ද්වාරය:නීතිය

විකිපීඩියා වෙතින්


නීතිය ද්වාරය

නීතිය යන්නට නිශ්චිත අර්ථකථනයක් නැත. නීතිය යනු කුමක්ද යන්නට ලැබෙන පිළිතුර පුද්ගලයාගෙන් පුද්ගලයාට අනුව වෙනස් වේ. (more...)

Selected article

Dismemberment of a prisoner by an elephant
Execution by elephant was, for thousands of years, a common method of capital punishment in South and අග්නිදිග ආසියාව, and particularly in India. Asian Elephants were used to crush, dismember, or torture captives in public executions. The animals were trained and versatile, both able to kill victims immediately or to torture them slowly over a prolonged period. Employed by royalty, the elephants were used to signify both the ruler's absolute power and his ability to control wild animals. The sight of elephants executing captives attracted the interest of usually horrified European travellers, and was recorded in numerous contemporary journals and accounts of life in Asia. The practice was eventually suppressed by the European empires that colonised the region in the 18th and 19th centuries, and it is not employed by any country today. While primarily confined to Asia, the method of execution was occasionally adopted by western powers, such as Rome and Carthage, particularly to deal with mutinous soldiers. (more...)

Selected case

Gyles v Wilcox was a decision in 1740 of the Court of Chancery of England that established the doctrine of fair abridgement, which would later evolve into the concept of fair use. The case concerned Fletcher Gyles, a bookseller who had published a copy of Matthew Hale's Pleas of the Crown. Soon after the initial publication, the publishers Wilcox and Nutt hired a writer named Barrow to abridge the book, and repackaged it as Modern Crown Law. Gyles sued for a stay on the book's publishing, claiming his rights under the Statute of Anne had been infringed. The main issues in the case were whether or not abridgements of a work were inherently pirated copies, or whether they could qualify as a separate, new work. Philip Yorke, 1st Earl of Hardwicke, ruled that abridgements fell under two categories: "true abridgements" and "coloured shortenings". True abridgements presented a true effort on the part of the editor, and by this effort, constituted a new work which did not infringe upon the copyright of the original. He ruled that Modern Crown Law was not a true abridgement, but merely a piracy intending to circumvent the law. The case established the common law doctrine of fair abridgement, and recognised the author's right to a work through the nature of the labour it took to produce it, shifting copyright away from publishing rights and towards the idea of serving the greater good by encouraging the production of new, useful works. (more...)

Selected picture

Defendants in the Nuremberg Trials sitting in the dock during proceedings. The Nuremberg defendants were charged primarily with war crimes and crimes against humanity related to Nazi Germany's conduct during දෙවන ලෝක යුද්ධය. Results ranged from acquittals to death sentences.
Defendants in the Nuremberg Trials sitting in the dock during proceedings. The Nuremberg defendants were charged primarily with war crimes and crimes against humanity related to Nazi Germany's conduct during දෙවන ලෝක යුද්ධය. Results ranged from acquittals to death sentences.
Credit: US Government
Defendants in the Nuremberg Trials sitting in the dock during proceedings. The Nuremberg defendants were charged primarily with war crimes and crimes against humanity related to Nazi Germany's conduct during දෙවන ලෝක යුද්ධය. Results ranged from acquittals to death sentences.

Selected statute

ඕස්ට්‍රේලියාව Act 1986 (United Kingdom) document, located in Parliament House, Canberra
ඕස්ට්‍රේලියාව Act 1986 (United Kingdom) document, located in Parliament House, Canberra

The ඕස්ට්‍රේලියානු Act 1986 is an act of the Parliament of ඕස්ට්‍රේලියානු (No. 142 of 1985) and the Parliament of the United Kingdom (c.2 1986) which eliminated the remaining ties between the ව්‍යවස්ථාදායකය and judiciary of ඕස්ට්‍රේලියාව and their counterparts in the United Kingdom. In particular, the act resolved the anomalous power of the United Kingdom's parliament to legislate over the individual ඕස්ට්‍රේලියානු states, a power that it had exercised since colonial times and which had not been affected by the 1931 Statute of Westminster. (more...)

Selected biography

Alfred Denning, Baron Denning (1899–1999) was a British soldier, mathematician, lawyer and judge. He studied at Magdalen College, Oxford, although his studies were disrupted by his service in the First World War. He then began his legal career, distinguishing himself as a barrister and becoming a King's Counsel in 1938. He became a judge in 1944 with an appointment to the Family Division of the High Court of Justice and was made a Lord Justice of Appeal in 1948 after fewer than five years in the High Court. He became a Lord of Appeal in Ordinary in 1957 and after five years in the House of Lords returned to the Court of Appeal as Master of the Rolls in 1962, a position he held for twenty years. One of the most publicly known judges thanks to his report on the Profumo Affair, Lord Denning was held in high regard by much of the judiciary, the Bar and the public. In retirement he wrote several books and continued to offer opinions on the state of the common law through his writing and his position in the House of Lords. During his 38 year career as a judge he made large changes to the common law, particularly while in the Court of Appeal. (more...)

Things you can do

  • නීතිය පිළිබද නව ලිපියක් ලියන්න / තිබෙන ලිපියක් දියුණු කරන්න. ශ්‍රී ලංකාවේ නෛතික තත්වය ගැන ලිපි අවශ්‍යයි.
  • සැකිල්ල:නීතිය කොටසේ අඩංගු දැනට සකස් වී නැති ලිපි අලුතින් සකසන්න.

Legal news

Related portals

Did you know...

නීතිය ගැන මේ දේවල් ඔබ දැන සිටියා ද?

  • උඩරට නීතියට අනුව දිග විවාහයකට යන කාන්තාවක් සිය නිශ්චල දේපල අත්හැරිය යුතු වන අතර , එම දේපල තම බින්න විවාහක සහෝදරියන්ට හෝ සහෝදරයන්ට වෙළදපල මිලට පැවරිය යුතුය.

Categories

Wikiprojects · ද්වාර යනු මොනවාද? · ද්වාර ලැයිස්තුව ·

Purge server cache


"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=ද්වාරය:නීතිය&oldid=558104" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි