ද්වාරය:සංඛ්‍යානය

විකිපීඩියා වෙතින්

Welcome to the සංඛ්‍යානය Portal

Statistics icon

Statistics is a mathematical science pertaining to the collection, analysis, interpretation or explanation, and presentation of data. It is applicable to a wide variety of academic disciplines, from the natural and social sciences to the humanities, government and business.

Statistical methods are used to summarize and describe a collection of data; this is called descriptive statistics. In addition, patterns in the data may be modeled in a way that accounts for randomness and uncertainty in the observations, and then used to draw inferences about the process or population being studied; this is called inferential statistics.

Statistics arose no later than the 18th century from the need of states to collect data on their people and economies, in order to administer them. The meaning broadened in the early 19th century to include the collection and analysis of data in general.

Topics in Statistics

Statistics categories

Purge server cache

 · ද්වාර යනු මොනවාද? · ද්වාර ලැයිස්තුව ·
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ද්වාරය:සංඛ්‍යානය&oldid=571424" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි