ද්වාරය:පද්ධති විද්‍යාව

විකිපීඩියා වෙතින්

සංස්කරණය 

පද්ධති විද්‍යාව ද්වාරය

සංස්කරණය 

ඔබ දන්නවාද...

පද්ධති විද්‍යාව (Systems science) යනු පද්ධතින්ගේ ස්භාවය ගැන අධ්‍යනය කරනා විද්‍යාවවේ.[1]

සංස්කරණය 

අදාළ ප්‍රවර්ග

සංස්කරණය 

පද්ධති විද්‍යා මාතෘකා

සංස්කරණය 

ඔබට කළහැකි දේ

සංස්කරණය 

හවුල් විකිමාධ්‍යය · ද්වාර යනු මොනවාද? · ද්වාර ලැයිස්තුව ·