පරිශීලක සාකච්ඡාව:Student.IRQUE.UOC

විකිපීඩියා වෙතින්
Jump to navigation Jump to search

Image Copyrights?[සංස්කරණය]

Dear contributors:

PLEASE DO NOT VIOLATE IMAGE COPYRIGHTS. IF YOU VIOLATE, IMAGES MIGHT BE DELETED.

Best Regards --asiri 12:33, 7 ජූනි 2010 (යූටීසී)[reply]

Help : When you uploading Images[සංස්කරණය]

I've noticed your/team image uploading for long time. Basically you probably do:

 1. Browse internet and download images and upload to Wikipedia
 2. Upload your own images to Wikipedia
 3. Embed already exists images in Wikipedia( Commons/ English Wikipedia) to your article

PLEASE CONCENTRATE:

When you uploading Images taken from websites by browsing image search or other resourcs (Except Wikimedia Commons)

 • Please consider of copyright of the image/photo/file:
  • If, has "All rights reserved" or any other condition such as "Do not publish anything without permission", Please DO NOT upload to Wikipedia that kind of files/images/photoes:
  • If, you are uploading ignoring any conditions of above, PLEASE put URL/Web Address of the image at least in the uploading form or bottom of your article( Under the References or Sources).
  • If, you are uploading any other licensed( Free to publish anywhere or only in Wikipedia), Please mention of the Licence and the URL/Source of the file/Image/Photo.

When you uploading your own image/photo/file:

 • Please do not forget to tell that is your own created file and you allow to use of Wikipedia.


When you uploading already existing file/image/photo:

 • You dont need to upload again. You have to just embed image/file/photo name to the proper place.

Thank you!

--asiri 00:40, 15 ජූනි 2010 (යූටීසී)[reply]

Copyright problems with ගොනුව:බූන්දල පිහිටීම.gif[සංස්කරණය]

Ambox warning pn.svg

Hello. Concerning your contribution, ගොනුව:බූන්දල පිහිටීම.gif, please note that Wikipedia cannot accept copyrighted text or images obtained from other web sites or printed material, without the permission of the author(s). This article or image appears to be a direct copy from http://www.srilankaecotourism.com/bundala_national_park.htm. As a copyright violation, ගොනුව:බූන්දල පිහිටීම.gif appears to qualify for deletion under the speedy deletion criteria. ගොනුව:බූන්දල පිහිටීම.gif has been tagged for deletion, and may have been deleted by the time you see this message.

If you believe that the article or image is not a copyright violation, or if you have permission from the copyright holder to release the content freely under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License (CC-BY-SA) then you should do one of the following:

However, for textual content, you may simply consider rewriting the content in your own words. While we appreciate contributions, we must require all contributors to understand and comply with our copyright policy. Wikipedia takes copyright concerns very seriously, and persistent violators will be blocked from editing. Thank you. Chanaka L (talk) 06:10, 17 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)[reply]

Copyright problems with ගොනුව:HABAN KUKULA.jpg[සංස්කරණය]

Ambox warning pn.svg

Hello. Concerning your contribution, ගොනුව:HABAN KUKULA.jpg, please note that Wikipedia cannot accept copyrighted text or images obtained from other web sites or printed material, without the permission of the author(s). This article or image appears to be a direct copy from http://www.info.lk/srilanka/srilankabirds/endemicdbirds/habankukula.htm. As a copyright violation, ගොනුව:HABAN KUKULA.jpg appears to qualify for deletion under the speedy deletion criteria. ගොනුව:HABAN KUKULA.jpg has been tagged for deletion, and may have been deleted by the time you see this message.

If you believe that the article or image is not a copyright violation, or if you have permission from the copyright holder to release the content freely under the Creative Commons Attribution/Share-Alike License (CC-BY-SA) then you should do one of the following:

However, for textual content, you may simply consider rewriting the content in your own words. While we appreciate contributions, we must require all contributors to understand and comply with our copyright policy. Wikipedia takes copyright concerns very seriously, and persistent violators will be blocked from editing. Thank you. Chanaka L (talk) 02:32, 23 අගෝස්තු 2010 (යූටීසී)[reply]

ඔබ උඩුගත කළ ඡායාරූප​[සංස්කරණය]

ඔබ විසින් උඩුගත කර ඇති, බොහෝ ඡායාරූපවල, එයින් විස්තර වන්නේ කුමක් ද යන්න ගැන විස්තරයක් නොමැත​. ඒවා සඳහා කැප්‍ෂන ලබා දීමට ඔබ කාරුණික වන්නේ නම්, ඉදිරි සංස්කරණයන් සඳහා එය මහත් පහසුවකි. අනංගයා (talk) 12:53, 12 ජනවාරි 2011 (යූටීසී)[reply]

විකීපීඩියා සතියේ විශේෂාංග ලිපිය[සංස්කරණය]

ආයුබෝවන් - வனக்கம் - WELCOME
විකීපීඩියා මුල් පිටුවෙහි දිස්වන සතියේ විශේෂාංග ලිපිය දැනට දිගු කලක් දිස්සේ යාවත්කාලීන කිරීමක් නොකෙරැණි. ඉංග්‍රිසි විකියෙහි නම් මෙය දවසින් දවස යාවත්කාලීන කිරීමක් කරයි. අවාසනාවකට වාගේ අපේ විකියෙහි නම් මෙය අවුරැද්දකට සැරයක් වත් නොකරන බවක් පෙනී යයි. දැන් එය සිදු කිරීමට කාලය එළඹ ඇත. කරැණාකර ඔබේ ලිපි මෙතැනට ඉදිරිපත් කරන්න. ස්තූතියි...ඔබට සුබ දවසක්!

සිඳු කාවින්ද  සාකච්ඡාව 06:54, 22 අප්‍රේල් 2011 (යූටීසී)[reply]

ශ්‍රි ලාංකිකමානවංශය ඉක්මන් මකාදැමුම සඳහා නම් කිරීම[සංස්කරණය]

If this is the first article that you have created, you may want to read the guide to writing your first article.

You may want to consider using the Article Wizard to help you create articles.

A tag has been placed on ශ්‍රි ලාංකිකමානවංශය requesting that it be speedily deleted from Wikipedia. This has been done under section A1 of the criteria for speedy deletion, because it is a very short article providing little or no context to the reader. Please see Wikipedia:Stub for our minimum information standards for short articles. Also please note that articles must be on notable subjects and should provide references to reliable sources that verify their content.

If you think that this notice was placed here in error, you may contest the deletion by adding {{hang on}} to the top of the page that has been nominated for deletion (just below the existing speedy deletion, or "db", tag; if no such tag exists, then the page is no longer a speedy delete candidate and adding a hang-on tag is unnecessary), coupled with adding a note on the talk page explaining your position, but be aware that once tagged for speedy deletion, if the page meets the criterion, it may be deleted without delay. Please do not remove the speedy deletion tag yourself, but don't hesitate to add information to the page that would render it more in conformance with Wikipedia's policies and guidelines. If the page is deleted, you can contact one of these administrators to request that the administrator userfy the page or email a copy to you. තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 08:40, 1 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)[reply]

ගිණුමක් තනන්න[සංස්කරණය]

ඔබට ගිණුමක් තැනිය හැකිය. මෙම පොදු ගිණුම භාවිතා නොකරන්න. -- බිඟුවා සාකච්ඡාව 06:03, 10 සැප්තැම්බර් 2011 (යූටීසී)[reply]

නාමල ඉක්මන් මකාදැමුම සඳහා නම් කිරීම[සංස්කරණය]

If this is the first article that you have created, you may want to read the guide to writing your first article.

You may want to consider using the Article Wizard to help you create articles.

A tag has been placed on නාමල requesting that it be speedily deleted from Wikipedia. This has been done under section A1 of the criteria for speedy deletion, because it is a very short article providing little or no context to the reader. Please see Wikipedia:Stub for our minimum information standards for short articles. Also please note that articles must be on notable subjects and should provide references to reliable sources that verify their content.

If you think that this notice was placed here in error, you may contest the deletion by adding {{hang on}} to the top of the page that has been nominated for deletion (just below the existing speedy deletion, or "db", tag; if no such tag exists, then the page is no longer a speedy delete candidate and adding a hang-on tag is unnecessary), coupled with adding a note on the talk page explaining your position, but be aware that once tagged for speedy deletion, if the page meets the criterion, it may be deleted without delay. Please do not remove the speedy deletion tag yourself, but don't hesitate to add information to the page that would render it more in conformance with Wikipedia's policies and guidelines. If the page is deleted, you can contact one of these administrators to request that the administrator userfy the page or email a copy to you. නංගයා මතන්න 07:12, 18 ඔක්තෝබර් 2011 (යූටීසී)[reply]

පින්තූර ඉක්මන් මකාදැමුම සඳහා නම් කිරීම[සංස්කරණය]

If this is the first article that you have created, you may want to read the guide to writing your first article.

You may want to consider using the Article Wizard to help you create articles.

A tag has been placed on පින්තූර requesting that it be speedily deleted from Wikipedia. This has been done under section A3 of the criteria for speedy deletion, because it is an article with no content whatsoever, or whose contents consist only of external links, a "See also" section, book references, category tags, template tags, interwiki links, a rephrasing of the title, or an attempt to contact the subject of the article. Please see Wikipedia:Stub for our minimum information standards for short articles. Also please note that articles must be on notable subjects and should provide references to reliable sources that verify their content.

If you think that this notice was placed here in error, you may contest the deletion by adding {{hang on}} to the top of the page that has been nominated for deletion (just below the existing speedy deletion, or "db", tag; if no such tag exists, then the page is no longer a speedy delete candidate and adding a hang-on tag is unnecessary), coupled with adding a note on the talk page explaining your position, but be aware that once tagged for speedy deletion, if the page meets the criterion, it may be deleted without delay. Please do not remove the speedy deletion tag yourself, but don't hesitate to add information to the page that would render it more in conformance with Wikipedia's policies and guidelines. If the page is deleted, you can contact one of these administrators to request that the administrator userfy the page or email a copy to you. තඹරු විජේසේකර සාකච්ඡාව 06:39, 29 දෙසැම්බර් 2011 (යූටීසී)[reply]