සැකිල්ල:R from short name

විකිපීඩියා වෙතින්

When used with the "Redirect category shell" (Rcat shell) template:

Template {{Redirect category shell}} may be used to add one or more rcat templates, along with their parameters and categories, to a redirect. For more information see the documentation page below.

When used by itself:

  • a title that is a shortened form of a person's full name, a book title, or other more complete article title වෙතින් මෙය යළියොමු කිරීමකිFrom a short name: .
"https://si.wikipedia.org/w/index.php?title=සැකිල්ල:R_from_short_name&oldid=525136" වෙතින් සම්ප්‍රවේශනය කෙරිණි