විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි

විකිපීඩියා, නිදහස් විශ්වකෝෂය වෙතින්
වෙත පනින්න: සංචලනය, සොයන්න

තෝරාගත් සංවත්සර/අද දවස ගැන ලේඛනාගාරය
ජනවාරිපෙබරවාරිමාර්තුඅප්‍රේල්මැයිජුනිජූලිඅගෝස්තුසැප්තැම්බර්ඔක්තොම්බර්නොවැම්බර්දෙසැම්බර්


තෝරාගත් සංවත්සර සඳහා මෑත වෙනස්වීම්තෝරාගත් සංවත්සර සංස්කරණයේ මාර්ගෝපදේශයන්


දැන් වෙලාව 22:46 සෙනසුරාදා, අප්‍රේල් 19, 2014 (UTC) – මෙම පිටුවේ ක්‍ෂය විමෝචනය කරන්නවිකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 1 viewසාකච්ඡාවedithistory


විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 2 viewසාකච්ඡාවedithistory


විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 3 viewසාකච්ඡාවedithistory


විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 4 viewසාකච්ඡාවedithistory


විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 5 viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 6: St George's Day in Bulgaria

Pim Fortuyn on May 4, 2002

තවත් සිදුවීම්: මැයි 5මැයි 6මැයි 7

දැන් වේලාව 2014 අප්‍රේල් 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 7:

Chief Pontiac

තවත් සිදුවීම්: මැයි 6මැයි 7මැයි 8

දැන් වේලාව 2014 අප්‍රේල් 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 8: Victory in Europe Day

Hernando de Soto

තවත් සිදුවීම්: මැයි 7මැයි 8මැයි 9

දැන් වේලාව 2014 අප්‍රේල් 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 9 viewසාකච්ඡාවedithistory


විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 10 viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 11

Spencer Perceval

තවත් සිදුවීම්: මැයි 10මැයි 11මැයි 12

දැන් වේලාව 2014 අප්‍රේල් 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 12 viewසාකච්ඡාවedithistory


විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 13 viewසාකච්ඡාවedithistory


විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 14 viewසාකච්ඡාවedithistory


විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 15 viewසාකච්ඡාවedithistory


විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 16 viewසාකච්ඡාවedithistory


විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 17 viewසාකච්ඡාවedithistory


විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 18 viewසාකච්ඡාවedithistory


විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 19 viewසාකච්ඡාවedithistory


විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 20 viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 21: Victoria Day in Canada (2012); Navy Day in Chile

Charles Lindbergh and The Spirit of St. Louis

තවත් සිදුවීම්: මැයි 20මැයි 21මැයි 22

දැන් වේලාව 2014 අප්‍රේල් 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


මැයි 22: Unity Day in Yemen (1990)

National emblem of Sri Lanka

තවත් සිදුවීම්: මැයි 21මැයි 22මැයි 23

දැන් වේලාව 2014 අප්‍රේල් 19 (UTC) – මෙම පිටුව ප්‍රතිපූරණය කරන්න

viewසාකච්ඡාවedithistory


විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 23 viewසාකච්ඡාවedithistory


විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 24 viewසාකච්ඡාවedithistory


විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 25 viewසාකච්ඡාවedithistory


විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 26 viewසාකච්ඡාවedithistory


විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 27 viewසාකච්ඡාවedithistory


විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 28 viewසාකච්ඡාවedithistory


විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 29 viewසාකච්ඡාවedithistory


විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 30 viewසාකච්ඡාවedithistory


විකිපීඩියා:තෝරාගත් සංවත්සර/මැයි 31 viewසාකච්ඡාවedithistory


තෝරාගත් සංවත්සර/අද දවස ගැන ලේඛනාගාරය
ජනවාරිපෙබරවාරිමාර්තුඅප්‍රේල්මැයිජුනිජූලිඅගෝස්තුසැප්තැම්බර්ඔක්තොම්බර්නොවැම්බර්දෙසැම්බර්


තෝරාගත් සංවත්සර සඳහා මෑත වෙනස්වීම්තෝරාගත් සංවත්සර සංස්කරණයේ මාර්ගෝපදේශයන්


දැන් වෙලාව 22:46 සෙනසුරාදා, අප්‍රේල් 19, 2014 (UTC) – මෙම පිටුවේ ක්‍ෂය විමෝචනය කරන්න