ප්‍රවර්ගය:විමසිල්ලෙන් භාවිතා කළ යුතු වදන් අඩංගු ලිපි

විකිපීඩියා වෙතින්
විමසිල්ලෙන් භාවිතා කළ යුතු වදන් අඩංගු ලිපි
(refresh)
සියලු ලිපි1
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න
මෙම පිටුව අභිනවනය කරන්න

Please add articles to this category by using {{Weasel}}.

The key to improving weasel words in articles is either a) to name a source for the opinion or b) to change opinionated language to concrete facts. After you have made any necessary edits, remove the template.

උපප්‍රවර්ග

මෙම ප්‍රවර්ගය සතු වන්නේ පහත දැක්වෙන උපප්‍රවර්ගය පමණි.