විකිපීඩියා:කෝපි කඩේ/2010/003

විකිපීඩියා වෙතින්

අනාථ ලිපි වල අන්තර්ගතය සැඟවීමේ නවතම විලාසිතාව[සංස්කරණය]

යම් ලිපියක් අනාථ ලිපි වූ පමණින් එහි අන්තර්ගතය සැඟවීම නොව සිදුකලයුත්තේ එහි සබැඳි එක් කොට පුනර්ජීව කෙරුමය. ෆෙලිඩේ කොම්පැනිය විසින් උඩුගත කල /කරන සියළු ලිපි අනාථ ලිපි බව සැබෑය. එලෙසම අනෙකුන් විසින් උඩුගත කල ලිපි ද බොහෝ ලෙස එලෙසමය (නිද IRQUE). සිංහල විකිපීඩියාවේ සියළු ලිපි වල අන්තර්ගතය සඟවමුද? -- Srimalpunchi 13:38, 8 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Agreed! --Lee 16:35, 8 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

copyright information[සංස්කරණය]

I have seen that, there are lots of images uploaded recently without copyrights information. So what shall we do for this? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 04:30, 9 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

There is nothing we can do I'm afraid dear. If you kindly go to the template our administrators have made (especially AsiriWiki) for uploading images (Files), there are loop holes & a person can upload an image or media without declaring copyrights information. Admins will have to re-scrutinize this and plug the loop holes please. -- සුරනිමල 04:46, 9 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
If you go to English Wikipedia, you will observe that uploading a File is no easy task there. They have taken all the precautions. Why can't our Admins do a similar? -- සුරනිමල 05:06, 9 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
Yes සුරනිමල. I Agreed with you. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 05:14, 9 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
May be we can try to adopt the English interface. But, first & foremost I think we should translate all help files regarding the media rights.
I generally observe that in our Sinhala Wikipedia, we have a deficiency in
 • Sinhalized Templates
 • Sinhalized Template Docs (which describe how to use Templates)
 • Sinhalized help pages
 • Sinhalized Wikipedia:* pages

I suppose we should have some Projects to do these; should identify the items to be translated and do them collectively. At the moment we are a group and not a team. I am afraid, I have to tell this that our Admins have failed to produce the leadership in this. Admins have showed great enthusiasm just before becoming Admins and unfortunately after some time they have become inactive (A good example I observed is AsiriWiki). So now shall we find out the things to be done and work as a team. Later one of us (may be Binguwa) can become an Admin and support the cause from the top. -- සුරනිමල 05:28, 9 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
Totally Agreed with you සුරනිමල. I was asking these things from other wiki guys as well. I have noticed those points, which you have shown above. Also we need a good team not good individuals. I think we can do this. Thanks for the positive thinking of the Sinhala wiki. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 05:58, 9 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Rehabilitating "Felidae Company" Articles[සංස්කරණය]

All of you must be noticing that Felidae Company had translated portions of English Articles which are hence of no value.
Now, things to be done (according to my belief) are

 1. Renaming the improper article titles
 2. correcting grammar mistakes
 3. inserting images
 4. inserting links
 5. merging the articles

Now, these things are not meant to be done in this order.
A user may

 • Rename an article
 • serach and find other articles to be merged
 • cut & paste the content to the renamed article.


Now, the renaming is O.K I suppose as the history is moved to the new article name. But, in the cut & paste operation the history of old articles are lost.
What should be done?
There is a method which only Administrators can do (which I suppose preserves the history information) Please see this; but it is

 • time consuming
 • lengthy
 • only Admins can do


What shall we do? -- Srimalpunchi 07:23, 9 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

පරිශීලක:Shane44 has done a model merging here. If that way of merging you have described, is taking too much time I think we can move the content without history. We need to discuss about this issue. if the community is OK with merging without history(cut & paste) we can proceed. What shall we do? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 08:34, 13 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

The name "Felidae"[සංස්කරණය]

