වසංගත ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
17th-century German "plague panel" depicting the triumph of death. Panels of this kind were placed on the walls of houses to warn against the plague. A plague epidemic raged in Augsburg, Bavaria between 1632 and 1635.

බෝවන රෝග හේතුවෙන් ඇති වූ වසංගත ලැයිස්තුව පහත දැක්වේ.

ප්‍රධාන වසංගත[සංස්කරණය]

තද පැහැති අකුරෙන් දක්වා ඇත්තේ තවමත් අවසන්ව නැති සිදුවීම් වේ.

Epidemics and pandemics with at least 1 million deaths
Rank Epidemics/pandemics Disease Death toll Global population lost Regional population lost Date Location
1 Black Death Bubonic plague 75–200 million [Note 1] 30–60% of European population[1] 1346–1353 Europe, Asia, and North Africa
2 Spanish flu Influenza A/H1N1 17–100 million 1–5.4%[2][3] 1918–1920 Worldwide
3 Plague of Justinian Bubonic plague 15–100 million [Note 1] 25–60% of European population[4] 541–549 Europe and West Asia
4 HIV/AIDS pandemic HIV/AIDS 35 million+ (as of 2018) [Note 2] 1981–present Worldwide
5 Third plague pandemic Plague 12–15 million [Note 2] 1855–1960 Worldwide
6 Cocoliztli Epidemic of 1545–1548 Cocoliztli 5–15 million [Note 1] 27–80% of Mexican population[5] 1545–1548 Mexico
7 Antonine Plague Smallpox or measles 5–10 million 3–6%[6] 25–33% of Roman population[7] 165–180 (possibly up to 190) Roman Empire
8 1520 Mexico smallpox epidemic Smallpox 5–8 million [Note 1] 23–37% of Mexican population[5] 1519–1520 Mexico
9 COVID-19 pandemic COVID-19 3.5 million+ (reported)[8]

7.6 million+ (estimated)[Note 3] (as of 28 May 2021)

0.04%

0.1% (estimated)[10]

2019[Note 4]–present Worldwide
10 1918–1922 Russia typhus epidemic Typhus 2–3 million 0.1–0.16%[12][Note 5] 1–1.6% of Russian population[13] 1918–1922 Russia
11 1957–1958 influenza pandemic Influenza A/H2N2 1–4 million 0.03–0.1%[10] 1957–1958 Worldwide
Hong Kong flu Influenza A/H3N2 1–4 million 0.03–0.1%[10] 1968–1969 Worldwide
13 Cocoliztli epidemic of 1576 Cocoliztli 2–2.5 million 0.4–0.5%[6] 50% of Mexican population[5] 1576–1580 Mexico
14 735–737 Japanese smallpox epidemic Smallpox 2 million 1%[6] 33% of Japanese population[14] 735–737 Japan
1772–1773 Persian Plague Bubonic plague 2 million 0.2–0.3%[6] [Note 6] 1772–1773 Persia
16 Naples Plague Plague 1.25 million 0.2%[6] [Note 6] 1656–1658 Southern Italy
17 Third cholera pandemic Cholera 1 million+ 0.08%[6] 1846–1860 Worldwide
18 1629–1631 Italian plague Bubonic plague 1 million 0.2%[6] [Note 6] 1629–1631 Italy
1889–1890 flu pandemic Influenza 1 million 0.07%[6] 1889–1890 Worldwide

ආශ්‍රිත ලිපි[සංස්කරණය]

සටහන්[සංස්කරණය]

 1. 1.0 1.1 1.2 1.3 The estimates of global population at the time vary non-trivially (no consensus)
 2. 2.0 2.1 Global population changed significantly (not due to the epidemic) during the period of this epidemic.
 3. The governmental report of COVID-19 deaths is likely an undercount and is treated as the lower bound. On 21 May 2021, the World Health Organization estimated that "this number would truly be two to three times higher."[9]
 4. The COVID-19 pandemic started as a regional outbreak/epidemic of COVID-19 in China in late 2019. The World Health Organization declared it as a "pandemic" on 11 March 2020.[11] The starting time of this epidemic is thus 2019, regardless of the time when it was formally recognized as a pandemic.
 5. Epidemic typhus was not limited to Russia and several million citizens died in Poland and Romania. However, due to lack of exact data, only the Russian epidemic is included.
 6. 6.0 6.1 6.2 No accurate data about the local population at the time of this epidemic.

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

 1. Wade, Lizzie (2020-05-14). "From Black Death to fatal flu, past pandemics show why people on the margins suffer most". Science (ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2021-02-06.
 2. "The Spanish flu (1918-20): The global impact of the largest influenza pandemic in history". Our World in Data. සම්ප්‍රවේශය 2021-02-06.
 3. "Compare: 1918 Spanish Influenza Pandemic Versus COVID-19". BioSpace (ඇමෙරිකානු ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2021-02-25.
 4. Mordechai, Lee; Eisenberg, Merle; Newfield, Timothy P.; Izdebski, Adam; Kay, Janet E.; Poinar, Hendrik (2019-12-17). "The Justinianic Plague: An inconsequential pandemic?". Proceedings of the National Academy of Sciences (ඉංග්‍රීසි බසින්). 116 (51): 25546–25554. Bibcode:2019PNAS..11625546M. doi:10.1073/pnas.1903797116. ISSN 0027-8424. PMC 6926030. PMID 31792176.
 5. 5.0 5.1 5.2 Acuna-Soto, R.; Stahle, D. W.; Cleaveland, M. K.; Therrell, M. D. (April 8, 2002). "Megadrought and Megadeath in 16th Century Mexico". Emerging Infectious Diseases. 8 (4): 360–362. doi:10.3201/eid0804.010175. PMC 2730237. PMID 11971767.
 6. 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 "World Population History". World Population (ඇමෙරිකානු ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2021-03-01.
 7. "Antonine Plague". World History Encyclopedia. සම්ප්‍රවේශය 2021-02-06.
 8. "ArcGIS Dashboards- COVID-19 Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at Johns Hopkins University". Johns Hopkins University. සම්ප්‍රවේශය 19 July 2022.
 9. "Total death toll from COVID-19 could be at least 6-8 million: WHO". Reuters. 2021-05-21.
 10. 10.0 10.1 10.2 "World Population by Year". Worldometer (ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2021-02-20.
 11. "WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020". World Health Organization (ඉංග්‍රීසි බසින්).
 12. "Compare: 1918 Spanish Influenza Pandemic Versus COVID-19". BioSpace (ඇමෙරිකානු ඉංග්‍රීසි බසින්). සම්ප්‍රවේශය 2021-02-25.
 13. "Population of Russia". www.tacitus.nu. සම්ප්‍රවේශය 2021-03-01.
 14. Suzuki, A. (2011). "Smallpox and the epidemiological heritage of modern Japan: Towards a total history". Medical History. 55 (3): 313–318. doi:10.1017/S0025727300005329. PMC 3143877. PMID 21792253.
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=වසංගත_ලැයිස්තුව&oldid=599548" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි