ප්‍රවර්ගය:දිනය-මාසය-වසර ආකාරයේ දාතම භාවිතා

විකිපීඩියා වෙතින්
දිනය-මාසය-වසර ආකාරයේ දාතම භාවිතා
(refresh)
සියලු ලිපි171
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න

Wikipedia articles that use dd mm yyyy date formats, whether by application of the first main contributor rule or by virtue of close national ties to the subject, belong in this category. Use {{Use dmy dates}} to add an article to this category. See MOS:NUM.

This system of tagging or categorisation is used as a status monitor of all articles that use dd mm yyyy date formats, and not as a clean up.

After being tagged, usually manually, and bearing in mind article evolution, a bot can be sent around to clean up formatting after, say, 12 months have elapsed. The bot would correct any new introductions since its last visit, and would also put or update the visit date on the {{Use dmy dates}} template.

Please also refer to Wikipedia:Date formattings.

See also[සංස්කරණය]

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු උපප්‍රවර්ග 12 ක් අතර, පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ග 12 වේ.