I happened to notice that (While editing කොටියා Panthera pardus kotiya or en:Sri Lankan Leopard) that the Family or කුලය of the animal is Felidae. Is it a coincidence or purposeful? Have our infamous company chosen their name in relation to Kotiya? Have they done these articles in horrendous Sinhala purposefully to damage Sinhala Wikipedia? Questions and Questions and Questions? I want answers? Do you think what I am thinking? -- ඵුස්සදේව 18:25, 12 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

 • If the animal in the National Flag is also "Felidae" we cannot blame. Sorry for the false alarm. ඵුස්සදේව 22:29, 12 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

"References/ආශ්‍රිත" ඉවත් කිරීම පිළිබඳව[සංස්කරණය]

මෙය උදාහරණයකින් පැවසීම පහසුය. වසා පද්ධතිය ලිපිය සළකන්න. මෙහි අවසානයේ References කියා ඉංග්‍රීසි විකියට සබැඳුමක් එක කර ඇත. මෙම සබැඳුම ඉවත් කිරීම සම්බන්ධව මට පැණයක් නැගී ඇත.

මෙම ලිපිය ලිවීමට පරිශීලකයා යොදාගත්තේ ඉංග්‍රීසි ලිපිය විය හැකිය. එම නිසා ඔහු විසින් References ලෙස එම සබැඳුම එක් කරන්නට ඇත. කෙසේ නමුත් මා සිතන්නේ මෙම References යන්න උදෙසා ආශ්‍රිත හෝ මූලාශ්‍ර හෝ වෙන් යම් දෙයක් ලෙසින් යෙදීම වෙනුවට එය අන්තර්විකි සබැඳුමක් එක් කිරීම යහපත් කියාය. (එවිට යමකු ඉංග්‍රීසි ලිපිය කියවන කල්හි මෙම සබැඳුම දැක සිංහල විකියට ඒමට ඇති සම්භාවිතාවද වැඩි වේ. මෙය අමතර වාසියකි.) එසේම ඔබ ඉංග්‍රීසි විකියේ References යන්න විමර්ශනය කලහොත් එය කුමක් වෙනුවෙන් යොදා ගෙන ඇතිද යන්න ගැන මනා අවබෝධයක් ලැබෙනු ඇත.

පැණය:

 • මෙම "References" සබැඳුම තිබිය යුතුද? ඉවත් කළ යුතුද?
 • එය ඉවත් කරන්නේ නම් අන්තර් විකි [[en:Lymphatic_system]] සබැඳුම පමණක් ප්‍රමාණවත්ද?
-- බිඟුවා සාකච්ඡාව 14:55, 15 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
 • ඉවත් කළ යුතුයි.ඒ සමඟම අන්තර්විකි සබැඳියක් දිය යුතුයි. පිළිගත් ක්‍රමවේදය එයයි.
(අන්තර්විකි සබඳතාව ලබා දීමට මේ සමඟ ඉංග්‍රීසි හා අනෙකුත් භාෂා ලිපි සංස්කරණය කරන්න අත්‍යාවශ්‍ය නැහැ. එක් අන්තර්විකි සබැඳුමක් ලබා දුන් පසුව bot කෙනෙකු විසින් අනෙක් අන්තර්විකි සබඳතා ස්වයංක්‍රීයව සකස් කරනු ඇති) --සමීර ශාකුන්තල | Sameera Shaakunthala 19:06, 15 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
ස්තුතියි! අදහස් දැක්වීමට. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:19, 16 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
බිඟු පැණයට මගේ පිලිතුර
මෙවැනි අවස්ථාවක "References" සබැඳුම ඉවත් කර අන්තර් විකි [[en:Lymphatic_system]] සබැඳුම පමණක් ප්‍රමාණවත් වේ. Singhalawap 04:25, 16 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
ස්තුතියි! අදහස් දැක්වීමට. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:19, 16 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

More than one Article on the Same Topic[සංස්කරණය]

I've looked at some random articles.When I tried to add links and searched certain words to find whether such articles exist,I've found that there are more than one article on the same topic. (But not the same name)Sometimes with an added word or two and sometimes with wrong ව්‍යාකරණ. For an example, there is a short article here, http://si.wikipedia.org/wiki/ඩිජිටල්_ඡායාරූපකරණය_යනු and much better article with more information here, http://si.wikipedia.org/wiki/ඩිජිටල්_ඡායාරූපකරණය

So what should be done about this?Shane44 16:01, 17 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Shane44, I think we have to merge those kind of articles(like you have already done) & delete the incorrect ones. Again we will have same issue related the History merge. It is nice if you can add {{mergewith|ඩිජිටල්_ඡායාරූපකරණය}} first. Then move the Content. Then {{delete}} wrong article. This is my idea. anyone have any other ideas? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 16:15, 17 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
බිඟුවා, Tell me if I understood this wrong. I have to put {{mergewith|Correct article name}} on the sub article/article with the wrong name/... ,then copy paste the content and then add the delete tag on the wrong/sub/unwanted articles? Shane44 (talk) 14:58, 26 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

යළියොමු මකාදැමීම විගස සිදු කිරීමේ අවශ්‍යතාවය[සංස්කරණය]

සිංහල විකිපීඩියා ලිපි තැනීමේදී යම් ලිපි නමක් දමා ලිපියක් තනා ඉන් පසු තවත් නමකට යළියොමු කොට නැවත තවද නමකට යළියොමුව සිදුවන බව නිරික්ෂණය කරමි. මෙය විලාසිතාවක් බවට පත්වීදැයි විටෙක සිතෙයි. මෙවැනි අවස්ථාවකදී මුල් ලිපි නම් දෙකෙන් යළියොමු වීම් මකා දැමීමට යෝජනා කල විට පරිපාලකවරුන් විසින් මකාදැමීම විගසින් කලයුතුය. මකාදැමීම යෝජනාවන්නේ මෙම ලිපි නම් වලට වෙන ලිපි සබැඳී නොමැතිද යන බව පිරික්සාය. පරිපාලකවරුන් විසින් මකාදැමීම පමා කල විට වෙන යම් අළුත් ලිපියකට මෙම ලිපි නම් සබැඳි ඇති වී ගැටළු තත්ත්ව ඇති වේ. -- සබර 06:54, 19 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

හිතවත් සබර, යළි යොමුකිරීම විකිපීඩියාවේ ඇති සුවිශේෂී හැකියාවකි. එය නොමනා විදිහට භාවිතා කරන්නේ නම් වරදකි. යළි යොමුකිරීමේ ක්‍රමය නිතර සිංහල විකිපීඩියාවේ දකින්නට ලැබෙන්නේ හේතු කීපයක් නිසාය.
 • සංකීර්ණ අක්ෂර වින්‍යාසය
 • දැනුවත්ව හෝ නොදැනුවත්ව වන මාතෘකා දෝෂ
 • ඉංග්‍රීසියෙන් මාතෘකාව ලියා සිංහලෙන් ලිපිය ලිවීම

මෙවැනි සිදුවීම සිදුවිය හැකිය. සහහර ලිපි එළෙසම තියන්නටද හේතු කීපයක් මා දැක්වන්නම්

 • සමහර පරිශීලකයන් විකිපීඩියාවෙන් තොරතුරු ලබා ගන්න පැමිණෙන්නේ ගූගල් වැනි සර්ච් එන්ජිමක් හරහාය, යොදන keywork හරහාය. සිංහල බසෙහි අක්ෂර වින්‍යාසය වැරදීමේ හැකියාව ගැන ඔබට ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් ඇති. උදාහරණයක් ලෙස සැලලිහිණියා, සැළලිහිණියා,සැලළිහිණියා, සැළලිහිනියා ආකාරයෙන් ඔවුන් සර්ච් කරන්න හැකියාවක් ඇත. එවිට විකිපීඩියාවේ යලි යොමුවුනු පිටුවකට පැමිණියොත්   ඔහු හට නිවැරදි පිටුවට යා හැකිය‍.

--asiri 07:55, 19 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Logo - Sinhala Font[සංස්කරණය]

There is a request in my talk page asking for the correct font to be used in creating the localized logo. Please state your suggestion here. --Lee 13:32, 24 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

I thought a lot of people wanted the logo to be in Sinhala. I guess I was wrong. Since I don’t have any suggestions here I’ll opt for LKLUG font then as suggested by Anandawardhana in my talk page. --Lee 12:59, 2 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

දළදා මාලිගාව[සංස්කරණය]

මෙම මාතෘකාව පිලිබඳව සිංහල විකියේ ඇති හොඳම ලිපිය දළදා මාළිගාව ලිපියයි. නමුත් එහි මාතෘකිවේ අක්‍ෂර දොසක් (ලි වෙනුවට ළි)ඇත. දළදා මාලිගාව යන්න ශ්‍රී දළදා මාලිගාව වෙත යලි යොමුවන අතර එම ලිපියේ සැබැවින්ම ඇත්තේ දළදා මාලිගාව පිලිබඳව නොව දළදා වහන්සේගේ ඉතිහාසයයි. මෙම පටලැවිල්ල කෙසේ නිරාකරණය කරමුද? Singhalawap 03:19, 29 ජූනි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

www.shikare.net - Spam[සංස්කරණය]

මෙම සබැඳිය කිසියම් කෙනෙකු විසින් විකි ලිපි වලට එකතු කරන අයුරක් දුටිමි. විකිය වෙළඳ දැන්වීම් සඳහා භාවිතා නොකරන්න. දුටු සැනින් මකා දැමීම වටනේය.

විකිපීඩියා:වැලිපිල්ල[සංස්කරණය]

Is there a Namespace called විකිපීඩියා in Sinhala Wiki? --- 112.135.208.196 03:58, 2 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

When all the other Namespaces are in Sinhala why Wikipedia is not in Sinhala? ---නන්දිමිතුරු 11:48, 2 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
we don't have a namespace called විකිපීඩියා currently. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 01:23, 13 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
       Done
Now we have. :) -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 07:25, 17 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

විකිපීඩියාවට රිංගූ හරක් පට්ටිය[සංස්කරණය]

එළකිරි සිංහල සංගමය

ගොනුව:Kavi.jpg
ගොනුව:Vivada dinaya.png

කරුණාකර මේ ගැන බලන්න. මම දැනට {{delete}} ටැගය එක් කළා. ඒත් මේ අය මෙතනින් නවතී කියල හිතන්න අමාරුයි. සමහර විට පොඩි edit war එකක ආරම්භය මෙය වෙන්න පුළුවන්. -- ශාකුන්තල (කතාබහ) 10:03, 4 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

I deleted the article! --Lee 13:35, 16 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Felidae socks confirmed[සංස්කරණය]

Here is the checkuser link. We should discuss this matter and decide what should be done.--Chanaka L (talk) 12:46, 7 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

The bigger problem in here is not sockpuppeting itself but paid editing. The question that we should ask ourselves is "Do we allow paid editing to continue in here?" I think most of our editors here are not quite familiar with the paid editing issues. Therefore their acting not knowing what to is quite understandable. But I've seen many paid editing episodes in English wikipedia, dreadful enough grab the headlines of the international media. I've seen the worst of the paid editing but I didn't want mention them here as I didn't wanted to force or plant an opinion on Sinhala wikipedia community. I wanted them to come to or form their own opinion without any influence. I only hoped in that process of forming an opinion I can share my knowledge with others in aid to help on the matter. Please also note that the community consensus is sought in cases of community ban, for sockpuppeting and other disruptive behaviour admins can block abusive users per the blocking policy. As I mentioned in the checkuser report, I believe a community ban is good solution for the current situation. Kind regards--Chanaka L (talk) 02:08, 22 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

wikimania 2010[සංස්කරණය]

Now. http://toolserver.org/~emijrp/wikimania/

-- බිඟුවා සාකච්ඡාව 08:08, 11 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
Jimmy Wales's presentation is over now & I think Singhalawap can add something here. He has talked about us. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 11:11, 11 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
Binguwa, I will speak soon on what happened in Wikimania 2010. Give me some time. Singhalawap 10:22, 12 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
OK. I have seen you in the video clips which have used by Jimmy. Also they have discussed a lot about our wiki & lng. Could you pls try to find that video? -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 10:46, 12 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

සතුට බෙදාගැනීම සහ ස්තූතිය පලකිරීම[සංස්කරණය]

2010 ජූලි 5 දින විකපීඩියා නිර්මාතෘ සහ විකිමීඩියා පදනමේ ප්‍රධානීජිමී වේල්ස් (ජිම්බෝ) විසින් පිරිශීලක Singhalawap පරිශීලක සාකච්ඡා පිටුවේ කල ඉල්ලීම හැකි උපරිමයෙන් ඉටුකල බව සතුටින් දන්වමි.
සිංහල භාෂාව සහ සිංහල විකිපීඩියාව පිළිබඳව ඔහුගේ විශේෂ අවධානය යොමුවිය, අවසන් දින පැන-පිළිතුරු අවස්ථාවේදීද අපගේ විකිපීඩියාව පිලිබඳව විශේෂ අවධානයක් යොමුවිය. සිංහල විකිපීඩියාව වෙනුවෙන් ලද මෙම අවස්ථාව ගුණාත්මකව ඉටුකරලීම වෙනුවෙන් මා හට කරුණු සොයාදීමෙන්ද, තම අදහස් දැක්වීමෙන්ද දායකවූ පරිපාලකයන් දෙදෙනාට සහ පරිශීලකයන් කිහිපදෙනාට අප්‍රමාණ ස්තූතිය පුදකරමි. Singhalawap 13:19, 14 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

ඉතා වැදගත් ලිපි[සංස්කරණය]

මෙම ලිපි ගොන්න අන්ධ ලෙසින් ඉංග්‍රීසි විකිපීඩියාවෙන් පිටපත් කර තිබේද? විශේෂයෙන් ගණිතය කොටසෙහි ලිපි ශ්‍රේණි ගත කිරීම අන්ධ ලෙසින් සිදු කර ඇත. ---112.135.212.29 06:45, 13 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Siksil Institute of Information Technology, Sri Lanka & පරිශීලක:Dbit8232[සංස්කරණය]

Some punitive action is to be taken against the article Siksil Institute of Information Technology, Sri Lanka and පරිශීලක:Dbit8232 please. -- 112.135.129.50 13:47, 13 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

I tagged it for speedy deletion. Thank you for the alert--Chanaka L (talk) 14:13, 13 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
Deleted! --Lee 09:29, 14 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Copyright situation regarding the Felidae project[සංස්කරණය]

Today I have discussed with an experienced editor in copyright on the situation of the Felidae project. This is the thread. Any idea on this would be helpful. Regards--Chanaka L (talk) 14:09, 13 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Hi MRG, An organized paid editing incident is going on in Sinhala Wikipedia. Information and Communication Technology Agency of Sri Lanka, (incidentally whose article you cleaned up the copyvios) has commissioned a project to translate 5,000 articles from enwiki to siwiki. To carry out this they have hired a company called Felidae (their website, felidae.lk is down for sometime now). Under the username si:User:ෆෙලිඩේ (Sinhala for Felidae) they began upload a large number of articles. The community of the Sinhala Wikipedia did not pleased about the quality of the their work. The articles were fragmented, spelling mistakes were common. This only a bit of weaknesses of their writings. After awhile the community tried address the situation, in a discussion on the matter after I pointed out they can not bear a company name per our username policy, they were blocked. Now they are trying to edit under various user names. I want to know from you about the copyright situation in here. They are not using their own words to write the articles, instead they are directly translating from English articles word by word. For references they just give the link to the corresponding English article. Here is an example, si:බැරැක් ඔබාමා-පෞද්ගලික ජීවිතය, this is titled "Barak Obama-Personal life", has been moved from පෞද්ගලික ජීවිතය (just "personal life") to current title after mentioning it in the above mentioned discussion. This is a direct translation of the section Barrack Obama#Family and personal life from the fourth paragraph. I would like to know whether is this can be treated as para-phrasing? Is close paraphrasing valid across languages? Regardless of the copyright situation I believe we have an OR issue here. Since they do not refer the sources themselves they relying on the accuracy of the original article. Hope Sinhala Wikipedia community could solve the problem based on the information you could provide. Regards--Chanaka L (talk) 09:14, 13 July 2010 (UTC)

Hi. :) From a copyright standpoint, it's not a problem as long as they give good attribution. A link is the minimum required under Wikimedia:Terms of Use, but I am personally of the belief that the link is useless if they don't make clear that they are copying the content. If it were happening here, the English language Wikipedia would not accept a link at the bottom of the article as good enough. Per Wikipedia:Copying within Wikipedia#Translating from other language Wikimedia Projects, we require a link in the edit summary explaining the translation (so anyone looking at the history for attribution will know where it came from) and a note at the article's talk page. If they do that, there should be no problem with close paraphrasing at all.
If we weren't compatibly licensed, though, yes, close paraphrasing is a problem across languages. Only the original copyright owner has the right to license derivative works, and translations are among the rights reserved.
In terms of original research, it would certainly be good if they were verifying sources. On the English language Wikipedia, we don't require that for translations (I don't know if some of the members of Wikipedia:Translation do, though), but local rules are entirely up to your consensus there. :) If you decide that the translations are not themselves a bad thing, maybe you could make some kind of template, "This article is a translation from another language Wikipedia. Sources have not yet been verified"? Something like that? --Moonriddengirl (talk) 12:48, 13 July 2010 (UTC)

Is this ethical ?[සංස්කරණය]

Please see the following link & comment your view.
සාකච්ඡාව:සිපොයි_කැරැල්ල
Singhalawap 15:05, 14 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Definitely not. The edit history is automatically saved and this is totally unnecessary. --චතුනි අලහප්පෙරුම 16
51, 14 ජූලි 2010 (යූටීසී)
This is not necessary. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 18:13, 14 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
Thank you චතුනි අලහප්පෙරුම & පරිශීලක:බිඟුවා
I contacted the user who entered this. He seems to be a school student in Gr11 with exceptional capabilities. Think we could correct this & explain him not to do it again.
Singhalawap 21:12, 14 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

මෙහෙමත් වැඩ......අනුලා දේවිය හා අනුලා රැජින[සංස්කරණය]

en:Anula of Sri Lanka නමැති ඉංග්‍රීසි ලිපියෙහි සිංහල පරිවර්තන දෙකක් සිංහල විකිපීඩියාව තුල පවතියි. මේවා නමින් අනුලා රැජින හා අනුලා දේවිය වෙති. අනුලා රැජිනගේ සංස්කරණ ඉතිහාසය හා අනුලා දේවියගේ සංස්කරණ ඉතිහාසය සංසන්දනය කල විට අමුතු දේ හෙලි වෙයි. 2005 අප්‍රේල් 05 දිනදී අනුලා රැජින තනා ඇත්තේ සිංහල විකිපීඩියාව යන්නට පර්යාය පදයක්දෝ යැයි සිතෙන තරමට වන පරිශීලක:singhalawap නම් යුගපුරුෂයා වන අතර 2009 අගෝස්තු 26 දිනදී අනුලා දේවිය තනා ඇත්තේ මෑතදී දං ගෙඩියට ගෙල දුන් පරිශීලක:ෆෙලිඩේ නම් චෞරපුරුෂයා ය. 2009 අගෝස්තු 26 දිනදීම ෆෙලිඩේ විසින් බැරි මරගාතෙන් හෝ ලිපියෙහි කොටසක් සිංහලට පරිවර්තනය කර ඇත. 2009 අප්‍රේල් 05 දින සිට 2009 ඔක්තෝබර් 26 වන තුරු සිංහලවප් ගේ ලිපිය තුල තිබුනේ සිංහල වචන සතරක් පමණි. 2009 ඔක්තෝබර් 26 වනදී ෆෙලිඩේ ගේ අනුලා දේවිය ලිපියෙහි අන්තර්ගතය කොපි කොට තම ලිපියෙහි ඉංග්‍රීසි වචන වලින් කොටසක සෙළුව වසා ගැනුමට සිංහලවප් සමත්ව ඇත. ඒත් කම් නැත. ඌරාගේ මස් ඌගේ ඇග උඩ කපන්නාක් මෙන් අනුලා දේවිය ලිපියෙහි සිංහල වප් 2009 ඔක්තෝබර් 26 වනදීම ලියනුයේ එම ලිපිය තමන්ගේ අනුලා රැජින ලිපිය හා ඒකාබද්ධ කරන බවටය. සම්පූර්න අන්තර්ගතය හූරා ගත් පසුව කෙළෙහි ගුණ සලකනු වෙනුවට ගෙල කලා දැමුමක් නොවේද? කාගේ කාගේ පහියෙත් හුණු ටික ටික ඇත. දැන් ලොක්කො වුනාට ඒ කාලේ මෙහෙමය. ---112.135.182.16 14:31, 15 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Please sign in before you participate in community discussions.--Lee 13:24, 16 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
As I know, in wikipedia most benefactors are not registered (signed in); you must be knowing it better than me Master LEE. Hence, it is essential to sign-in before participating in community discussions please? -- 112.135.149.229 13:52, 16 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
If you want to be taken seriously in "කෝපි කඩේ" it is better to sign in. We do encourage helping people who need support when they ask questions signed-in or not. But in a discussion like the one 112.135.182.16 started it does not look nice to be anonymous. Since two IPs are there, I assume there are two users writing in this thread. Am I right there? --Lee 15:48, 21 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

පරිශීලක:දොන් මැනුවෙල් තිවංකා[සංස්කරණය]

The comment placed by පරිශීලක:Chanakal in my talk page is evasive and baseless. What evidence the honourable user is having to declare me a "another sockpuppet from Felidae"? This kind of treatment of new users will damage the image of Sinhala Wikipedia. I suggest action against this irresponsible user please. --දොන් මැනුවෙල් තිවංකා 14:21, 16 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

If you're a genuine editor my sincere apologies. But your behavior is strikingly similar to User:හංසක123, copyediting Felidae articles only. We can check sockpuppets with Checkuser tool. No need to tell we at the verge of losing our patience with these sockpuppets. No offence intended.--Chanaka L (talk) 14:33, 16 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
You can not just escape like this. After placing the evasive comment in my talk page (instead of welcoming a new user!) you are apologizing; even that conditionally: with the condition "If you are a genuine user"!! The apparent similarities you see between me and this alleged "sockpuppet" are agin baseless and unproven either subjectively or objectively. I just used අහඹු පිටුව and edited the article I got. I do not know your internal politics & that you do not like certain articles being edited. Are you an administrator here? This is not the way to greet a new user. You should have used your so called tool before leveling allegations against somebody. -- දොන් මැනුවෙල් තිවංකා 14:51, 16 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
I'm not trying to escape from anything. Welcoming new users is not a compulsory thing, it is just a customarily thing. In English Wikipedia, new comers get a welcome-post after doing some positive contributions to the project, not as soon as they created an account. You have edited 9 distinctive articles, curiously all of them are Felidae articles. If you are telling me you got 9 felidae articles in a string by hitting random article button, you must be kidding. Sorry we don't have any internal politics or are not tolerating some brand of articles being edited. I am being an administrator or not is totally immaterial in here. Checkuser tool is not for fishing.--Chanaka L (talk) 01:44, 17 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
I'm surprised at the bullheadedness & inflexibility you are showing. Normally personnel who have such weak features carefully avoid exhibiting them in public. I am not concerned whether your tool is for fishing, ploughing or hunting. You are at liberty to use it for anything. Just use අහඹු පිටුව and find out the articles you get. May be in Sinhala Wikipedia the majority number of articles are these "Felidae" type you do not want new users like us to edit. In such a case using a random tool provides a greater probability to output such types of articles from the whole population. Of course, since the tools can not be made entirely random and as they depend on a human-made algorithm, the output can some time differ from actual percentage. However, I expect අහඹු පිටුව to reflect the actual content percentage. Please use අහඹු පිටුව and see before suspecting me or firing allegations at me. -- දොන් මැනුවෙල් තිවංකා 02:21, 17 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
I have used that feature for a many number of times before. Everyone here know that majority of the articles in here are Felidae articles. I said it is unbelievable to get a straight nine felidae articles to you to edit. Why are you keep telling we do not like editing Felidae articles, I clearly stated that we have no such prejudices against any kind of articles being edited. Besides, I never said your a sockpuppet, I said you looks like a one. I have to say that I have no personal animosity against you.--Chanaka L (talk) 02:44, 17 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
If you were not sure whether I am a so called "Sock puppet" or but if you had a suspicion about me not what you should have done is to put the matter in a forum and discuss it over aiming at a wide consensus. My talk page is not for that I suppose. You are not trying what I asked to do now and you are avoiding it. USE THE RANDOM FEATURE AND SEE IT YOURSELF. After you declared me a "sock puppet" in my talk page you gave reasons here and told that you thought so because all articles I edited were these types, "Felidae". Thus any sensible person will deduce that there should be a strong dislike in you about editing these "Felidae" type articles by me. Is my deduction illogical? ---දොන් මැනුවෙල් තිවංකා 02:59, 17 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
awaiting your answer sir --දොන් මැනුවෙල් තිවංකා 04:11, 17 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

