ප්‍රවර්ගය:IUCN රතු ලැයිස්තුව තර්ජනයට ලක් වීමට ආසන්න විශේෂ

විකිපීඩියා වෙතින්

This category lists the species considered as Near Threatened by the IUCN Red List. Status iucn3.1 NT.svg (IUCN Red List category)