩ්, 1840
අභිජනන නේවාසික
කිරුළළු ගේකුරුළු-තුලිකාවා
Ashy-crowned Sparrow Lark

Ashy-crowned Sparrow Lark (Male) I IMG 8240.jpg

Eremopterix grisea
(ස්කොපොලි, 1786)
අභිජනන නේවාසික
පෙරදිගු අහස්-තුලිකාවා
Oriental Skylark

Oriental Skylark I IMG 0571.jpg

Alauda gulgula
ෆ්‍රෑන්ක්ලින්, 1831
අභිජනන නේවාසික
කුලය නෙක්ටැරිනිඩේ:
මාතුඩු පිළිලිච්චා
Thick-billed Flowerpecker

Thick-billed Flowerpecker (Dicaeum agile) on Helicteres isora W2 IMG 1379.jpg

Dicaeum agile
(ටිකල්, 1833)
අභිජනන නේවාසික
ශ්‍රී ලංකා පිළිලිච්චා
Sri Lanka Legge’s Flowerpecker

PrionochilusKeulemans.jpg

Dicaeum vincens ආවේණික
(ස්ක්ලේටර්, 1872)
අභිජනන නේවාසික
ලාතුඩු පිළිලිච්චා
Pale-billed Flowerpecker

Pale-billed Flowerpecker (Dicaeum erythrorhynchos) preening in Hyderabad, AP W IMG 7326.jpg

Dicaeum erythrorhynchos
(ලේතම්, 1790)
අභිජනන නේවාසික
නිතඹ දම් සූටික්කා
Purple-rumped Sunbird

Purple-rumped Sunbird (Leptocoma zeylonica)- Male at Kolkata I IMG 1808.jpg

Nectarina zeylonica
(ලීනේයස්, 1766)
සිසිර පර්යටකයා
රත්පිට සූටික්කා
Crimson-backed Sunbird

Crimson-backed Sunbird (Leptocoma minima)-6.jpg

Nectarina minima
(සයික්ස්, 1832)
අභිජනන නේවාසික
දම් සූටික්කා
Purple Sunbird

Purple Sunbird (Nectarinia asiatica)- Male (Breeding) on Kapok (Ceiba pentandra) in Kolkata I IMG 1893.jpg

Nectarina asiatica
(ලේතම්, 1790)
අභිජනන නේවාසික
ලෝටෙන්ගේ සූටික්කා
Loten’s Sunbird

Male Loten's Sunbird.jpg

Nectarina lotenia
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
කුලය පැසෙරිඩේ:
ගේකුරුල්ලා
House Sparrow

House Sparrow mar08.jpg

Passer domesticus
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
පිඟු-උරිස් කුරුලිත්තා
Chestnut-shouldered Petronia

Petronia xanthocollis.jpg

Petronia xanthocollis
(බර්ටන්, 1838)
සිසිර අයාලයා
වන-හැලපෙන්දා
Forest Wagtail

Forest wagtail.jpg

Dendronanthus indicus
(මෙලින්, 1789)
සිසිර පර්යටකයා
සුදු හැලපෙන්දා
White Wagtail

White-Wagtail.jpg

Motacilla alba
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
ගෝමර හැලපෙන්දා
White-browed Wagtail

White-browed Wagtail (Motacilla maderaspatensis) at Jayanti, Duars, West Bengal W Picture 475.jpg

Motacilla maderaspatensis
මෙලින්, 1789
සිසිර පර්යටකයා
කහ-හිස් හැලපෙන්දා
Citine Wagtail

Citrine Wagtail (Motacilla citreola)- Breeding Male of calcarata race at Bharatpur I IMG 5752.jpg

Motacilla citreola
පැලස්, 1776
සිසිර අයාලයා
කහ හැලපෙන්දා
Yellow Wagtail

Yellow wagtail.jpg

Motacilla flava
ලීනේයස්, 1758
සිසිර පර්යටකයා
අළු හැලපෙන්දා
Grey Wagtail

Grey Wagtail.jpg

Motacilla cinerea
ටන්ස්ටෝල්, 1771
සිසිර පර්යටකයා
රිචඩ් වැරටිච්චා
Richard’s Pipit

Anthus richardi.jpg

Anthus richardi
වීලෝ, 1818
සිසිර පර්යටකයා
කෙත් වැරටිච්චා
Paddyfield Pipit

Paddyfield Pipit I4-Kolkata IMG 2109.jpg

Anthus rufulus
වීලෝ, 1818
අභිජනන නේවාසික
තනි වැරටිච්චා
Tawny Pipit

AnthusCampestris cropped.jpg

Anthus campestris
(ලීනේයස්, 1758)
සිසිර අයාලයා
බ්ලයිත් වැරටිච්චා
Blyth’s Pipit

Blyth s Pipit Anthus godlewskii.jpg

Anthus godlewskii
ටැක්සනොව්ස්කි, 1876
සිසිර පර්යටකයා
ඔලිව්පිට වැරටිච්චා
Olive-backed Pipit

Olive backed Pipit.jpg

Anthus hodgsoni
රිච්මන්ඩ්, 1907
සිසිර අයාලයා
රත්ගෙල වැරටිච්චා
Red-throated Pipit

Anthus cervinus2.jpg

Anthus cervinus
(පැලස්, 1811)
සිසිර අයාලයා
පන් වඩුකුරුල්ලා
Streaked Weaver

Streaked Weaver (Ploceus manyar) W IMG 6837.jpg

Ploceus manyar
(හෝස්ෆීල්ඩ්, 1821)
අභිජනන නේවාසික
රුක් වඩුකුරුල්ලා
Baya Weaver

Baya Weaver (Female) I IMG 9727.jpg

Ploceus philippinus
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
රතු අමන්දාවා
Red Avadavat

Amandava amandava (VijayCavale).jpg

Amandava amandava
(ලීනේයස්, 1766)
තත්වය නොදනී
සරල වීකුරුල්ලා
Silverbill

Indian Silverbill (Lonchura malabarica) near Hyderabad W IMG 7786.jpg

Lonchura malabarica
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
නිතඹ සුදු වීකුරුල්ලා
White-rumped Munia

Lonchura striata 547.jpg

Lonchura striata
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
ගෙලකළු වීකුරුල්ලා
Black-throated Munia
Lonchura kelaarti
(ජර්ඩන්, 1863)
අභිජනන නේවාසික
ළය කාවුරු වීකුරුල්ලා
Scaly-breasted Munia

Scaly breasted Munia I IMG 4769.jpg

Lonchura punctulata
(ලීනේයස්, 1758)
අභිජනන නේවාසික
හිසකළු වීකුරුල්ලා
Black-headed Munia

Black-headed Munia I IMG 7747.jpg

Lonchura malacca
(ලීනේයස්, 1766)
අභිජනන නේවාසික
ජා වීකුරුල්ලා
Java Sparrow

Buberel Lonchura oryzivora 3.jpg

Lonchura oryzivora
(ලීනේයස්, 1758)
තත්වය නොදනී
කුලය ෆ්‍රින්ජිලිඩේ:
පොදු රෝස පින්චා
Common Rosefinch

Common Rosefinch I IMG 3937.jpg

Carpodacus erythrinus
(පැලස්, 1770)
සිසිර අයාලයා
කළු හිස බන්ටියා
Black-headed Bunting

28-090504-black-headed-bunting-at-first-layby.jpg

Emberiza melanocephala
ස්කොපොලි, 1769
සිසිර අයාලයා
රතු හිස බන්ටියා
Red-headed Bunting

Red-headed Bunting (Emberiza bruniceps) in Kinnarsani WS, AP W IMG 5850.jpg

Emberiza bruniceps
බ්‍රෑන්ඩ්, 1841
සිසිර අයාලයා

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. කොටගම, සරත් ඩබ්.; රෙක්ස් අයි. ද සිල්වා, අතුල එස්. විජයසිංහ සහ වත්සලා අබේගුණවර්ධන (2006). "එවිෆෝනල් ලිස්ට් ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා". මෙම කෘතිය තුල: බඹරදෙනිය, සී .එන්.බී. (ඉංග්‍රීසියෙන්) (PDF). ෆෝනා ඔෆ් ශ්‍රී ලංකා: ස්ටේටස් ඔෆ් ටැක්සොනොමි, රිසර්ච් ඇන්ඩ් කන්සර්වේෂන්. ලෝක සංරක්ෂණ සංගමය, ශ්‍රී ලංකාව සහ ශ්‍රී ලංකා රජය. පිටු. 164–203. ISBN 955-8177-51-2. http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/2006-030.pdf.