ප්‍රවර්ගය:IUCN රතු ලැයිස්තුව තර්ජනයට ලක් වීමට ආසන්න විශේෂ

විකිපීඩියා වෙතින්

This category lists the species considered as Near Threatened by the IUCN Red List. (IUCN Red List category)