ජපානයේ දූපත් ලැයිස්තුව

විකිපීඩියා වෙතින්
Japanese archipelago with outlined islands

ජපානය සතුව දූපත් 6,852 පවතී. ආසන්න වශයෙන් ඉන් 430 ජනාවාස සහිතය.[1][2]

ප්‍රධාන දූපත්[සංස්කරණය]

ජපානයේ ප්‍රධාන දූපත් පහ

ජපානයේ ප්‍රධාන දූපත් පහ:[3][4]

  • Hokkaido - the northernmost and second largest main island.
  • Honshu - the largest and most populous island with the capital Tokyo.
  • Kyushu - the third largest main island and nearest to the Asian continent.
  • Shikoku - the second smallest main island after Okinawa. It is between Honshu and Kyushu.
  • Okinawa Island - the smallest and southernmost of the main islands.

ආශ්‍රිත[සංස්කරණය]

මූලාශ්‍ර[සංස්කරණය]

  1. Look Japan, Vol. 43, Issues 493-504, p. 35; retrieved 2013-3-2.
  2. "離島とは(島の基礎知識)" (ජපන් බසින්). Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. November 13, 2007 දින මුල් පිටපත (website) වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 3 October 2018.
  3. "離島とは(島の基礎知識) (what is a remote island?)". MLIT (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) (ජපන් බසින්). Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism. 22 August 2015. 2007-11-13 දින මුල් පිටපත (website) වෙතින් සංරක්ෂණය කරන ලදී. සම්ප්‍රවේශය 9 August 2019. MILT classification 6,852 islands(main islands: 5 islands, remote islands: 6,847 islands)
  4. Imperial Japanese Commission to the Louisiana Purchase Exposition. (1903). Japan in the Beginning of the 20th century (Haruki Yamawaki, editor), p. 2.