(outdent) Will answer in a minute.--Chanaka L (talk) 05:01, 17 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Errm Can we cool it guys? Shane44 05:37, 17 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
I requested a Checkuser inquiry to clear the matter. Here is the link. It is revealed your account is unrelated to User:ෆෙලිඩේ. So therefore I owe you an apology. Sincerely apologizing for the inconvenience caused by the matter. I should have wait a little longer before I could accused you a sockpuppet. You asked why I didn't checked with the tool before hand, the reason is that the tool is not available for available only for a handful of users. The requests are granted for only few outstanding occasions. As you might have noticed this project is badly effected by the editors from the organisation Felidae. Checkusers allowed us to run a request regarding to this editor. So editors should investigate sockpuppet incidents and find evidence by themselves. These thing happened frequently and it revealed හංසක123 is indeed a sockpuppet. Sorry, sockpuppet investigation not conducted according to the community consensus, it is largely carried out by editors own experience to find the sockpuppets and on rare occasions with the aid of Checkuser tool. I must make myself clear that me or our community do not dislike those felidae articles being edited, We are only concerned about the damage and disrupt caused by the editors who are associated with that organization. Here is an example of one such disruptive edit. So I hope it is clear you to now why it is difficult to investigate sockpuppet allegations. So once again I would like to apologize you for any bad feelings. As I said before I have no personal grudge against you and I am quite ready to collaborated with you in the future. I appreciated your positive contribution to the project and sincerely you would be helpful to the project. No hard feelings and Cheers!--Chanaka L (talk) 05:50, 17 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
Apology accepted & matter resolved. However, this matter had made my talk page little dirty. I would like a very small indication by you saying may be tool proved otherwise & that your initial comment is withdrawn (if possible - i'm not forcing you). Thanks -- දොන් මැනුවෙල් තිවංකා 07:57, 17 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
I'm glad everyone managed to solve the issue nicely. I guess in Sinhala Wikipedia, we need to support each other not try to fight among ourselves. But anyway it's nice to see that we are building a community here. --Lee 15:38, 21 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Is this Just[සංස්කරණය]

I am a new user. After signing-in I edited some articles. Since I do not know any other, I used random article generating feature in Sinhala Wikipedia අහඹු පිටුව and edited resulting articles just to gain experience. After few hours I am branded a "sock puppet", citing the reason that I have edited some "Felidae" type articles. May be the Wikipedia is full of such articles. You have not indicated any where how to identify these articles and that editing these articles should be avoided. Is this just? -- දොන් මැනුවෙල් තිවංකා 02:35, 17 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Replied on your talk page. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 08:43, 18 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
I hope this issue is solved now. --Lee 15:16, 21 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

What exactly is causing this ?[සංස්කරණය]

Recently I've lost some data on my computer and downloaded Sinhala unicode after the recovery but the letters are all misplaced in all 3 browsers I use( Chrome, FireFox and Opera). What ever might be causing this eh?

http://www.flickr.com/photos/44701969@N04/4811525041/lightbox/

Shane44 12:04, 20 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]

Replied in you talk page. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 12:16, 20 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]
Thanks! Solved it
As it happens the firewall has blocked half the files when I was installing Unicode
the same version applies to my SP2 too
thanks again!Shane44 14:23, 20 ජූලි 2010 (යූටීසී)Reply[reply]